Biznes chemiczny I stopień, stacjonarne edycja 2023/27

BIZNES CHEMICZNY I stopień, stacjonarne – cykl kształcenia 2023-2027

kierunek BIZNES CHEMICZNY

3,5-letnie inżynierskie studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

INFORMACJE OGÓLNE

Wydział Chemii wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym prowadzą studia I stopnia na kierunku BIZNES CHEMICZNY. Program kształcenia na tym kierunku jest w pełni zgodny z zasadami Polskich Ram Kwalifikacji, określonymi w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 z późn. zm.).

Profil kształcenia na kierunku Biznes chemiczny w UG, to profil ogólnoakademicki. Oznacza to, że kształcenie odbywa się w sposób obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta zaawansowanymi umiejętności teoretycznych oraz praktycznych. Na kierunku studiów Biznes chemiczny studia inżynierskie dodatkowo realizowane są efekty prowadzące do uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji inżynierskich.

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się na kierunku Biznes chemiczny, to obszary kształcenia w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych: w dwóch dyscyplinach: nauki chemiczne (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych) oraz ekonomia i finanse (dziedzina nauk społecznych), z których dyscyplina nauki chemiczne jest dyscypliną wiodącą.

Biznes Chemiczny to pierwszy tego typu w Polsce unikatowy kierunek studiów o profilu inżynierskim. Studia trwają 7 semestrów, a ich absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego; w szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich założonych dla kierunku Biznes chemiczny efektów uczenia się.

Studia przygotowują kadrę inżyniersko-menadżerską dla szeroko pojętej branży chemicznej zarówno w dużych zakładach wytwórczych (sektor chemiczny, petrochemiczny, farmaceutyczny, agrochemiczny, spożywczy) jak i małych i średnich przedsiębiorstwach (produkcja kosmetyków, środków czystości, środków ochrony roślin, odzysk metali, przetwórstwo odpadów i in.). Biznesowe elementy wykształcenia umożliwiają absolwentom nie tylko sprawne zakładanie i prowadzenie małych firm działających w zakresie chemii stosowanej, ale także obejmowanie stanowisk menadżerskich w przedsiębiorstwach. Uzyskują oni tym samym znaczącą przewagę na rynku pracy w stosunku do osób z typowym wykształceniem inżynierskim lub menadżerskim, dysponując kompetencjami zarówno z jednego jak i drugiego obszaru wiedzy. 

Absolwent Biznesu Chemicznego będzie dysponował umiejętnościami projektowania procesów technologicznych, kontroli ich jakości, syntezy czy formulacji produktów chemicznych, uruchamiania i nadzorowania instalacji chemicznych, optymalizacji procesów technologicznych czy obsługi typowej dla branży aparatury kontrolno-pomiarowej. Oprócz zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z zakresu chemii i technologii chemicznej absolwent będzie specjalistą w zakresie ekonomiki i zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, projektowania i finansowania start-upów czy zarządzania zasobami ludzkimi w małej firmie.

Kierunek Biznes Chemiczny został zainspirowany przez pracodawców z branży chemicznej, współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim w ramach Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemii UG. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia i studiach podyplomowych.

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

Studia odbywają się zgodnie z programem studiów. W ramach studiów studenci uczęszczają na zajęcia obowiązkowe, oraz na zajęcia wybrane przez siebie spośród oferowanych zajęć do wyboru (zajęcia/przedmioty fakultatywne).

Każdym zajęciom przyporządkowano określoną liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym zajęciom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danych zajęć. Odzwierciedlają pracę jakiej wymagają każde zajęcia w stosunku do całkowitej ilości pracy jaką musi wykonać student aby zaliczyć cały rok akademicki. Punkty ECTS przyporządkowuje się wszystkim komponentom studiów, np. wykładom, ćwiczeniom audytoryjnym i laboratoryjnym, seminariom, pracy dyplomowej, bez względu na to czy są zajęciami obowiązkowymi czy też zajęciami do wyboru (fakultatywnymi). Punkty ECTS można uzyskać również za prace związane z przygotowaniem przez studenta określonych raportów lub innych opracowań, z jego udziałem w badaniach naukowych, a także punkty związane z samodzielną nauką studenta. Studenci zobowiązani są uzyskać 60 punktów ECTS rocznie (po 30 punktów w każdym semestrze) z zajęć obowiązkowych i zajęć do wyboru łącznie.

Jednym z warunków ukończenia studiów jest odbycie praktyki zawodowej przewidzianej planem studiów.

Zajęcia obowiązkowe (obligatoryjne)

Zajęcia obowiązkowe są wyszczególnione w planie studiów z podziałem na wykłady, ćwiczenia, praktyki. Plan określa liczbę godzin poszczególnych zajęć, formę zaliczenia (egzamin, zaliczenie na ocenę, zaliczenie bez wpisywania oceny) oraz liczbę punktów ECTS przypisanych zajęciom.

Zajęcia do wyboru (fakultatywne)

Na pierwszym roku studiów I stopnia wszystkie zajęcia są obowiązkowe, zajęcia do wyboru (fakultatywne) studenci realizują dopiero od semestru 3 (II rok studiów). Zapisy na zajęcia fakultatywne prowadzone są elektronicznie poprzez Portal Studenta w okresie luty-kwiecień roku poprzedzającego. Warunkiem uruchomienia zajęć fakultatywnych jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób (wykład min. 25, ćwiczenia audytoryjne min. 15, ćwiczenia laboratoryjne min. 8 osób). W przypadku nieuruchomienia zajęć, student wybiera inne, które zgromadziły wymaganą liczbę uczestników.

Na 6 semestrze student realizuje zajęcia z oferty fakultatywnych przedmiotów anglojęzycznych za minimum 2 punkty ECTS

Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa jest dopełnieniem procesu kształcenia. Praktyka trwa nie krócej niż 3 tygodnie (75 godzin) i przypisuje się jej 4 pkt. ECTS. Praktyka odbywa się w letniej przerwie wakacyjnej po II roku studiów, zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania III roku studiów, co rejestrowane jest w indeksie studenckim (indeksie elektronicznym) odpowiednim wpisem. Praktykę można odbywać w jednostkach gospodarczych, instytucjach życia publicznego, instytucjach naukowo-badawczych lub innych.

Studenci we własnym zakresie lub po konsultacji z kierownikiem/opiekunem praktyk zawodowych poszukują instytucji, w której odbędą praktykę. Samodzielność studenta pod tym względem należy uważać za istotny element realizacji jednego z podstawowych celów praktyki - przygotowania do wyjścia poza mury uczelni i rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej. Student może znaleźć sobie miejsce odbywania praktyki zarówno w charakterze wolontariatu jak i pracy zarobkowej.

ZAJĘCIA DYPLOMOWE

W trakcie czwartego semestru, studenci studiów I stopnia wybierają jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą realizowali w semestrach szóstym i siódmym blok zajęć dyplomowych (wykład inżynierski, seminarium inżynierskie i pracownię inżynierską). Wybór jednostki organizacyjnej dokonywany jest na podstawie informacji nt. proponowanej tematyki naukowo-badawczej prezentowanej na czas wyborów na stronie domowej Wydziału Chemii w zakładce Dyplomanci oraz regulaminu zapisów na blok przedmiotów dyplomowych (katedry). Student informuje o swoim wyborze Dziekanat ds. Studenckich, przesyłając wypełnioną indywidualną kartę wyboru do dziekanatu. W ramach pracowni inżynierskiej i seminarium inżynierskiego studenci przygotowują projekt dyplomowy. Projekt dyplomowy zawiera zarówno aspekty chemiczne jak i ekonomiczne związane z realizacją wybranego procesu technologicznego. Po zrealizowaniu projektu, prezentują uzyskane rezultaty na forum grupy oraz składają pracę inżynierską, która jest oceniana przez opiekuna oraz recenzenta pracy. Studia I stopnia kończą się egzaminem inżynierskim.

INFORMACJE DODATKOWE

Okresem zaliczeniowym na kierunku BIZNES CHEMICZNY jest semestr. Na Wydziale Chemii obowiązuje elektroniczna ewidencja przebiegu studiów (indeks elektroniczny).

Po I semestrze studiów obydwa terminy egzaminów z zajęć Chemia ogólna muszą odbyć się w czasie trwania zwykłej sesji egzaminacyjnej.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Maj 2023 - 18:33; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Maj 2023 - 18:34; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki