O nas

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego powstał w 1991 roku, choć jego początki sięgają roku 1945, kiedy to w ramach nowo powołanego Pedagogium rozpoczęto kształcenie nauczycieli w zakresie chemii.

Obecnie wydział składa się z 12 katedr, w ramach których działają 32 pracownie naukowe oraz Zespół Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

Wydział ma uprawnienia w zakresie nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie chemia.

Od 2013 roku Wydział mieści się w nowej siedzibie o powierzchni 29.000 m2, zlokalizowanej na kampusie oliwskim, która jest dzisiaj jednym z najnowocześniejszych obiektów naukowo-dydaktycznych w Europie. W budynku Wydziału Chemii znajdują się 24 laboratoria studenckie, hala technologiczna, 190 laboratoriów naukowych oraz zespół nowoczesnych audytoriów.

Wydział zatrudnia ponad 100 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 19 profesorów tytularnych, 27 profesorów uczelni, 16 doktorów habilitowanych, 70 doktorów, 27 asystentów z tytułem magistra, a także 80 pracowników naukowo-technicznych, technicznych i administracyjnych.

Główne obszary aktywności badawczej Wydziału Chemii dotyczą: chemii i biochemii peptydów, analityki chemicznej i środowiskowej, chemii obliczeniowej, fizykochemii organicznej i nieorganicznej, chemii materiałów, chemii cukrów oraz chemii środowiska. Znaczny wkład w dorobek naukowy wniosły badania prowadzone przez doktorantów. Istotny jest również udział w osiągnięciach badawczych wynikający ze współpracy międzynarodowej (m.in. USA, Niemcy, Japonia, Szwecja) i krajowej. Światowy poziom prowadzonych badań naukowych możliwy jest dzięki zgromadzonej nowoczesnej aparaturze. Wyniki prowadzonych na wydziale badań znajdują odzwierciedlenie w licznych publikacjach z tzw. listy filadelfijskiej.

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego to jeden z najprężniejszych ośrodków akademickich prowadzących badania naukowe oraz kształcenie w zakresie chemii i ochrony środowiska zarówno w kraju, jak i za granicą. Pracownicy wydziału na realizację swoich badań pozyskują środki finansowe z krajowych i międzynarodowych instytucji finansujących naukę. Uznaniem dorobku wydziału jest przydzielona mu najwyższa kategoria naukowa A.

Dowodem uznania dla wysokiej jakości realizowanego kształcenia na Wydziale są: (1) wyróżniająca instytucjonalna akredytacja PKA, (2) pozytywne akredytacje PKA dla obu prowadzonych przez Wydział kierunków, (3) wyróżniające akredytacje UKA dla obu prowadzonych przez Wydział kierunków, (4) wyróżniająca akredytacja europejska (ECTN) w zakresie tytułów zawodowych eurobachelor i euromaster oraz (5) wyróżniająca akredytacja laboratoriów studenckich.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 19. Sierpień 2014 - 10:06; osoba wprowadzająca: Sławomir Lach Ostatnia zmiana: wtorek, 24. Styczeń 2023 - 19:06; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki