Dla kandydatów

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

 

Życie Żaka okiem fotoreportera

 

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego to jeden z najprężniejszych ośrodków akademickich w zakresie badań przyrodniczych zarówno w kraju jak i za granicą. Kształcenie akademickie na naszym Wydziale prowadzone jest według nowoczesnego modelu branżowych specjalności, które rozpoczynają się od samego początku studiów.

                                                 

NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA KANDYDACI MOGĄ WYBRAĆ:

Kierunek: Chemia studia – 6-semestralne studia stacjonarne I stopnia (240 miejsc), do wyboru kandydaci mają następujące moduły specjalnościowe*:

 • analityka i diagnostyka chemiczna 
 • chemia biomedyczna 
 • chemia kosmetyków 
 • chemia żywności 

których realizacja rozpoczyna się od 2 semestru studiów.

 

Kierunek: Ochrona Środowiska 6-semestralne studia stacjonarne I stopnia (60 miejsc)

Kierunek: Biznes chemiczny 7-semestralne studia inżynierskie I stopnia (60 miejsc)

Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8618.jpg

 

NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA KANDYDACI MOGĄ WYBRAĆ:

Kierunek: Chemia 4-semestralne studia stacjonarne II stopnia (110 miejsc), do wyboru kandydaci mają następujące moduły specjalnościowe*:

 • analityka i diagnostyka chemiczna
 • chemia biomedyczna
 • chemia i technologia środowiska
 • Digital Chemistry (specjalność anglojęzyczna - 30 miejsc)

W trakcie rekrutacji, studenci wszystkich specjalności, którzy ukończyli studia 1 stopnia na kierunku CHEMIA, mogą zadeklarować chęć realizacji opcjonalnego modułu kształcenia nauczycielskiego, którego ukończenie uprawnia do nauczania przedmiotu CHEMIA we wszystkich typach szkół.

 

 

Kierunek: Ochrona Środowiska 4-semestralne studia stacjonarne II stopnia (30 miejsc)

Kierunek: Biznes chemiczny 3-semestralne studia magisterskie II st. (30 miejsc) 2D

Kierunek: Biznesu i technologia ekologiczna 4-semestralne studia stacjonarne II stopnia – kierunek prowadzony jest wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym UG, kierunkiem tym administruje Wydział Ekonomiczny UG

* Dany moduł specjalnościowy na kierunku Chemia zostanie uruchomiony tylko wtedy, kiedy zgłosi się przynajmniej 25 kandydatów.

Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8289.jpg

Naszym studentom dajemy dostęp do nowoczesnego sprzętu i laboratoriów w nowo powstałym budynku Wydziału Chemii, który jest dzisiaj jednym z najnowocześniejszych budynków nauk przyrodniczych w Europie! Nowoczesna infrastruktura w połączeniu z doświadczoną kadrą akademicką o międzynarodowej renomie, stosującą nowoczesne metody kształcenia stanowi klucz do zdobywania wiedzy na najwyższym poziomie!

Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8604.jpg

Nasi studenci mogą korzystać z szerokiej palety kursów fakultatywnych, dzięki którym podnoszą swoje kwalifikacje i atrakcyjność na rynku pracy. Wydział na stałe współpracuje z kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami i jednostkami naukowo badawczymi w kraju i za granicą, gdzie można odbywać staże i praktyki. Bogaty wybór placówek dydaktycznych i naukowo-badawczych w kraju i za granicą ma na celu usunięcie bariery między studentami, a pracodawcami. W ramach studiów realizowane są także wizyty studyjne w firmach i w parkach naukowo-technologicznych, co pozwala na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorstwami z branży. Dodatkowo nasi przyszli absolwenci mogą korzystać ze szkoleń z zakresu ekonomii i prowadzenia własnej działalności.

Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_7989.jpg

Główną misją naszego Wydziału jest stałe podnoszenie kwalifikacji i atrakcyjności naszych absolwentów na rynku pracy. Dlatego też od kilku lat działa przy Wydziale Rada Konsultacyjna złożona z wybitnych przedstawicieli przemysłu, biznesu i administracji publicznej, która pomaga nam na bieżąco modyfikować program studiów tak, aby absolwenci wyposażeni byli w najbardziej atrakcyjne kompetencje z punktu widzenia przyszłych pracodawców.

Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8320.jpg

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż najlepsi studenci wszystkich kierunków objęci są atrakcyjnym systemem stypendialnym.

 

Absolwenci wszystkich kierunków Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego dzięki zdobytej wiedzy praktycznej mają dużą szansę na zdobycie pracy, między innymi w nowoczesnym przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, kosmetycznym, spożywczym i paliwowym. Nasi absolwenci podejmują także pracę w placówkach naukowo-badawczych, specjalistycznych laboratoriach, inspektoratach, biurach wdrożeniowych oraz małym i średnim biznesie biomedycznym i kosmetycznym. Na wydziale istnieje także możliwość zdobycia kwalifikacji nauczycielskich.

Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8596.jpg

 

Dołącz do nas już dziś i... STUDIUJ Z NAMI!

 

Informacje o kierunkach i modułach specjalnościowych

Analityka i diagnostyka chemiczna

Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8522.jpgStudia na module specjalnościowym analityka i diagnostyka chemiczna prowadzone są na I stopniu oraz na II stopniu w trybie stacjonarnym. W prowadzenie zajęć zaangażowani są wybitni naukowcy z Wydziału na co dzień zajmujący się nowoczesną analityką i diagnostyką chemiczną. Studenci tej specjalności otrzymują specjalistyczną wiedzę i nabywają umiejętności w zakresie praktycznego stosowania metod i technik analizy chemicznej i instrumentalnej oraz podstaw diagnostyki molekularnej. Studia skierowane są przede wszystkim do osób chcących znaleźć zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz laboratoriach przemysłowych wykorzystujących techniki pomiarowe, analityczne i diagnostyczne. Program kształcenia ukierunkowany jest przede wszystkim na rozwijanie umiejętności praktycznych studentów, przydatnych w życiu zawodowym, stąd też wysoki udział ćwiczeń praktycznych (laboratoryjnych) z udziałem specjalistycznej aparatury pomiarowej w programie kształcenia.

 

 

 

Chemia biomedyczna

Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8466.jpgModuł specjalnościowy chemia biomedyczna to jeden z wiodących modułów specjalnościowych na kierunku chemia. Studia na  specjalności chemia biomedyczna prowadzone są przy częściowym udziale nauczycieli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalność ta prowadzona jest zarówno na pierwszym jak i drugim stopniu kształcenia. Do najważniejszych kursów na specjalności chemia biomedyczna należy zaliczyć: biochemię, chemię bioorganiczną, chemiczną analizę leków, analizę chemiczną związków biologicznie czynnych, chemię leków, chemię bionieorganiczną, analizę lipidów, mikrobiologię, podstawy farmakognozji z botaniką, biotechnologię, farmakologię, podstawy anatomii i fizjologii, podstawy biologii i patologii komórki eukariotycznej, podstawy endokrynologii i immunologii, chemię i biochemię wybranych biomolekuł, współczesne metody spektrometrii mas, podstawy genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej, aktywność biologiczną i syntezę glikopeptydów, rozpoznanie molekularne oraz podstawy enzymologii.

Studenci tej specjalności na II stopniu studiów poszerzają wiedzę i umiejętności nabyte na studiach I stopnia, realizując m.in. blok przedmiotów dyplomowych w jednostkach zaangażowanych w tworzenie tej specjalności, głównie z obszaru chemii bioorganicznej, biochemii oraz chemii biomedycznej. Większość z absolwentów tej specjalności to osoby zasilające bardzo aktywnie rozwijający się na pomorzu sektor chemii lekkiej i biomedycznej. Jest to branża firm farmaceutycznych, biotechnologicznych oraz kosmetycznych uznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego za jedną z 6 najprężniejszych branż gospodarczych na Pomorzu.

 

Chemia kosmetyków

Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8035.jpgModuł specjalnościowy chemia kosmetyków to jeden z wiodących modułów specjalnościowych na kierunku chemia. Studia na tej specjalności prowadzone są przy częściowym udziale nauczycieli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz praktyków gospodarczych z firm kosmetycznych i farmaceutycznych. Specjalność chemia kosmetyków prowadzona jest na I stopniu studiów. Do najważniejszych kursów na tej specjalności należy zaliczyć: chemię kosmetyków, surfaktanty biosurfaktanty, zastosowanie biomolekuł w kosmetyce, chemię substancji zapachowych, przemysł kosmetyczny w praktyce oraz kontrolę jakości surowców i produktów kosmetycznych w świetle norm ISO. Absolwenci tej specjalności dysponują unikatowym wykształceniem na pograniczu chemii i wiedzy o surowcach i produktach kosmetycznych. Nabyte umiejętności umożliwiają im podejmowanie pracy w całej branży kosmetycznej i farmaceutycznej w laboratoriach badawczych i laboratoriach kontroli jakości, a także w obszarze produkcji i obrotu kosmetykami.

 

 

 

Chemia żywności

Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8497.jpgModuł specjalnościowy chemia żywności jest jedną z nielicznych ofert studiów w województwie pomorskim, umożliwiających zdobycie umiejętności jednocześnie z nauk chemicznych jak i wiedzy o żywności i podstaw żywienia człowieka. W realizację programu studiów tej specjalności zaangażowani są nie tylko nauczyciele akademiccy Wydziału ale również specjaliści-praktycy w zakresie dietetyki, produkcji żywności i innych obszarów nauk o żywności i żywieniu. Wiodącymi przedmiotami specjalności chemia żywności, oprócz tzw. kierunkowej podstawy chemicznej są: podstawy żywienia człowieka,  dietetyka, chemia w rolnictwie, chemia żywności, węglowodany - podstawa piramidy żywieniowej, toksykologia, dodatki do żywności, przetwórstwo żywności, ochrona przechowywanej żywności, analiza żywności, radiochemia żywności i ochrona radiologiczna, biotechnologia żywności oraz kontrola jakości żywności. Absolwent tej specjalności wyposażony jest w umiejętności i kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w przemyśle spożywczym, przetwórczym, agrochemicznym czy firmach o profilu rolniczym. Nabyte podczas studiów umiejętności pozwalają także na pracę w zakresie oceny jakości żywności, ochrony żywności oraz chemicznych podstaw dietetyki i żywienia człowieka.

 

 

Chemia i technologia środowiska

TChSModuł specjalnościowy chemia i technologia środowiska łączy w sobie kompetencje i umiejętności z dwóch obszarów wiedzy: nauk chemicznych oraz technologii środowiska. Studenci, poza przedmiotami kierunkowymi realizują takie przedmioty specjalnościowe jak: technologia oczyszczania wód i ścieków, technologia remediacji gleb, technologia ochrony atmosfery, ekotoksykologia, biotechnologia w ochronie środowiska, chemia zanieczyszczeń środowiska, prototypowanie z elementami projektowania procesów technologicznych. Absolwent ma umiejętność analizowania najważniejszych procesów zachodzących w przyrodzie, identyfikowania i rozwiązywania podstawowych problemów związanych z ochroną środowiska (wynikających z działania praw natury, działalności człowieka, aspektów prawnych i ekonomicznych);  jest gotów do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach/organizacjach i instytucjach publicznych/instytucjach pozarządowych i badawczo-naukowych, których działalność związana jest z monitoringiem, ochroną i technologią środowiska. Nabyte umiejętności i kompetencje umożliwiają też podejmowanie własnej działalności w zakresie technik i technologii ochrony środowiska, analityki środowiska oraz edukacji ekologicznej.

 

 

 

 

 

 

Ochrona Środowiska

Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8574.jpgUniwersytet Gdański był jedną z pierwszych uczelni w Polsce, która rozpoczęła kształcenie na kierunku ochrona środowiska. Obecnie studia realizowane są we współpracy z Wydziałami Biologii oraz Oceanografii i Geografii. Podczas studiów na I i II stopniu kształcenia studenci zapoznają się z podstawami bardzo wielu dziedzin i dyscyplin, co pozwala im na zdobycie możliwie jak najszerszej perspektywy interdyscyplinarnej w podejmowanych wyzwaniach zawodowych w przyszłości. Podstawy kształcenia opierają się na trzech dyscyplinach: naukach biologicznych, naukach chemicznych oraz naukach o Ziemi i środowisku, ale profil kształcenia odwołuje się też do nauk inżynieryjno-technicznych (inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka), nauk społecznych (ekonomia i finanse, nauki prawne). Należy również dodać, iż program „gdańskiej” ochrony środowiska ma swoją regionalną specyfikę, gdyż studenci uzyskują także efekty kształcenia (wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne) w zakresie funkcjonowania i ochrony środowiska morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zasobów morza. Perspektywa rozwoju energetyki jądrowej w regionie pomorskim skłoniła nas także do położenia szczególnego nacisku na efekty kształcenia w zakresie radioekologii, radiochemii oraz ochrony radiologicznej środowiska. Absolwenci tego kierunku podejmują pracę w różnorodnych gałęziach gospodarki jako specjaliści / inspektorzy ochrony środowiska, w laboratoriach i inspektoratach kontrolno-pomiarowych, urzędach wszystkich szczebli administracji samorządowej i in.. Nabyte umiejętności  i kompetencje umożliwiają też podejmowanie własnej działalności w zakresie technik i technologii ochrony środowiska, analityki środowiska czy edukacji ekologicznej.

 

Biznes chemiczny

BChBIZNES CHEMICZNY (BCh) to unikatowy w Polsce kierunek studiów o profilu inżynierskim realizowany wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym. Odnosi się do dwóch dyscyplin naukowych: nauki chemiczne oraz ekonomia i finanse, z których dyscyplina nauki chemiczne jest dyscypliną wiodącą. Studia stacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów, a ich absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na 3-semestralnych studiach II stopnia BCh, uzyskując tytuł zawodowy magistra.

Ogólnym celem kształcenia na kierunku studiów BCh jest uzyskanie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do zakładania i prowadzenia małych firm działających w zakresie szeroko pojętej branży chemicznej. Duży nacisk jest kładziony na to, aby wiedza i umiejętności inżyniera łączyły się z biegłością w posługiwaniu się podstawową wiedzą chemiczną (zajęcia z podstaw chemii, chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej, chemii kwantowej i biochemii) a także aparatem matematycznym i statystycznym (zajęcia audytoryjne z matematyki i chemometrii). Zajęcia z podstaw ochrony środowiska, surowców stosowanych w przemyśle chemicznym, a także kontroli jakości produkcji pozwolą absolwentowi poszerzyć wiedzę o wpływie procesu produkcyjnego (od wydobycia surowców do zakończenia cyklu życia produktu) na organizmy żywe i środowisko naturalne. Niezbędnym elementem wykształcenia inżyniera jest również znajomość ochrony własności intelektualnej. Absolwent są przygotowani do samodzielnego rozwiązywania problemów chemicznych, prowadzenia działalności o charakterze badawczym oraz gromadzenia i krytycznej analizy danych eksperymentalnych. Oprócz wiedzy z zakresu chemii absolwenci są specjalistami w zakresie ekonomiki i zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branży chemicznej.

Biznesowe elementy wykształcenia umożliwiają absolwentom nie tylko sprawne zakładanie/prowadzenie małych firm działających w zakresie chemii stosowanej, ale także obejmowanie stanowisk menadżerskich w przedsiębiorstwach. Uzyskają oni tym samym znaczącą przewagę na rynku pracy w stosunku do osób z typowym wykształceniem w ramach nauk chemicznych bądź ekonomicznych, dysponując kompetencjami zarówno z jednego jak i drugiego obszaru wiedzy.

 

Biznes i technologia ekologiczna

Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8004.jpgW kształceniu na kierunku biznes i technologia ekologiczna współrealizowanym z Wydziałem Ekonomicznym UG głównym celem jest wyposażenie absolwenta w interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych, ochrony środowiska i technologii ekologicznej, oparte na podstawach  nauk społecznych i przyrodniczych. 

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę w zakresie: ekonomiki przedsiębiorstw ekologicznych, ekonomii menedżerskiej, finansów przedsiębiorstw ekologicznych, modeli biznesowych przedsiębiorstw, projektowania biznesu ekologicznego, zarządzania strategicznego w biznesie ekologicznym, marketingu w biznesie ekologicznym, strategii zarządzania własnością intelektualną, zarządzania projektami ekologicznymi, zielonych technologii, energii odnawialnej, zaawansowanych technologii remediacji środowiska, prototypowania i elementów projektowania technologii, biotechnologii w ochronie środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej w przedsiębiorstwach, oceny oddziaływania na środowisko, monitoringu środowiska w przedsiębiorstwie.

Ukończenie studiów drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach z branży ekologicznej w działach: eksploatacji, sprzedaży, rozwoju, analiz, marketingu; instytucjach finansujących ekologię i przedsiębiorczość; jednostkach wspierania biznesu i firmach konsultingowych; przedsiębiorstwach budowlanych realizujących instalacje ekologiczne; przedsiębiorstwach handlowych z branży ekologicznej.

 

Moduł kształcenia nauczycielskiego

Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8002.jpg

Moduł kształcenia nauczycieli na kierunku CHEMIA jest zgodny z najnowszymi standardami kształcenia nauczycieli podanymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i jest realizowany równolegle ze studiami kierunkowymi. 

W trakcie rekrutacji, studenci wszystkich specjalności, poza anglojęzyczną Digital Chemistry, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku CHEMIA, mogą zadeklarować chęć realizacji opcjonalnego modułu kształcenia nauczycielskiego (kontynuacja modułu kształcenia nauczycielskiego rozpoczętego na studiach I stopnia na kierunku CHEMIA lub realizacja modułu od podstaw). Zajęcia wchodzące w skład modułu, dla studentów kontynuujących moduł z pierwszego stopnia studiów, trwają przez trzy pierwsze semestry studiów i obejmują łącznie 60 godzin ćwiczeń i konwersatoriów oraz 120 godzin praktyki w szkole. Kontynuowanemu modułowi przypisano 9 punktów ECTS na II stopniu studiów. Zajęcia w chodzące w skład modułu, dla studentów rozpoczynających kształcenie nauczycielskie od podstaw na II stopniu studiów, trwają przez wszystkie 4 semestry studiów i obejmują łącznie 118 godzin wykładów, 272 godziny ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych i konwersatoriów oraz 150 godzin praktyk psychologiczno-pedagogicznych oraz praktyki w szkole. Moduł rozpoczęty od podstaw na II stopniu ma przypisanych 29 punktów ECTS. Zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk objętych modułem daje dodatkowo absolwentom uprawnienia do  wykonywania zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół.      

 

Praktyki zawodowe

Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8666.jpgPraktyka zawodowa realizowana jest zarówno na studiach pierwszego stopnia, jak i na studiach drugiego stopnia.

W przypadku studiów pierwszego stopnia studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową po drugim roku studiów, w trakcie letniej przerwy wakacyjnej. Na kierunkach CHEMIA oraz OCHRONA ŚRODOWISKA praktyka trwa minimum trzy tygodnie (120 godzin), jej pracochłonność odpowiada 6 pkt. ECTS ; w przypadku BIZNESU CHEMICZNEGO minimum dwa tygodnie (75 godzin), jej pracochłonność odpowiada 4 pkt. ECTS; zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania III roku studiów, co rejestrowane jest w indeksie studenckim odpowiednim wpisem.

W przypadku studiów drugiego stopnia studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową po pierwszym roku studiów, w trakcie letniej przerwy wakacyjnej. Praktyka trwa minimum dwa tygodnie (80 godzin) jej pracochłonność odpowiada 4/5 pkt. ECTS; zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania II roku studiów, co rejestrowane jest w indeksie studenckim odpowiednim wpisem.

Studenci wybierają zakład pracy z dostępnej bazy danych przedsiębiorstw współpracujących z Wydziałem lub we własnym zakresie poszukują instytucji, w której odbywają praktykę. Samodzielność studenta pod tym względem jest jednym z elementów realizacji efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych. Student może znaleźć sobie miejsce odbywania praktyki zarówno w charakterze wolontariatu, jak i pracy zarobkowej. Studenci powinni odbywać praktyki w wybranym przez siebie zakładzie pracy, tj. zakładach produkcyjnych, elektrociepłowniach, oczyszczalniach ścieków, inspektoratach ochrony środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach wodociągowo-kanalizacyjnych, zakładach utylizacyjnych, referatach ochrony środowiska w instytucjach gminnych, powiatowych i wojewódzkich i in. Ze strony Wydziału, praktyki studenckie są wspierane przez Pełnomocnika ds. Staży i Praktyk.

Cele praktyki zawodowej obejmują:

 • poznanie struktur i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstwa lub instytucji, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych szczeblach zarządzania, przepisów prawnych regulujących działalność zakładu,
 • poznanie działalności prowadzonej w zakładach pracy (technologie, gospodarka materiałowa i wodno-ściekowa, kontrola jakości, laboratoria przemysłowe, analityczne itp.),
 • poznanie i nabycie umiejętności stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładach pracy, zasad racjonalnego zarządzania surowcami, produktami, chemikaliami,
 • poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
 • poznanie i zrozumienie potrzeby rzetelnego i uczciwego wywiązywania się ze swoich obowiązków, doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i pracy zespołowej,
 • kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, rzetelnego i uczciwego wywiązywania się ze swoich obowiązków,
 • przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
 • stworzenie dogodnych warunków aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy: poznanie własnych możliwości, nawiązanie kontaktów zawodowych, ewentualne stworzenie perspektyw realizacji projektu dyplomowego.

Koła naukowe

Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8399.jpg

Na Wydziale Chemii funkcjonują 3 koła naukowe: Naukowe Koło Chemików Koło Naukowe Ochrony Środowiska oraz  Koło Naukowe Biznesu Chemicznego. Oprócz działalności naukowo-badawczej wykonywanej pod bezpośrednią opieką opiekunów, koła naukowe są niezwykle aktywne w wielu innych dziedzinach, m.in. biorą udział w promocji Wydziału, w dniach otwartych Wydziału Chemii, dniach otwartych Uczelni (coroczne Targi Akademia), Bałtyckim Festiwalu Nauki, czy też pokazach specjalnych dla szkół. Studenci Wydziału Chemii od roku 2010 organizują doroczne święto pracowników i studentów Chemiliada integrujące środowisko kadry naukowej i braci studenckiej. Działalność w kole naukowym jest też doskonałym sposobem kształtowania umiejętności związanych ze współpracą w grupie, pełnieniem w niej określonych ról, a także umiejętności argumentowania czy autoprezentacji, które są niezwykle cenione na rynku pracy.

 

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 3. Kwiecień 2014 - 17:44; osoba wprowadzająca: Sławomir Lach Ostatnia zmiana: czwartek, 21. Wrzesień 2023 - 20:02; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki