fbpx Chemia Teoretyczna II | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Chemia Teoretyczna II

Chemia Teoretyczna II

Prowadzący: prof. Adam Liwo, dr Artur Giełdoń

Treści Programowe.
Opis geometrii cząsteczki. Współrzędne kartezjańskie i wewnętrzne. Opis hiperpowierzchni energii potencjalnej. Minima, maksima, punkty siodłowe
pierwszego rzędu i ich sens fizyczny. Punkty siodłowe wyższych rzędów. Empiryczne pola siłowe i ich zastosowania. Metody lokalnej minimalizacji
energii. Drgania normalne cząsteczek. Dynamika molekularna. Równania ruchu i metody ich numerycznego rozwiązywania. Metody Monte Carlo.
Mechanika statystyczna: Elementy rachunku prawdopodobieństwa, rozkłady zmiennych losowych, średnie i fluktuacje. Gęstość stanów. Zespoły
statystyczne: mikrokanoniczny, kanoniczny, wielki zespół kanoniczny, zespół izotermiczno-izobaryczny. Prawo rozkładu Boltzmanna. Zasada
ekwipartycji energii. Funkcje podziału zespołów statystycznych oraz ich pochodne i ich związek z wielkościami termodynamicznymi. Molekularna
interpretacja energii, entropii, potencjałów termodynamicznych i potencjałów chemicznych i jej związek z interpretacją fenomenologiczną. Entropia a
teoria informacji. Statystyka Bosego-Einsteina i Fermiego-Diraca. Funkcje podziału układów nieoddziałujących cząstek oraz cząsteczek dwu- i
wieloatomowych. Obliczanie termodynamicznych poprawek do funkcji termodynamicznych związków chemicznych w fazie gazowej w przybliżeniu
harmonicznym. Obliczanie stałych równowag reakcji chemicznych w fazie gazowej na podstawie pierwszych zasad. Obliczanie funkcji podziału
gazów niedoskonałych.

Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć: N. A. Smirnowa, Elementy termodynamiki statystycznej w chemii fizycznej, PWN,
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta: K. Gumiński; P. Petelenz, Elementy chemii teoretycznej, PWN; H. Bu-chowski, Elementy termodynamiki statystycznej, PWN
B. Literatura uzupełniająca
A.R. Leach: Molecular Modeling: Principles and Applications, Pearson Education EMA, 2001.
K.Gumiński, Termodynamika, PWN, Warszawa 1972.
R.P. Feynman, Wykłady z mechaniki statystycznej, PWN, Warszawa 1980.
K. Huang, Mechanika statystyczna, PWN, Warszawa 1987.
F. Reif, Fizyka statystyczna, PWN, Warszawa 1971.
D. McQuarrie, Statistical Mechanics, University Science Books, 2000.
 

Materiały do zajęć.

 

ZałącznikWielkość
Office presentation icon Wykład 1692.5 KB
Office presentation icon Wykład 21.3 MB
Office presentation icon Wykład 31.08 MB
Office presentation icon Wykład 42.01 MB
Office presentation icon Wykład 5536.5 KB
Office presentation icon Wykład 61.44 MB
Office presentation icon Wykład 7266.5 KB
Office presentation icon Wykład 8236 KB
Office presentation icon Wykład 9591.5 KB
Office presentation icon Wykład 10225 KB
Office presentation icon Wykład 11279.5 KB
Office presentation icon Wykład 12818.5 KB
Office presentation icon Wykład 132.35 MB
Office presentation icon Wykład 141.83 MB
Office presentation icon Wykład 151.07 MB
Plik Wykład 161.95 MB
Microsoft Office document icon Ćwiczenie 185.5 KB
Microsoft Office document icon Ćwiczenie 224 KB
Microsoft Office document icon Ćwiczenie 377 KB
Microsoft Office document icon Ćwiczenie 4299.5 KB
Microsoft Office document icon Ćwiczenie 535.5 KB
Microsoft Office document icon Ćwiczenie 627 KB
Microsoft Office document icon Ćwiczenie 729 KB
Microsoft Office document icon Ćwiczenie 826.5 KB
Microsoft Office document icon Ćwiczenie 925.5 KB
Microsoft Office document icon Ćwiczenie 1032 KB
Microsoft Office document icon uzytecznewzory_v3.doc748.5 KB
PDF icon uzytecznewzory_v3.pdf666.51 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Ślusarz
Treść wprowadzona przez: Artur Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 9 stycznia 2019 roku, 10:48