Dydaktyka

Dydaktyka

 

Dydaktyka

 

Prowadzone kursy

 

ANALIZA LIPIDÓW, dla kierunku Chemia (II stopień)

Wykładowca: dr hab. Łukasz Haliński (W 30 h)

Treści kształcenia:

Wykład: Współczesne metody analizy jakościowej i ilościowej lipidów ze szczególnym uwzględnieniem analizy kwasów tłuszczowych, triacylogliceroli i fosfolipidów. Wprowadzenie do chemii lipidów obejmujące definicje, budowę i nomenklaturę lipidów niepolarnych i polarnych. Omówienie wstępnych etapów analizy lipidów: pobieranie i przechowywanie próbek oraz ekstrakcja lipidów. Chromatograficzne metody separacji lipidów na grupy: TLC, LC, HPLC i SPE. Separacja i analiza lipidów metodą HPLC. Detektory stosowane w analizie lipidów metodą HPLC: spektrofotometryczne UV, IR, refraktometryczny, detektor promieniowania rozproszonego, detektor CAD. Chromatografia gazowa: kolumny chromatograficzne, fazy stacjonarne, dozowniki i detektory (FID, IR, MS) stosowane w analizie lipidów. Spektrometria mas lipidów: GC-MS, LC-MS,FAB, MS-MS. Interpretacja widm mas lipidów. Techniki łączone. Przykłady zastosowań technik instrumentalnych do analizy wybranych lipidów.

 

ANALIZA PRODUKTÓW POCHODZENIA NATURALNEGO, dla kierunku Chemia (II stopień)

Prowadzący ćwiczenia laboratoryjne: pracownicy i doktoranci Katedry Analizy Środowiska; (L 45 h)

Treści kształcenia:

Laboratorium: Ekstrakcja i oznaczanie zawartości zawiązków organicznych w produktach pochodzenia naturalnego. Analiza jakościowa i ilościowa z użyciem technik chromatograficznych i spektroskopowych takich jak: chromatografia gazowa, wysokosprawna chromatografia cieczowa, chromatografia cienkowarstwowa, spektroskopia UV/Vis, spektrometria mas.

                         

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ W ŚRODOWISKU, dla kierunku Ochrona Środowiska (II stopień)

Wykładowca: dr hab. Magda Caban; (W 15 h)

Prowadzący ćwiczenia laboratoryjne: pracownicy i doktoranci Katedry Analizy Środowiska; (L 30 h)

Treści kształcenia: 

Wykład: Pojęcie analizy śladowej i jej znaczenie. Błędy w analizie śladowej wynikające z zanieczyszczenia próbki i strat analitu. Jednostki stężenia stosowane w analizie śladowej. Stosowanie wzorców i materiałów odniesienia w analizie śladowej. Omówienie metod instrumentalnych najczęściej stosowanych w analizie śladowej: - metody chromatograficzne (chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa HPLC) - spektrometria mas - połączenie chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) - metody spektroskopowe (absorpcyjna spektrometria atomowa AAS, emisyjna spektrometria atomowa z wzbudzeniem indukcyjnie sprzężoną plazmą ICP-AES, spektrometria fluorescencji rentgenowskiej, spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa w zakresie UV-VIS) - metody elektroanalityczne (potencjometria z zastosowaniem membranowych elektrod jonoselektywnych oraz woltamperometria inwersyjna).

Laboratorium: Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy właściwej. Analiza jakościowa i ilościowa z użyciem technikchromatograficznych i  spektroskopowych takich jak: chromatografia gazowa, wysokosprawna chromatografia cieczowa, chromatografia cienkowarstwowa, spektroskopia UV/Vis, spektrometria mas.

 

ANALIZA ŻYWNOŚCI, dla kierunku Ochrona Środowiska (I stopień)

Wykładowca: dr hab. J. Kumirska, prof. UG; (W 15 h)

Prowadzący zajęcia laboratoryjne: pracownicy i doktoranci Katedry Analizy Środowiska; (L 45 h)

Treści kształcenia:

Wykład: Podstawowe informacje na temat analizy żywności. Skład chemiczny żywności, w tym charakterystyka głównych składników odżywczych, dodatków do żywności oraz skażeń żywności. Podstawowe zasady pobierania i przygotowywania próbek do analizy żywności. Ogólna charakterystyka podstawowych metod oznaczania głównych składników żywności, wykrywania zafałszowań i zanieczyszczeń żywności oraz oznaczania konserwantów i związków rakotwórczych w produktach żywnościowych. Przykłady zastosowania metod chromatograficznych, spektrofotometrycznych i spektrometrii mas w analizie żywności. Wybrane zagadnienia z zakresu opracowywania danych analitycznych, w tym oceny statystycznej i interpretacji wyników analiz.

Laboratorium: Przygotowanie próbek żywności do analizy właściwej. Analiza jakościowa i ilościowa z użyciem technik chromatograficznych i spektroskopowych, takich jak: chromatografia gazowa, wysokosprawna chromatografia cieczowa, chromatografia cienkowarstwowa, spektroskopia UV/Vis, oraz metod miareczkowych. Praktyczne zastosowanie wybranych metod analizy sensorycznej do oceny jakości produktów spożywczych.

 

ANALIZA ŻYWNOŚCI II, dla kierunku Chemia (II stopień ZAO)

Wykładowca:  dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG; (W 9 h)

Prowadzący zajęcia laboratoryjne: pracownicy i doktoranci Katedry Analizy Środowiska (L 18 h)

Treści kształcenia:

Wykład: Rozszerzone zagadnienia dotyczące składu chemicznego żywności, m.in. obecności alergenów, związków prozdrowotnych i antyżywieniowych. Charakterystyka technik analitycznych stosowanych do analizy powyższych składników żywności. Przykładowe metody oznaczania alergenów, związków prozdrowotnych i antyżywieniowych w produktach spożywczych.

Laboratorium: Praktyczne zastosowanie wybranych metod analitycznych do oceny składu i jakości produktów spożywczych.

 

CHEMIA ŚRODOWISKA, dla kierunku Ochrona Środowiska (I stopień)

Wykładowca: prof. dr hab. Piotr Stepnowski; (W 30h)

Prowadzący zajęcia laboratoryjne: pracownicy i doktoranci Katedry Analizy Środowiska; (L 30 h)

Prowadzący zajęcia audytoryjne: pracownicy Katedry Analizy Środowiska; (A 15 h)

Treści kształcenia:

Wykład: Problematyka wykładu: budowa, powstawanie, pochodzenie, źródła emisji, przemiany i ładunki trwałych, toksycznych i ulegających  biokumulacji związków organicznych pochodzenia antropogenicznego zanieczyszczających środowisko przyrodnicze (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, pestycydy chloroorganiczne, bromowane, chlorowane i mieszane bromowa-ne/chlorowane bifenyle, naftaleny, dibenzo-p-dioksyny i dibenzoufurany, inne substancje diksynopodobne, uniepalniacze bromo-organiczne; niektóre inne trwałe w środowisku i toksyczne substancje stosowane w celach przemysłowych, problem rtęci, arsenu i cyny i ich związków w środowisku) – atmosfera, hydrosfera, litosfera i biosfera. Niektóre katastrofy chemiczne. Chemia atmosfery: budowa, skład i ewolucja atmosfery, reakcje chemiczne i fotochemiczne w atmosferze; jony, rodniki i cząsteczki wzbudzone w atmosferze; reakcje atmosferycznego tlenu, azotu, siarki, węgla; woda w atmosferze; pyły; smog chemiczny i fotochemiczny; problem ozonu.

Laboratorium: podstawy pracy laboratoryjnej przy pobieraniu próbek materiałów środowiskowych, biologicznych i żywności w celu przeprowadzenia analiz chemicznych dotyczących zawartości składników mineralnych oraz organicznych związków chemicznych
zanieczyszczających środowisko przyrodnicze, sposoby przygotowania i zabezpieczania materiałów do badań chemicznych wraz z praktycznymi zajęciami terenowymi.

Audytoria: podstawowe rodzaje trwałych, toksycznych oraz ulegających biokumulacji substancji organicznych zanieczyszczających środowiska przyrodnicze i żywność.

 

CHEMIA W ROLNICTWIE, dla kierunku Chemia (I stopień)

Wykładowca: dr hab. Łukasz Haliński (W 30 h)

Treści kształcenia:

Wykład: Substancje chemiczne stosowane we współczesnym rolnictwie. Podstawy gleboznawstwa i analizy gleb. Procesy fizykochemiczne zachodzące w glebie. Podstawowe pojęcia toksykologii i ekotoksykologii. Stosowanie nawozów sztucznych i naturalnych: skala zużycia i skutki środowiskowe. Leki weterynaryjne w hodowli zwierząt: podstawowe grupy substancji oraz możliwy wpływ na środowisko i zdrowie człowieka. Klasyfikacja pestycydów ze względu na funkcje, budowę che-miczną i właściwości fizykochemiczne. Najczęściej stosowane pestycydy i mechanizmy ich działania. Skala użycia pestycydów w Polsce i na świecie. Wady i zalety stosowania pestycydów. Toksyczność pestycydów dla człowieka i innych organizmów. Odporność roślin na działanie pestycydów. Losy środków ochrony roślin w środowisku. Pestycydy pochodzenia naturalnego i zintegrowane zwalczanie szkodników upraw. Obecność pestycydów w żywności i jej wpływ na zdrowie człowieka. Podstawy analiz środków ochrony roślin, nawozów oraz leków weterynaryjnych w różnych matrycach.

 

CHEMIA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA, dla kierunku Chemia (II stopień)

Wykładowca: dr hab. Łukasz Haliński (W 30 h)

Prowadzący zajęcia laboratoryjne: pracownicy i doktoranci Katedry Analizy Środowiska; (L 45 h)

Treści kształcenia:

Wykład: Zanieczyszczenia i skażenia chemiczne środowiska. Fizykochemia oddziaływań substancji chemicznych w środowisku. Los wybranych zanieczyszczeń w środowisku: transport, trwałość, degradacja, itp. Zjawiska globalne towarzyszące obecności zanieczyszczeń. Wybrane metody oceny aktywności substancji w środowisku na podstawie struktury.

Laboratorium: Wyznaczanie wybranych parametrów fizykochemicznych zanieczyszczeń środowiska technikami klasycznymi i instrumentalnymi. Badanie wpływu warunków środowiska na zachowanie związków chemicznych. Ocena adsorpcji związków chemicznych do gleby.

 

CHEMIA ŻYWNOŚCI, dla kierunku Chemia (I stopień)

Wykładowca: dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG; (W 30h)

Prowadzący zajęcia laboratoryjne: pracownicy i doktoranci Katedry Analizy Środowiska; (L 45 h)

Treści kształcenia:

Wykład: Skład chemiczny żywności. Właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne składników żywności, dodatków do żywności oraz skażeń żywności. Przemiany tych związków w trakcie przechowywania i przetwarzania surowców oraz produktów żywno-ściowych. Rola jaką odgrywają poszczególneskładniki w tworzeniu cech sensorycznych artykułów spożywczych. Wpływ wybranych parametrów obróbki żywności na funkcjonalne właściwości składników żywności. Poznanie niektórych mechani-zmów i skutków reakcji chemicznych i biochemicznych zachodzących w żywności na właściwości sensoryczne i jakość zdrowotną produktów żywnościowych.

Laboratorium: Cykl ćwiczeń laboratoryjnych mający na celu utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości składu chemicznego żywności oraz przemian fizyko-chemicznych zachodzących w surowcach i produktach żywieniowych podczas ich przecho-wywania i przetwarzania.

 

CHEMICZNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA, dla kierunku Ochrona Środowiska (I stopień)
Wykładowca: dr hab. Łukasz Haliński; (W 30 h)

Prowadzący zajęcia laboratoryjne: pracownicy i doktorancji Katedry Analizy Środowiska; (L 30 h)

Treści kształcenia:

Wykład: Zanieczyszczenia i skażenia chemiczne środowiska. Wybrane aspekty prawa UE. Fizykochemia oddziaływań substancji chemicznych w środowisku. Los wybranych zanieczyszczeń w środowisku: transport, trwałość, degradacja, itp. Wybrane metody oceny aktywności substancji w środowisku na podstawie struktury (SAR). Wybrane metody oceny ekotoksycznej. Ocena ryzyka i zagrożeń chemicznych.

Laboratorium: Wyznaczanie wybranych parametrów fizykochemicznych zanieczyszczeń środowiska technikami klasycznymi i instrumentalnymi. Badanie wpływu warunków środowiska na zachowanie związków chemicznych. Ocena adsorpcji związków chemicznych do gleby. Określanie wpływu toksycznego wybranych zanieczyszczeń na organizmy roślinne.

 

EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, dla kierunku Ochrona Środowiska (specjalność: chemiczno-analityczna)

Wykładowca:  dr hab. Marek Gołębiowski, prof. UG; (W 30 h)

Treści kształcenia:

Wykład: Biochemiczna adaptacja roślin do warunków klimatycznych i glebowych oraz mechanizmy detoksykacji fungicydów, O herbicydów i związków fenolowych. Biochemia zapylania roślin: rola nektaru i pyłku oraz barwy i zapachu kwiatów. Toksyny roślinne i ich wpływ na zwierzęta. Oddziaływania hormonalne pomiędzy roślinami a zwierzętami. Hormony linienia i juwenilne owadów występujące w roślinach. Preferencje żywieniowe owadów: biochemiczne podstawy wyboru roślin przez owady, związki wtórnego metabolizmu jako atraktanty pokarmowe i substancje odstraszające. Preferencje żywieniowe kręgowców: wybór pokarmu pochodzenia roślinnego, substancje decydujące o smaku i modyfikatory smaku. Feromony i substancje obronne zwierząt. Oddziaływania biochemiczne pomiędzy roślinami wyższymi oraz oddziaływania roślina wyższa - roślina niższa. Biochemiczne podstawy odporności roślin na choroby. Fitotoksyny w chorobach roślin.

 

EKOTOKSYKOLOGIA, dla kierunku Chemia (II stopień)

Wykładowca: dr Ewa Mulkiewicz; (L 30 h)

Prowadzący zajęcia laboratoryjne:  dr Ewa Mulkiewicz; (L 15 h)

Treści kształcenia:

Wykład: Zanieczyszczenia i ich losy w ekosystemach. Profil toksykokinetyczny substancji (absorpcja, dystrybucja, metabolizm, eliminacja). Wpływ zanieczyszczeń na organizmy (biochemiczne i fizjologiczne skutki działania zanieczyszczeń). Skutki ekologiczne działania zanieczyszczeń (na poziomie populacji i ekosystemu). Metody oceny toksycznego działania związku na organizmy. Metody oceny szkodliwego działania zanieczyszczeń na środowisko. Etyka w badaniach toksykologicznych.

Laboratorium: Eksperymentalne metody oceny toksycznego działania związków i ich mieszanin na organizmy żywe wg procedur OECD. Zależność dawka-efekt, sposoby wyrażania dawek substancji, przeliczanie dawek (LC50, LD50, NOEC, NOAEL, LOAEL).

 

FIZYKOCHEMICZNE METODY BADAŃ W KRYMINALISTYCE, dla kierunku Chemia (I stopień)

Wykładowca: prof. dr hab. Tadeusz Ossowski; (W 30 h)

Prowadzący laboratorium: pracownicy i doktoranci Katedry Analizy Środowiska (L 30 h)

Treści kształcenia:

Wykład: Kryminalistyka pojęcia podstawowe, zakres badań. Oględziny. Fizykochemia kryminalistyczna - pojęcia ogólne. Metodyka badań wykorzystywana w kryminalistyce, klasyczna analiza jakościowa, metody chromatograficzne (TLC, GC, HPLC), spektrofotometria (IR, UV VIS, MAS, NMR, INR), elektrochemia (CV, elektrografia itd), badania mikroskopowe. Zakres badań chemicznych w kryminalistyce, badania paliw, badania alkoholi, badania środków psychoaktywnych, badania leków, ustalanie przyczyn powstawania pożarów, wybuchy, badania powłok malarskich, badania mikrośladów, badania pozostałości po wystrzale z broni palnej, badania metali i ich stopów, badania środków kosmetycznych, badania środków chemicznych używanych w gospodarstwie domowym. ślady daktyloskopowe i dermatoskopowe, Osmologia pojęcia podstawowe, sposoby zabezpieczania śladów. Analiza śladów fonoskopowych. ślady mechanoskopowe i traseologiczne. Kryminalistyczna analiza pisma i jego patologii. Dokumentacja jako ślad kryminalistyczny. Przepisy, rutyny i aspekty prawne w kryminalistyce a praktyka analityczna.

Laboratorium: Analizy jakościowe i ilościowe w kryminalistyce z użyciem technik chromatograficznych i spektroskopowych takich jak: m.in. chromatografia gazowa, chromatografia cienkowarstwowa, spektroskopia UV/Vis.

 

METODY SEPARACYJNE, dla kierunku Chemia (I stopień)

Wykładowcy: dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG, dr hab. Magda Caban, dr hab. Monika Paszkiewicz (W 30 h)

Prowadzący zajęcia laboratoryjne: pracownicy i doktoranci Katedry Analizy Środowiska (L 45 h)

Prowadzący ćwiczenia audytoryjne: dr Małgorzata Czerwicka; (A 15 h)

Treści kształcenia:

Wykład: Klasyfikacja metod separacyjnych. Podstawy teoretyczne procesu chromatograficznego. Przygotowanie próbek doanalizy, podział technik ekstrakcyjnych, ekstrakcja próbek stałych, ciekłych, gazowych. Chromatografia gazowa: gaz nośny, dozowniki, kolumny, detektory, dobór parametrów pomiarowych. Wysokosprawna chromatografia cieczowa:, pompy, dozowniki, detektory, wypełnienia kolumn - typy faz stacjonarnych, fazy ruchome. Chromatografia w normalnym i odwróconym układzie faz. Inne techniki chromatograficzne: chromatografiawykluczania i chromatografia jonowa. Podstawy teoretyczne technik elektromigracyjnych.

Laboratorium: Techniki ekstrakcji; separacja i analiza związków chemicznych technikami chromatograficznymi (GC, HPLC, TLC).

Audytoria: Podstawowe metody obliczeniowe stosowane w technikach separacyjnych, np. wyznaczanie stężeń roztworów, wydajności ekstrakcji, parametrów chromatograficznych. Metody obliczeniowe stosowane w analizie ilościowej i jakościowej.

 

MONITORING ŚRODOWISKA, dla kierunku Chemia (II stopień)

Wykładowca: dr hab. Magda Caban; (W 15h)

Prowadzący zajęcia laboratoryjne: pracownicy i doktoranci Katedry Analizy Środowiska; (L 45 h)

Treści kształcenia:

Wykład: Informacje ogólne o celach i zasadach monitorowania środowiska, Państwowy Monitoring Środowiska, krajowe i międzynarodowe sieci monitoringu, gromadzenie i przetwarzanie danych o środowisku. Normy jakości dla elementów środowiska. Metody pomiarów zanieczyszczeń (metodyki referencyjne), metody spektroskopowe, metody chromatograficzne, metody miareczkowe i in. Przetwarzanie danych analitycznych i ich statystyczna ocena. Normalizacja metod i laboratoriów. Zasady monitoringu zintegrowanego. Rola teledetekcji i GIS. Biomonitoring. Monitoring Środowiska Morza Bałtyckiego.

Laboratorium: monitoring jakości wody (oznaczanie azotanów, fenoli oraz chlorków w wodzie), monitoring jakości gleby i ziemi (oznaczanie kwasowości wymiennej oraz glinu wymiennego w glebie, wyodrębnianie WWA z gleby), monitoring jakości powietrza (ocena jakości powietrza na podstawie wyników uzyskanych w stacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej).

 

NAUKOWE SPOSOBY BADANIA ŚLADÓW PRZESTĘPSTW METODAMI CHEMICZNYMI, dla kierunku Kryminologia (II stopień)

Wykładowca:  prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski; (W 60 h)

Prowadzący zajęcia laboratoryjne: pracownicy i doktoranci Katedry Analizy Środowiska

 

NOWOCZESNE TECHNIKI ANALIZY ŚRODOWISKA, dla kierunku Chemia (I stopień)

Wykładowca: dr hab. inż. Anna Białk-Bielińska, dr hab. Łukasz Haliński; (W 30 h)

Treści kształcenia: 

Wykład: Klasyfikacja, źródła i los wybranych zanieczyszczeń środowiska. Najistotniejsze właściwości fizykochemiczne zanieczyszczeń środowiska. Etapy procesu analitycznego. Planowanie procesu analitycznego na podstawie właściwości związków chemicznych. Ekstrakcja zanieczyszczeń z wybranych matryc środowiskowych. Oczyszczanie i separacja analizowanych substancji. Techniki chromatograficzne i spektroskopowe w analizie zanieczyszczeń środowiska. Przebieg procesu analitycznego na przykładzie wybranych zanieczyszczeń środowiska: pestycydy i substancje ropopochodne.

 

POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO ANALIZ, dla kierunku Ochrona Środowiska (II stopień)

Wykładowca: dr hab. Monika Paszkiewicz; (W 30 h)

Treści kształcenia: 

Wykład: Omówienie zagadnień związanych z pobieraniem i przygotowaniem do dalszych analiz chemicznych próbek powietrza, wody igleby oraz innych wybranych materiałów a także próbek naturalnych. Ogólne podstawy procesu pobierania próbek, reprezentatywność próbki,składniki próbki (matryca, analit). Problemy analizy śladowej. Jednostki stosowane do wyrażania stężeń analitów śladowych. Pobór próbek w analizieśrodowiska. Utrwalanie i przechowywanie próbek oraz zagadnienia związane z utratą analitów. Matryce i ich wpływ na przygotowanie próbek doanaliz. Przygotowanie próbek do analiz nowoczesnymi technikami separacyjnymi: techniki ekstrakcyjne (między innymi ekstrakcja ciecz-ciecz, ekstrakcja do fazy gazowej, ekstrakcja do fazy stałej, mikroekstrakcja do fazy stałej, ekstrakcja próbek stałych), techniki membranowe i techniki chromatograficzne. Przykłady pobierania i przygotowania próbek do analiz.

 

PRACOWNIA DYPLOMOWA

Prowadzący: pracownicy Katedry Analizy Środowiska; (L 60 h)

Treści kształcenia: Zawansowane techniki analizy środowiska; ustalanie wybranych właściwości fizykochemicznych gleby, techniki przygotowania próbek do analiz (m.in. ekstrakcja ciecz-ciecz, ekstrakcja do fazy gazowej, ekstrakcja do fazy stałej, uzyskiwanie pochodnych do analiz chromatograficznych), zastosowania metod chromatograficznych (HPLC, GC, TLC) oraz spektroskopowych (MS i in.) do analiz zanieczyszczeń środowiska.

 

SEMINARIUM DYPLOMOWE

Prowadzący: pracownicy Katedry Analizy Środowiska; (A 60 h)

Treści kształcenia: W ramach seminarium studenci przygotowują i prezentują referaty związane z analityką i monitoringiem zanieczyszczeń środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem tych zagadnień, które wykorzystane są w pracach eksperymentalnych realizowanych w ramach pracowni dyplomowej. Tematyka referatów jest szeroka i obejmuje m.in. zakres wiedzy wymagany w ramach egzaminu dyplomowego.

 

TECHNIKI PRZYGOTOWANIA PRÓBEK, dla kierunku Chemia (II stopień ZAO)

Wykładowca:  dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG; (W 9 h)

Prowadzący zajęcia laboratoryjne: pracownicy i doktoranci Katedry Analizy Środowiska (L 18 h)

Treści kształcenia:

Wykład: Podstawowe etapy i operacje przygotowania próbek do analizy. Techniki rozkładu próbek. Ekstrakcja analitów. Derywatyzacja analitów. Automatyzacja procesu przygotowania próbek. Kontrola właściwej jakości uzyskiwanych wyników.

Laboratorium: Praktyczne zastosowanie wybranych metod przygotowania próbek do analizy właściwej obejmujące takie operacje jak rozkład próbki, ekstrakcję i derywatyzację analitów.

 

ZASTOSOWANIE WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ W CHEMII I OCHRONIE ŚRODOWISKA, dla kierunku Chemia (II stopień)

Wykładowcy: prof. UG dr hab. F. Kasprzykowski (KChM), dr hab. J. Kumirska, prof. UG,  dr M. Czerwicka; (W 15 h)

Prowadzący zajęcia laboratoryjne: pracownicy i doktoranci Katedry Analizy Środowiska; (L 30 h)

Treści kształcenia: Historia chromatografii. Zjawiska zachodzące w procesie chromatograficznym. Podział chromatografii ze względu na układ faz, mechanizm podziału między fazy, stosowaną technikę chromatograficzną oraz skalę rozdziału. Podstawowe pojęcia dotyczące procesu chromatograficznego – półka teoretyczna, wysokość półki teoretycznej, selektywność i rozdzielczość. Elucja izokratyczna i gradientowa. Czynniki powodujące poszerzenie pasma chromatograficznego, krzywe van Deemtera. Budowa kolumy chromatograficznej stosowanej we współczesnej chromatografii cieczowej, chemia i struktura stosowanych faz stacjonarnych. Budowa aparatury używanej w analitycznej i preparatywnej chromatografii cieczowej. Budowa i działanie typowych pomp stosowanych w wysokosprawnej chromatografii cieczowej, ich zalety i wady. Typy detektorów stosowanych w wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Kolektory frakcji. Wpływ konstrukcji układu chromatograficznego na jego sprawność. Ultraszybka chromatografia cieczowa. Chromatografia na fazach odwróconyc i chromatografia oddziaływań hydrofobowych. Budowa typowych faz stacjonarnych stosowanych w chromatografii na fazach odwróconych. Skład faz ruchomych stosowanych w tego typu chromatografii i dobór ich składu. Chromatografia par jonowych. Problemy związane z analizą i oczyszczaniem biomolekuł w odwróconym układzie faz. Chromatografia jonowymienna i jej zastosanie w chemii organicznej. Sączenie molekularne. Chromatografia powinowactwa. Chromatografia na fazach chiralnych. Przygotowanie próbki do analizy. Ekstrakcja do fazy stałej (SPE). Typowe problemy techniczne występujące w analizie i rozdziale mieszanin związków i sposby ich rozwiązywania. Przykłady praktycznego zastosowania wysokosprawnej chromatografii cieczowej (np. analiza aminokwasowa, sekwencjonowanie polipeptydów, oznzaczenie ilościowe substancji w próbce, oczyszczanie substancji na skalę preparatywną).

 

PROPOZYCJE NOWYCH KURSÓW (fakultatywnych):

 

PRAKTYCZNA ANALIZA BIOMEDYCZNA, dla kierunku Chemia

Prowadzący: dr hab. J. Kumirska, prof. UG; (A 45 h)

Treści kształcenia: Analiza leków, zanieczyszczeń w lekach, substancji toksycznych, metabolitów i innych substancji w próbkach medycznych i biologicznych. Strategie stosowane w izolacji i identyfikacji. Biomedyczne analizy ilościowe. Opracowywanie statystyczne wyników analiz. Techniki przygotowania próbek do ekstrakcji i wzbogacania związków organicznych z próbek biologicznych i medycznych. Zastosowanie ekstrakcji do fazy stałej. Automatyzacja przygotowania próbek do analiz. Przykłady zastosowania metod chromatograficznych (HPLC, GC, TLC), spektrometrii mas, spektroskopii NMR, elektroforezy kapilarnej oraz technik immunochemicznych do analiz biomedycznych.

 

CHEMIA EKOLOGICZNA SZKODNIKÓW ROŚLIN, dla kierunku Ochrona Środowiska

Wykładowca: dr hab. M. Gołębiowski, prof. UG; (W 15h)

Treść kształcenia: Składniki lipidów kutykularnych owadów: Omówienie występowania głównych składników lipidów kutykularnych owadów: węglowodory, wolne kwasy tłuszczowe, estry, alkohole, aldehydy, ketony i sterole. Funkcje lipidów kutykularnych: Ochrona przed utratą wody, obrona przed entomopatogennymi grzybami, oddziaływania wewnątrzgatunkowe, chemiczny kamuflaż, chemotaksonomia. Substancje obronne owadów: Terpeny, alkaloidy, fenole i chinony jako substancje obronne owadów. Bioinsektycydy: Grzyby, bakterie, bakulowirusy i rośliny jako bioinsektycydy. Oddziaływania allelochemiczne roślina - owad. Analiza chemiczna lipidów kutykularnych owadów: Ekstrakcja próbek, analiza grupowa i identyfikacja związków z wykorzystaniem technik: wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC), chromatografia kolumnowa, chromatografia gazowa (GC), połączenie chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS).

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, Kwiecień 3, 2014 - 11:21; osoba wprowadzająca: Alan Puckowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, luty 24, 2020 - 10:42; osoba wprowadzająca: Alan Puckowski