Projekty naukowe

PROJEKTY REALIZOWANE W 2024 r. NA WYDZIALE CHEMII UG (aktualizacja maj 2024 r.)

     PROJEKTY REALIZOWANE W 2024 r.  NA WYDZIALE CHEMII UG (aktualizacja maj 2024 r.)


Numer projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Rodzaj programu

Kwota dofinansowania

Okres realizacji

2023/50/O/NZ4/00004

Basigin jako ważny regulator metabolizmu komórki podocytarnej. Wpływ na funkcjonowanie kłębuszkowej bariery filtracyjnej w cukrzycy

dr hab. inż. Agnieszka Piwkowska

PRELUDIUM BIS 5

687 800 PLN

2024-

POPUL/SP/0211/2023/01

Pomorska Akademia Młodego Odkrywcy

dr hab. Artur Giełdoń, prof. UG

MEiN

300 000 PLN

01.2024-12.2025

STHB.02.03-IP.01-0006/23-00

Tworzywa sztuczne ze środowiska morskiego w obiegu zamkniętym

dr inż. Patrycja Jutrzenka Trzebiatowska

Program Interreg Południowy Bałtyk 2021–2027

567 666,30 PLN

09.2023-08.2026

2023/49/B/ST4/00041

 Odszyfrowanie „kodu siarczanowego” glikozaminoglikanów w celu zrozumienia ich funkcji w macierzy pozakomórkowej

dr hab. Sergey Samsonov, prof. UG

OPUS 25

2 128 604 PLN

2024-

2023/49/B/NZ7/03456

Związki modulujące funkcje białek telomerowych TRF1 i TRF2

prof. dr hab. Mariusz Makowski

OPUS 25 ( partner w konsorcjum)

733 200 PLN

2024-

2023/49/N/ST5/01046

Nowe kompozyty modyfikowanych TiO2 NTs z nano-MOFs do fotokonwersji CO2 do paliw słonecznych

mgr Mateusz Adam Baluk

PRELUDIUM 22

209 840 PLN

01.2024-01.2027

2023/07/X/ST5/01377

Kompozyty elastycznych żywic światłoutwardzalnych z przewodzącymi napełniaczami węglowymi, dedykowane do druku 3D elektrod do zastosowań elektrochemicznych i sensorycznych

dr. inż. Mateusz Cieślik

MINIATURA 7

38 830,00 PLN

11.2023-11.2024

2023/07/X/ST5/00693

Dwa podejścia: mechanochemia vs krystalizacja z roztworu w celu otrzymania wieloskładnikowych kryształów typu lek-lek z udziałem etakrydyny

dr Artur Mirocki

MINIATURA 7

40 700 PLN

10.2023-10.2024

WFOŚ/D/210/5179/2023

Zerujemy Emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Beata Grobelna, prof. UG

WFOŚiGW

135 000 PLN

09.2023-08.2024

2023/07/X/ST8/00384

Piezofotokataliza - nowa metoda wysokoefektywnego wzbudzenia bizmutowych półprzewodników typu
p i n

dr Patrycja Wilczewska

MINIATURA 7

49 500 PLN

08.2023-08.2024

2022/47/D/NZ7/02399

Identyfikacja kluczowych elementów strukturalnych immunomodulacyjnych białek - inhibitorów transportera peptydów antygenowych TAP wybranych alfaherpeswirusów

dr Natalia Karska

SONATA 18

1 691 530 PLN

08.2023-07.2027

 

stypendium w programie START

dr Samanta Romanowska

FNP

30 000 PLN

2023

 

stypendium w programie START

dr Jakub Brzeski

FNP

30 000 PLN

2023

2022/45/B/NZ7/03889

Bionanocząsteczki z molekularnym celownikiem jako broń wobec raka piersi

prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

OPUS 23

(konsorcjum – lider)

1 118 740 PLN

09.2023-09.2027

2022/45/B/ST8/02410

Opracowanie nowych procesów wytwarzania oraz sterylizacji funkcjonalnych napojów roślinnych z zastosowaniem technologii zimnej plazmy atmosferycznej

dr hab. Magda Caban, prof. UG

OPUS 23

(partner w konsorcjum)

597 190 PLN

04.2023-04.2026

2022/45/B/ST4/01138

Projektowanie i synteza wieloskładnikowych heterostruktury na bazie szkieletów metaloorganicznych do wydajnej i selektywnej fotokonwersji CO2 w użyteczne paliwa i związki chemiczne

dr Paweł Mazierski

OPUS 23

1 871 700 PLN

10.2023-10.2027

PN/01/0137/2022

Nowe, zielone katalizatory postmetalocenowe w procesie polimeryzacji olefin i syntezy biodiesla

mgr Kacper Pobłocki

MEiN (Perły Nauki)

239 800 PLN

06.2023-06.2027

2022/45/P/ST4/01907

Superalkalia jako elementy do projektowania unikatowych materiałów oraz katalizatorów procesu przekształcenia azotu w amoniak

dr Celina Sikorska

POLONEZ BIS 2

859 138 PLN

03.2023-02.2025

2022/45/P/NZ7/03391

NanoSens: W kierunku opartego na wielu dowodach podejścia do oceny ryzyka chemicznego stwarzanego przez różne grupy nanocząstek i zaawansowane materiały

dr Khan Kabiruddin

POLONEZ BIS 2

677 868 PLN

06.2023-05.2025

101081963

Innovative Integrated Tools and Technologies to Protect and Treat Drinking Water from Disinfection Byproducts (DBPs)

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

Horyzont – RIA

(partner w konsorcjum)

ok. 200 000 EUR

11.2022-10.2025

101057014

Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals (PARC)

prof. dr hab. Tomasz Puzyn

Horyzont Europa

(partner w konsorcjum)

5 769 703 PLN

05.2022-04.2029

2021/43/D/ST4/00544

Radiouwrażliwianie poprzez skojarzone działanie modyfikowanych nukleozydów i inhibitorów naprawy DNA w celu poprawy skuteczności radioterapii

dr Magdalena Zdrowowicz - Żamojć

SONATA 17

1 178 980 PLN

06.2022-06.2025

2021/43/B/NZ7/01022

Nowe immunomodulatory kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalna terapia w toczniu rumieniowatym układowym

dr Marta Spodzieja

OPUS 22

(partner w konsorcjum)

810 812 PLN

07.2022-07.2026

NOR/SGS/HotHybrids/0130/2020

Pioneering hybrid materials for CO2 photoconversion „HotHybrids”

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

Small Grant Scheme

863 750 PLN

04.2022-04.2024

2021/41/B/NZ7/03312

Blokowanie oddziaływań TNF-TNFR2 jako nowa metoda leczenia raka jajnika

prof. dr hab.  Sylwia Rodziewicz-Motowidło

OPUS 21

2 391 200 PLN

09.2022-09.2026

2021/41/B/ST4/00849

Rola cieczy jonowych w fotokonwersji CO2

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

OPUS 21

2 490 020 PLN

02.2022-01.2026

2021/41/B/NZ4/02797

Wpływ neutrofilnych proteaz serynowych na regulację funkcji komórki podocytarnej i kłębuszkowej bariery filtracyjnej

prof. dr hab. Adam Lesner

OPUS 21

739 320 PLN

01.2022-01.2026

2021/41/B/ST4/04393

Projektowanie, synteza i charakterystyka nowych fotokatalizatorów hybrydowych opartych na kowalencyjnych szkieletach organicznych

dr inż. Beata Bajorowicz

OPUS 21

1 627 480 PLN

02.2022-01.2026

2021/40/Q/ST4/00035

Modelowanie, wspomagane przez dane doświadczalne, struktury zespołów statystycznych białek wewnętrznie nieuporządkowanych oraz ich asocjacji

prof. dr hab. Józef Adam Liwo

SHENG 2

1 630 572 PLN

02.2022-01.2025

2021/40/Q/ST5/00117

W kierunku zintegrowanej metody obliczeniowej „modelowanie molekularne - uczenie maszynowe (MM-ML)” wspierającej projektowanie nanonośników dostarczających leki do mózgu

prof. dr hab. Tomasz Puzyn

SHENG 2

941 352 PLN

09.2022-09.2025

2021/40/C/ST4/00096

Struktury metaloorganiczne (MOF) jako potencjalne katalizatory chemicznego recyklingu polimerów

dr inż. Patrycji Marii Jutrzenki Trzebiatowskiej

SONATINA 5

695 050 PLN

10.2021-10.2025

315666-FORSKER20

Samoorganizacja przeciw oporności: nanocząsteczki przeciwdrobnoustrojowe powstałe w wyniku samoorganizacji molekularnej „ANTISOFT”

dr hab. Emilia Sikorska, prof. UG

Norweska Rada Badań

    66 510 PLN

07.2021-06.2024

2020/02/Y/ST4/00110

Radiosensybilizujące pochodne zasad pirymidynowych lub purynowych: spektrometria mas i metody kwantowochemiczne w badaniach nad oddziaływaniami z niskoenergetycznymi elektronami w fazie gazowej, klastrach z wodą oraz roztworze

prof. dr hab. Janusz Rak

CEUS-UNISONO

1 606 215 PLN

07.2021-07.2025

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr inż. Beata Bajorowicz

MNiSW

194 040 PLN

2021-2024

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr inż. Joanna Nadolna

MNiSW

194 040 PLN

2021-2024

2020/39/B/ST5/02497

Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących ich uwalnianie do środowiska oraz transport – FateNANO

prof. dr hab. Tomasz Puzyn

Opus 20

1 148 920 PLN

10.2021-09.2025

2020/39/O/NZ7/00430

Nowa klasa związków przeciwbakteryjnych. Projektowanie, synteza oraz badanie mechanizmu działania

prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

Preludium Bis 2

537 800 PLN

07.2020-09.2024

2020/39/O/ST4/01379

Blokowanie oddziaływań HVEM/LIGHT przy wykorzystaniu peptydów - innowacyjne podejście do immunosupresji

dr hab. Adam Sieradzan, prof. UG

Preludium Bis 2

536 600 PLN

06.2021-09.2025

2020/38/E/ST8/00409

Technologia addytywnego wytwarzania elektroaktywnych przestrzennych struktur z kompozytów polilaktydu wzmacnianego diamentem

dr Paweł Niedziałkowski

 

Sonata Bis 10

konsorcjum-partner

572 800 PLN

03.2021-09.2024

2020/37/B/ST5/01894

Do jakiego stopnia odpowiedź transkryptomiczna w zdarzeniach inicjujących toksyczność płucną u myszy zależy od cech strukturalnych nanocząstek, które ją wywołują - TransNANO?

prof. dr hab. Tomasz Puzyn 

Opus 19

749 520 PLN

10.2021-09.2025

2020/37/B/NZ4/00821

Metabolizm bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i patofizjologiczna rola elongazy kwasów tłuszczowych -1 (ELOVL1)

dr hab. Łukasz Haliński

Opus 19

konsorcjum-partner

255 600 PLN

02.2021-01.2025

2020/37/B/ST7/03262

Elektrochemiczny Au-Minecraft: nowe podejście do budowy systemów biosensoryki impedancyjnej

dr Paweł Niedziałkowski

Opus 19

konsorcjum-partner

497 136 PLN

01.2021-01.2025

503049/PnH2/2021

Premia na Horyzoncie do:

Zaawansowane materiały o wysokim współczynniku proporcji i materiały wieloskładnikowe: W kierunku kompleksowych testów i inteligentnych strategii bezpiecznego projektowania

dr Agnieszka Gajewicz – Skrętna

MEiN

Premia na Horyzoncie

202 493 PLN

03.2021-01.2025

953183

Zaawansowane materiały o wysokim współczynniku proporcji i materiały wieloskładnikowe: W kierunku kompleksowych testów i inteligentnych strategii bezpiecznego projektowania (HARMLESS)

dr Agnieszka Gajewicz – Skrętna

Horyzont 2020

35 351 156,25 PLN

01.2021 – 01.2025

2019/35/B/NZ9/00253

Badania biochemicznych
i fizjologicznych markerów wpływu diklofenaku na bałtyckie sinice

dr hab. Magda Caban, prof. UG

OPUS 18

1 681 680 PLN

09.2020-09.2024

2019/35/B/NZ5/01555

Funkcjonalizowane hydrożele peptydowe jako narzędzie wspomagające regenerację mięśni szkieletowych i zwiększające właściwości terapeutyczne prekursorowych komórek miogenicznych

dr hab. Sylwia  Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

OPUS 18

262 730 PLN

12.2020-11.2024

2019/35/O/ST4/01142

Nowe analogi ludzkiej kateplicydyny (LL-37) o zwiększonej odporności na degradacje enzymatyczną. Projektowanie, synteza chemiczna
i badania biologiczne

prof. dr hab. Adam Lesner

PRELUDIUM BIS 1

532 800 PLN

10.2020-09.2024

2019/35/O/NZ7/00227

Projektowanie i synteza stabilnych proteolitycznie i przenikających przez błony komórkowe aktywatorów ludzkiego proteasomu 20S oraz zbadanie ich wpływu na aktywność tego enzymu
 w modelach komórkowych chorób neurodegeneracyjnych

dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG

PRELUDIUM BIS 1

492 000 PLN

10.2020-09.2024

2019/35/O/ST5/00507

Nowe materiały do foto-elektro-konwersji CO2 do użytecznych węglowodorów

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

PRELUDIUM BIS 1

532 800 PLN

10.2020-09.2024

2019/35/D/NZ7/00174

Maskowanie ładunku aktywnych biologicznie peptydów jako nowa strategia poprawy ich biodostępności po podaniu doustnym. Optymalizacja
 i uniwersalizacja metody

dr Agata Gitlin-Domagalska

SONATA 15

1 128 600 PLN

06.2020-06.2025

2019/33/B/NZ7/00112

Zapobieganie akumulacji cytotoksycznych oligomerów, które są przyczyną rozwoju chorób neurodegeneracyjnych i cukrzycy typu 2, poprzez aktywację związanego z proteasomem 20S systemu proteolitycznego

dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG

OPUS 17

1 935 800 PLN

02.2020-10.2024

2018/31/G/ST4/00246

Mechanistyczne spojrzenie na specyficzność oddziaływań glikozaminoglikanów z białkami regulatorowymi

dr hab. Sergey Samsonov

BEETHOVEN

CLASSIC 3

976 500 PLN

08.2020-05.2024

2018/30/E/ST4/00037

Modelowanie molekularne tworzenia struktury białkowej przez glikozaminoglikany oraz ich wpływ na biologicznie istotne oddziaływania białko-ligand

dr hab. Sergey Samsonov

 

SONATA BIS 8

2 477 304 PLN

06.2019-06.2024

2018/29/B/NZ6/02622

Proteaza CP wirusa O'nyong-nyong: profilowanie substratowe, projektowanie i synteza inhibitorów oraz sond molekularnych wraz z ich analizą biochemiczną

prof. dr hab. Adam Lesner

OPUS 15

(KONSORCJUM – PARTNER)

461 460 PLN

09.2019-09.2024

2018/29/N/ST4/00507

Modelowanie reakcji fosforylacji katalizowanej ludzką kinazą tymidynową 1. Konieczny element racjonalnego projektowania radiouczulających analogów tymidyny

dr Samanta Romanowska

PRELUDIUM 15

179 184 PLN

01.2019-01.2025

          

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 17. Kwiecień 2014 - 11:13; osoba wprowadzająca: Magda Kozak Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Maj 2024 - 08:39; osoba wprowadzająca: Izabela Szlagowska