Kierunek: Biznes Chemiczny | Wydział Chemii

kierunek: Biznes Chemiczny

 
 


 

Aspekty środowiskowe w przedsiębiorstwie chemicznym


Prowadzący zajęcia: dr hab. Ewa Siedlecka, prof.UG; dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

Formy i semestr zajęć: ćwiczenia audytoryjne; semestr 2

Treści programoweKlasyfikacja przemysłu chemicznego. Strategie i zasady ochrony środowiska. Prawne instrumenty ochrony środowiska. Opłaty za korzystanie ze środowiska. Organy kontrolne wpływu przemysłu na środowisko. Rodzaje i wpływ zanieczyszczeń przemysłowych na środowisko. System REACH – czyli zasady wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania chemikaliów. Karty charakterystyk substancji chemicznych. Aspekty środowiskowe wybranych procesów technologicznych oraz przedsiębiorstw branży chemicznej. Dobrowolne instrumenty ochrony środowiska.

Materiały:

powrót na górę

 

Rysunek techniczny


Prowadzący zajęcia: mgr inż. Paweł Mazierski

Formy i semestr zajęć: ćwiczenia laboratoryjne 45 godz.; semestr 2

Treści programowe

Materiały:

powrót na górę

 

Aparatura chemiczna - podstawy


Prowadzący zajęcia: mgr inż. Paweł Mazierski

Formy i semestr zajęć: wykład 15 godz., ćwiczenia laboratoryjne 15 godz.; semestr 3

Treści programowe

Materiały wykładowe:

Harmonogram wykładów

Wykład 1; Wykład 2; Wykład 3; Wykład 4; Wykład 5; Wykład 6

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych:

Zadanie projektowo-obliczeniowe

Materiały pomocnicze

powrót na górę

 

Technologia chemiczna


Prowadzący zajęcia 2017/18: prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska; dr inż. Ewelina Grabowska; dr inż. Anna Gołąbiewska;  dr inż. Joanna Nadolna;

Formy i semestr zajęć: Wykład 30 godz., ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.,ćwiczenia audytoryjne 15 h, II rok I stopień, 4 semestr

Treści programowe

Koncepcja chemiczna i technologiczna procesu. Operacje i procesy jednostkowe. Schemat ideowy. Schemat technologiczny procesu. Zasady technologiczne. Bilans masowy i energetyczny procesu technologicznego. Procesy rozdrabniania ciał stałych. Przesiewanie i sortowanie. Formowanie i ekstradowanie. Mechaniczne rozdzielanie układów niejednorodnych. Rozdrabnianie cieczy. Mieszanie i aglomeracja. Wymiana ciepła. Ogrzewanie i chłodzenie. Odparowywanie. Zamrażanie żywności. Suszenie. Ekstrakcja. Destylacja i rektyfikacja. Podstawowe urządzenia w przemyśle chemicznym i spożywczym. Powiększanie skali procesu.

Materiały wykładowe:

Praca domowa:

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych:

powrót na górę

 

Technologie przetwarzania odpadów


Prowadzący zajęcia 2018/19: dr inż. Anna Gołąbiewska, mgr inż. Marek Kobylański

Formy i semestr zajęćWykład 15 godz., ćwiczenia laboratoryjne 30 godz., III rok I stopień, 5 semestr

Treści programowe: Historia odpadów. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Podstawy prawne gospodarki odpadami. Klasyfikacja odpadów. Odpady komunalne – charakterystyka i właściwości technologiczne. Sposoby unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Odpady organiczne. Odpady przemysłu drobiowego, przemysłu mleczarskiego, przetwórstwa surowców zwierzęcych. Komunalne osady ściekowe. Odpady przemysłowe. Mineralne surowce odpadowe. Odpady z azbestem. Odpady niebezpieczne. Odpady energetyczne. Technologie tworzenia i wykorzystania paliw z odpadów. Metody odzysku i wykorzystania surowców wtórnych: odzysk i recykling odpadów polimerowych.

 
Materiały:

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych:

powrót na górę

 

Projektowanie biznesu chemicznego


Prowadzący zajęcia: dr inż. Anna Gołąbiewska, dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG; dr inż. Beata Zadykowicz

Formy i semestr zajęć

Treści programowe:

 
Materiały:
 

powrót na górę

 

Podstawy AutoCAD-a


Prowadzący zajęcia:

Formy i semestr zajęć

Treści programowe:

 
Materiały:

powrót na górę

 

Surowce w przemyśle chemicznym


Prowadzący zajęcia:

Formy i semestr zajęć

Treści programowe:

 
Materiały:

powrót na górę

 

Ochrona środowiska w przemyśle chemicznym


Prowadzący zajęcia:

Formy i semestr zajęć

Treści programowe:

 
Materiały:
 

Materiały i nanokompozyty polimerowe - wytwarzanie i zastosowanie


Prowadzący zajęcia: dr inż. Aleksandra Pieczyńska

Formy i semestr zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, III rok, I stopień

Treści programowe:

 

Materiały:

Harmonogram ćwiczeń

Ćwiczenie 1 Biotyczna i abiotyczna degradacja materiałów polimerowych

Ćwiczenie 2 Sieciowanie poli(alkoholu winylowego)

Ćwiczenie 3 Otrzymywanie tworzywa biodegradowalnego

Ćwiczenie 4 Otrzymywanie nici nylonowej

Ćwiczenie 5 Badanie wybranych właściwości polimerów

powrót na górę

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Beata Bajorowicz
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 grudnia 2018 roku, 12:07