Ochrona środowiska II stopień, stacjonarne edycja 2023/25

OCHRONA ŚRODOWISKA II stopień, stacjonarne – cykl kształcenia 2023-25

międzywydziałowy kierunek

OCHRONA ŚRODOWISKA

studia stacjonarne drugiego stopnia

 

Informacje ogólne

Międzywydziałowy kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA jest prowadzony wspólnie przez trzy wydziały Uniwersytetu Gdańskiego: Wydział Biologii, Wydział Chemii oraz Wydział Oceanografii i Geografii. Studia na tym kierunku administrowane są przez Wydział Chemii. Program kształcenia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA jest w pełni zgodny z zasadami Polskich Ram Kwalifikacji, określonymi w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 z późn. zm.).

Studia stacjonarne II stopnia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

W trakcie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA studenci pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętej wiedzy o środowisku, głównie w aspekcie zagrożeń stwarzanych przez rozwój cywilizacji i przeciwdziałania tym zagrożeniom. Program kształcenia ukierunkowany jest przede wszystkim na rozwijanie umiejętności praktycznych studentów, przydatnych w późniejszym życiu zawodowym. Stąd też wysoki udział ćwiczeń praktycznych, głównie laboratoryjnych w programie kształcenia. Absolwent studiów stacjonarnych II stopnia posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu specjalistycznych zagadnień związanych z ochroną środowiska. W szczególności absolwent jest przygotowany do samodzielnego analizowania złożonych dotyczących ochrony środowiska, prowadzenia działalności o charakterze badawczym oraz gromadzenia i krytycznego analizowania danych dotyczących stanu środowiska pochodzących z różnorodnych źródeł. Osiągnięcie efektów uczenia się studiów drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach i instytucjach publicznych, pozarządowych i badawczo-naukowych, których działalność związana jest z monitoringiem i ochroną środowiska. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia w szkole doktorskiej i  na studiach podyplomowych.

Organizacja toku studiów

Studia odbywają się zgodnie z programem studiów, opracowanym przez Radę Programową kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA i zatwierdzonym przez Senat UG. W ramach studiów studenci uczęszczają na zajęcia obowiązkowe, oraz na zajęcia wybrane przez siebie spośród oferowanych zajęć do wyboru (zajęcia fakultatywne). Każdym zajęciom przyporządkowano określoną liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym zajęciom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danych zajęć. Odzwierciedlają pracę jakiej wymagają każde zajęcia w stosunku do całkowitej ilości pracy jaką musi wykonać student aby zaliczyć cały rok akademicki. Punkty ECTS przyporządkowuje się wszystkim komponentom studiów, np. wykładom, ćwiczeniom audytoryjnym i laboratoryjnym, seminariom, pracy dyplomowej, bez względu na to czy są zajęciami obowiązkowymi czy też zajęciami do wyboru (fakultatywnymi). Punkty ECTS można uzyskać również za prace związane z przygotowaniem przez studenta określonych raportów lub innych opracowań, z jego udziałem w badaniach naukowych, a także punkty związane z samodzielną nauką studenta. Studenci zobowiązani są uzyskać 60 punktów ECTS rocznie (po 30 punktów w każdym semestrze) z zajęć obowiązkowych i zajęć do wyboru łącznie.

Jednym z warunków ukończenia studiów jest odbycie praktyki zawodowej przewidzianej planem studiów.

Zajęcia obowiązkowe (obligatoryjne)

Zajęcia obowiązkowe są wyszczególnione w planie studiów z podziałem na wykłady, ćwiczenia, praktyki. Plany określają liczbę godzin poszczególnych zajęć, formę zaliczenia (egzamin, zaliczenie na ocenę, zaliczenie bez wpisywania oceny) oraz liczbę punktów ECTS przypisanych zajęciom.

Zajęcia do wyboru (fakultatywne)

W trakcie realizacji I semestru w listopadzie studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia zapisują się elektronicznie przez Portal Studenta na zajęcia do wyboru (fakultatywne), na które będą uczęszczali w semestrze 2. Zapisy na zajęcia fakultatywne na 3 semestr prowadzone są elektronicznie w okresie luty-kwiecień roku poprzedzającego. Warunkiem uruchomienia zajęć fakultatywnych jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób (wykład min. 25, ćwiczenia audytoryjne min. 15, ćwiczenia laboratoryjne min. 8 osób). W przypadku nieuruchomienia zajęć, student który wybrał te zajęcia wybiera inne, które zgromadziły wymaganą liczbę uczestników.

Na trzecim semestrze studenci realizują zajęcia fakultatywne z oferty anglojęzycznych przedmiotów do wyboru za minimum 4 punkty ECTS.

Praktyki zawodowe

W przypadku studiów stacjonarnych drugiego stopnia studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową po pierwszym roku studiów, w trakcie letniej przerwy wakacyjnej. Praktyka trwa minimum dwa tygodnie (80 godzin), jej pracochłonność odpowiada 4 pkt. ECTS; zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania II roku studiów, co rejestrowane jest w indeksie studenckim odpowiednim wpisem.

Studenci we własnym zakresie poszukują instytucji, w której odbędą praktykę. Samodzielność studenta pod tym względem należy uważać za istotny element realizacji jednego z podstawowych celów praktyki - przygotowania do wyjścia poza mury uczelni i rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej. Student może znaleźć sobie miejsce odbywania praktyki zarówno w charakterze wolontariatu jak i pracy zarobkowej.

Zajęcia dyplomowe

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji, wybierają jednostkę organizacyjną (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą wykonywać pracę magisterską i jednocześnie realizować blok zajęć z nią związanych (seminarium, pracownia specjalizacyjna, seminarium magisterskie i pracownia magisterska). Miejscem realizacji bloku zajęć dyplomowych będzie Wydział Biologii, Wydział Chemii lub Wydział Oceanografii i Geografii, w zależności od wyboru Katedry/Zakładu/Pracowni. Wybór jednostki organizacyjnej dokonywany jest na podstawie informacji nt. proponowanej tematyki naukowo-badawczej zamieszczonej na czas wyborów na  stronie domowej Wydziału Chemii w zakładce Dyplomanci. Student informuje o swoim wyborze Dziekanat ds. Studenckich, przesyłając wypełnioną indywidualną kartę wyboru do dziekanatu. W ramach pracowni magisterskiej i seminarium magisterskiego, student przygotowuje pracę magisterską, która następnie jest oceniana przez opiekuna pracy oraz recenzenta. Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

Informacje dodatkowe

Okresem zaliczeniowym na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA jest semestr. Na Wydziale Chemii obowiązuje elektroniczna ewidencja przebiegu studiów (indeks elektroniczny).

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Maj 2023 - 18:40; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Maj 2023 - 18:41; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki