fbpx Kierunek: Biznes Chemiczny | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Kierunek: Biznes Chemiczny

kierunek: Biznes Chemiczny

 
 


 

 

Aspekty środowiskowe w przedsiębiorstwie chemicznym


Prowadzący zajęcia 2019/20: prof. dr hab. Ewa Siedlecka; dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

Formy i semestr zajęć: ćwiczenia audytoryjne; semestr 2

Treści programoweKlasyfikacja przemysłu chemicznego. Strategie i zasady ochrony środowiska. Prawne instrumenty ochrony środowiska. Opłaty za korzystanie ze środowiska. Organy kontrolne wpływu przemysłu na środowisko. Rodzaje i wpływ zanieczyszczeń przemysłowych na środowisko. System REACH – czyli zasady wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania chemikaliów. Karty charakterystyk substancji chemicznych. Aspekty środowiskowe wybranych procesów technologicznych oraz przedsiębiorstw branży chemicznej. Dobrowolne instrumenty ochrony środowiska.

Materiały:

powrót na górę

 

Rysunek techniczny


Prowadzący zajęcia: dr inż. Paweł Mazierski

Formy i semestr zajęć: ćwiczenia laboratoryjne 45 godz.; semestr 2

Treści programowe

W ramach zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

- znormalizowane elementy rysunku technicznego,

- zasady rzutowania prostokątnego,

- tworzenie widoków, przekrojów i kładów,

- zasady wymiarowania,

- zasady rzutowania aksonometrycznego,

- tworzenia rysunków złożeniowych.

Materiały:

powrót na górę

 

Podstawy aparatury chemicznej


Prowadzący zajęcia: dr inż. Paweł Mazierski

Formy i semestr zajęć: wykład 15 godz., ćwiczenia laboratoryjne 15 godz., ćwiczenia audytoryjne 15 godz.; semestr 3

Treści programowe: Problematyka wykładu obejmuje przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu budowy, zasady działania i eksploatacji typowych maszyn i aparatów stosowanych w przemysłach chemicznym i pokrewnych z uwzględnieniem urządzeń stosowanych w technologiach ochrony środowiska. Wykład obejmuje także omówienie związków między teorią działania urządzeń i ich konstrukcją wraz z przedstawieniem zależności określających wartości ich parametrów eksploatacyjnych.Problematyka ćwiczeń laboratoryjnych: obejmuje przedstawienie metodyki obliczania i doboru wybranych maszyn i aparatów oraz wyznaczenie charakterystyki pracy wybranych pomp stosowanych w przemyśle chemicznym.

Warunki zaliczenia

Materiały wykładowe:

Harmonogram wykładów

Wykład 1; Wykład 2; Wykład 3; Wykład 4; Wykład 5; Wykład 6;

Materiały do ćwiczeń:

Harmonogram laboratorium

Wytyczne do projektu druk 3D

Instrukcja: Budowa pompy z wykorzystaniem druku 3D

Zadanie projektowo-obliczeniowe

Materiały pomocnicze

Instrukcje laboratoryjne:

Badanie charakterystyki pomp

Absorpcja CO2

Rozdrabnianie surowców w młynie kulowym

 

powrót na górę

 

Technologia chemiczna


Prowadzący zajęcia 2019/20: prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska; dr inż. Ewelina Grabowska; dr inż. Joanna Nadolna, dr inż. Beata Bajorowicz

Formy i semestr zajęć: Wykład 30 godz., ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.,ćwiczenia audytoryjne 15 h, II rok I stopień, 4 semestr

Treści programowe

Koncepcja chemiczna i technologiczna procesu. Operacje i procesy jednostkowe. Schemat ideowy. Schemat technologiczny procesu. Zasady technologiczne. Bilans masowy i energetyczny procesu technologicznego. Procesy rozdrabniania ciał stałych. Przesiewanie i sortowanie. Formowanie i ekstradowanie. Mechaniczne rozdzielanie układów niejednorodnych. Rozdrabnianie cieczy. Mieszanie i aglomeracja. Wymiana ciepła. Ogrzewanie i chłodzenie. Odparowywanie. Zamrażanie żywności. Suszenie. Ekstrakcja. Destylacja i rektyfikacja. Podstawowe urządzenia w przemyśle chemicznym i spożywczym. Powiększanie skali procesu.

Materiały wykładowe:

  • Harmonogram wykładów 2017/2018
  • Zasady zaliczenia wykładów 2019/2020
  • Materiały: Wykład 1; Wykład 2; Wykład 3; Wykład 4; Wykład 5; Wykład 6; Wykład 7; Wykład 9; Wykład 10; Wykład 11; Wykład 12; Wykład 13; Wykład 14;
  • Zagadnienia do Kolokwium nr 1

Praca domowa:

  • Lista tematów pracy domowej

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych:

 

powrót na górę

Nanomateriały - od laboratorium do zastosowania


Prowadzący zajęcia 2018/19: prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska; dr inż. Beata Bajorowicz; dr inż. Anna Malankowska

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz., ćwiczenia laboratoryjne 15 godz., II rok I stopień, 4 semestr

 

Warunki zaliczenia

Materiały wykładowe:

 

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych:

 

 

 

 

Technologie przetwarzania odpadów


Prowadzący zajęcia 2019/20: mgr inż. Marek Kobylański

Formy i semestr zajęćWykład 15 godz., ćwiczenia laboratoryjne 30 godz., III rok I stopień, 5 semestr

Treści programowe: Historia odpadów. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Podstawy prawne gospodarki odpadami. Klasyfikacja odpadów. Odpady komunalne – charakterystyka i właściwości technologiczne. Sposoby unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Odpady organiczne. Odpady przemysłu drobiowego, przemysłu mleczarskiego, przetwórstwa surowców zwierzęcych. Komunalne osady ściekowe. Odpady przemysłowe. Mineralne surowce odpadowe. Odpady z azbestem. Odpady niebezpieczne. Odpady energetyczne. Technologie tworzenia i wykorzystania paliw z odpadów. Metody odzysku i wykorzystania surowców wtórnych: odzysk i recykling odpadów polimerowych.

 
Materiały:

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych:

powrót na górę

Projektowanie biznesu chemicznego


Prowadzący zajęcia 2019/20: dr inż. Beata Bajorowicz, dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG; dr inż. Beata Zadykowicz

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz., ćwiczenia audytoryjne 30 godz., III rok I stopień, 5 semestr

Treści programowe:

 
Materiały:
 
Wykład 1; Wykład 2; Wykład 3; Wykład 4 i 5, Wykład 6, Wykład 7
 
 

powrót na górę

Podstawy AutoCAD-a


Prowadzący zajęcia: dr inż. Paweł Mazierski, dr inż. Joanna Nadolna

Formy i semestr zajęć: ćwiczenia laboratoryjne 45 godz., III rok I stopień, 6 semestr

Treści programowe: Zapoznanie ze środowiskiem pracy w programie AutoCAD, omówienie poszczególnych elementów interfejsu, dostosowywanie ekranu roboczego do potrzeb realizacji zadania projektowego, układy współrzędnych, podstawowe polecenia i klawisze funkcyjne. Tworzenie rysunku: podstawowe narzędzia do rysowania obiektów dwuwymiarowych, praca z szablonami, określanie obszaru, jednostek (np. metry, milimetry), skali rysowania i innych właściwości rysunku. Praca z warstwami: tworzenie nowych i modyfikacja istniejących warstw rysunku. Rysowanie elementów o złożonych kształtach Edycja rysunku: kopiowanie, przesuwanie, usuwanie, obracanie, przycinanie obiektów, fazowanie i zaokrąglanie narożników, tworzenie szyku obiektów itd.. Opis rysunku: przypomnienie podstawowych zasad dotyczących wymiarowania i opisu rysunku technicznego oraz zastosowanie tych zasad w przypadku pracy z programem AutoCAD. Tworzenie bloków, operacje na blokach. Przygotowanie rysunku do druku: praca w przestrzeni modelu i arkusza, tworzenie rzutni tabeli rysunkowej, wybór urządzenia drukującego, dobór parametrów wydruku. Współpraca wielu osób nad jednym projektem: ujednolicanie zasad kreślenia, kopiowanie, import i eksport pojedynczych obiektów i całych rysunków. Modelowanie 3D. Tworzenie złożonych obiektów 3D. Tworzenie rysunków technicznych na podstawie modeli 3D. Wykonanie projektu technicznego oraz modelu 3D wybranego urządzenia związanego z przemysłem chemicznym

 
Materiały:
 
 

powrót na górę

Seminarium inżynierskie


Prowadzący zajęcia: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski (TO), dr Maria Dzierżyńska (MD), dr hab. Piotr Storoniak (PS); dr Andrzej Nowacki (AN), dr Anna Białk-Bielicka (ABB), prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska (AZM)

Formy i semestr zajęć: Seminarium: 30 godz., sem 7, (Grupa 1: wtorek: 9:15 – 12:00, s. F101; Grupa 2: środa: 9:15 – 12:00, s. F101; Grupa 3: piątek: 9:15 – 12:00, s. F101)

 
Materiały:

powrót na górę

 

Surowce w przemyśle chemicznym


Prowadzący zajęcia:

Formy i semestr zajęć

Treści programowe:

 
Materiały:
 

powrót na górę

 

Ochrona środowiska w przemyśle chemicznym


Prowadzący zajęcia: dr inż. Anna Malankowska, dr inż. Aleksandra Pieczyńska

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz., ćwiczenia laboratoryjne 15 godz., IV rok I stopień, 7 semestr

Treści programowe:

 
Materiały:
 

Materiały i nanokompozyty polimerowe - wytwarzanie i zastosowanie


Prowadzący zajęcia: dr inż. Aleksandra Pieczyńska

Formy i semestr zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, III rok, I stopień

Treści programowe:

Materiały:

Harmonogram ćwiczeń

Ćwiczenie 1 Biotyczna i abiotyczna degradacja materiałów polimerowych

Ćwiczenie 2 Sieciowanie poli(alkoholu winylowego)

Ćwiczenie 3 Otrzymywanie tworzywa biodegradowalnego

Ćwiczenie 4 Otrzymywanie nici nylonowej

Ćwiczenie 5 Badanie wybranych właściwości polimerów

powrót na górę

 

Wykład inżynierski


Prowadzący zajęcia: prof. dr hab. Janusz Rak (JR), prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski (TO), prof. dr hab. Franciszek Kasprzykowski (FK), dr hab. Anna Białk-Bielińska (ABB), dr inż. Ewelina Grabowska-Musiał (EGM), dr inż. Anna Malankowska (AM), dr inż. Aleksandra Pieczyńska (AP), dr Andrzej Nowacki (AN)

Formy i semestr zajęć: wykład, IV rok, I stopień

Treści programowe:

Materiały:

Harmonogram wykładów

Wykład 1 (AM); Wykład 2 (AP); Wykład 3 (JR); Wykład 4 (EGM), Wykład 5 (ABB), Wykład 6 (ABB2), Wykład 7 (FK), materiały źródłowe i uzupełniające (FK): 1, 2, 3, 4,   Wykład 8 (TO), Wykład 9 (TO2)

Tematy referatów

Zaawansowana chemia


Prowadzący zajęcia:  dr inż. Beata Bajorowicz (BB), dr Natalia Gruba (NG), dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń (ABG)

Formy i semestr zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, I rok, II stopień

Treści programowe:

Materiały:

Ćwiczenie 1: Zaawansowane metody syntezy i charakterystyki nanomateriałów

Ćwiczenie 2: Metody oznaczania aktywności enzymatycznej

Ćwiczenie 3: Zastosowanie metod zaawansowanego utleniania do usuwania mikrozanieczyszczeń

 


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Beata Bajorowicz
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 kwietnia 2020 roku, 17:25