fbpx Kierunek: Biznes i Technologia Ekologiczna | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Kierunek: Biznes i Technologia Ekologiczna

kierunek: Biznes i Technologia Ekologiczna

 

Zajęcia Dydaktyczne na kierunku Biznes i Technologia Ekologiczna:

 

Energia odnawialna


Prowadzący zajęcia 2020/2021:  dr inż. Patrycja Jutrzenka-Trzebiatowska, mgr Łukasz Lewandowski

Formy i semestr zajęć: Wykład 30 godz., Ćwiczenia Laboratoryjne 30 godz., I rok II stopień stac., 2 semestr (letni)

Treści programowe:

Problematyka wykładu: Charakterystyka odnawialnych źródeł energii. Uwarunkowania polityki energetycznej w XXI w. - prognozy na przyszłość. Omówienie sposobów pozyskiwania energii słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, pływów wód. Pompy ciepła. Ogniwa fotowoltaiczne. Kolektory słoneczne. Wiatraki. Zasoby energetyczne biomasy. Rośliny energetyczne - surowiec do produkcji energii, biopaliw ciekłych i gazowych. Charakterystyka i technologie produkcji biopaliw gazowych. i płynnych. Utylizacja i zagospodarowanie odpadów powstających podczas produkcji biopaliw. Wodór jako paliwo przyszłości.

Problematyka ćwiczeń laboratorium podstawy pracy laboratoryjnej, wykonanie ćwiczeń tematycznie związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych (aspekty technologiczne i jakościowe).

Materiały:

powrót na górę


Gospodarka odpadowa w przedsiębiorstwach


Prowadzący zajęcia 2018/2019: dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz., Ćwiczenia Laboratoryjne 15 godz., I rok II stopień stac., 2 semestr (letni) 

Treści programowe:

Problematyka wykładu
Prawo krajowe i Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki odpadami. Odpad – definicje, interpretacje. Katalog odpadów. Od-pady komunalne – zmieszane, niebezpieczne, ulegające biodegradacji, szczególne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. Komunalne osady ściekowe. Odpady medyczne i weterynaryjne. Zasady ogólne w gospodarce odpadami – zapobieganie i prewencja, wytwarzanie, wytwórca i posiadacz odpadów, magazynowanie, recykling/odzysk, unieszkodliwianie, transport, zbieranie, prowadzenie działalności związanej z obrotem i przetwarzaniem odpadów. Przedsiębiorca jako odbiorca prawa w dziedzinie gospodarki odpadami - zgody, zezwolenia, decyzje, sprawozdania. Ewidencja, sprawozdania, dokumenty w obrocie odpadami. Odpady opakowaniowe. Pojazdy wycofane z eksploatacji. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. Transgraniczne przemieszczanie odpadów. Opłaty w gospodarce odpadami. Kary za naruszanie przepisów w gospodarce odpadami. Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami.

Problematyka ćwiczeń laboratoriyjnych
Termiczne unieszkodliwianie odpadów, pomiar stężenia zanieczyszczeń gazowych powstających podczas spalania odpadów, potencjał energetyczny odpadów, instalacje do przeróbki i odzysku odpadów komunalnych, biodegradacja odpadów, gospodarka odpadami w przemyśle. Zajęcia terenowe w wybranych zakładach przemysłowych.

Materiały:

 • Wizyta studyjna w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku
 • Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych
 • Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych: instrukcje (plik pdf), wzór raportu z badań (plik .doc)
 • Wykłady: część 1; część 2; część 3; część 4
 • Wyniki i propozycje ocen końcowych

 

powrót na górę


Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwach


Prowadzący zajęcia 2020/2021:  dr inż. Ewelina Grabowska-Musiał, dr Natalia Gruba

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz., Ćwiczenia Laboratoryjne 15 godz., I rok II stopień stac., 1 semestr (zimowy)

Treści programowe:

Problematyka wykładu: Definicje i podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej; Zasady gospodarowania wodami. Pobór wody powierzchniowej i podziemnej do celów przemysłowych. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami. Wprowadzanie ścieków przemysłowych, wód opadowych do wód, ziemi lub zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych. Wymagania w zakresie wprowadzania ścieków, wód opadowych do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych. Umowy na dostawę wody i odbiór ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Wymagania prawne. Gospodarka wodno-ściekowa na etapie projektowania i realizacji inwestycji. Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko w aspekcie gospodarki wodno-ściekowej. Pozwolenia wodnoprawne w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków. Procedury postępowań. Problematyka laboratorium: Przykłady procesów technologicznych stosowanych w inżynierii środowiska. Wykonanie ćwiczeń symulujących przebieg wybranych  procesów stosowanych do oczyszczania ścieków.

Materiały:

 • Warunki zaliczenia
 • Harmonogram wykładów 2020
 • Materiały z wykładów GWSwP: Wykład 1; Wykład 2; Wykład 3; Wykład 4; Wykład 5; Wykład 6
 • Harmonogram zajęć laboratoryjnych
 • Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:
  • Oczyszcznie ścieków
  • Oczyszczanie ścieków metodą Fentona
  • Odżelazianie wody

 

powrót na górę


Projektowanie biznesu ekologicznego


Prowadzący zajęcia 2018/2019: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska, dr inż. Anna Malankowska

Formy i semestr zajęć: wykład 15 h, ćwiczenia audytoryjne 15 h, I rok II stopień stac., II semestr (letni)

Treści programowe:

Metody projektowania biznesu ekologicznego, struktury projektu, jego części składowych, wzajemnych zależności. Projektowanie łączące elementy ekonomiczno-biznesowe z technologią ekologiczną w wyniku czego student nabędzie praktyczne umiejętności przygotowania kompletnych projektów nowych przedsięwzięć biznesowych. Przedmiot będzie prowadzony poprzez wykłady wzbogaconych o liczne przykłady, kalkulacje, wzorce i studia przypadków, a także przez ćwiczenia, w ramach których student będzie mógł zbudować strukturę swojego projektu biznesowo – technologicznego.

Materiały:

 • Harmonogram seminarium
 • Seminarium 1
 • Wykład 1; Wykład 2

powrót na górę

Prototypowanie i elementy projektowania technologii


Prowadzący zajęcia 2019/2020: mgr inż. Marek Kobylański

Formy i semestr zajęć: ćwiczenia audytoryjne 15 h, ćwiczenia laboratoryjne 30 h, II rok II stopień stac., 3 semestr (zimowy)

Treści programowe:

Zagadnienia z zakresu własności intelektualnej. Sposby pisania zgłoszenia patentowego, w tym zastrzeżeń patentowych. Idea myślenia projektowego. Sposoby prezentowania własnych pomysłów (tzw. „zaskoczenie w windzie” czyli elevator pitch). Elementy projektowania technologii.

Materiały:

powrót na górę


Zaawansowane technologie remediacji środowiska


Prowadzący zajęcia 2019/2020: dr inż. Ewelina Grabowska

Formy i semestr zajęć: Wykład 23 godz., Ćwiczenia Laboratoryjne 23 godz., I rok II stopień stac., 2 semestr (letni)

Treści programowe:

Problematyka wykładu: Klasyfikacja i źródła zanieczyszczeń gleby, wód i powietrza. Klasyfikacja technologii stosowanych do remediacji gleb, oczyszczania wód i ścieków oraz oczyszczania powietrza. Nowoczesne procesy utleniania stosowane w remediacji środowiska. Technologie radiacyjne stosowane do oczyszczania wód, ścieków oraz higienizacji osadów ściekowych. Wybrane technologie remediacji gleb stosowane w warunkach in-situ oraz ex-situ. Wybrane technologie oczyszczania powietrza. Wybrane technologie likwidacji rozlewów olejowych. Zaawansowane technologie zagospodarowania odpadów komunalnych oraz niebezpiecznych. Technologie oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów.

Problematyka ćwiczeń laboratorium: wykonanie ćwiczeń tematycznie związanych z oczyszczaniem gleb, ścieków, odcieków oraz powietrza (aspekty technologiczne i jakościowe).

Materiały:

powrót na górę

Zielone technologie


Prowadzący zajęcia 2021/2022: dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. Uczelni, dr Joanna Drzeżdżon

Formy i semestr zajęć: Wykład 30 godz., Ćwiczenia Audytoryjne 30 godz., I rok II stopień stac., 1 semestr (zimowy)

Treści programowe:

Problematyka wykładu: Filozofia zielonej chemii i zasady zielonej technologii. Pojęcie rozwoju zrównoważonego. Zielone technologie w syntezie organicznej. Nowe reakcje. Zaawansowane procesy utleniania. Kataliza. Alternatywne reagenty i media reakcyjne. Płyny nadkrytyczne. Ciecze jonowe i fluorowe. Reakcje  przebiegające bez udziału rozpuszczalników. Nowe sposoby prowadzenia reakcji. Reakcje elektrochemiczne – zastosowanie nowych materiałów elektrodowych. Ogniwa paliwowe. Reakcje fotochemiczne. Syntezy wspomagane  promieniowaniem mikrofalowym. Reakcje wspomagane falami akustycznymi. Przykłady ekoinwestycji w przemyśle chemicznym i spożywczym, technologii zagospodarowania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych i składowania dwutlenku węgla.

Problematyka ćwiczeń audytoryjnych tematycznie związanych z wykładem.

Seminarium magisterskie


Prowadzący zajęcia 2019/2020: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska; prof. dr hab. Ewa Siedlecka, prof. UG; dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

Formy i semestr zajęć: Seminarium 15 godz., 3 semestr (zimowy)

Materiały:

Nanotechnologia a środowisko


Prowadzący zajęcia 2020/2021: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska; dr inż. Anna Malankowska; dr inż. Beata Bajorowicz

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz., 4 semestr, II st.

Materiały:

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Drzeżdżon
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 października 2021 roku, 16:55