Biznes chemiczny II stopień, stacjonarne edycja 2023/25

BIZNES CHEMICZNY II stopień, stacjonarne – cykl kształcenia 2023-2025

kierunek BIZNES CHEMICZNY

3-semestralne magisterskie studia stacjonarne drugiego stopnia

 

INFORMACJE OGÓLNE

Biznes chemiczny (BCh) w UG, to interdyscyplinarny kierunek studiów stanowiący wyodrębnioną część kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych, realizowaną w Uczelni w sposób określony programem studiów. Nazwa kierunku jest adekwatna do zakładanych efektów uczenia się odnoszących się do dwóch dyscyplin naukowych: nauki chemiczne oraz ekonomia i finanse.

Studia na kierunku BCh zakładają realizację efektów uczenia się w  dwóch dyscyplinach: nauki chemiczne (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych) oraz ekonomia i finanse (dziedzina nauk społecznych), z których dyscyplina nauki chemiczne jest dyscypliną wiodącą.

Program kształcenia na tym kierunku jest w pełni zgodny z zasadami Polskich Ram Kwalifikacji, określonymi w Ustawie  z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 z późn. zm.).

Trzysemestralne studia magisterskie umożliwią kontynuowanie kształcenia absolwentom studiów inżynierskich na kierunku BCh i uzyskanie przez nich tytułu zawodowego magistra. Aby nie było półrocznej przerwy cykle kształcenia rozpoczynają się od semestru letniego czyli od lutego każdego roku akademickiego.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu specjalistycznych zagadnień wchodzących w skład nauk chemicznych. W szczególności absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów chemicznych, prowadzenia działalności o charakterze badawczym oraz gromadzenia i krytycznej analizy danych eksperymentalnych. Oprócz wiedzy z zakresu chemii absolwent będzie specjalistą w zakresie ekonomiki i zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branży chemicznej.

Ogólnym celem kształcenia na kierunku studiów BCh jest uzyskanie przez absolwenta pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu chemii, opartych na podstawach nauk ścisłych i przyrodniczych rozszerzonych o aspekty ekonomiczne.

Biznesowe elementy wykształcenia umożliwiają absolwentom nie tylko sprawne zakładanie/prowadzenie małych firm działających w zakresie chemii stosowanej, ale także obejmowanie stanowisk menadżerskich w przedsiębiorstwach. Uzyskają oni tym samym znaczącą przewagę na rynku pracy w stosunku do osób z typowym wykształceniem w ramach nauk chemicznych bądź ekonomicznych, dysponując kompetencjami zarówno z jednego jak i drugiego obszaru wiedzy.

Osiągnięcie efektów uczenia się studiów drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach i instytucjach publicznych, pozarządowych i badawczo-naukowych, których działalność związana jest z wykorzystaniem chemii.

Absolwent będzie mógł kontynuować kształcenie w ramach szkoły doktorskiej i studiów podyplomowych.

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

Studia odbywają się zgodnie z programem studiów. W ramach studiów studenci uczęszczają na zajęcia obowiązkowe, oraz na zajęcia wybrane przez siebie spośród oferowanych zajęć do wyboru (zajęcia/przedmioty fakultatywne).

Każdym zajęciom przyporządkowano określoną liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym zajęciom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danych zajęć. Odzwierciedlają pracę jakiej wymagają każde zajęcia w stosunku do całkowitej ilości pracy jaką musi wykonać student aby zaliczyć cały rok akademicki. Punkty ECTS przyporządkowuje się wszystkim komponentom studiów, np. wykładom, ćwiczeniom audytoryjnym i laboratoryjnym, seminariom, pracy dyplomowej, bez względu na to czy są zajęcia obowiązkowe czy też zajęcia do wyboru (fakultatywne). Punkty ECTS można uzyskać również za prace związane z przygotowaniem przez studenta określonych raportów lub innych opracowań, z jego udziałem w badaniach naukowych, a także punkty związane z samodzielną nauką studenta. Studenci zobowiązani są uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS rocznie (po 30 punktów w każdym semestrze) z zajęć obowiązkowych i zajęć do wyboru łącznie.

Jednym z warunków ukończenia studiów jest odbycie praktyki zawodowej przewidzianej planem studiów.

Zajęcia obowiązkowe (obligatoryjne)

Zajęcia obowiązkowe są wyszczególnione w planie studiów z podziałem na wykłady, ćwiczenia, praktyki. Plan określa liczbę godzin poszczególnych zajęć, formę zaliczenia (egzamin, zaliczenie na ocenę, zaliczenie bez wpisywania oceny) oraz liczbę punktów ECTS przypisanych zajęciom.

Zajęcia do wyboru (fakultatywne)

Na pierwszym semestrze studiów II stopnia wszystkie zajęcia są obowiązkowe, zajęcia do wyboru (fakultatywne) studenci realizują dopiero od semestru 2. Zapisy na zajęcia fakultatywne prowadzone są elektronicznie poprzez Portal Studenta w okresie luty-kwiecień roku poprzedzającego. Warunkiem uruchomienia zajęć fakultatywnych jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób (wykład min. 25, ćwiczenia audytoryjne min. 15, ćwiczenia laboratoryjne min. 8 osób). W przypadku nieuruchomienia zajęć, student wybiera inne, które zgromadziły wymaganą liczbę uczestników.

Na drugim (zimowym) semestrze studenci realizują zajęcia fakultatywne z oferty anglojęzycznych przedmiotów do wyboru za minimum 4 punkty ECTS.

Praktyki zawodowe

Studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową po pierwszym roku studiów, w trakcie letniej przerwy wakacyjnej. Praktyka trwa minimum dwa tygodnie (80 godzin), jej pracochłonność odpowiada 5 pkt. ECTS; zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania II roku studiów, co rejestrowane jest w indeksie studenckim odpowiednim wpisem.

Ze strony Wydziału, praktyki studenckie są wspierane przez Kierownika praktyk zawodowych (Pełnomocnika ds. Staży i Praktyk).

Studenci we własnym zakresie lub po konsultacji z Kierownikiem praktyk zawodowych poszukują instytucji, w której odbędą praktykę. Student może znaleźć sobie miejsce odbywania praktyki zarówno w charakterze wolontariatu, jak i pracy zarobkowej.

Praktykę można odbyć w wybranym przez siebie zakładzie pracy z branży chemicznej, w elektrociepłowniach, oczyszczalniach ścieków, zakładach wodociągowo-kanalizacyjnych, w zakładach utylizacyjnych, laboratoriach analitycznych i przemysłowych oraz innych instytucjach i jednostkach gospodarczych.

ZAJĘCIA DYPLOMOWE

Studenci studiów II stopnia, w trakcie I semestru wybierają jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą wykonywać pracę magisterską i jednocześnie realizować blok zajęć z nią związanych (wykład monograficzny, seminarium magisterskie i pracownia magisterska). Wybór jednostki organizacyjnej dokonywany jest na podstawie informacji nt. proponowanej tematyki naukowo-badawczej uzyskiwanej podczas zajęć Zaawansowana chemia. Student informuje o swoim wyborze Dziekanat ds. Studenckich, przesyłając wypełnioną indywidualną kartę wyboru do dziekanatu. W ramach pracowni magisterskiej i seminarium magisterskiego, student przygotowuje pracę magisterską, która następnie jest oceniana przez opiekuna pracy oraz recenzenta. Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

INFORMACJE DODATKOWE

Okresem zaliczeniowym na kierunku BIZNES CHEMICZNY jest semestr. Na Wydziale Chemii obowiązuje elektroniczna ewidencja przebiegu studiów (indeks elektroniczny).

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Maj 2023 - 18:34; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Maj 2023 - 18:35; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki