Projekty naukowe

PROJEKTY REALIZOWANE W 2022 r. NA WYDZIALE CHEMII UG (aktualizacja lipiec 2022 r.)

  

                    PROJEKTY REALIZOWANE W 2022 r.  NA WYDZIALE CHEMII UG (aktualizacja lipiec 2022 r.)LP

Numer projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Rodzaj programu

Kwota dofinansowania

Okres realizacji


 

1

 

Badania związków koordynacyjnych dwuwartościowych jonów Pd oraz Pt z awibaktamem oraz ich zdolności inhibowania β-laktamazy OXA-48

dr Jakub Brzeski

MINIATURA 6

40 700 PLN

2022-2023


2

 

Nowe wieloskładnikowe, fotoaktywne nanostruktury typu Janus

dr inż. Anna Gołąbiewska

MINIATURA 6

47 300 PLN

2022-2023


 

3

 

Określenie parametrów kinetyki oddziaływania małocząsteczkowych związków aktywnych biologicznie z helisą DNA za pomocą techniki swichSense

dr Sandra Ramotowska

MINIATURA 6

41 800 PLN

2022-2023


 

4

 

Innovative Integrated Tools and Technologies to Protect and Treat Drinking Water from Disinfection Byproducts (DBPs)

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

Horyzont – RIA

(partner w konsorcjum)

ok. 200 000 EUR

 


 

5

 

Radiouwrażliwianie poprzez skojarzone działanie modyfikowanych nukleozydów i inhibitorów naprawy DNA w celu poprawy skuteczności radioterapii

dr Magdalena Zdrowowicz - Żamojć

SONATA 17

1 178 980 PLN

 


6

 

Nowe immunomodulatory kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalna terapia w toczniu rumieniowatym układowym

dr Marta Spodzieja

OPUS 22

konsorcjum

810 812 PLN

 


7

NOR/SGS/HotHybrids/0130/2020

Pioneering hybrid materials for CO2 photoconversion „HotHybrids”

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

Small Grant Scheme

863 750,00 PLN

2022-2024


8

 

Kowalencyjne organiczne kompozyty szkieletowe / Cu NPs do konwersji CO2

dr inż. Anna Malankowska

BEKKER NAWA

 

trzymiesięczny staż (Słowenia)


 

9

 

Dwufunkcyjne szkielety metaloorganiczne na bazie ceru do selektywnej fotokonwersji biomasy i CO2 w kierunku wysokowartościowych związków chemicznych i paliw

dr inż. Paweł Mazierski

BEKKER NAWA

 

roczny staż
(Nowy York)


 

10

DEC-2021/05/X/NZ1/01707

N-końcowy fragment endonukleazy restrykcyjnej CviJI jako funkcjonalna domena odpowiedzialna za interakcję DNA z białkiem

dr Olga Żołnierkiewicz

MINIATURA 5

44 000 PLN

12.2021-12.2022


11

 

Blokowanie oddziaływań TNF-TNFR2 jako nowa metoda leczenia raka jajnika

prof. dr hab.  Sylwia Rodziewicz-Motowidło

OPUS 21

2 391 200 PLN

2022-2026


12

2021/41/B/ST4/00849

Rola cieczy jonowych w fotokonwersji CO2

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

OPUS 21

2 490 020 PLN

02.2022-01.2026


 

13

2021/41/B/NZ4/02797

Wpływ neutrofilnych proteaz serynowych na regulację funkcji komórki podocytarnej i kłębuszkowej bariery filtracyjnej

prof. dr hab. Adam Lesner

OPUS 21

739 320 PLN

01.2022-01.2026


 

14

2021/41/B/ST4/04393

Projektowanie, synteza i charakterystyka nowych fotokatalizatorów hybrydowych opartych na kowalencyjnych szkieletach organicznych

dr inż. Beata Bajorowicz

OPUS 21

1 627 480 PLN

02.2022-01.2026


 

15

2021/40/Q/ST4/00035

Modelowanie, wspomagane przez dane doświadczalne, struktury zespołów statystycznych białek wewnętrznie nieuporządkowanych oraz ich asocjacji

prof. dr hab. Józef Adam Liwo

SHENG 2

1 630 572 PLN

02.2022-01.2025


 

16

 

W kierunku zintegrowanej metody obliczeniowej „modelowanie molekularne - uczenie maszynowe (MM-ML)” wspierającej projektowanie nanonośników dostarczających leki do mózgu

prof. dr hab. Tomasz Puzyn

SHENG 2

941 352 PLN

 


 

17

DEC-2021/05/X/ST4/00622

Nowe pochodne ampicyliny i ich kompleksy z jonami miedzi(II): synteza, oddziaływanie z biomelekułami, badania mikrobiologiczne

dr inż. Małgorzata Gawrońska

MINIATURA 5

46 200 PLN

11.2021-11.2022


 

18

DEC-2021/05/X/ST4/00570

Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej i cytotoksycznej kompleksów bizmutu(III) z pochodnymi pirazyny

dr Mateusz Kowalik

MINIATURA 5

49 500 PLN

11.2021-11.2022


 

19

DEC2021/05/X/NZ7/00289

Poszukiwanie nowych znakowanych fluorescencyjnie pochodnych izotiocyjanianów wykazujących aktywność antynowotworową

dr Irena Bylińska

MINIATURA 5

49 940 PLN

10.2021-09.2022


20

UMO-2021/40/C/ST4/00096

Struktury metaloorganiczne (MOF) jako potencjalne katalizatory chemicznego recyklingu polimerów

dr inż. Patrycji Marii Jutrzenki Trzebiatowskiej

SONATINA 5

695 050 PLN

10.2021-10.2025


 

21

 

 

POIR.01.01.01-00-2128/20

Opracowanie nowatorskiej technologii usuwania z powietrza koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 z zastosowaniem warstw fotokatalitycznych zaimplementowanych w urządzeniu do oczyszczania powietrza

 

prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska

 

NCBiR

PO IR 2014-2020

konsorcjum

3 556 162,32

PLN

09.2021-11.2023


 

22

2020/02/Y/ST4/00110

Radiosensybilizujące pochodne zasad pirymidynowych lub purynowych: spektrometria mas i metody kwantowochemiczne w badaniach nad oddziaływaniami z niskoenergetycznymi elektronami w fazie gazowej, klastrach z wodą oraz roztworze

prof. dr hab. Janusz Rak

CEUS-UNISONO

1 606 215 PLN

07.2021-07.2025


23

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr inż. Beata Bajorowicz

MNiSW

194 040 PLN

2021-2024


24

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr inż. Joanna Nadolna

MNiSW

194 040 PLN

2021-2024


 

25

2020/39/B/ST5/02497

Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących ich uwalnianie do środowiska oraz transport – FateNANO

prof. dr hab. Tomasz Puzyn

Opus 20

1 148 920 PLN

10.2021-09.2025


 

26

2020/39/O/NZ7/00430

Nowa klasa związków przeciwbakteryjnych. Projektowanie, synteza oraz badanie mechanizmu działania

prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

Preludium Bis 2

537 800 PLN

07.2021-09.2025


 

27

2020/39/O/ST4/01379

Blokowanie oddziaływań HVEM/LIGHT przy wykorzystaniu peptydów - innowacyjne podejście do immunosupresji

dr hab. Adam Sieradzan, prof. UG

Preludium Bis 2

536 600 PLN

06.2021-09.2025


 

28

2020/38/E/ST8/00409

Technologia addytywnego wytwarzania elektroaktywnych przestrzennych struktur z kompozytów polilaktydu wzmacnianego diamentem

dr Paweł Niedziałkowski

 

Sonata Bis 10

konsorcjum-partner

572 800 PLN

03.2021-03.2024


 

29

 

5-jodo-4-tio-2’-deoksyurydyna jako radiosensybilizator w radioterapii nowotworów piersi i prostaty. Badania modelu ksenograftów z wykorzystaniem błony kosmówkowo-omoczniowej kurzych zarodków (CAM) oraz myszy

prof. dr hab. Janusz Rak

Inkubator Innowacyjności 4.0

MNiSW

100 000 PLN

2021-


 

30

 

Innowacyjne materiały funkcjonalne do separacji CO2

prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska

Inkubator Innowacyjności 4.0

MNiSW

100 000 PLN

2021-


 

31

DNK/SP/513683/2021

Konferencja międzynarodowa CYSTATINS 2022

dr hab. Aneta Szymańska,
prof. UG

Doskonała Nauka-Wsparcie konferencji

MNiSW

63 937,50 PLN

10.2021-04.2023


 

32

DNK/SP/461664/2020

Modeling and Design of Molecular Materials 2020

prof. dr hab. Janusz Rak

Doskonała Nauka-Wsparcie konferencji

MNiSW

54 689 PLN

01.2021-12.2022


 

33

2020/37/B/ST5/01894

Do jakiego stopnia odpowiedź transkryptomiczna w zdarzeniach inicjujących toksyczność płucną u myszy zależy od cech strukturalnych nanocząstek, które ją wywołują - TransNANO?

prof. dr hab. Tomasz Puzyn 

Opus 19

749 520 PLN

10.2021-09.2025


 

34

2020/37/B/NZ4/00821

Metabolizm bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i patofizjologiczna rola elongazy kwasów tłuszczowych -1 (ELOVL1)

dr hab. Łukasz Haliński

Opus 19

konsorcjum-partner

255 600 PLN

02.2021-01.2024


35

2020/37/B/ST7/03262

Elektrochemiczny Au-Minecraft: nowe podejście do budowy systemów biosensoryki impedancyjnej

dr Paweł Niedziałkowski

Opus 19

konsorcjum-partner

497 136 PLN

01.2021-01.2024


36

2020/37/N/NZ5/00726

Zmiany w profilu kwasów tłuszczowych w różnych klasach lipidowych w raku piersi - ocena ich roli i wartości diagnostycznej

mgr inż. Alicja Pakiet

Preludium 19

138 360 PLN

04.2021-03.2023


37

PPN/BFR/2020/1/00041

Nauczanie maszynowe oraz gruboziarniste pole siłowe jako narzędzie do badania dynamiki białek

dr Artur Giełdoń

NAWA

 

2021-


 

38

503049/PnH2/2021

Premia na Horyzoncie do:

Zaawansowane materiały o wysokim współczynniku proporcji i materiały wieloskładnikowe: W kierunku kompleksowych testów i inteligentnych strategii bezpiecznego projektowania

dr Agnieszka Gajewicz – Skrętna

MEiN

Premia na Horyzoncie

202 493 PLN

03.2021-01.2025


 

39

953183

Zaawansowane materiały o wysokim współczynniku proporcji i materiały wieloskładnikowe: W kierunku kompleksowych testów i inteligentnych strategii bezpiecznego projektowania (HARMLESS)

dr Agnieszka Gajewicz – Skrętna

Horyzont 2020

35 351 156,25 PLN

01.2021 – 01.2025


40

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr Paweł Mazierski

MNiSW

5 390 PLN

2020-2023


 

41

2019/34/H/NZ8/00590

Transport z prądami oceanicznymi farmaceutyków stosowanych w terapii człowieka i wpływ tych związków na morskie organizmy w europejskiej części Arktyki

dr hab. Magda Caban, prof. UG

GRIEG

Konsorcjum-partner

2 146 108 PLN

10.2020-09.2023


42

2019/35/B/NZ9/00253

Badania biochemicznych
i fizjologicznych markerów wpływu diklofenaku na bałtyckie sinice

dr hab. Magda Caban, prof. UG

OPUS 18

1 681 680 PLN

09.2020-09.2024


 

43

2019/35/B/NZ5/01555

Funkcjonalizowane hydrożele peptydowe jako narzędzie wspomagające regenerację mięśni szkieletowych i zwiększające właściwości terapeutyczne prekursorowych komórek miogenicznych

dr hab. Sylwia  Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

OPUS 18

262 730 PLN

12.2020-11.2024


 

44

2019/35/N/ST5/00464

Nowe nanomateriały oparte na kompozytach tytanowych sprzężonych z cząsteczkami affibody o potencjalnym zastosowaniu
w konwersji fototermicznej

mgr inż. Maria Cristina Nevarez Martinez

PRELUDIUM 18

210 000 PLN

06.2020-06.2023


 

45

2019/35/O/ST4/01142

Nowe analogi ludzkiej kateplicydyny (LL-37) o zwiększonej odporności na degradacje enzymatyczną. Projektowanie, synteza chemiczna
i badania biologiczne

prof. dr hab. Adam Lesner

PRELUDIUM BIS 1

532 800 PLN

10.2020-09.2024


 

46

2019/35/O/NZ7/00227

Projektowanie i synteza stabilnych proteolitycznie i przenikających przez błony komórkowe aktywatorów ludzkiego proteasomu 20S oraz zbadanie ich wpływu na aktywność tego enzymu
 w modelach komórkowych chorób neurodegeneracyjnych

dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG

PRELUDIUM BIS 1

492 000 PLN

10.2020-09.2024


47

2019/35/O/ST5/00507

Nowe materiały do foto-elektro-konwersji CO2 do użytecznych węglowodorów

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

PRELUDIUM BIS 1

532 800 PLN

10.2020-09.2024


 

48

2019/35/D/NZ7/00174

Maskowanie ładunku aktywnych biologicznie peptydów jako nowa strategia poprawy ich biodostępności po podaniu doustnym. Optymalizacja
 i uniwersalizacja metody

dr Agata Gitlin-Domagalska

SONATA 15

1 128 600 PLN

06.2020-06.2023


 

49

2019/35/D/NZ6/02154

Terapeutyczne zastosowanie pochodnych temporyny
w chorobach infekcyjnych wywoływanych patogenami wewnątrzkomórkowymi

dr inż. Paulina Kosikowska-Adamus

SONATA 15

70 800 PLN

11.2020-11.2023


50

SONP/SP/462227/2020

Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim  - Znane i nieznane oblicza nauki

dr hab. Beata Grobelna, prof. UG

MNiSW

330 494 PLN

10.2020-06.2022


 

51

1/XVIII/19

Immunomodulatory peptydowe jako inhibitory punktów kontrolnych PD-1/PD-L1 następnej generacji

dr hab. Sylwia  Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

Fundacja Polpharma

539 280 PLN

02.2020-02.2023


 

52

2019/33/B/ST4/00031

Synteza i właściwości biochemiczne pochodnych antybiotyków sulfonamidowych z analizą zmian ich profili bionieorganicznych wskutek kompleksowania
z trójwartościowymi jonami metali (Ru, Rh, Os, Ir)

prof. dr hab. Mariusz Makowski

OPUS 17

1 894 200 PLN

02.2020-02.2023


 

53

2019/33/B/NZ7/00112

Zapobieganie akumulacji cytotoksycznych oligomerów, które są przyczyną rozwoju chorób neurodegeneracyjnych i cukrzycy typu 2, poprzez aktywację związanego z proteasomem 20S systemu proteolitycznego

dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG

OPUS 17

1 935 800 PLN

02.2020-02.2023


 

54

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr hab. Magda Caban

MNiSW

194 040 PLN

2020-2023


 

55

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW


 

dr hab. Adriana Maria Mika

MNiSW

194 040 PLN

2020-2023


 

56

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW


 

dr Alicja Mikołajczyk

MNiSW

194 040 PLN

2020-2023


 

57

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW


 

dr Joanna Marta Drzeżdżon

MNiSW

194 040 PLN

2020-2023


 

58

2018/31/G/ST4/00246

Mechanistyczne spojrzenie na specyficzność oddziaływań glikozaminoglikanów z białkami regulatorowymi

dr hab. Sergey Samsonov

BEETHOVEN

CLASSIC 3

976 500 PLN

08.2020-05.2024


 

59

410747/11/NCBR/2019

Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie
 i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach (BIONANOVA)

prof. dr hab. Piotr Skowron

NCBiR

(TECHMATSTRATEG)

Konsorcjum-Lider

 

16 315 750 PLN

09.2019-05.2023


 

60

406384/7/NCBR/2019

Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej (GlassPoPep)

dr hab. Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

NCBiR (TECHMATSTRATEG)

Konsorcjum-Partner

1 745 735PLN

03.2019-08.2022


 

61

440312/PnH/2019

Premia na Horyzoncie do:  Development and Implementation of a Sustainable Modelling Platform for NanoInformatics / Rozwój i wdrożenie zrównoważonej platfory modelowania dla Nanoinformatyki

dr Alicja Mikołajczyk

MEiN

Premia na Horyzoncie

188 349 PLN

01.2019-03.2023


 

62

814426

Development and Implementation of a Sustainable Modelling Platform for NanoInformatics (NanoInformaTIX)

dr Alicja Mikołajczyk

HORYZONT 2020

943 239,99 PLN

01.2019-02.2023


 

63

2018/31/N/ST5/00607

Tlenohalogenki bizmutu wspomagane asymetrycznymi lub multimerycznymi nanocząstkami zawierającymi siarczek srebra

mgr inż. Onur Cavdar

PRELUDIUM 16

209 514 PLN

09.2019-09.2022


 

64

2018/30/E/ST4/00037

Modelowanie molekularne tworzenia struktury białkowej przez glikozaminoglikany oraz ich wpływ na biologicznie istotne oddziaływania białko-ligand

dr hab. Sergey Samsonov

 

SONATA BIS 8

2 477 304 PLN

06.2019-06.2024


 

65

2018/29/B/NZ4/02074

Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej

prof. dr hab. Adam Lesner

OPUS 15

(KONSORCJUM – PARTNER)

450 800 PLN

01.2019-06.2022


 

66

2018/29/B/NZ6/02622

Proteaza CP wirusa O'nyong-nyong: profilowanie substratowe, projektowanie i synteza inhibitorów oraz sond molekularnych wraz z ich analizą biochemiczną

prof. dr hab. Adam Lesner

OPUS 15

(KONSORCJUM – PARTNER)

461 460 PLN

09.2019-09.2022


67

2018/29/N/ST5/00496

Perowskity metalohalogenkowe do fotokatalizy heterogenicznej

mgr Magdalena Miodyńska

PRELUDIUM 15

206 214 PLN

05.2019-05.2022


 

68

2018/29/N/ST4/00507

Modelowanie reakcji fosforylacji katalizowanej ludzką kinazą tymidynową 1. Konieczny element racjonalnego projektowania radiouczulających analogów tymidyny

dr Samanta Romanowska

PRELUDIUM 15

179 184 PLN

01.2019-01.2023


 

69

2016/23/G/ST5/04245

Ocena potencjału biokoncentracji organicznych związków jonowych i jonogennych metodami in vitro, in vivo oraz in silico

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

BEETHOVEN CLASSIC 

1 371 980 PLN

09.2018–09.2022


 

70

2017/27/B/ST4/00926

Modelowanie gruboziarniste procesów biochemicznych z udziałem białek przy uwzględnieniu ziarnistych struktur wody i lipidów

dr hab.  Adam Sieradzan, prof. UG

OPUS 14

570 200 PLN

07.2018–07.2023


 

71

2017/26/M/ST4/00044

Zintegrowane podejście do modelowania struktury i dynamiki białek z wykorzystaniem gruboziarnistego pola siłowego UNRES i metod bioinformatycznych oraz niekompletnych danych doświadczalnych

dr hab. Cezary Czaplewski, prof. UG

HARMONIA 9

503 440 PLN

04.2018-04.2023


 

72

2017/26/D/ST5/00919

Inhibitory tworzenia kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalne cele w immunoterapii nowotworów

dr Marta Marcelina Spodzieja

SONATA 13

1 233 000 PLN

03.2018–03.2023


 

73

WND-POWR.03.02.00-00-I059/16

Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie Chemia z Fizyką realizowane w Uniwersytecie Gdańskim” (AKRONIM: CHEMFIZ)

dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

POWER

1 996 140 PLN

03.2018–02.2023


 

74

2016/23/N/NZ9/02746

Badanie oddziaływania odlewni metali nieżelaznych na pobliski ekosystem leśny: wpływ emisji metali ciężkich na glebę i grzyby

mgr Martyna Danuta Saba

PRELUDIUM 12

146 822 PLN

10.2017–10.2022


 

75

POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16

Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym (we współpracy z Politechniką Gdańską)

dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

POWER

UG - 613 580 PLN

09.2017–12.2021


 

76

2016/23/D/ST5/02234

Koniugaty peptydowe jako nowe środki przeciwdrobnoustrojowe do zwalczania zakażeń wewnątrzkomórkowych oraz biofilmu

dr inż. Paulina Kosikowska - Adamus

SONATA 12

673 880 PLN

10.2017–10.2022


 

77

2016/23/D/NZ7/03973

Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego

dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna

SONATA 12

253 874 PLN

10.2017–10.2022


 

78

2016/23/D/ST4/01576

Pomiar poziomu stresu oksydacyjnego poprzez fluorescencyjną detekcję adduktów pułapek spinowych z reaktywnymi formami azotu i tlenu

dr inż. Krzysztof Żamojć

SONATA 12

633 085 PLN

07.2017–07.2022

 

    

 

 

                  

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 17. Kwiecień 2014 - 11:13; osoba wprowadzająca: Magda Kozak Ostatnia zmiana: czwartek, 7. Lipiec 2022 - 11:31; osoba wprowadzająca: Izabela Szlagowska