fbpx Organizacja praktyk zawodowych | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Organizacja praktyk zawodowych

Organizacja studenckich praktyk zawodowych

Obowiązki Studenta:
 1. Student poszukuje instytucji do odbycia praktyki zawodowej np. w miejscu zamieszkania lub korzysta z oferty firm, z którymi Wydział Chemii współpracuje w zakresie odbywania praktyk.
 2. Student zapoznaje się z regulaminem studenckich praktyk zawodowych.
 3. Na podstawie oświadczenia złożonego przez studenta Kierownik praktyk (po akceptacji komisji rozpatrującej) informuje studenta o przyznaniu zwrotu kosztów dojazdu (termin do 31 października).
 4. Student dostarcza Kierownikowi praktyk poświadczenie zakładu pracy o przyjęciu na praktykę, podpisane przez osobę uprawnioną z ramienia Instytucji, w której odbędą się praktyki (termin: do 20 kwietnia).
 5. Student odbywający praktyki zawodowe w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania (w okresie trwania praktyki zawodowej) dostarcza Kierownikowi praktyk zawodowych oświadczenie w celu zwrotu kosztów za dojazdy (studentowi przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania w wysokości ustalanej na dany rok akademicki przez Prorektora ds. Kształcenia) przyznawany wg zasad zgodnych z rozporządzeniem Dziekana (termin: do 20 kwietnia).
 6. Student otrzymuje od Kierownika praktyk zawodowych skierowanie i 2 kopie porozumienia pomiędzy Uczelnią a Instytucją, w której realizowane są praktyki (termin: do 30 maja) w celu doręczenia ich do miejsca odbywania praktyk.
 7. Student dostarcza Kierownikowi praktyk zawodowych porozumienie (lub jego kopię), podpisaną przez Dyrektora Instytucji, w której odbędą się praktyki (termin: do 20 czerwca).
 8. Student pobiera ze strony internetowej dziennik praktyk, który jest zeszytem laboratoryjnym studenta dokumentującym jego codzienną pracę w czasie trwania praktyki. Obowiązkiem Studenta jest wypełnianie dziennika i cotygodniowe uwierzytelnianie jego treści podpisem zakładowego Opiekuna praktyk.
 9. Student pobiera ze strony internetowej formularz dotyczący opinii oceniającej pracę studenta podczas odbywania praktyki zawodowej i dostarcza go do wypełnienia zakładowemu Opiekunowi praktyki.
 10. Student odbywa obowiązkowe praktyki zawodowe, a po ich zakończeniu przekazuje wypełniony i podpisany dziennik praktyk (w tym sprawozdanie) oraz opinię wypełnioną i podpisaną przez zakładowego Opiekuna praktyki (termin: do 31 października). Wszystkie przekazywane dokumenty należy drukować DWUSTRONNIE.

 

Obowiązki Kierownika praktyk zawodowych (z ramienia Wydziału):
 1. Jako pełnomocnik rektora ze strony Uczelni pełni merytoryczny nadzór nad studentem odbywającym praktyki zawodowe.
 2. Na podstawie poświadczenia złożonego przez Studenta, Kierownik praktyk sporządza i wydaje Studentowi skierowanie i 2 kopie porozumienia pomiędzy Wydziałem a wybraną Instytucją, w której Student będzie odbywał praktykę, podpisane przez Dziekana ds. Studiów (termin: do 25 maja).
 3. Na podstawie oświadczenia złożonego przez studenta Kierownik praktyk (po akceptacji komisji rozpatrującej) informuje studenta o przyznaniu zwrotu kosztów dojazdu (termin do 30 listopada).
 4. Po akceptacji dostarczonych dokumentów informuje studenta o zaliczeniu lub niezaliczeniu danego zakresu praktyki zawodowej za pośrednictwem informatycznego systemu obsługi studiów.
 5. Przechowuje część dokumentacji (porozumienia, decyzje o przyznaniu ryczałtu za dojazdy) obowiązującej przy realizacji studenckich praktyk zawodowych, a sprawozdania i opinie dostarcza do Dziekanatu, w celu bieżącej weryfikacji poprawności dokumentów.

 

Schemat organizacji praktyk zawodowych

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 marca 2020 roku, 19:03