Cele praktyk zawodowych

Celem studenckich praktyk zawodowych jest zdobycie przez Studenta wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji niezbędnych w wykonywaniu pracy zawodowej, skonfrontowanie zdobytej wiedzy z praktyką i kreowanie właściwej motywacji do pracy. Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane w czasie praktyki mogą być wykorzystane w pisaniu pracy licencjackiej. W szczególności celem praktyk zawodowych jest:

  1. Poznanie zasad funkcjonowania zakładu pracy (technologia, gospodarka materiałowa i wodno-ściekowa, kontrola jakości, laboratoria przemysłowe, analityczne itp.),

  2. Poznanie obowiązków i odpowiedzialności osób na poszczególnych szczeblach w hierarchii zarządzania jednostką,

  3. Poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danej jednostce,

  4. Umiejętność posługiwania się przepisami prawnymi stanowiącymi podstawę organizacji funkcjonowania w miejscu pracy,

  5. Poznanie i zrozumienie potrzeby rzetelnego i uczciwego wywiązywania się ze swoich obowiązków, doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i pracy zespołowej,

  6. Poznanie i zrozumienie konieczności racjonalnego zarządzania surowcami, produktami, chemikaliami,

  7. Kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,

  8. Możliwość dokonania oceny rynku pracy, poznanie oczekiwań pracodawców względem przyszłych pracowników w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, w tym postaw etycznych i porównanie ich z własnymi możliwościami na rynku pracy,

  9. Nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy lub poszukiwania podmiotu do badań prowadzonych w ramach realizowanych prac dyplomowych, licencjackich, a w przyszłości magisterskich.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 21. Kwiecień 2015 - 15:13; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: piątek, 18. luty 2022 - 12:08; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki