fbpx Pracownia Chemicznych Zagrożeń Środowiska | Wydział Chemii

Pracownia Chemicznych Zagrożeń Środowiska | Wydział Chemii

Tematyka badawcza

Badania nad oceną ryzyka środowiskowego nowopojawiających się (tj. farmaceutyki) i potencjalnych zanieczyszczeń środowiska (tj. ciecze jonowe) obejmujące:

  • Charakterystykę stopnia skażenia różnych komponentów środowiska pozostałościami farmaceutyków i innych substancji chemicznych z wykorzystaniem technik tj. LC-MS/MS, LC-MS, GC-MS.
  • Ocenę mobilności w środowisku z zastosowaniem statycznego i dynamicznego testu sorpcji.
  • Określenie podatności na różne typy procesów degradacji zachodzące w środowisku (np. hydroliza).
  • Określanie profilu ekotoksykologicznego (charakterystyka potencjalnych zagrożeń) na różnych poziomach organizacji biologicznej.
  • Badanie potencjału do bioakumulacji metodami in-vitro oraz in-vivo.
  • Charakterystyka przydatności nowoczesnych materiałów (np. nanorurek węglowych) jako adsorbentów w procesach oczyszczania wody z różnego rodzaju zanieczyszczeń.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alan Puckowski
Treść wprowadzona przez: Alan Puckowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 kwietnia 2017 roku, 12:13