fbpx Studia stacjonarne | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne - regulamin

 

 1. Praktyki dla Studentów Wydziału Chemii są Obowiązkowe i stanowią integralną część planu studiów.
 2. Wybór zakładu pracy, w którym odbywana będzie realizowana praktyka zawodowa należy do studenta. Student może dokonać wyboru spośród krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, działających w branży gospodarki związanej tematycznie z kierunkami badań i dydaktyki, prowadzonej przez Wydział Chemii, w szczególności na kierunku studiów, na który student uczęszcza. W przypadkach niejasnych decyzję o możliwości realizacji praktyki w miejscu zaproponowanym przez studenta podejmuje Kierownik praktyk zawodowych (dla każdego kierunku) w porozumieniu z Dziekanem ds. Studiów.
 3. Student indywidualnie poszukuje miejsca odbywania praktyki zawodowej. Decyzję w sprawie skierowania studenta do wskazanego przez niego miejsca odbywania praktyki oraz zmiany terminu praktyki podejmuje Kierownik praktyk zawodowych. Student może również korzystać z oferty firm, które nawiązały formalną współpracę (poprzez podpisanie umowy) z Uniwersytetem Gdańskim i zobowiązały się do umożliwienia studentom odbycia praktyk.
 4. Chęć przystąpienia do praktyk zawodowych z własnej inicjatywy student musi zgłosić do Kierownika praktyk zawodowych dostarczając wypełnione przez zakład pracy poświadczenie o możliwości przyjęcia na praktykę (może być e-mail potwierdzający przyjęcie na praktykę). Na podstawie tego poświadczenia student odbiera od Kierownika praktyk zawodowych porozumienie i skierowanie. W przypadku, jeśli zakład pracy, który organizuje praktykę, chciałby uzyskać informacje co do jej programu należy przedstawić mu wyjaśnienie w sprawie programu praktyk.
 5. Studenci realizują praktykę zawodową w czasie letnich wakacji zgodnie ze szczegółową organizacją roku akademickiego w czasie wolnym od zajęć. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kierownika praktyk zawodowych i Dziekana, mogą odbywać się również w systemie śródrocznym.
 6. Każdy student przystępujący do odbycia studenckiej praktyki zawodowej zobligowany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (zapewnia Uczelnia) i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 7. Uczelnia pokrywa koszty:
  1. ubezpieczenia (NNW);
  2. dojazdów do miejsca realizacji praktyk zawodowych (w uzasadnionych przypadkach);
 8. Studentowi nie przysługują żadne inne roszczenia finansowe, ani w stosunku do Uczelni, ani w stosunku do zakładu pracy, w którym odbywa praktykę.
 9. Student zgłasza się na praktykę w dniu jej rozpoczęcia po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z zakładem godziny rozpoczęcia praktyki.
 10. W czasie trwania praktyki student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem, a ponadto do:
  1. przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię,
  2. przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny w miejscu realizacji praktyk,
  3. stawiania się w miejscu praktyki o godzinie wyznaczonej przez osobę prowadzącą praktyki z ramienia zakładu pracy,
  4. usprawiedliwiania i odnotowywania w dzienniku praktyk każdej nieobecności (usprawiedliwiona nieobecność na praktyce nie może przekraczać 3 dni podczas trwania praktyki. Dłuższe nieobecności z przyczyn losowych po uzgodnieniu z zakładowym Opiekunem praktyk podlegają odpracowaniu w innym terminie),
  5. przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,
  6. przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyk,
  7. podporządkowania się zaleceniom kierownictwa zakładu pracy oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu odbywania praktyki,

Nie przestrzeganie przepisów dyscypliny pracy lub warunków zawartych w umowie (porozumieniu), skutkuje odwołaniem studenta z miejsca odbywania praktyki zawodowej.

 1. W czasie trwania praktyki student jest zobowiązany zgłaszać pracodawcy, a także Kierownikowi praktyk zawodowych wszelkie sprawy mające negatywny wpływ na realizację programu praktyki.
 2. W celu zaliczenia zawodowych praktyk student zobowiązany jest po ich zakończeniu do dostarczenia Kierownikowi praktyk zawodowych:
  1. opinii o przebiegu praktyki wystawionej przez zakładowego Opiekuna praktyki, potwierdzoną pieczątką i podpisem,
  2. 2-stronnicowego (jedna kartka) sprawozdania podpieczętowanego przez zakład pracy i podpisanego przez studenta; sprawozdanie powinno zawierać nazwę i ogólną charakterystykę  miejsca realizacji praktyk zawodowych, krótką prezentację zrealizowanych zadań podczas odbywania praktyki, oraz dokładny opis jednego, wybranego zadania badawczego zrealizowanego przez studenta,
  3. wypełnionego dziennika praktyk (zawierającego opis zadań wykonywanych przez studenta) podpisanego przez Opiekuna praktyk z ramienia zakładu pracy, w którym realizowane są praktyki zawodowe.
 3. Praktyka zostanie zaliczona po akceptacji Kierownika praktyk zawodowych. Student jest informowany o zaliczeniu lub niezaliczeniu danego zakresu praktyki zawodowej za pośrednictwem informatycznego systemu obsługi studiów.
 4. Każdy student chcący podejść do egzaminu dyplomowego, powinien rozliczyć się z praktyk zawodowych do końca ostatniego semestru studiów i co najmniej na miesiąc przed złożeniem pracy dyplomowej. W konsekwencji nieuregulowania praktyk zawodowych w terminie, student nie może podejść do egzaminu dyplomowego.
 5. Praktyka zawodowa jest przedmiotem ujętym w programie studiów, a jej niezaliczenie w terminie pociąga za sobą skutki przewidziane w Regulaminie Studiów.
 6. Z obowiązku odbycia praktyki może być zwolniony wyłącznie student, który pracuje zawodowo lub pracował zgodnie ze specjalnością kształcenia. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Kierownik praktyk zawodowych w porozumieniu z Dziekanem na pisemny wniosek osoby zainteresowanej uzupełniony o dokumentację zaświadczającą o stażu pracy, zajmowanym stanowisku i ewentualnie zakresie obowiązków.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 marca 2020 roku, 19:21