Organizacja praktyk zawodowych

Organizacja studenckich praktyk zawodowych

Dokumenty do pobrania

Obowiązki Studenta:
 1. Student poszukuje instytucji do odbycia praktyki zawodowej np. w miejscu zamieszkania lub korzysta z oferty firm, z którymi Wydział Chemii współpracuje w zakresie odbywania praktyk.
 2. Student zapoznaje się z regulaminem studenckich praktyk zawodowych.
 3. Student pobiera ze strony internetowej formularz poświadczenia zakładu pracy o przyjęciu na praktykę i podpisany przez osobę uprawnioną z ramienia Instytucji, w której odbędą się praktyki  zawodowe, dostarcza Kierownikowi praktyk.
 4. Student dostarcza Kierownikowi praktyk zawodowych porozumienie (lub jego kopię), podpisaną przez Dyrektora Instytucji, w której odbędą się praktyki (termin: do 20 czerwca).
 5. Student pobiera ze strony internetowej dziennik praktyk, który jest zeszytem laboratoryjnym studenta dokumentującym jego codzienną pracę w czasie trwania praktyki. Obowiązkiem Studenta jest wypełnianie dziennika i cotygodniowe uwierzytelnianie jego treści podpisem zakładowego Opiekuna praktyk.
 6. Student pobiera ze strony internetowej formularz dotyczący opinii oceniającej pracę studenta podczas odbywania praktyki zawodowej i dostarcza go do wypełnienia zakładowemu Opiekunowi praktyki.
 7. Student odbywa obowiązkowe praktyki zawodowe, a po ich zakończeniu przekazuje Kierownikowi praktyk wypełniony i podpisany dziennik praktyk (w tym sprawozdanie) oraz opinię wypełnioną i podpisaną przez zakładowego Opiekuna praktyki (termin: do 31 października). Wszystkie przekazywane dokumenty należy drukować DWUSTRONNIE.

 

Obowiązki Kierownika praktyk zawodowych (z ramienia Wydziału):
 1. Jako pełnomocnik rektora ze strony Uczelni pełni merytoryczny nadzór nad studentem odbywającym praktyki zawodowe.
 2. Na podstawie poświadczenia złożonego przez Studenta, sporządza i wydaje Studentowi skierowanie i 2 kopie porozumienia pomiędzy Wydziałem a wybraną Instytucją, w której Student będzie odbywał praktykę, podpisane przez Dziekana ds. Studiów lub jego Pełnomocnika (termin: do 25 maja).
 3. Po akceptacji dostarczonych dokumentów informuje studenta o zaliczeniu lub niezaliczeniu danego zakresu praktyki zawodowej za pośrednictwem informatycznego systemu obsługi studiów.
 4. Przechowuje część dokumentacji obowiązującej przy realizacji studenckich praktyk zawodowych, a sprawozdania i opinie dostarcza do Dziekanatu, w celu bieżącej weryfikacji poprawności dokumentów.

 

Schemat organizacji praktyk zawodowych

 

Dokumenty do pobrania

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 22. luty 2020 - 14:17; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. Listopad 2023 - 12:41; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki