Nauka

Wydział Chemii prowadzi bardzo szeroką tematykę badawczą w zakresie projektowania, syntezy i oczyszczania różnorodnych związków chemicznych oraz badania aktywności biologicznej większości z nich, obliczeń głównie w zakresie foldingu peptydów i białek metodą pola siłowego UNRES, uszkodzeń DNA za pomocą niskoenergetycznych elektronów wtórnych i badań strukturalnych związków i energetycznych sieci krystalicznej metodą dyfraktometryczną. Najważniejsze grupy tematów badawczych realizowanych na Wydziale ujęto w punktach:

 1. Badania budowy złogów amyloidowych (powodujących choroby degeneracyjne w różnym wieku pacjenta) oraz przyczyn ich powstawania metodami eksperymentalnymi i obliczeniowymi;
 2. Projektowanie i synteza związków chemicznych, dla których udowodniono silne właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze oraz podjęto dalsze kroki w celu sprecyzowania przyszłych medykamentów;
 3. Badania przyczyn łatwości dimeryzowania, oligomeryzowania i fibrylizacji ludzkiej cystatyny oraz badań właściwości fizykochemicznych i biologicznych oraz pochodnych 3-(benzoksazolo-5-ylo)alaniny, analogów hormonów neuroprzysadkowych, bradykiny i wazopresyny, inhibitorów osteoporozy;
 4. Projektowanie i synteza różnych pochodnych cukrów i glikokoniugatów o właściwościach biologicznych;
 5. Badania oddziaływań kwasowo-zasadowych w środowiskach niewodnych;
 6. Badania molekularnych mechanizmów stresu oksydacyjnego wywołanego reaktywnymi formami azotu w eksperymentalnym modelu ostrego zapalenia trzustki;
 7. Projektowanie, synteza i badanie właściwości licznych grup związków kompleksowych z bardzo różnymi ligandami, flawonami, koronami, zasadami Schiffa, beta-diketonami itd.;
 8. Badania metodą dyfraktometrii wszystkich klas związków syntezowanych na Wydziale;
 9. Wykorzystanie technik MS, NMR, IR, CD i innych w badaniach wszystkich klas związków otrzymywanych na Wydziale;
 10. Poszukiwanie inhibitorów wirusa HIV-1 i szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C;
 11. Badania nad oceną zagrożeń i rozprzestrzenianiem się trwałych zanieczyszczeń organicznych, metaloorganicznych, metali ciężkich oraz radionukildów w środowisku lądowym, morskim i atmosferycznym, wspomagane badaniami obliczeniowymi umożliwiającymi przewidywanie właściwości fizykochemicznych różnego typu zanieczyszczeń środowiska w celu oceny potencjału ich ryzyka a także losów w różnych komponentach;
 12. Badania nad rozwojem metod analityki nowoczesnych mediów reakcyjnych i preparatów przemysłowych (ciecze jonowe, nanomateriały i in.) w próbkach środowiskowych, oraz przewidywaniem ich rozprzestrzeniania w środowisku gleb i osadów dennych;
 13. Analiza, prognoza ryzyka oraz badania toksyczności i ekotoksycznosci szczególnie niebezpiecznych preparatów technicznych, w tym nowosyntezowanych mediów reakcyjnych (ciecze jonowe) i nowoczesnych produktów nanotechnologii (nanomateriały);
 14. Badania zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego trwałymi, toksycznymi i ulegającymi biokumulacji związkami halogenoorganicznymi (PCB, PCT, dioksyny i furany, i zw. perfluoroorganiczne);
 15. Badania ciał stałych amorficznych o praktycznym zastosowaniu w technologii i nanotechnologii chemicznej i środowiskowej, w szczególności materiałów luminezujących czy prekursorów katalizatorów heterogenicznych;
 16. Badania w zakresie biotechnologii molekularnej środowiska, w tym modyfikowanie genów i ich funkcjonalnych fragmentów, poszukiwanie nowych systemów regulacji ekspresji genetycznej, klonowanie i ekspresja pojedynczych genów, ich modułów funkcjonalnych oraz całych grup genów kodujących m.in. enzymy szlaków biosyntetycznych o znaczeniu przemysłowym;
 17. Technologie ochrony środowiska, w tym metody pogłębionego utleniania zanieczyszczeń, remediacja skażonych gleb, optymalizacja oczyszczania ścieków i gospodarka osadami ściekowymi;
 18. Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych materiałów dydaktycznych i form edukacji w zakresie nauk przyrodniczych.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 27. Marzec 2014 - 17:05; osoba wprowadzająca: Sławomir Lach Ostatnia zmiana: wtorek, 28. luty 2017 - 18:47; osoba wprowadzająca: Sławomir Lach