Projekty zakończone

PROJEKTY ZAKOŃCZONE - WYDZIAŁ CHEMII UG (aktualizacja sierpień 2023 r.)

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE  - WYDZIAŁ CHEMII UG (aktualizacja sierpień 2023 r.)


Numer projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Rodzaj programu

Kwota dofinansowania

Okres realizacji

2011/01/B/ST5/06616

Allosteryczna regulacja aktywności proteasomu – jak to działa?

dr Elżbieta Jankowska

OPUS 1

672 200 PLN

12.2011-11.2014

2011/01/N/ST4/05175

Analiza konformacyjna wybranych analogów hormonów neuroprzysadkowych w środowisku imitującym błony biologiczne

dr Emilia Lubecka

PRELUDIUM 1

130 797 PLN

12.2011–12.2014

2011/01/M/NZ7/01445

Badania nad możliwościami wykorzystania metod in silico w ocenie zagrożenia ze strony nanomateriałów dla zdrowia ludzi i zwierząt. (Towards in silico risk assesment of engineered nanoparticles).

dr Tomasz Puzyn

SONATA 1

432 700 PLN

12.2011–12.2014

2011/01/D/NZ6/03114

Analizy jakościowe i ilościowe mikotoksyn, enzymów hydrolizujących kutikulę i metabolitów wtórnych entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus jako potencjalnych bioinsektycydów

dr Monika Paszkiewicz

SONATA 1

364 000 PLN

12.2011–11.2014

2011/01/D/ST4/04497

Badania fizykochemiczne i strukturalne nad wpływem naładowanych reszt aminokwasowych na tworzenie zwrotów oraz stabilizowanie struktury beta w białkach

dr Joanna Makowska

SONATA 1

165 150 PLN

12.2011–11.2014

2011/01/N/ST4/01445

Zwiększenie rozdzielczości i zdolności predykcyjnych białek poprzez udoskonalenie potencjałów opisujących oddziaływania z udziałem łańcucha głównego

mgr Adam Sieradzan

PRELUDIUM 1

150 000 PLN

12.2011–12.2014

2011/01/M/NZ7/01445

Badania nad możliwościami wykorzystania metod in silico w ocenie zagrożenia ze strony nanomateriałów dla zdrowia ludzi i zwierząt

dr Tomasz Puzyn

HARMONIA

432 700 PLN

12.2011–12.2014

2011/03/N/ST4/01293

Badania struktury, dynamiki oraz oddziaływań białko-ligand ludzkiej cystatyny C metodami magnetycznego rezonansu jądrowego

mgr Martyna Maszota

PRELUDIUM 2

311 300 PLN

09.2012–10.2015

2011/03/N/NZ5/01460

Badania struktury fibryli tworzonych przez ludzkie osoczowe białko amyloidu A za pomocą spektrometrii mas połączonej z wymianą izotopową (HXMS)

mgr Marta Sosnowska

PRELUDIUM 2

190 612 PLN

10.2012–08.2015

2011/01/B/ST4/06094

Badania struktury i właściwości fotofizycznych aromatycznych pochodnych acetylenu i diacetylenu

prof dr hab. Wiesław Wiczk

OPUS 1

202 500 PLN

12.2011–11.2014

2011/01/B/NZ1/04338

Badania polisacharydowych składników ściany komórkowej bakterii Enterococcus faecium

dr hab. Zbigniew Tadeusz Kaczyński

OPUS 1

174 850 PLN

12.2011–11.2013

2011/01/N/ST5/05642

Badanie oddziaływań ludzkiej cystatyny C z przeciwciałami jako metoda skutecznej walki z dziedziczną amyloidową angiopatią mózgową typu islandzkiego

mgr Izabela Behrendt

PRELUDIUM 1

296 200 PLN

12.2011-12.2014

N N204 132040

"Biosensor nadtlenku wodoru{cis-[Cr(C2O4) (pm) (OH2) 2] +} i jego rola w molekularnych ścieżkach sygnalizacyjnych stresu oksydacyjnego w komórkach hipokampa"

dr Dagmara Jacewicz

MNiSW (40)

344 500 PLN

04.2011-04.2014

295128

Building bridges between specialists on computational and empirical risk assessment of engineered nanomaterials (NanoBRIDGES)

Strona WWW: http://www.nanobridges.eu/

dr Tomasz Puzyn

7PR

425600 EURO

01.2012–12.2014

N N204 375740

Chemiluminescencyjne i luminescencyjne indykatory i znaczniki akrydyniowe/akrydynowe/akrydonowe- synteza, struktura, właściwości fizykochemiczne i luminogenne, zastosowania

prof. dr hab. Jerzy Błażejowski

MNiSW

350 000 PLN

04.2011–04.2014

POIG.01.01.02-14-102/09

Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej

prof. dr hab. Janusz Madaj

POIG

25 503 764 PLN (całość)

01.2011–12.2014

N N204 156040

Foto- i radiouczulanie DNA przy użyciu bromopochodnych zasad nukleinowych

prof. dr hab. Janusz Rak

MNiSW (40)

355 400 PLN

04.2011–04.2014

N N204 122640

Makrocykliczne pochodne antrachinonów jako narzędzia diagnostyki molekularnej.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

MNiSW (40)

344 400 PLN

04.2011–04.2014

2011/03/D/ST5/05920

Małocząsteczkowe związki cytoprotekcyjne-struktura oraz fizykochemiczna i biomedyczna charakterystyka polikarboksylanowych związków koordynacyjnych

dr Dariusz Wyrzykowski

SONATA 2

341 760 PLN

08.2012–08.2015

309837

Modelling properties, interactions, toxicity and environmental behaviour of engineered nanoparticles (NanoPuzzles)

Strona WWW: http://www.nanopuzzles.eu/

dr Tomasz Puzyn

7PR

1169800 EURO

01.2013–12.2015

2011/03/N/NZ9/04136

Ocena składu mineralnego i izotopowego, wpływu przetwarzania kulinarnego i biodostępności składników mineralnych oraz ich wartości odżywczej dla wybranych gatunków grzybów i przetworów grzybowych

mgr Grażyna Jarzyńska / Krasińska

PRELUDIUM 2

488 920 PLN

09.2012–09.2015

2011/03/D/ST4/02419

Podstawione w pierścieniu centralnym chemiluminogeny akrydyniowe- synteza, struktura, właściwości chemiluminogenne, perspektywy zastosowań analitycznych

dr Beata Zadykowicz

SONATA 2

334 000 PLN

08.2012–08.2015

2011/01/D/ST5/02778

Poszukiwanie nowych inhibitorów i substratów fluorogenicznych ludzkiego proteasomu

dr Dawid Dębowski

SONATA 1

437 500 PLN

12.2011–12.2015

2011/03/B/NZ8/03010

Poznanie losów oraz sposobów rozprzestrzeniania się w środowisku wybranych beta-blokerów, leków wprowadzanych jako dodatki do pasz oraz stosowanych w akwakulturze

dr Jolanta Kumirska

OPUS 2

391 600 PLN

08.2012–02.2015

0624/IP3/2011/71

Projektowanie, synteza chemiczna i badania biologiczne substratów fluorescencyjnych proteasomu i próby ich wykorzystania w diagnostyce medycznej

dr Magdalena Wysocka

IUVENTUS PLUS

347 000 PLN

04.2012–04.2014

2012/04/S/ST5/00074

Projektowanie i synteza bifunkcjonalnych koniugatów peptydowych o potencjalnych właściwościach proliferacyjnych i antymikrobiotycznych

Paulina Kosikowska

FUGA

612 000 PLN

09.2012–02.2017

2011/01/B/ST5/03772

Splicing peptydowy – badanie mechanizmu oraz możliwości jego wykorzystania w projektowaniu związków o potencjalnym zastosowaniu w praktyce medycznej

Prof. dr hab. Krzysztof Rolka

OPUS 1

425 400 PLN

12.2011–11.2014

N N204 355540

Synteza i charakterystyka związków o potencjalnych właściwościach antyretrowirusowych blokujących replikację wirusa HIV-1

dr hab. Piotr Mucha

MNiSW (40)

243 048 PLN

04.2011–04.2015

2011/01/D/ST4/04943

Układy zawierające pochodne akrydynowe /amino akrydynowe oraz aromatyczne kwasy karboksylowe –synteza, struktura krystaliczna, właściwości fizykochemiczne

dr Artur Sikorski

SONATA 1

250 600 PLN

12.2011–11.2014

2011/03/B/NZ8/03009

Wyznaczanie potencjalnych skutków obecności farmaceutyków w środowisku: ocena ekotoksyczności wybranych leków weterynaryjnych i ich mieszanin

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

OPUS 3

674 900 PLN

09.2012–09.2015

0558/IP3/2013/72

Rozszerzenie pola siłowego UNRES na symulacje zachowania białek w różnych stężeniach.

mgr Adam Sieradzan

IUVENTUS PLUS

83 500 PLN

07.2013–07.2014

EUREKA E !5423 NN01/2013

"Opracowanie składu aerozolu do nosa, chroniącego śluzówkę przed infekcjami"

dr hab. Franciszek Kasprzykowski

NCBR - EUREKA

856 000 PLN

04.2013–03.2015

POL-NOR/207686/18/2013

Third generation photoactive materials and new materials-based system for photocatalytic air treatment

prof. Adriana Zaleska

FUNDUSZE NORWESKIE

404 494 PLN

08.2013–07.2015

POKL.04.01.02-00-271/12-00

Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś)

Strona WWW: http://iaco.chem.univ.gda.pl/

prof. Sylwia Rodziewicz - Motowidło

POKL

8 439 080 PLN

10.2012–12.2015

POMOST/2012-6/3

ELECTRON-DRIVEN MOLECULAR TRANSFORMATIONS IN SYSTEMS WITH INTRA-AND INTER MOLECULAR HYDROGEN BONDS

dr Iwona Dąbkowska

POMOST

326 500 PLN

03.2013–06.2015

 

Warsztaty dla studentów "Od szczegółu do ogółu" - techniki eksperymentalne w laboratoriach naukowo - badawczych i ich zastosowanie w innowacyjnych gałęziach przemysłu

prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński

FUNDUSZ INNOWACYJNOŚCI DYDAKTYCZNYCH

24166,67 PLN

10.2013–05.2014

2012/05/N/ST5/01080

Identyfikacja reszt aminokwasowych zlokalizowanych w pozycjach P7 i P8 modelowego inhibitora konwertaz probiałkowych warunkujących wzrost jego specyficzności względem PACE4

mgr Izabela Małuch


PRELUDIUM 3

50 000 PLN

02.2013–02.2014

2012/05/N/NZ7/00978

Skażenie radiochemiczne środowiska przyrodniczego wokół hałdy fosfogipsów w Wiślince w pobliżu Gdańska.

mgr Grzegorz Olszewski

PRELUDIUM 3

99 348 PLN

01.2013–01.2015

 

Rational protein engineering of thermostable bifunctional restriction

dr Agnieszka Żylicz - Stachula

POMOST

325 725 PLN

03.2013–06.2015

0596/IP3/2013/72

Projektowanie, synteza chemiczna oraz badania biologiczne nowych niskocząsteczkowych sond molekularnych proteinaz nautrofilnych

dr Magdalena Wysocka

IUVENTUS PLUS

307 000 PLN

07.2013–07.2015

2012/07/N/ST5/00249

Badania motywu zamka sterycznego w sekwencji ludzkiej cystatyny C (Ala52-Asp65)

mgr Emilia Iłowska

PRELUDIUM 4

49 400 PLN

11.2013–11.2014

2012/07/N/ST5/01998

Synteza i analiza potencjalnych inhibitorów furyny jako pomoc w opracowaniu nowych strategii terapeutycznych do walki z infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi

mgr Monika Lewandowska – Goch

PRELUDIUM 4

100 000 PLN

07.2013–07.2015

2012/07/N/ST5/00128

Projektowanie, synteza chemiczna oraz badania enzymatyczne peptydowych substratów i inhibitorów katepsyny C

mgr Monika Łęgowska

PRELUDIUM 4

149 940 PLN

07.2013–07.2016

2012/07/N/ST5/01877

Fluoroscencyjne substraty proteinaz nautrolfili: projektowanie, synteza, selekcja metodami chemii kominatorycznej oraz ich zastosowanie w charakterystyce wybranych enzymów proteolitycznych

mgr Jadwiga Popow - Stellmaszyk

PRELUDIUM 4

149 940 PLN

07.2013-07.2015

WFOŚ/D/629/67/2015

Chemia i technologie chemiczne – cykl wykładów

dr Beata Grobelna

-

15 000 PLN

04.2015–06.2015

2012/05/N/NZ4/02210

Identyfikacja związkówaktywnych biologicznie w lipidach powierzchniowych Dermestes maculatus i Dermestes ater jako związków o potencjalnych właściwościach antygrzybowych i antybakteryjnych.

mgr Magdalena Cerkowniak

PRELUDIUM 3

149 500 PLN

02.2013–02.2016

2012/05/N/NZ9/01561

Poznanie składu mineralnego i nuklidów alfa nagromadzanych przez pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius) w owocnikach wraz z oceną wpływu przetwarzania kulinarnego i biodostępności

Mgr Małgorzata Drewnowska

PRELUDIUM 3

148 160 PLN

03.2013–03.2017

2012/05/N/NZ7/00935

Badania nad wartością odżywczą, składem mineralnym i radioizotopowym (alfa) oraz biodostępnością składników mineralnych z owocników trzech gatunków podgrzybka oraz ich przetworów

mgr Anna Kojta

PRELUDIUM 3

149 965 PLN

03.2013–03.2016

2012/05/B/ST5/01680

„Nowe odczynniki do badań immunochemicznych na bazie indykatorów i znaczników akrydynowych połączonych z białkami”

dr hab. Karol Krzymiński, prof. UG

OPUS 3

372 030 PLN

03.2013–03.2016

2012/05/B/ST5/00368

Wpływ sekwencji nukleotydowej na wydajność radio- i fotouszkodzeń dwuniciowych fragmentów DNA znakowanych halogenopochodnymi zasad nukleinowych

prof. dr hab. Janusz Rak

OPUS 3

597 400 PLN

03.2013–03.2016

GEKON1/03/214483/16/2014

Fotokatalityczne oczyszczanie strumieni powietrza

prof. dr hab. Adriana Zaleska

GEKON

321 500 PLN

09.2014–05.2016

2012/05/E/ST5/03796

Charakterystyka molekularna kompleksu ludzkiej cystatyny C z naturalnymi autoprzeciwciałami

dr Paulina Czaplewska

SONATA BIS

1 496 700 PLN

01.2013–01.2017

2013/09/N/NZ7/03643

Optymalizacja metod analitycznych pod kątem możliwości ich zastosowania do analizy witamin w ultrafiltratach otrzymywanych po wysokoobjętościowej żylno-żylnej hemofilacji

mgr Małgorzata Wirkus

PRELUDIUM 5

91 000 PLN

03.2014–03.2016

TANGO1/268806/NCBR/2015

Analiza możliwości wdrożenia innowacyjnych metodyk oznaczania farmaceutyków w próbkach środowiskowych, klinicznych i żywnościowych z wykorzystaniem techniki GC i GC-MS

dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG

NCN/NCBiR -
Tango 1

150 000 PLN

05.2015-04.2016

2011/03/D/ST5/05284

Badanie mechanizmu degradacji zanieczyszczeń na modyfikowanych płaszczyznach {101} i {001} TiO2

dr Ewelina Aleksandra Grabowska

SONATA 2

983 300 PLN

09.2012–09.2016

PSPB-070/2010

Projektowanie inhibitorów białka BTLA jako nowych leków przeciwko czerniakow

Strona WWW: http://www.btla.chem.univ.gda.pl/

prof. Sylwia Rodziewicz - Motowidło

WSPÓŁPRACA POLSKO - SZWAJCARSKA

3 020 046 PLN

 

01.2013–12.2015

2012/07/N/ST5/01877

Pronukleotydy-droga do
uwrażliwienia komórkowego DNA na promieniowanie jonizujące

mgr Magdalena Zdrowowicz

PRELUDIUM 4

148 717 PLN

08.2013–08.2016

2012/05/N/ST4/00167

Modyfikacja powierzchni tranzystorów FET do celów diagnostyki analityki medycznej

mgr Justyna Czupryniak

PRELUDIUM 3

149 480 PLN

06.2013–06.2016

0177/DIA/2013/42

Synteza peptoidowych analogów teta dyfensyn oraz ich ocena cyto toksyczności wobec linii komórkowych raka piersi

mgr Paulina Strzelecka

DIAMENTOWY GRANT

200 000 PLN

07.2013–07.2016

2012/07/B/ST5/00753

Struktura a właściwości fizukochemiczne i cytoprotekcyjne heteroligandowych kompleksów metali przejściowych

prof. dr hab. Lech Chmurzyński

OPUS 4

662 100 PLN

07.2013–07.2016

Mistrz7./2013

A unified coarse-grained model of biological macromolecules based on mean-field multipole-multipole interactions with extension to multiscale teratment.

prof. dr hab.Józef Adam Liwo

FNP  MISTRZ 7

300 000 PLN

01.2014–12.2016

0132/IP2/2015/73

Otrzymywanie i charakterystyka nanokompozytów TiO2/SrTiO3 modyfikowanych metalami szlachetnymi

dr inż. Ewelina Grabowska

MNiSW - Iuventus Plus 2014

263 160 PLN

02.2015–02.2017

2014/13/N/ST4/04105

Synteza, struktura i właściwości luminogenne nowych fluoroforów wychodzących się od 7-hydroksyflawonu i 3,7-dihydroksyflawonu

mgr Illia Serdiuk

PRELUDIUM 7

100 000 PLN

01.2015–01.2017

2014/13/N/ST4/04127

Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w aspekcie oznaczania leków przeciwbakteryjnych w glebach rolniczych

mgr Paulina Łukaszewicz

PRELUDIUM 7

99 840 PLN

02.2015–02.2017

2015/17/N/NZ7/04108

Sorpcja nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska na powierzchni mikroplastików

mgr Alan Radomir Puckowski

PRELUDIUM 9

49 680 PLN

03.2016–03.2017

N N404 070640

Badanie składu mineralnego i właściwości bioindykacyjnych podgrzybka złotawego (Xerocomus chrysenteron):wpływ składu podłoża glebowego i zabiegów kulinarnych na wartość odżywczą gatunku

prof. dr hab. Jerzy Falandysz

MNiSW

55 000 PLN

05.2011–11.2013

N N204 120238

Inhibitory konwertaz probiałkowych, jako potencjalne znaczniki zmian nowotworowych. Chemiczna synteza, badania biologiczne i konformacyjne

prof. dr hab. Bernard Lammek

MNiSW

376 650 PLN

03.2010–03.2013

LRI-N4

Grouping nanomaterials and establishing criteria for Safe by Design (Opracowanie metod grupowania dla nanomateriałów i ustalenia kryteriów ich bezpiecznego projektowania)

dr hab. Tomasz Puzyn

European Chemical Industry Council AISBL; CEFIC

1 664 080 PLN

01.2014–03.2016

N N204 169738

Opracowanie efektywnych metod symulacji termodynamiki, kinetyki i ścieżek zwijania białek w polu siłowym UNRES.

dr hab. Cezary Czaplewski

MNiSW

175 500 PLN

03.2010–12.2013

NR12-0070-06/2010

Opracowanie technologii przemysłowego otrzymywania rekombinowanych cholinoesteraz na podstawie klonowania molekularnego genów kodujących enzymy

prof. dr hab. Piotr Mariusz Skowron

NCBiR

1 800 000 PLN

10.2009–02.2013

2011/01/N/NZ1/01569

Otrzymywanie i charakterystyka biochemiczna nukleaz pochodzących z psychrofilnych mikroorganizmów Desulfotalea psychrophila LSv54, Psychromonas ingrahamii 37 i Shewanella violacea DSS12

mgr Natalia Maciejewska

PRELUDIUM 1

91120 PLN

12.2011–06.2014

2011/01/N/ST4/02478

Poszukiwanie alternatywnych odczynników derywatyzacyjnych do oznaczania farmaceutyków w próbkach środowiskowych metodami chromatografii gazowej

Dr Magda Caban

PRELUDIUM 1

149 750 PLN

12.2011–12.2013

N N204 136238

Synteza oraz charakterystyka fizyko-chemiczna potencjalnych biosensorów molekularnych reaktywnych form azotu w ewaluacji stresu oksydacyjnego
w makrofagach (RAW 264.7)

prof. dr hab. Lech Kazimierz Chmurzyński

MNiSW

318 300 PLN

03.2010–03.2013

2015/17/N/NZ1/01772

Wykorzystanie rentgenografii strukturalnej do zlokalizowania miejsc wiązania allosterycznych inhibitorów i aktywatorów proteasomu

mgr Julia Witkowska

PRELUDIUM 9

49 500 PLN

03.2016–03.2017

N N303 504238

Analiza składu lipidów powierzchniowych larw, poczwarek i dorosłych owadów wybranych gatunków much oraz karaczanów pod kątem poszukiwania substancji przeciwgrzybowych

dr hab. Marek Gołębiowski

NCN

298 000 PLN

03.2010–03.2013

0560/IP3/2013/72

Hybryda QM-QSPR - Interdyscyplinarna metoda poszukiwania anionów superhalogenowych (IMPAS)

dr Celina Sikorska

IUVENTUS PLUS

233 140 PLN

06.2013–06.2017

2013/11/B/NZ7/01301

Endogenne inhibitory enkefelinaz i ich nowe syntetyczne analogi jako potencjalne leki w terapii chorób układu pokarmowego i bólu trzewnego

dr hab Elżbieta Kamysz

OPUS 6

538 470 PLN

08.2014–07.2017

2015/19/N/NZ7/01018

Ocena wpływu metali ciężkich na mobilność i sorpcję pozostałości leków przeciwnowotworowych
i ich metabolitów w środowisku

mgr Katarzyna Mioduszewska

PRELUDIUM  10

49 980 PLN

07.2016–07.2017

IP2014 001273

Ocena mobilności, stabilności hydrolitycznej i ekotoksyczności leków przeciwnowotworowych
i ich produktów transformacji
w środowisku

dr Anna Maria Białk-Bielińska

IUVENTUS PLUS

147 000 PLN

02.2015–10.2017

2014/15/N/ST8/03753

Mechanizm fotowzbudzenia i właściwości powierzchniowe nowych kompozytów 3D typu: BiyXz_TiO2@SrTiO3

mgr inż. Martyna Marchelek

PRELUDIUM 8

99 800 PLN

09.2015-09.2017

2015/17/D/ST4/00509

Mechanizmy naprawdze DNA: od gruboziarnistego do pełnoatomowego opisu

dr Adam Kazimierz Sieradzan

SONATA 9

314 200 PLN

01.2016–01.2018

2015/17/D/ST4/00774

PASSIL - innowacyjna technika dozymetrii pasywnej wykorzystująca ciecze jonowe

dr Magda Caban

SONATA 9

325 600 PLN

01.2016-01.2018

2014/13/N/ST5/01299

Projektowanie, chemiczna synteza i badania enzymatyczne inhibitorów matryptazy-2

mgr Agata Elżbieta Gitlin - Domagalska

PRELUDIUM 7

150 000 PLN

02.2015–02.2018

2016/20/T/ST5/00276

Specyficzne odziaływania białko-DNA a sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w modyfikowanych oligonukleotydach. Modelowanie molekularne oraz badania fizykochemiczne elementów organizacji w komórkach w kontekście skojarzonej foto- i radioterapii nowotworów.

mgr Paweł Wityk

ETIUDA 4

96 618 PLN

10.2016–09.2017

2012/05/E/NZ7/01148

Komputerowa ocena potencjalnego ryzyka stwarzanego przez ciecze jonowe przed ich użyciem w nowych technologiach (CRAB)

dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG

SONATA BIS 1

1 256 026 PLN

02.2013–06.2018

2013/08/W/NZ1/00696

Zewnątrzkomórkowa aktywność proteolityczna ludzkiego epitelium - rola w modulacji przekazu sygnału w obrębie nabłonka

dr Adam Jerzy Lesner

SYMFONIA 1

1 731 480 PLN

 

12.2013–12.2017

 

2012/06/A/ST4/00376

Jednolity model bruboziarnisty makromolekuł biologicznych oparty o średniopolowe oddziaływania multipol – multipol

prof. dr hab. Adam Liwo

MAESTRO 3

1 071 480 PLN

03.2013–03.2018

2013/10/M/ST4/00640

Zintegrowane podejście do przewidywania struktur białek oraz kompleksów białek przy użyciu gruboziarnistego pola siłowego UNRES z wykorzystaniem informacji z baz danych

prof. dr hab. Józef Adam Liwo

HARMONIA 5

694 678 PLN

04.2014–04.2017

2013/10/E/ST4/00755

Projektowanie, parametryzacja i wprowadzenie potencjałów oddziaływań łańcuchów bocznych reszt aminokwasowych w wodzie z zastosowaniem wielkoskalowych symulacji białek

dr hab. Mariusz Makowski

SONATA BIS 3

585 200 PLN

05.2014-05.2018

2014/15/N/ST5/02043

Nowe nanostruktury 3D typu REVO4 do jednoetapowego fotokatalitycznego rozkładu wody pod wpływem promieniowania z zakresu widzialnego

mgr inż. Paweł Mazierski

PRELUDIUM 8

149 800 PLN

08.2015-08.2018

2015/17/N/ST4/03937

Algorytmy globalnego dokowania białek oparte na gruboziarnistym modelu UNRES.

mgr Paweł Krupa

PRELUDIUM 9

77 000 PLN

01.2016–01.2018

2015/17/N/ST4/03935

Gruboziarnisty model oddziaływań nanocząstek z białkami do symulacji transportu substancji leczniczych do miejsc docelowych

mgr Magdalena Anna Mozolewska

PRELUDIUM 9

77 000 PLN

01.2016–01.2018

2016/20/T/ST5/00280

Otrzymywanie, charakterystyka i fotoaktywność modyfikowanych perowskitów

mgr Beata Bajorowicz

ETIUDA 4

75 293 PLN

10.2016–09.2017

2012/07/D/NZ7/04342

"Ocena narażenia środowiska i zdrowia człowieka na działanie nanocząstek

dr Celina Sikorska

SONATA 4

468 832 PLN

09.2013–09.2018

0138/DIA/2014/43

Specyficzne odziaływania białko-DNA a sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w modyfikowanych oligonukleotydach. Modelowanie molekularne oraz badania fizykochemiczne elementów organizacji w komórkach w kontekście skojarzonej foto- i radioterapii nowotworów

Paweł Wityk

Diamentowy Grant 2014

199 210 PLN

08.2014–08.2018

STRATEGMED1/

235077/9/NCBR/2014

Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji

www: regennova.ug.edu.pl

prof. UG, dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

NCBiR - STRATEGMED 1

16 870 288 PLN

(7 792 716 PLN dla UG)

 

10.2014–09.2017

2014/15/B/ST5/00098

Przestrzennie zorientowane nanostruktury typu TiO2/MxOy otrzymywane metodą elektrochemiczną

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska - Medynska

OPUS 8

1 089 950 PLN

07.2015-07.2018

2014/15/B/NZ7/01014

Aktywacja proteasomu jako strategia w powstrzymywaniu rozwoju procesów starzeniowych i neurodegeneracyjnych

dr hab. Elżbieta Jankowska

OPUS 8

1 575 015 PLN

07.2015-07.2018

2014/15/D/ST5/03941

Zastosowanie inżynierii mostków disulfidowych ludzkiej beta-defensywy 3 w projektowaniu związków o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych

dr Aleksandra Walewska

SONATA 8

448 170 PLN

07.2015-01.2020

2014/15/N/ST5/03815

Opracowanie i badanie nowej klasy fotokatalizatorów opartych na koloidalnych kropkach kwantowych oraz tantalanach, cyrkoniach i niobianach o strukturze perowskitu

mgr inż. Beata Anna Bajorowicz

PRELUDIUM 8

136 800 PLN

09.2015-09.2018

2017/24/T/ST5/00221

Modyfikowane nanorurki TiO2: otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie

mgr inż. Paweł Mazierski

ETIUDA 5

82 767 PLN

09.2017–10.2018

2014/15/B/ST5/05311

Synteza substratów fluorogenicznych, inhibitorów i sond molekularnych specyficznych dla ludzkiej neutrofilnej proteinazy NSP4 i jej ewolucyjnych analogów

prof. dr hab. Adam Lesner

(Lider konsorcjum: UG)

OPUS 8

877 040 PLN

(414 520 PLN  UG)

 

10.2015-09.2018

2014/15/D/ST5/02747

Wpływ struktury cieczy jonowych na oddziaływania z cząstkami TiO2 w procesie hydrotermalnej syntezy.

dr inż. Ewelina Grabowska

(Lider konsorcjum: Politechnika Gdańska)

SONATA 8

794 650 PLN

(259 500 PLN UG)

10.2015-10.2018

2015/19/N/NZ7/01593

Określenie wpływu struktury modyfikowanych powierzchniowo nanocząstek TiO2 na ich cytotoksyczność in vitro w oparciu o połączenie badań eksperymentalnych i modelowania komputerowego

mgr Alicja Mikołajczyk

PRELUDIUM  10

98 479 PLN

09.2016–09.2018

2017/01/X/ST5/00106

Badanie specyficzności substratowej proteazy NS2B-NS3 wirusa Zika

dr Natalia Agata Gruba

MINIATURA 1

45 485 PLN

08.2017–08.2018

2017/24/U/ST5/00056

Kropki kwantowe do zastosowań biomedycznych (Quantum dots for biomedical applications)

prof. dr hab. Adriana Karolina Zaleska-Medynska

UWERTURA 1

71 220 PLM

09.2017-08.2018

2017/01/X/ST5/00828

Modyfikacja elektrody złotej w celu określania aktywności wybranych enzymów z grupy konwertaz probiałkowych

dr Anna Wcisło

MINIATURA 1

49 500 PLN

10.2017–10.2018

2017/01/X/NZ8/006

Określenie dynamiki zmian w składzie chemicznym wosków powierzchniowych liści wybranych gatunków uprawnych roślin psiankowatych na początkowym etapie ich wzrostu

dr Łukasz Piotr Haliński

MINIATURA 1

24 365 PLN

10.2017–10.2018

2017/01/X/ST5/01136

Zastosowanie cieczy jonowych w otrzymywaniu półprzewodników bizmutowych modyfikowanych nanostrukturami węglowymi

dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

MINIATURA

49 500 PLN

11.2017–11.2018

646221

Development and implementation of Grouping and Safe-by-Design approaches within regulatory frameworks (Nano REG II)

dr. hab. Tomasz Puzyn, prof. UG

HORYZONT 2020

10 668 355 EUR (200 938 EUR dla UG)

 

09.2015–08.2018

 

2013/11/N/NZ7/01240

Badania bionagromadzenia litu przez pieczarkę dwuzarodnikową (Agaricus bisporus) z podłoża wzmocnionego w sole tego pierwiastka wraz z analizą oddziaływań współzależnych z kationami innych metali.

mgr Sviatlana Pankavec

PRELUDIUM 6

135 992 PLN

08.2014–07.2018

R010

Innowacyjne rozwiązania minimalizowania emisji szkodliwych substancji na i z terenów miejskich  regionu Morza Bałtyckiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

INTERREG II

3,546,797.08 EUR (UG - 369,045.00 EUR)

03.2016–05.2019

21/P/ST4/03995

Computational approaches to study protein-glycosaminoglycan interactions

dr Sergey Samsonov

POLONEZ 2

944 874 PLN

05.2017–04.2019

2016/21/N/NZ4/03613

Identyfikacja związków wytwarzanych przez owady pod wpływem infekcji grzybiczej z zastosowaniem HS-SPME-GC/MS

mgr Aleksandra Katarzyna Bojke

PRELUDIUM 11

99 600 PLN

05.2017–05.2019

2016/23/N/ST4/00002

Chemia koordynacyjna pirazyno-2-karboksamidu oraz jego analogów względem trójwartościowych jonów metali Ir oraz Os: projektowanie, synteza, charakterystyka oraz aktywność biologiczna

mgr Małgorzata Biedulska

PRELUDIUM 12

99 360 PLN

07.2017–07.2019

2017/25/N/ST4/02389

Studium porównawcze technik PASSIL i POCIS w monitoringu wybranych farmaceutyków w środowisku wodnym.

mgr Hanna Męczykowska

PRELUDIUM 13

60 000 PLN

01.2018–07.2019

2014/14/E/ST7/00104

Przewodzące struktury fotoniczne do wieloparametrycznej diagnostyki biochemicznej.

dr Paweł Niedziałkowski
(Lider konsorcjum: Politechnika Warszawska)

SONATA BIS 4

595 200 PLN

05.2015–08.2019

2016/23/N/ST4/02556

Nowe aniony superhalogenowe struktury, właściwości i potencjalne zastosowania

dr Marcin Czapla

PRELUDIUM 12

60 000 PLN

07.2017–10.2019

2014/14/M/ST5/00715

Diamentowo-grafenowe heterostruktury sensoryczne

prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

HARMONIA 6

799 500 PLN

04.2015-04.2019

2015/17/B/NZ8/02481

Farmaceutyki i produkty ich transformacji w środowisku: analityka, ekotoksykologia i ocena ryzyka.

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

OPUS 9

1 169 000 PLN

01.2016-01.2019

2016/23/N/ST5/02812

Allosteryczne inhibitory proteasomu optymalizacja struktury analogów PR39 w celu uzyskania większej stabilności i efektywności

mgr Małgorzata Giżyńska

PRELUDIUM 12

99 900 PLN

09.2017–09.2019

2017/25/N/ST4/02390

Badania porównawcze matryc ciekłojonowych i standardowych stosowanych w spektrometrii z jonizacją MALDI

mgr Paulina Urszula Kobylis

PRELUDIUM 13

60 000 PLN

01.2018–07.2019

WFOŚ/D/210/4/2018

Wieże fotokatalityczne do oczyszczania powietrza w aglomeracjach miejskich

dr Mirosław Czapiewski

WFOŚ

400 000 PLN

10.2017-09.2019

POWR.03.01.00-00-U118/17

Z CHEMIĄ NAPRZÓD - rozwój kompetencji podopiecznych placówek wsparcia dziennego poprzez udział w działaniach dydaktycznych realizowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr Bożena Karawajczyk

POWER

87 277,50 PLN

04.2018–11.2019

POWR.03.01.00-00-S102/17

KROK DALEJ: Kwalifikacje, Rozwój Kariera dzięki stażom zwiększającym szanse na rynku pracy Absolwentów WCh

dr hab. Ewa Siedlecka, prof. UG

POWER

248 947,50 PLN

04.2018–10.2019

2016/21/N/ST4/03154

Modelowanie gruboziarniste kationów wapniowych, sodowych, magnezowych i potasowych z białkami

dr Agnieszka Lipska

PRELUDIUM 11

69 400 PLN

02.2017–02.2020

2016/21/B/ST5/01375

Badanie procesów samoorganizacji lipopeptydów przeciwdrobnoustrojowych oraz ich wpływu na modelowe błony lipidowe.

dr hab. Emilia  Sikorska

OPUS 11

627 180 PLN

01.2017–01.2020

2015/17/D/ST5/01331

Nanokompozyty RE-TiO2: projektowanie, synteza i charakterystyka.

dr inż. Joanna Nadolna

SONATA 9

545 200 PLN

02.2016-02.2020

2016/21/B/ST4/02135

Badania adsorpcji związków biologicznie czynnych na granicy faz metal/roztwór i tlenek metalu/roztwór przy wykorzystaniu technik SERS, TERS i SEIRA.

Adam Prahl

OPUS 11

347 620 PLN

03.2017-03.2020

2018/02/X/ST5/03609

Opracowanie modelu badania powinowactwa fragmentów płytkopochodnego czynnika wzrostu PDGF-BB z jego receptorami

dr Przemysław Karpowicz

MINIATURA 2

48 400 PLN

04.2019-06.2020

 

3 - miesięczny pobyt w Hokkaido University (Japonia).

dr Marta Paszkiewicz – Gawron

PROGRAM BEKERA - NAWA

 

 

 

4 – miesięczny pobyt w Weizmann Institute of Science (Izrael)

dr Joanna Nadolna

PROGRAM BEKERA - NAWA

 

 

PPN/BIL/2018/1/00233

 

prof. dr hab. Adriana Zaleska - Medynska

Wymiana bilateralna – Portugalia (University of Coimbra)

 

 

WFOŚ/D/210/5/2018

Dezodoryzacja i dezynfekcja powietrza w obiektach gospodarki ściekowej

prof. dr hab. Adriana Zaleska - Medynska

WFOŚ

400 000 PLN

01.2018–04.2020

2016/21/D/NZ5/00219

Ewaluacja wpływu Omega Loop Gastric Bypass na poziom bioaktywnych lipidów w przebiegu otyłości olbrzymiej

dr hab. Adriana Maria Mika

SONATA 11

792 935 PLN

06.2017–05.2020

2019/03/X/ST4/00038

Poliaminokwasowe sensory elektrochemiczne do oznaczeń pirazynowych substancji aktywnych leków i farmaceutyków.

dr hab. Agnieszka Chylewska

MINIATURA 3

33 000 PLN

10.2019-10.2020

2018/31/N/ST4/00227

Pochodne 3-hydroksychromen-4-onu jako efektywne fluorescencyjne wskaźniki aktywności glikozydaz

mgr Milena Reszka

PRELUDIUM 16

70 000 PLN

07.2019-07.2020

2016/23/B/ST8/03336

Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych

prof. dr hab. Adriana Zaleska – Medynska

OPUS 12

1 544 100 PLN

07.2017-07.2020

2016/21/B/ST5/00101

Projektowanie i chemiczna synteza koniugatów peptydowych
o aktywności przeciwdrobnoustrojowej - atrakcyjne sposób poprawy właściwości farmakologicznych antybiotyków

prof. dr hab. Krzysztof Rolka

OPUS 11

1 172 260 PLN

01.2017–07.2020

2015/19/N/ST5/00276

Związki kompleksowe metali przejściowych jako nowe antyoksydanty - synteza, charakterystyka fizykochemiczna
i biomedyczna

dr Joanna Marta Drzeżdżon

PRELUDIUM 10

146 440 PLN

06.2016–12.2020

2014/14/A/ST4/00405

Od modelu molekularnego in silico do odpowiedzi komórkowej in vitro. Modyfikowane nukleozydy jako radio- bądź/i fotosensybilizatory uszkodzeń DNA

http://www.raknaraka.ug.edu.pl/?page_id=2

prof. dr hab.

Janusz Rak

MAESTRO 6

3 958 291 PLN

04.2015-01.2021

 

stypendium w programie START

dr Joanna Drzeżdżon

FNP

28 000 PLN

2020

TANGO3/429360/CBR/2019

Fotoreaktor cienkowarstwowy

prof. dr hab.  Adriana Zaleska - Medynska

TANGO 3

178 825PLN

01.2020-12.2020

2019/03/X/NZ1/01056

Przygotowanie i wstępna charakterystyka zestawu metylotransferaz do badania mechanizmów modulacji epigenetycznej w mikroorganizmach termofilnych

dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula

MINIATURA 3

50 000 PLN

12.2019–06.2021

2019/03/X/NZ1/01903

Rola endolizyny z bakteriofaga TP-84 w cyklu życiowym termofilnego gospodarza Geobacillus stearothermophilus 10

dr Joanna Renata Żebrowska

MINIATURA 3

41 250 PLN

12.2019–03.2021

2017/25/B/ST4/01026

Zwiększenie globalnej i lokalnej dokładności gruboziarnistego modelu UNRES białek oraz jego rozszerzenie na symulacje bardzo dużych układów białkowych i racemizację reszt aminokwasowych

prof. dr hab. Józef Adam Liwo

 

OPUS 13

739 200 PLN

01.2018–06.2021

DI2015 022445

0224/DIA/2016/45

Poszukiwanie skutecznego inhibitora agregacji ludzkiego osoczowego białka amyloidu A oraz próby poznania mechanizmu jego agregacji

Sandra Skibiszewska

Program "Diamentowy Grant"

MNiSW

220 000 PLN

12.2016–06.2021

2015/19/D/ST5/00710

Nanokompozyty Ti/TiO2(NTs)/XaSb jako materiały elektrodowe w procesach fotoelektrochemicznego utleniania

dr Aleksandra Pieczyńska

SONATA 10

676 000 PLN

06.2016-06.2021

306853

Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów (New anticancer compounds interfering function of telomeres) TARGETTELO

prof. dr hab. Mariusz  Makowski

STRATEGMED III

18 998 870 PLN (całe konsorcjum)

5 647 250 PLN (UG)

04.2017–03.2021

2016/21/B/NZ1/02823

Wpływ jonów metali na właściwości amyloidogenne ludzkiej cystatyny C

dr hab. Aneta Szymańska, prof. UG

OPUS  11

1 062 800 PLN

01.2017–07.2021

2016/23/D/ST8/02682

Foto-Bio Produkcja wodoru przez hybrydy [NiFe] hydrogenaza-MNPs/SiO2/MaSb pod wpływem promieniowania widzialnego

dr inż. Anna Malankowska

SONATA 12

718 300 PLN

07.2017-07.2021

2017/25/B/ST8/01119

Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych

dr Ewelina Aleksandra Grabowska-Musiał

OPUS 13

1 506 300 PLN

02.2018–08.2021

2017/27/B/ST5/02061

Nowa klasa peptydów penetrujących jądro komórkowe. Projektowanie, synteza, mechanizm działania

dr hab. Magdalena Wysocka

OPUS 14

843 000 PLN

06.2018–12.2021

2017/27/N/ST4/01907

Mapowanie gruboziarnistych modeli kwasów nukleinowych z pola NARES-2P do reprezentacji pełnoatomowej

dr Łukasz Golon

PRELUDIUM 14

99 600 PLN

08.2018–08.2021

2017/27/N/ST8/00946

Przestrzennie zorientowane nanorurki TiO2 modyfikowane kopolimerami przewodzącymi do generowania wodoru

mgr inż. Marek Kobylański

PRELUDIUM 14

139 580 PLN

08.2018–08.2021

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr inż. Anna Malankowska

MNiSW

 

2018-2021

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr hab. Adam Sieradzan

MNiSW

 

2018-2021

2018/29/N/ST5/02266

Fotoaktywne kompleksowe nanostruktury otrzymywane w procesie utleniania anodowego

mgr inż. Magda Kozak

PRELUDIUM 15

69 934 PLN

02.2019-08.2021

2020/04/X/ST4/01491

Wyznaczenie struktury przestrzennej białka UL49.5 wirusa HSV-1 z wykorzystaniem techniki magnetycznego rezonansu jądrowego i metod modelowania molekularnego

dr Natalia Karska

Miniatura 4

27 500 PLN

12.2020-12.2021

2020/04/X/ST4/01180

Receptor TIGIT -nowy cel molekularny w immunoterapii nowotworów

dr Katarzyna Kuncewicz

Miniatura 4

49 500 PLN

12.2020-12.2021

2020/04/X/ST5/01490

Zwiększenie dostępności farmaceutycznej proregeneracyjnego peptydu RDKVYR poprzez umieszczenie w drukowanym 3D hydrożelowym opatrunku

dr Justyna Sawicka

Miniatura 4

40 942 PLN

12.2020-12.2021

2020/04/X/ST5/00559

Badanie kompatybilności nanomateriałów 2D (TiO2) z ligandami z grup peptydów i białek. Analiza wpływu sfunkcjonalizowanych nanomateriałów 2D na komórki prokariotyczne i eukariotyczne

dr Przemysław Jurczak

Miniatura 4

49 500 PLN

11.2020-11.2021

2019/33/N/ST4/01376

Zastosowanie nanorurek węglowych w technikach pasywnych jako innowacyjne podejście do monitorowania mikrozanieczyszczeń środowiska

mgr Klaudia Godlewska

PRELUDIUM 17

134 200 PLN

01.2020-01.2022

2018/31/N/ST4/01677

Udział glikozaminoglikanów w dojrzewaniu prokatepsyn - podejście obliczeniowe

mgr Krzysztof Kamil Bojarski

PRELUDIUM 16

102 600 PLN

10.2019-01.2022

PPN/PPO/2018/1/00071

POLSKIE POWROTY

dr inż. Sławomir Lach

NAWA

1 255 000 PLN

02.2019–02.2022

2017/27/N/ST5/00738

Nowe nanomateriały typu REOF@TiO2 o potencjalnym zastosowaniu w procesach fotokatalitycznych

mgr Patrycja Parnicka

PRELUDIUM 14

201 560 PLN

09.2018–04.2022

2016/21/D/NZ1/02777

Badania strukturalne receptorów sygnałowych HVEM/CD160 jako potencjalnych celów immunoterapii przeciw czerniakowi

dr Marta Elżbieta Orlikowska

SONATA  11

844 500 PLN

03.2017–03.2022

2016/23/D/ST5/02234

Koniugaty peptydowe jako nowe środki przeciwdrobnoustrojowe do zwalczania zakażeń wewnątrzkomórkowych oraz biofilmu

dr inż. Paulina Kosikowska - Adamus

SONATA 12

673 880 PLN

10.2017–10.2022

2016/23/D/NZ7/03973

Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego

dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna

SONATA 12

253 874 PLN

10.2017–10.2022

2016/23/D/ST4/01576

Pomiar poziomu stresu oksydacyjnego poprzez fluorescencyjną detekcję adduktów pułapek spinowych z reaktywnymi formami azotu i tlenu

dr inż. Krzysztof Żamojć

SONATA 12

633 085 PLN

07.2017–07.2022

2016/23/G/ST5/04245

Ocena potencjału biokoncentracji organicznych związków jonowych i jonogennych metodami in vitro, in vivo oraz in silico

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

BEETHOVEN CLASSIC 

1 371 980 PLN

09.2018–09.2022

2018/29/N/ST5/00496

Perowskity metalohalogenkowe do fotokatalizy heterogenicznej

mgr Magdalena Miodyńska

PRELUDIUM 15

206 214 PLN

05.2019-05.2022

2018/29/B/NZ4/02074

Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej

prof. dr hab. Adam Lesner

OPUS 15

(KONSORCJUM – PARTNER)

450 800 PLN

01.2019-06.2022

SONP/SP/462227/2020

Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim  - Znane i nieznane oblicza nauki

dr hab. Beata Grobelna, prof. UG

MNiSW

330 494 PLN

10.2020-06.2022

DEC-2021/05/X/ST4/00622

Nowe pochodne ampicyliny i ich kompleksy z jonami miedzi(II): synteza, oddziaływanie z biomelekułami, badania mikrobiologiczne

dr inż. Małgorzata Gawrońska

MINIATURA 5

46 200 PLN

11.2021-11.2022

DEC2021/05/X/NZ7/00289

Poszukiwanie nowych znakowanych fluorescencyjnie pochodnych izotiocyjanianów wykazujących aktywność antynowotworową

dr Irena Bylińska

MINIATURA 5

49 940 PLN

10.2021-09.2022

DEC-2022/06/X/ST4/00160

Badania związków koordynacyjnych dwuwartościowych jonów Pd oraz Pt z awibaktamem oraz ich zdolności inhibowania β-laktamazy OXA-48

dr Jakub Brzeski

MINIATURA 6

40 700 PLN

07.2022-07.2023

DEC-2022/06/X/ST4/00176

Nowe wieloskładnikowe, fotoaktywne nanostruktury typu Janus

dr inż. Anna Gołąbiewska

MINIATURA 6

47 300 PLN

07.2022-07.2023

DEC-2022/06/X/ST4/00177

Określenie parametrów kinetyki oddziaływania małocząsteczkowych związków aktywnych biologicznie z helisą DNA za pomocą techniki swichSense

dr Sandra Brzeska

MINIATURA 6

41 800 PLN

07.2022-07.2023

 

Kowalencyjne organiczne kompozyty szkieletowe / Cu NPs do konwersji CO2

dr inż. Anna Malankowska

BEKKER NAWA

 

trzymiesięczny staż (Słowenia)

 

Dwufunkcyjne szkielety metaloorganiczne na bazie ceru do selektywnej fotokonwersji biomasy i CO2 w kierunku wysokowartościowych związków chemicznych i paliw

dr inż. Paweł Mazierski

BEKKER NAWA

 

roczny staż
(Nowy York)

2021/05/X/NZ1/01707

N-końcowy fragment endonukleazy restrykcyjnej CviJI jako funkcjonalna domena odpowiedzialna za interakcję DNA z białkiem

dr Olga Żołnierkiewicz

MINIATURA 5

44 000 PLN

12.2021-03.2023

DEC-2021/05/X/ST4/00570

Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej i cytotoksycznej kompleksów bizmutu(III) z pochodnymi pirazyny

dr Mateusz Kowalik

MINIATURA 5

49 500 PLN

11.2021-05.2023

DNK/SP/513683/2021

Konferencja międzynarodowa CYSTATINS 2022

dr hab. Aneta Szymańska,
prof. UG

Doskonała Nauka-Wsparcie konferencji

MNiSW

63 937,50 PLN

10.2021-04.2023

DNK/SP/461664/2020

Modeling and Design of Molecular Materials 2020

prof. dr hab. Janusz Rak

Doskonała Nauka-Wsparcie konferencji

MNiSW

54 689 PLN

01.2021-12.2022

2020/37/N/NZ5/00726

Zmiany w profilu kwasów tłuszczowych w różnych klasach lipidowych w raku piersi - ocena ich roli i wartości diagnostycznej

mgr inż. Alicja Pakiet

Preludium 19

138 360 PLN

04.2021-03.2023

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr Paweł Mazierski

MNiSW

5 390 PLN

2020-2023

2019/35/N/ST5/00464

Nowe nanomateriały oparte na kompozytach tytanowych sprzężonych z cząsteczkami affibody o potencjalnym zastosowaniu
w konwersji fototermicznej

mgr inż. Maria Cristina Nevarez Martinez

PRELUDIUM 18

210 000 PLN

06.2020-06.2023

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr hab. Magda Caban

MNiSW

194 040 PLN

2020-2023

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

 

dr hab. Adriana Maria Mika

MNiSW

194 040 PLN

2020-2023

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

 

dr Alicja Mikołajczyk

MNiSW

194 040 PLN

2020-2023

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

 

dr Joanna Marta Drzeżdżon

MNiSW

194 040 PLN

2020-2023

410747/11/NCBR/2019

Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie
 i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach (BIONANOVA)

prof. dr hab. Piotr Skowron

NCBiR

(TECHMATSTRATEG)

Konsorcjum-Lider

 

16 315 750 PLN

09.2019-05.2023

440312/PnH/2019

Premia na Horyzoncie do:  Development and Implementation of a Sustainable Modelling Platform for NanoInformatics / Rozwój i wdrożenie zrównoważonej platfory modelowania dla Nanoinformatyki

dr Alicja Mikołajczyk

MEiN

Premia na Horyzoncie

188 349 PLN

01.2019-03.2023

814426

Development and Implementation of a Sustainable Modelling Platform for NanoInformatics (NanoInformaTIX)

dr Alicja Mikołajczyk

HORYZONT 2020

943 239,99 PLN

01.2019-02.2023

2018/31/N/ST5/00607

Tlenohalogenki bizmutu wspomagane asymetrycznymi lub multimerycznymi nanocząstkami zawierającymi siarczek srebra

mgr inż. Onur Cavdar

PRELUDIUM 16

209 514 PLN

09.2019-01.2023

2017/27/B/ST4/00926

Modelowanie gruboziarniste procesów biochemicznych z udziałem białek przy uwzględnieniu ziarnistych struktur wody i lipidów

dr hab. Adam Sieradzan, prof. UG

OPUS 14

570 200 PLN

07.2018–07.2023

2017/26/M/ST4/00044

Zintegrowane podejście do modelowania struktury i dynamiki białek z wykorzystaniem gruboziarnistego pola siłowego UNRES i metod bioinformatycznych oraz niekompletnych danych doświadczalnych

dr hab. Cezary Czaplewski, prof. UG

HARMONIA 9

503 440 PLN

04.2018-04.2023

2017/26/D/ST5/00919

Inhibitory tworzenia kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalne cele w immunoterapii nowotworów

dr Marta Marcelina Spodzieja

SONATA 13

1 233 000 PLN

03.2018–03.2023

2016/23/N/NZ9/02746

Badanie oddziaływania odlewni metali nieżelaznych na pobliski ekosystem leśny: wpływ emisji metali ciężkich na glebę i grzyby

mgr Martyna Danuta Saba

PRELUDIUM 12

146 822 PLN

10.2017–10.2022

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. luty 2016 - 10:37; osoba wprowadzająca: Magda Kozak Ostatnia zmiana: czwartek, 3. Sierpień 2023 - 13:43; osoba wprowadzająca: Izabela Szlagowska