Kierunek: Biznes Chemiczny | Wydział Chemii

kierunek: Biznes Chemiczny

 
 


 

 

Aspekty środowiskowe w przedsiębiorstwie chemicznym


Prowadzący zajęcia: dr hab. Ewa Siedlecka, prof.UG; dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

Formy i semestr zajęć: ćwiczenia audytoryjne; semestr 2

Treści programoweKlasyfikacja przemysłu chemicznego. Strategie i zasady ochrony środowiska. Prawne instrumenty ochrony środowiska. Opłaty za korzystanie ze środowiska. Organy kontrolne wpływu przemysłu na środowisko. Rodzaje i wpływ zanieczyszczeń przemysłowych na środowisko. System REACH – czyli zasady wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania chemikaliów. Karty charakterystyk substancji chemicznych. Aspekty środowiskowe wybranych procesów technologicznych oraz przedsiębiorstw branży chemicznej. Dobrowolne instrumenty ochrony środowiska.

Materiały:

powrót na górę

 

Rysunek techniczny


Prowadzący zajęcia: mgr inż. Paweł Mazierski

Formy i semestr zajęć: ćwiczenia laboratoryjne 45 godz.; semestr 2

Treści programowe

Materiały:

powrót na górę

 

Aparatura chemiczna - podstawy


Prowadzący zajęcia: mgr inż. Paweł Mazierski

Formy i semestr zajęć: wykład 15 godz., ćwiczenia laboratoryjne 15 godz.; semestr 3

Treści programowe

Materiały wykładowe:

Harmonogram wykładów

Wykład 1; Wykład 2; Wykład 3; Wykład 4; Wykład 5; Wykład 6; Wykład 7

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych:

Zadanie projektowo-obliczeniowe

Materiały pomocnicze

Instrukcje laboratoryjne: Badanie charakterystyki pomp

                                    Absorpcja CO2

powrót na górę

 

Technologia chemiczna


Prowadzący zajęcia 2018/19: prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska; dr inż. Ewelina Grabowska; dr inż. Anna Malankowska

Formy i semestr zajęć: Wykład 30 godz., ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.,ćwiczenia audytoryjne 15 h, II rok I stopień, 4 semestr

Treści programowe

Koncepcja chemiczna i technologiczna procesu. Operacje i procesy jednostkowe. Schemat ideowy. Schemat technologiczny procesu. Zasady technologiczne. Bilans masowy i energetyczny procesu technologicznego. Procesy rozdrabniania ciał stałych. Przesiewanie i sortowanie. Formowanie i ekstradowanie. Mechaniczne rozdzielanie układów niejednorodnych. Rozdrabnianie cieczy. Mieszanie i aglomeracja. Wymiana ciepła. Ogrzewanie i chłodzenie. Odparowywanie. Zamrażanie żywności. Suszenie. Ekstrakcja. Destylacja i rektyfikacja. Podstawowe urządzenia w przemyśle chemicznym i spożywczym. Powiększanie skali procesu.

Materiały wykładowe:

  • Harmonogram wykładów 2017/2018
  • Zasady zaliczenia wykładów
  • Materiały: Wykład 1; Wykład 2; Wykład 3; Wykład 4; Wykład 5; Wykład 6; Wykład 7; Wykład 9; Wykład 10; Wykład 11; Wykład 12; Wykład 13; Wykład 14;
  • Zagadnienia do Kolokwium nr 1

Praca domowa:

  • Lista tematów pracy domowej

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych:

 

powrót na górę

Nanomateriały - od laboratorium do zastosowania


Prowadzący zajęcia 2018/19: prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska; dr inż. Beata Bajorowicz; dr inż. Anna Malankowska

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz., ćwiczenia laboratoryjne 15 godz., II rok I stopień, 4 semestr

 

Warunki zaliczenia

Materiały wykładowe:

 

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych:

 

 

 

 

Technologie przetwarzania odpadów


Prowadzący zajęcia 2018/19: dr inż. Anna Gołąbiewska, mgr inż. Marek Kobylański

Formy i semestr zajęćWykład 15 godz., ćwiczenia laboratoryjne 30 godz., III rok I stopień, 5 semestr

Treści programowe: Historia odpadów. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Podstawy prawne gospodarki odpadami. Klasyfikacja odpadów. Odpady komunalne – charakterystyka i właściwości technologiczne. Sposoby unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Odpady organiczne. Odpady przemysłu drobiowego, przemysłu mleczarskiego, przetwórstwa surowców zwierzęcych. Komunalne osady ściekowe. Odpady przemysłowe. Mineralne surowce odpadowe. Odpady z azbestem. Odpady niebezpieczne. Odpady energetyczne. Technologie tworzenia i wykorzystania paliw z odpadów. Metody odzysku i wykorzystania surowców wtórnych: odzysk i recykling odpadów polimerowych.

 
Materiały:

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych:

powrót na górę

Projektowanie biznesu chemicznego


Prowadzący zajęcia: dr inż. Anna Gołąbiewska, dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG; dr inż. Beata Zadykowicz

Formy i semestr zajęć

Treści programowe:

 
Materiały:
 

powrót na górę

Podstawy AutoCAD-a


Prowadzący zajęcia:mgr inż. Paweł Mazierski, mgr Łukasz Lewandowski

Formy i semestr zajęć: ćwiczenia laboratoryjne 45 godz., III rok I stopień, 6 semestr

Treści programowe: Zapoznanie ze środowiskiem pracy w programie AutoCAD, omówienie poszczególnych elementów interfejsu, dostosowywanie ekranu roboczego do potrzeb realizacji zadania projektowego, układy współrzędnych, podstawowe polecenia i klawisze funkcyjne. Tworzenie rysunku: podstawowe narzędzia do rysowania obiektów dwuwymiarowych, praca z szablonami, określanie obszaru, jednostek (np. metry, milimetry), skali rysowania i innych właściwości rysunku. Praca z warstwami: tworzenie nowych i modyfikacja istniejących warstw rysunku. Rysowanie elementów o złożonych kształtach Edycja rysunku: kopiowanie, przesuwanie, usuwanie, obracanie, przycinanie obiektów, fazowanie i zaokrąglanie narożników, tworzenie szyku obiektów itd.. Opis rysunku: przypomnienie podstawowych zasad dotyczących wymiarowania i opisu rysunku technicznego oraz zastosowanie tych zasad w przypadku pracy z programem AutoCAD. Tworzenie bloków, operacje na blokach. Przygotowanie rysunku do druku: praca w przestrzeni modelu i arkusza, tworzenie rzutni tabeli rysunkowej, wybór urządzenia drukującego, dobór parametrów wydruku. Współpraca wielu osób nad jednym projektem: ujednolicanie zasad kreślenia, kopiowanie, import i eksport pojedynczych obiektów i całych rysunków. Modelowanie 3D. Tworzenie złożonych obiektów 3D. Tworzenie rysunków technicznych na podstawie modeli 3D. Wykonanie projektu technicznego oraz modelu 3D wybranego urządzenia związanego z przemysłem chemicznym

 
Materiały:

powrót na górę

 

Surowce w przemyśle chemicznym


Prowadzący zajęcia:

Formy i semestr zajęć

Treści programowe:

 
Materiały:

powrót na górę

 

Ochrona środowiska w przemyśle chemicznym


Prowadzący zajęcia:

Formy i semestr zajęć

Treści programowe:

 
Materiały:
 

Materiały i nanokompozyty polimerowe - wytwarzanie i zastosowanie


Prowadzący zajęcia: dr inż. Aleksandra Pieczyńska

Formy i semestr zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, III rok, I stopień

Treści programowe:

Materiały:

Harmonogram ćwiczeń

Ćwiczenie 1 Biotyczna i abiotyczna degradacja materiałów polimerowych

Ćwiczenie 2 Sieciowanie poli(alkoholu winylowego)

Ćwiczenie 3 Otrzymywanie tworzywa biodegradowalnego

Ćwiczenie 4 Otrzymywanie nici nylonowej

Ćwiczenie 5 Badanie wybranych właściwości polimerów

powrót na górę

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Beata Bajorowicz
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 września 2019 roku, 13:38