Dydaktyka | Wydział Chemii

Dydaktyka

Dydaktyka

 

Prowadzone kursy

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

OCHRONA ŚRODOWISKA

MONITORING ŚRODOWISKA - przedmiot obligatoryjny

II Rok; Semestr 4: W 15, L 45

Wykładowca: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Prowadzący zajęcia laboratoryjne: dr inż. Tadeusz Janiak, mgr Marta Borecka, mgr Paulina Łukaszewicz, mgr Katarzyna Mioduszewska

Treści kształcenia:

Wykład: Informacje ogólne o celach i zasadach monitorowania środowiska, Państwowy Monitoring Środowiska, krajowe i międzynarodowe sieci monitoringu, gromadzenie i przetwarzanie danych o środowisku. Normy jakości dla elementów środowiska. Metody pomiarów zanieczyszczeń (metodyki referencyjne), metody spektroskopowe, metody chromatograficzne, metody miareczkowe i in. Przetwarzanie danych analitycznych i ich statystyczna ocena. Normalizacja metod i laboratoriów. Zasady monitoringu zintegrowanego. Rola teledetekcji i GIS. Biomonitoring. Monitoring Środowiska Morza Bałtyckiego.

Laboratorium:monitoring jakości wody (oznaczanie azotanów, fenoli oraz chlorków w wodzie), monitoring jakości gleby i ziemi (oznaczanie kwasowości wymiennej oraz glinu wymiennego w glebie, wyodrębnianie WWA z gleby), monitoring jakości powietrza (ocena jakości powietrza na podstawie wyników uzyskanych w stacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej).

EKOLOGIA BIOCHEMICZNA - przedmiot do wyboru

II Rok; Semestr 3: W 30

Wykładowca: dr Beata Szafranek, dr Marek Gołębiowski

Treści kształcenia:

Wykład: Biochemiczna adaptacja roślin do warunków klimatycznych i glebowych oraz mechanizmy detoksykacji fungicydów, herbicydów i związków fenolowych. Biochemia zapylania roślin: rola nektaru i pyłku oraz barwy i zapachu kwiatów. Toksyny roślinne i ich wpływ na zwierzęta. Oddziaływania hormonalne pomiędzy roślinami a zwierzętami. Hormony linienia i juwenilne owadów występujące w roślinach. Preferencje żywieniowe owadów: biochemiczne podstawy wyboru roślin przez owady, związki wtórnego metabolizmu jako atraktanty pokarmowe i substancje odstraszające. Preferencje żywieniowe kręgowców: wybór pokarmu pochodzenia roślinnego, substancje decydujące o smaku i modyfikatory smaku. Feromony i substancje obronne zwierząt. Oddziaływania biochemiczne pomiędzy roślinami wyższymi oraz oddziaływania roślina wyższa - roślina niższa. Biochemiczne podstawy odporności roślin na choroby. Fitotoksyny w chorobach roślin.

OCHRONA ŚRODOWISKA, SPECJALNOŚĆ CHEMICZNO-ANALITYCZNA

 

ANALIZA ŻYWNOŚCI - III ROK OŚ

ROK III; Semestr 6, W 15, L 45

Wykładowca: dr J. Kumirska

Prowadzący zajęcia laboratoryjne: dr J. Kumirska, dr Magda Caban

Treść kształcenia:

Wykład: Zakres, rozwój i znaczenie analizy żywności. Skład chemiczny żywności. Dodatki do żywności, skażenia żywności oraz rakotwórcze i przeciwrakotwórcze składniki żywności. Zasady pobierania i przygotowywania próbek do analiz. Charakterystyka metod stosowanych w analizie żywności. Techniki analizy chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej stosowane do kontroli i oceny jakości żywności. Metody oznaczeń podstawowych składników żywności: białek, sacharydów, tłuszczów, witamin, związków mineralnych i wody. Zastosowanie metod chromatograficznych (HPLC, GC i TLC), spektrofotometrycznych i spektrometrii mas do analizy żywności. Zagadnienia z analityki surowców i produktów żywnościowych. Kontrola jakości produktów spożywczych: wykrywanie zafałszowań i zanieczyszczeń żywności oraz oznaczanie konserwantów i związków rakotwórczych w produktach żywnościowych. Opracowywanie, ocena statystyczna i interpretacja wyników analiz. Ocena jakości surowców i produktów spożywczych. Laboratorium: Oznaczanie zawartości wody w mące. Oznaczanie zawartości białka w mleku metodą spektrofotometryczną. Oznaczanie zawartości kofeiny. Analiza kwasów tłuszczowych w smalcu metodą GC. Oznaczanie zawartości "cukrów ogółem" w karmelkach metodą Bertranda. Oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego w napoju bezalkoholowym metodą miareczkowania. Oznaczanie zawartości witaminy C w soku z kiszonej kapusty i soku z cytryny metodą miareczkową.

CHEMICZNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA

III ROK; Semestr 6: W30, L30

Wykładowca: dr Łukasz Haliński

Prowadzący zajęcia laboratoryjne: dr Monika Paszkiewicz, dr inż. Beata Szafranek, dr Marek Gołębiowski

Treści kształcenia:

Wykład: Najważniejsze zanieczyszczenia chemiczne środowiska. Fizykochemia oddziaływań substancji chemicznych w środowisku. Modele ekspozycji dla wybranych komponentów środowiskowych. Wybrane metody oceny aktywności substancji w środowisku na podstawie struktury (SAR). Metody oceny ekotoksycznej. Ocena ryzyka i zagrożeń chemicznych. Laboratorium: Badanie toksyczności kwasu 4-chloro-2-metylofenoksyoctowego (MCPA) wobec roślin dwuliściennych. Wyznaczanie współczynnika podziału n-oktanol/woda dla kwasu octowego. Wyznaczanie współczynnika podziału wybranych zanieczyszczeń środowiska metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz metodą obliczeniową. Wpływa pH środowiska na lipofilowość nikotyny jako modelowej substancji o charakterze zasadowym. Wyznaczanie równowagowego współczynnika adsorpcji do gleb dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

PRACOWNIA DYPLOMOWA

III ROK; Semestr 6: L60

Prowadzący: dr inż. Anna Białk-Bielińska, dr Magda Caban

Treści kształcenia: zawansowane techniki analizy środowiska; ustalanie wybranych właściwości fizykochemicznych gleby, techniki przygotowania próbek do analiz (m.in. ekstrakcja ciecz-ciecz, ekstrakcja do fazy gazowej, ekstrakcja do fazy stałej, uzyskiwanie pochodnych do analiz chromatograficznych), zastosowania metod chromatograficznych (HPLC, GC, TLC) oraz spektroskopowych (MS i in.) do analiz zanieczyszczeń środowiska.

SEMINARIUM DYPLOMOWE

III ROK; Semestr 6: A60

Prowadzący: prof. dr hab. Piotr Stepnowski, dr Jolanta Kumirska, dr Beata Szafranek

Treści kształcenia: w ramach seminarium studenci przygotowują i prezentują referaty związane z analityką i monitoringiem zanieczyszczeń środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem tych zagadnień, które wykorzystane są w pracach eksperymentalnych realizowanych w ramach pracowni dyplomowej. Tematyka referatów jest szeroka i obejmuje m.in. zakres wiedzy wymagany w ramach egzaminu dyplomowego.

CHEMIA; SPECJALNOŚĆ - ANALITYKA I DIAGNOSTYKA CHEMICZNA

 

TECHNIKI SEPARACYJNE

III ROK; Semestr 6: W 30 h, L 45 h, A 15 h

Wykładowcy: dr inż Anna Białk-Bielińska, dr Łukasz Haliński, dr Zbigniew Kaczyński

Prowadzący zajęcia laboratoryjne: dr Małgorzata Czerwicka, dr Beata Szafranek

Treści kształcenia: Klasyfikacja metod separacyjnych. Podstawy teoretyczne procesu chromatograficznego. Chromatografia gazowa: gaz nośny, dozowniki, kolumny, detektory, dobór parametrów pomiarowych, przykłady zastosowań. Wysokosprawna chromatografia cieczowa: typy faz ruchomych, pompy, dozowniki, wypełnienia kolumn - typy faz stacjonarnych, dobór warunków rozdzieleń - aspekty praktyczne, przykłady zastosowań. Inne techniki chromatograficzne: chromatografia jonowa, elektroforeza kapilarna i żelowa, izotachoforeza, ekstrakcja do fazy stałej itd.

SEMINARIUM DYPLOMOWE

III ROK; Semestr 6: A60

Prowadzący: prof. dr hab. Piotr Stepnowski, dr inż Anna Białk-Bielińska, dr Łukasz Haliński

Treści kształcenia: w ramach seminarium studenci przygotowują i prezentują referaty związane z analityką zanieczyszczeń środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem tych zagadnień, które wykorzystane są w pracach eksperymentalnych realizowanych w ramach pracowni dyplomowej. Tematyka referatów jest szeroka i obejmuje m.in. zakres wiedzy wymagany w ramach egzaminu dyplomowego.

CHEMIA; SPECJALNOŚĆ - CHEMIA NAUCZYCIELSKA

NAUKA O ŚRODOWISKU

III ROK; Semestr 5: W 30 h, L 45 h,

Prowadzący: dr Łukasz Haliński

Treści kształcenia: Cykle biogeochemiczne: obieg węgla, azotu i wody w przyrodzie. Zanieczyszczenie środowiska: nieorganiczne i organiczne substancje szkodliwe, zanieczyszczenia atmosfery i wód. Problem odpadów stałych, chemiczne zanieczyszczenia gleb, procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, wpływ substancji szkodliwych na organizmy, analiza substancji szkodliwych.

CHEMIA; SPECJALNOŚĆ - CHEMIA MEDYCZNA

FIZYKOCHEMICZNE METODY BADAŃ W KRYMINALISTYCE

III ROK; Semestr 5: W 30, L 30

Wykładowca: prof. dr hab. Tadeusz Ossowski

Prowadzący laboratorium: pracownicy Katedry Analizy Środowiska

Treści kształcenia:

Wykład: Kryminalistyka pojęcia podstawowe, zakres badań. Oględziny. Fizykochemia kryminalistyczna - pojęcia ogólne. Metodyka badań wykorzystywana w kryminalistyce, klasyczna analiza jakościowa, metody chromatograficzne (TLC, GC, HPLC), spektrofotometria (IR, UV VIS, MAS, NMR, INR), elektrochemia (CV, elektrografia itd), badania mikroskopowe. Zakres badań chemicznych w kryminalistyce, badania paliw, badania alkoholi, badania środków psychoaktywnych, badania leków, ustalanie przyczyn powstawania pożarów, wybuchy, badania powłok malarskich, badania mikrośladów, badania pozostałości po wystrzale z broni palnej, badania metali i ich stopów, badania środków kosmetycznych, badania środków chemicznych używanych w gospodarstwie domowym. ślady daktyloskopowe i dermatoskopowe, Osmologia pojęcia podstawowe, sposoby zabezpieczania śladów. Analiza śladów fonoskopowych. ślady mechanoskopowe i traseologiczne. Kryminalistyczna analiza pisma i jego patologii. Dokumentacja jako ślad kryminalistyczny. Przepisy, rutyny i aspekty prawne w kryminalistyce a praktyka analityczna.

Laboratorium: zastosowania metod chromatograficznych (HPLC, GC, TLC) oraz spektroskopowych do analiz kryminalistycznych.

PRZYRODA

LABORATORIUM PRZYRODNICZE

II ROK; Semestr 4: L 20 h

Prowadzący: pracownicy Katedry Analizy środowiska

Treści kształcenia:

AGROCHEMIA

CHEMIA NAWOZÓW

I stopień, semestr 6: W15, L30

Wykładowca: dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, prof. UG

Treści kształcenia: Wykrywanie i oznaczanie nutrientów i mikroelementów w próbkach gleby, wody, roślin, preparatów hadnlowych dla rolnictwa metodami klasycznymi (analiza miareczkowa, chromatografia cienkowarstwowa) oraz instrumentalnymi (spektroskopia, potencjometria).

 

PRACOWNIA DYPLOMOWA

I stopień, semestr 6

Prowadzący: dr inż. Anna Białk-Bielińska

Treści kształcenia: Zastosowanie różnych technik ekstrakcji w analizie związków organicznych. Zastosowanie technik oczyszczania próbek. Analiza jakościowa i ilościowa w technikach chromatograficznych. Podstawowe zagadnienia w analizie spektroskopowej. Metody analizy wybranych związków naturalnych i zanieczyszczeń w materiale roślinnym i zwierzęcym. Analiza wybranych toksyn w żywności.

 

CHEMIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

I stopień, semestr 6

Prowadzący: dr Łukasz Haliński

Treści kształcenia: Ocena wybranych właściwoœci fizykochemicznych pestycydów. Określenie wpływu toksycznego pestycydów na wybrane organizmy. Ekstrakcja i oczyszczanie próbek pestycydów z matryc naturalnych. Analiza pestycydów z użyciem technik chromatograficznych i spektroskopowych.

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEN W ŚRODOWISKU

OŚ II stopień, semestr 1: W15, L30

Wykładowca: dr Zbigniew Kaczyński

Treści kształcenia: Pojęcie analizy śladowej i jej znaczenie. Błędy w analizie śladowej wynikające z zanieczyszczenia próbki i strat analitu. Jednostki stężenia stosowane w analizie śladowej. Stosowanie wzorców i materiałów odniesienia w analizie śladowej. Omówienie metod instrumentalnych najczęściej stosowanych w analizie śladowej: - metody chromatograficzne (chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa HPLC) - spektrometria mas - połączenie chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) - metody spektroskopowe (absorpcyjna spektrometria atomowa AAS, emisyjna spektrometria atomowa z wzbudzeniem indukcyjnie sprzężoną plazmą ICP-AES, spektrometria fluorescencji rentgenowskiej, spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa w zakresie UV-VIS) - metody elektroanalityczne (potencjometria z zastosowaniem membranowych elektrod jonoselektywnych oraz woltamperometria inwersyjna)
Umiejętności i kompetencje: Znajomość specyfiki analizy śladowej oraz metod instrumentalnych, które są najczęściej stosowane w tej analizie. Nabycie umiejętności praktycznych w oznaczaniu niektórych zanieczyszczeń środowiska.

 

ANALIZA PRODUKTÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Stopień II/Rok II/Semestr 3; L75

Prowadzący: -

Treści programowe: Grupy związków pochodzenia naturalnego mające znaczenie dla zdrowia człowieka: witaminy, cukry, kumaryny, kwasy tłuszczowe, terpenoidy, barwniki, alkaloidy itp. Właściwości fizyko-chemiczne wybranych do badań grup związków. Ich rola w organizmie (ludzkim, roślinnym, zwierzęcym). Występowanie tych grup związków w środowisku naturalnym, produktach żywnościowych, leczniczych itp. Zastosowanie technik ekstrakcyjnych (np. ciecz-ciecz, ekstrakcja do fazy stałej) w procesie przygotowania próbki do analizy właściwej. Zastosowanie spektrofotometrii UV-Vis, chromatografii gazowej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej, chromatografii cienkowarstwowej, spektrometrii mas oraz technik chromatograficznych sprzężonych ze spektrometrią mas do analizy jakościowej i ilościowej produktów pochodzenia naturalnego. 

Założenia i cele przedmiotu (umiejętności i kompetencje): Zapoznanie studentów z różnymi grupami związków chemicznych naturalnie występujących w środowisku. Poznanie metodyki analizy jakościowej i ilościowej próbek o skomplikowanej matrycy. Uzyskanie praktycznej umiejętności planowania procesu analitycznego, od przygotowania próbki do analizy właściwej. Zapoznanie studentów z różnymi technikami chromatograficznymi i spektroskopowymi w stopniu zaawansowanym, włączając samodzielną obsługę aparatury pomiarowej.

 

TECHNIKI SEPARACYJNE - II ROK OŚ

STUDIA I STOPNIA, II CHEMIA, specjalność: CHEMIA MEDYCZNA

Wykład specjalizacyjny, 30 h, prowadzący: pracownicy Katedry Analizy Środowiska

Klasyfikacja metod chromatograficznych. Podstawy teoretyczne procesu chromatograficznego. Chromatografia gazowa: gaz nośny, dozowniki, kolumny, detektory, dobór parametrów pomiarowych, przykłady zastosowań. Wysokosprawna chromatografia cieczowa: typy faz ruchomych, pompy, dozowniki, wypełnienia kolumn - typy faz stacjonarnych, dobór warunków rozdzieleń - aspekty praktyczne, przykłady zastosowań. Inne techniki chromatograficzne: chromatografia jonowa, elektroforeza kapilarna itd.

Ramowy program:

  1. Studenci zaznajomieni zostaną z technikami przygotowania próbek do ekstrakcji i wzbogacania związków organicznych i nieorganicznych z próbek środowiskowych. Wykonane zostaną ćwiczenia z zastosowania ekstrakcji do fazy stałej wybranych analitów ze złożonych matryc ciekłych. Przeprowadzone zostaną eksperymenty wprowadzające do automatyzacji przygotowania próbek do analiz.
  2. Ćwiczenia obejmą kilkanaście praktycznych przykładów zastosowania metod chromatograficznych (HPLC, GC, TLC) oraz spektroskopowych (MS, NMR i in.).

POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO ANALIZ, wykład fakultatywny

Wykładowca : dr B. Szafranek

30 h wykładu

Ochrona Środowiska, studia II stopnia

Treści programowe: Program wykładu obejmuje omówienie zagadnień związanych z pobieraniem i przygotowaniem do dalszych analiz próbek powietrza, próbek wody i roztworów wodnych oraz gleby i innych wybranych materiałów stałych a także próbek naturalnych. Przechowywanie próbek i zagadnienia związane z utratą analitów. Matryce i ich wpływ na przygotowanie próbek do analiz. Techniki ekstrakcji, ekstrakcja ciecz-ciecz, ekstrakcja do fazy gazowej, ekstrakcja do fazy stałej, mikroekstrakcja do fazy stałej, techniki membranowe, membranowe wprowadzenia próbek do spektrometru mas, techniki ekstrakcji próbek stałych, ekstrakcja w stanie nadkrytycznym, techniki chromatograficzne. Pochodne do analiz - rodzaje, przykłady zastosowania. Przykłady pobierania i przygotowania próbek do analiz. 

ZASTOSOWANIE WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ W CHEMII I OCHRONIE ŚRODOWISKA, kurs fakultatywny

CHEMIA I rok, II stopień, semestr 2

Prowadzący: prof. UG dr hab. F.Kasprzykowski (KChM), dr J.Kumirska, dr M. Czerwicka,
dr inż B. Szafranek (KAŚ)

15 h wykładu, 30 h ćwiczeń laboratoryjnych

Treści kształcenia: Historia chromatografii. Zjawiska zachodzące w procesie chromatograficznym. Podział chromatografii ze względu na układ faz, mechanizm podziału między fazy, stosowaną technikę chromatograficzną oraz skalę rozdziału. Podstawowe pojęcia dotyczące procesu chromatograficznego – półka teoretyczna, wysokość półki teoretycznej, selektywność i rozdzielczość. Elucja izokratyczna i gradientowa. Czynniki powodujące poszerzenie pasma chromatograficznego, krzywe van Deemtera. Budowa kolumy chromatograficznej stosowanej we współczesnej chromatografii cieczowej, chemia i struktura stosowanych faz stacjonarnych. Budowa aparatury używanej w analitycznej i preparatywnej chromatografii cieczowej. Budowa i działanie typowych pomp stosowanych w wysokosprawnej chromatografii cieczowej, ich zalety i wady. Typy detektorów stosowanych w wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Kolektory frakcji. Wpływ konstrukcji układu chromatograficznego na jego sprawność. Ultraszybka chromatografia cieczowa. Chromatografia na fazach odwróconyc i chromatografia oddziaływań hydrofobowych. Budowa typowych faz stacjonarnych stosowanych w chromatografii na fazach odwróconych. Skład faz ruchomych stosowanych w tego typu chromatografii i dobór ich składu. Chromatografia par jonowych. Problemy związane z analizą i oczyszczaniem biomolekuł w odwróconym układzie faz. Chromatografia jonowymienna i jej zastosanie w chemii organicznej. Sączenie molekularne. Chromatografia powinowactwa. Chromatografia na fazach chiralnych. Przygotowanie próbki do analizy. Ekstrakcja do fazy stałej (SPE). Typowe problemy techniczne występujące w analizie i rozdziale mieszanin związków i sposby ich rozwiązywania. Przykłady praktycznego zastosowania wysokosprawnej chromatografii cieczowej (np. analiza aminokwasowa, sekwencjonowanie polipeptydów, oznzaczenie ilościowe substancji w próbce, oczyszczanie substancji na skalę preparatywną). 

PROPOZYCJE NOWYCH KURSÓW (fakultatywnych) :

PRAKTYCZNA ANALIZA BIOMEDYCZNA, dla kierunku chemia (specjalności medyczna i biologiczna)

prowadzący: dr J. Kumirska, dr B. Szafranek

45 h ćwiczeń audytoryjnych

Treści kształcenia: Analiza leków, zanieczyszczeń w lekach, substancji toksycznych, metabolitów i innych substancji w próbkach medycznych i biologicznych. Strategie stosowane w izolacji i identyfikacji. Biomedyczne analizy ilościowe. Opracowywanie statystyczne wyników analiz. Techniki przygotowania próbek do ekstrakcji i wzbogacania związków organicznych z próbek biologicznych i medycznych. Zastosowanie ekstrakcji do fazy stałej. Automatyzacja przygotowania próbek do analiz. Przykłady zastosowania metod chromatograficznych (HPLC, GC, TLC), spektrometrii mas, spektroskopii NMR, elektroforezy kapilarnej oraz technik immunochemicznych do analiz biomedycznych.
Umiejętności i kompetencje: Umiejętność opracowania strategii analiz substancji biomedycznych, wykonania analiz oraz interpretacji wyników.

 

CHEMIA EKOLOGICZNA SZKODNIKÓW ROŚLIN, dla kierunku ochrona środowiska

prowadzący: Dr M. Gołębiowski

15 godzin wykładu

Treść kształcenia: Składniki lipidów kutykularnych owadów: Omówienie występowania głównych składników lipidów kutykularnych owadów: węglowodory, wolne kwasy tłuszczowe, estry, alkohole, aldehydy, ketony i sterole. Funkcje lipidów kutykularnych: Ochrona przed utratą wody, obrona przed entomopatogennymi grzybami, oddziaływania wewnątrzgatunkowe, chemiczny kamuflaż, chemotaksonomia. Substancje obronne owadów: Terpeny, alkaloidy, fenole i chinony jako substancje obronne owadów. Bioinsektycydy: Grzyby, bakterie, bakulowirusy i rośliny jako bioinsektycydy. Oddziaływania allelochemiczne roślina - owad. Analiza chemiczna lipidów kutykularnych owadów: Ekstrakcja próbek, analiza grupowa i identyfikacja związków z wykorzystaniem technik: wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC), chromatografia kolumnowa, chromatografia gazowa (GC), połączenie chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS). 

Umiejętności i kompetencje: Praktyczna ekologia owadów, podstawy wykonania ilościowych i jakościowych analiz związków biorących udział w oddziaływaniach wewnątrzgatunkowych i międzygatunkowych owadów.

 

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH DO ANALIZY, dla kierunku ochrona środowiska

prowadzący: Pracownicy Katedry Analizy Środowiska

15h ćwiczeń audytoryjnych 30 h ćwiczeń laboratoryjnych

Treści kształcenia: Podstawowe etapy i operacje przygotowania próbek środowiskowych do analizy. Techniki rozkładu próbek środowiskowych. Ekstrakcja analitów o znaczeniu środowiskowym. Wydzielanie pyłów ze strumienia powietrza. Wydzielanie materii zawieszonej z wód. Derywatyzacja analitów do dalszych etapów procesu analitycznego.

 

Umiejętności i kompetencje: Zdolność samodzielnego przygotowania próbek środowiskowych do analizy podstawowych zanieczyszczeń.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alan Puckowski
Treść wprowadzona przez: Alan Puckowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 kwietnia 2014 roku, 8:39