fbpx Studia niestacjonarne | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne - regulamin

 

 1. Praca zawodowa studenta powinna pokrywać się z wybranym kierunkiem studiowania.
 2. Studenci studiów niestacjonarnych niepracujący w zawodzie związanym z kierunkiem studiów, podlegają regulaminowi obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych dla studentów studiów stacjonarnych.
 3. Studenci studiów niestacjonarnych pracujący w zawodzie bądź prowadzący własną działalność gospodarczą, nie krócej niż 6 miesięcy, która jest związana z kierunkiem studiów, mogą zaliczyć praktyki zawodowej na podstawie złożonego wniosku do Kierownika praktyk zawodowych wraz z odpowiednimi dokumentami:
  1. w przypadku wykonywanej pracy w zawodzie razem z wnioskiem należy złożyć: skan umowy o pracę/zlecenia, potwierdzoną przez pracodawcę listę wykonywanych czynności zgodną z programem praktyk, skany dyplomów/certyfikatów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,
  2. w przypadku posiadania własnej działalności gospodarczej razem z wnioskiem należy złożyć: wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, listę wykonywanych czynności zgodną z programem praktyk, skany dyplomów/certyfikatów potwierdzających dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.
 4. W celu zaliczenia zawodowych praktyk student zobowiązany jest po ich zakończeniu do dostarczenia Kierownikowi praktyk zawodowych:
  1. dokumentacji zaświadczającej o stażu pracy, zajmowanym stanowisku i ewentualnie zakresie obowiązków,
  2. opinii o przebiegu praktyki wystawionej przez zakładowego Opiekuna praktyki, potwierdzoną pieczątką i podpisem,
  3. 2-stronnicowego (jedna kartka) sprawozdania podpieczętowanego przez zakład pracy i podpisanego przez studenta; sprawozdanie powinno zawierać nazwę i ogólną charakterystykę  miejsca realizacji praktyk zawodowych, krótką prezentację zrealizowanych zadań podczas odbywania praktyki, oraz dokładny opis jednego, wybranego zadania badawczego zrealizowanego przez studenta.
 5. Praktyka zostanie zaliczona po akceptacji Kierownika praktyk zawodowych. Student jest informowany o zaliczeniu lub niezaliczeniu danego zakresu praktyki zawodowej za pośrednictwem informatycznego systemu obsługi studiów.
 6. Każdy student chcący podejść do egzaminu dyplomowego, powinien rozliczyć się z praktyk zawodowych do końca ostatniego semestru studiów i co najmniej na miesiąc przed złożeniem pracy dyplomowej. W konsekwencji nieuregulowania praktyk zawodowych w terminie, student nie może podejść do egzaminu dyplomowego.
 7. Praktyka zawodowa jest przedmiotem ujętym w programie studiów, a jej niezaliczenie w terminie pociąga za sobą skutki przewidziane w Regulaminie Studiów.
 8. Z obowiązku odbycia praktyki może być zwolniony wyłącznie student, który pracuje zawodowo lub pracował zgodnie ze specjalnością kształcenia. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Kierownik praktyk zawodowych w porozumieniu z Dziekanem na pisemny wniosek osoby zainteresowanej uzupełniony o dokumentację zaświadczającą o stażu pracy, zajmowanym stanowisku i ewentualnie zakresie obowiązków.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 marca 2020 roku, 19:24