fbpx Organizacja praktyk zawodowych | Wydział Chemii

Organizacja praktyk zawodowych | Wydział Chemii

Organizacja studenckich praktyk zawodowych

NA WYDZIALE CHEMII UG W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

 

Obowiązki Studenta:

 1. Student poszukuje instytucji do odbycia praktyki zawodowej np. w miejscu zamieszkania lub korzysta z oferty zakładów pracy, z którymi Wydział Chemii podpisał umowę na odbywanie praktyk.
 2. Student zapoznaje się z regulaminem studenckich praktyk zawodowych.
 3. Student zgłasza Kierownikowi praktyk zawodowych propozycję miejsca odbycia praktyki zawodowej w celu jego akceptacji.
 4. Student dostarcza Kierownikowi praktyk poświadczenie zakładu pracy o przyjęciu na praktykę, podpisane przez osobę uprawnioną z ramienia Instytucji, w której odbędą się praktyki (termin: do 20 kwietnia).
 5. Student odbywający praktyki zawodowe w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania (w okresie trwania praktyki zawodowej) dostarcza Kierownikowi praktyk zawodowych oświadczenie w celu zwrotu kosztów za dojazdy (studentowi przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania w wysokości ustalanej na dany rok akademicki przez Prorektora ds. Kształcenia) (termin: do 20 kwietnia).
 6. Student otrzymuje od Kierownika praktyk zawodowych skierowanie i 2 kopie porozumienia pomiędzy Wydziałem a Instytucją, w której Student odbywa praktykę, podpisaną przez Dziekana ds. Studiów (termin: od 20 maja) w celu doręczenia ich do miejsca odbywania praktyk.
 7. Student dostarcza Kierownikowi praktyk zawodowych kopię porozumienia, podpisaną przez Dyrektora Instytucji, w której odbędą się praktyki (termin: do 20 czerwca).
 8. Student pobiera ze strony internetowej program praktyk i dostarcza go zakładowemu Opiekunowi praktyki.
 9. Student pobiera ze strony internetowej dziennik praktyk, który jest zeszytem laboratoryjnym Studenta dokumentującym jego codzienną pracę w czasie trwania praktyki. Obowiązkiem Studenta jest wypełnianie dziennika i cotygodniowe uwierzytelnianie jego treści podpisem zakładowego Opiekuna praktyk.
 10. Student pobiera ze strony internetowej formularz dotyczący opinii oceniającej pracę Studenta podczas odbywania praktyki zawodowej i dostarcza go zakładowemu Opiekunowi praktyki.
 11. Student odbywa obowiązkowe praktyki zawodowe (termin: od 30 czerwca do 30 września), a po ich zakończeniu przekazuje wypełniony i podpisany dziennik praktyk (w tym sprawozdanie) oraz opinię wypełnioną i podpisaną przez zakładowego Opiekuna praktyki (termin: do 31 grudnia).
 12. Wszystkie składane dokumenty zawierające więcej niż jedną stronę (np. sprawozdanie i dziennik praktyk) MUSZĄ być drukowane dwustronnie.

 

Obowiązki Kierownika praktyk zawodowych (z ramienia Wydziału):

 1. Na podstawie oświadczenia złożonego przez Studenta, Kierownik praktyk sporządza, podpisuje i wydaje Studentowi program praktyk, skierowanie i 2 kopie porozumienia pomiędzy Wydziałem a wybraną Instytucją, w której Student będzie odbywał praktykę, podpisane przez Dziekana ds. Studiów (termin: do 25 maja).
 2. Na podstawie dostarczonego przez Studenta wypełnionego i podpisanego formularza opinii, sprawozdania oraz dziennika praktyk Kierownik praktyk zawodowych dokonuje wpisu do indeksu elektronicznego.
 3. Dokumentacja praktyk pozostaje u Kierownika praktyk zawodowych.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 października 2017 roku, 18:27