fbpx Regulamin praktyk zawodowych | Wydział Chemii

Regulamin praktyk zawodowych | Wydział Chemii

Regulamin obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych

 1. Praktyki dla Studentów Wydziału Chemii są obowiązkowe i stanowią integralną część planu studiów. Praktyki zawodowe realizowane są w wymiarze ok. 3 tygodni co stanowi 15 dni roboczych i 120 godzin pracy dla kierunków: ChemiaOchrona Środowiska lub 10 dni roboczych i 75 godzin pracy dla kierunku: Biznes Chemiczny.
 2. Miejscem praktyki są zakłady pracy lub inne instytucje spełniające warunki do zrealizowania programu praktyki. W przypadkach niejasnych decyzję o możliwości realizacji praktyki w miejscu zaproponowanym przez Studenta podejmuje Kierownik praktyk zawodowych w porozumieniu z Dziekanem ds. Studiów.
 3. Student indywidualnie poszukuje miejsca odbywania praktyki zawodowej. Decyzję w sprawie skierowania Studenta do wskazanego przez niego miejsca odbywania praktyki oraz zmiany terminu praktyki podejmuje Kierownik praktyk zawodowych. Student może również korzystać z oferty miejsc zakładów pracy znajdujących się w bazie UG.
 4. Chęć przystąpienia do praktyk zawodowych z własnej inicjatywy Student musi zgłosić do Kierownika praktyk zawodowych dostarczając oświadczenie z zakładu pracy o możliwości przyjęcia na praktykę (może być e-mail potwierdzający przyjęcie na praktykę) oraz termin praktyk. Na podstawie tego oświadczenia Student powinien odebrać od Kierownika praktyk zawodowych porozumienie, skierowanie i program praktyki.
 5. Studenci realizują praktykę zawodową w czasie letnich wakacji zgodnie ze szczegółową organizacją roku akademickiego, a także za zgodą Kierownika praktyk zawodowych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Dziekana ds. Studiów, w trakcie roku akademickiego, w czasie wolnym od zajęć. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kierownika praktyk zawodowych i Dziekana, mogą odbywać się również w systemie śródrocznym (w wyjątkowych sytuacjach).
 6. Uczelnia pokrywa koszty:
  1. ubezpieczenia Studenta odbywającego praktyki (NNW),
  2. diety dla osób odbywających praktykę poza miejscem zamieszkania, a w trakcie roku akademickiego dodatkowo poza miejscem studiów.
 7. Studentowi nie przysługują żadne inne roszczenia finansowe, ani w stosunku do Uczelni, ani w stosunku do zakładu pracy, w którym odbywa praktykę.
 8. Student zgłasza się na praktykę w dniu jej rozpoczęcia po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z zakładem godziny rozpoczęcia praktyki.
 9. W czasie trwania praktyki Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem praktyk, a ponadto do:
  1. przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię,
  2. przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy,
  3. przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,
  4. przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyk,
  5. stawiania się w miejscu praktyki o godzinie wyznaczonej przez osobę prowadzącą praktyki z ramienia zakładu pracy,
  6. usprawiedliwiania i odnotowywania w dzienniku praktyk każdej nieobecności (usprawiedliwiona nieobecność na praktyce nie może przekraczać 3 dni podczas trwania praktyki. Dłuższe nieobecności z przyczyn losowych po uzgodnieniu z zakładowym Opiekunem praktyk podlegają odpracowaniu w innym terminie),
  7. podporządkowania się zaleceniom kierownictwa zakładu pracy oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu odbywania praktyki (nie przestrzeganie przepisów dyscypliny pracy lub warunków zawartych w umowie (porozumieniu o realizacji praktyki studenckiej), skutkuje odwołaniem Studenta z miejsca odbywania praktyki zawodowej).
 10. W czasie trwania praktyki Student jest zobowiązany zgłaszać pracodawcy, a także Kierownikowi praktyk zawodowych wszelkie sprawy mające negatywny wpływ na realizację programu praktyki.
 11. W celu zaliczenia zawodowych praktyk Student zobowiązany jest po ich zakończeniu do dostarczenia Kierownikowi praktyk zawodowych:
  1. opinii o przebiegu praktyki wystawionej przez zakładowego Opiekuna praktyki, potwierdzoną pieczątką i podpisem,
  2. 2-stronnicowego sprawozdanie podpisane przez zakład (zawierającego nazwę zakładu i krótką prezentację zrealizowanych zadań podczas odbywania praktyki, oraz dokładny opis wybranego zadania zrealizowanego przez Studenta),
  3. wypełnionego dziennika praktyk (zawierającego 3-tygodniowe karty pracy z opisem zadań wykonywanych przez Studenta) podpisanego przez zakładowego Opiekuna praktyk.
 12. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, opinią i dziennikiem praktyk Kierownik praktyk zawodowych zalicza praktykę poprzez wpis do indeksu elektronicznego.
 13. Praktyka zawodowa jest przedmiotem ujętym w programie studiów, a jej niezaliczenie w terminie pociąga za sobą skutki przewidziane w Regulaminie Studiów.

Z obowiązku odbycia praktyki może być zwolniony wyłącznie Student, który pracuje zawodowo lub pracował zgodnie ze specjalnością kształcenia. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Kierownik praktyk zawodowych w porozumieniu z Dziekanem na pisemny wniosek osoby zainteresowanej uzupełniony o dokumentację zaświadczającą o stażu pracy, zajmowanym stanowisku i ewentualnie zakresie obowiązków.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 maja 2017 roku, 14:30