Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe (obowiązkowe) - informacje ogólne

Dokumenty do pobrania

 

 1. Praktyka zawodowa realizowana jest zarówno na studiach pierwszego stopnia, jak i na studiach drugiego stopnia.
 2. Celem praktyki jest zapoznanie Studenta ze strukturą organizacyjną, obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz strukturą produkcji w wybranym miejscu realizacji praktyki zawodowej.
 3. W przypadku studiów pierwszego stopnia (kierunków: Chemia i Ochrona Środowiska) studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową po drugim roku studiów, w trakcie letniej przerwy wakacyjnej. Praktyka trwa minimum trzy tygodnie (120 godzin), jej pracochłonność odpowiada 6 pkt. ECTS; W przypadku studiów pierwszego stopnia (kierunku Biznes Chemiczny) praktyka trwa minimum dwa tygodnie (75 godzin), jej pracochłonność odpowiada 4 pkt. ECTS; zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania III roku studiów, co rejestrowane jest w indeksie studenckim odpowiednim wpisem.
 4. W przypadku studiów drugiego stopnia (kierunków: Chemia i Ochrona Środowiska (studia stacjonarne) studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową po pierwszym roku studiów, w trakcie letniej przerwy wakacyjnej. Praktyka trwa minimum dwa tygodnie (80 godzin). W przypadku studiów drugiego stopnia (studia niestacjonarne) praktyka trwa minimum 6 dni (48 godzin), a jej pracochłonność odpowiada 4 pkt. ECTS; zaliczenie praktyki (zarówno w przypadku studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych) następuje w czasie trwania II roku studiów, co rejestrowane jest w indeksie studenckim odpowiednim wpisem.
 5. W przypadku studiów drugiego stopnia (kierunku Biznes Chemiczny (studia stacjonarne) studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową po pierwszym roku studiów, w trakcie letniej przerwy wakacyjnej. Praktyka trwa minimum dwa tygodnie (80 godzin), jej pracochłonność odpowiada 5 pkt. ECTS; zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania II roku studiów, co rejestrowane jest w indeksie studenckim odpowiednim wpisem.
 6. Studenci we własnym zakresie poszukują instytucji, w której odbywają praktykę. Samodzielność studenta pod tym względem jest jednym z elementów realizacji efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych. Student może znaleźć sobie miejsce odbywania praktyki zarówno w charakterze wolontariatu, jak i pracy zarobkowej.
 7. Praktykę można odbyć w wybranym przez siebie zakładzie pracy z branży chemicznej, w elektrociepłowniach, oczyszczalniach ścieków, zakładach wodociągowo-kanalizacyjnych, w zakładach utylizacyjnych, laboratoriach analitycznych i przemysłowych oraz innych instytucjach i jednostkach gospodarczych. Ze strony Wydziału, praktyki studenckie są wspierane przez Kierownika praktyk zawodowych (Pełnomocnika ds. Staży i Praktyk). Wspiera on studentów w poszukiwaniu miejsca realizacji praktyk zawodowych oraz koordynuje działania związane z ich realizacją.
 8. Szczegółowe zasady i formy odbywania praktyk określono w sylabusach dostępnych na stronie: https://chemia.ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_2 po rozwinięciu zakładki Program Studiów (dla odpowiedniego kierunku). Praktyki realizowane są na podstawie porozumienia (zawieranego pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a instytucją przyjmującą studenta, tj. organizatorem praktyki), skierowania i programu praktyk, w których to dokumentach zawarte są warunki odbywania praktyk.
 9. Szczegółowe zasady i formy odbywania praktyk określono w sylabusach dostępnych na stronie: https://chemia.ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_2 po rozwinięciu zakładki Program Studiów (dla odpowiedniego kierunku). Praktyki odbywane są na podstawie porozumień (studia stacjonarne) zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a instytucją przyjmującą studenta, tj. organizatorem praktyki. Warunki odbywania praktyk zawarte zostają każdorazowo w umowie zawieranej z pracodawcą oraz w dokumentach dotyczących organizacji praktyk, które otrzymuje każdorazowo student i pracodawca.
 10. Program praktyk powinien w miarę możliwości uwzględniać charakterystykę zakładu pracy, do którego kierowany jest student oraz umiejętności praktyczne, jakie student powinien opanować na praktykach. Z uwagi na mnogość i różnorodność profili poszczególnych Zakładów Pracy i Firm, miejsce, cel i program praktyk powinny być zgodne z wybranym przez studenta kierunkiem studiów, bądź ścieżką kształcenia. Program taki powinien umożliwić studentowi zapoznanie się z działalnością (produkcją) danego Zakładu, a także w miarę możliwości zapewnić udział studenta w części prac prowadzonych w danym Zakładzie, dokonywanych pod nadzorem odpowiedzialnego pracownika (opiekuna). Dzienny czas pobytu studenta – praktykanta w Zakładzie Pracy nie powinien przekraczać 8 godzin.
 11. W przypadku realizacji praktyki zawodowej w zakładach pracy, które w związku z RODO wymagają podpisania umowy powierzenia  wzór takiej umowy (chronionej hasłem) można uzyskać drogą mailową od Pełnomocnika ds Staży i Praktyk (Kierownika praktyk zawodowych).
 12. Pełna informacja na temat zawartych porozumień, umów lub listów intencyjnych pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a instytucją przyjmującą studenta jest dostępna u Pełnomocników ds. Staży i Praktyk na Wydziale Chemii (Kierownika praktyk zawodowych). 
 13. Zasady organizacji i finansowania praktyk zawodowych na Uniwersytecie Gdańskim od roku akademickiego 2020/2021 reguluje Zarządzenie nr 12/R/21 Rektora UG z dnia 22 stycznia 2021 roku, a na Wydziale Chemii UG Zarządzenie nr 4/2021 Dziekana Wydziału Chemii UG z dnia 8 lutego 2021 roku.
 14. Zasady organizacji praktyk zawodowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 reguluje Zarządzenie nr 21/R/21 Rektora UG z dnia 8 lutego 2021 roku.

 

Dokumenty do pobrania

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 27. Styczeń 2014 - 09:08; osoba wprowadzająca: Sławomir Lach Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. Listopad 2023 - 12:39; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki