Współpraca

Oferta współpracy

Dzięki szerokim zainteresowaniom kadry naukowej Wydziału Chemii oferujemy Państwu naszą wiedzę z następujących obszarów:

Chemia, biochemia i biotechnologia

  • synteza peptydów i peptomimetyków o czynności biologicznej
  • badania oddziaływań międzycząsteczkowych w układach biologicznych
  • projektowanie i synteza związków antybakteryjnych, antywirusowych
      i przeciwgrzybicznych
  • projektowanie, synteza i oczyszczanie białek
  • klonowanie i ekspresja genów
  • projektowanie i otrzymywanie szczepionek rekombinowanych
  • badania cytotoksyczności związków chemicznych, leków
    i kosmetyków z wykorzystaniem linii komórkowych
  • projektowanie i otrzymywanie sond molekularnych
  • badania właściwości kwasowo-zasadowych układów nieorganicznych
    i organicznych
  • badania teoretyczne in silico układów biologicznych
  • badania dyfraktometryczne większości klas związków

Ochrona i analityka środowiska

  • analityka zanieczyszczeń środowiska
  • rozwój metod analitycznych dla nowo pojawiających
    się zanieczyszczeń organicznych  
  • badania toksyczności i ekotoksyczności substancji chemicznych
  • technologie fotokatalitycznego usuwania zanieczyszczeń
  • technologie elektrochemicznego pogłębionego utleniania
    zanieczyszczeń chemicznych
  • ocena rozprzestrzeniania się substancji chemicznych w środowisku
  • badania sorpcji i mobilności substancji chemicznych w glebach
  • badania wtórnych metabolitów roślin
  • oznaczanie radionuklidów i metali śladowych w środowisku
    przyrodniczym
  •  chemometryczna prognoza ryzyka niebezpiecznych preparatów technicz-
nych w tym nowosyntezowanych mediów reakcyjnych i nanomateriałów
  • pobieranie i analiza próbek środowiskowych

Dostępny sprzęt i możliwości analityczne

Wśród sprzętu dostępnego na Wydziale posiadamy:
  •  spektrometry masowe sprzężone z GC i LC. ( ze względu różnorodność apa-
ratów  do  spektrometrii  mas  dostępnych  na  naszym Wydziale  oferujemy
profesjonalne doradztwo w zakresie doboru metody analitycznej i interpre-
tacji wyników)
  •  spektrometry NMR 700 MHz i 500 MHz w tym sprzężone z LC
  •  dyfraktometr do badań substancji o strukturze krystalicznej
  •   fluoroluminometry oznaczania ultra-niskich stężeń biomolekuł
  •  spektrofotometry
  •  termocyklery oraz inkubatory
  •  chromatografy gazowe oraz cieczowe z detektorami różnego typu (dodat-
kowo  prowadzimy  doradztwo  z  zakresu  doboru  i  optymalizacji  metody
analitycznej i rodzaju detekcji)
  •   oferujemy badania właściwości fizycznych cieczy i proszków
  •  elektroforeza różnego typu

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 3. Kwiecień 2014 - 20:36; osoba wprowadzająca: Sławomir Lach Ostatnia zmiana: czwartek, 3. Kwiecień 2014 - 20:36; osoba wprowadzająca: Sławomir Lach