Doktoranci | Wydział Chemii

Doktoranci

mgr inż. Magdalena Diak


    Tematyka pracy doktorskiej:

Otrzymywanie TiO2 o strukturze dekaedrów z dominującą płaszczyzną {001}. Modyfikacja powierzchni półprzewodników za pomocą metali szlachetnych. Badanie właściwości oraz aktywności fotokatalitycznej w procesie degradacji toluenu w fazie gazowej oraz fenolu w zawiesinie wodnej.

 

mgr inż. Martyna Marchelek


     Tematyka pracy doktorskiej:

Otrzymywanie fotokatalizatorów trzeciej generacji metodą hydrotermalną; charakterystyka powierzchni i struktury półprzewodników; badanie ich fotoaktywności pod wpływem promieniowania z zakresu widzialnego oraz UV w modelowych reakcjach degradacji w fazie gazowej oraz wodnej.

 

mgr inż. Marta Paszkiewicz-Gawron


     Tematyka pracy doktorskiej:

Zastosowanie cieczy jonowych w otrzymywaniu półprzewodników. Oddziaływanie struktury cieczy jonowej, długości łańcucha alifatycznego oraz typu kationu i anionu, na morfologię i fotoaktywność otrzymanych półprzewodników. 

 

mgr inż. Anna Krukowska


     Tematyka pracy doktorskiej: 

1. Opracowanie metody otrzymywania perowskitu modyfikowanego metalami szlachetnymi oraz ocena właściwości fizykochemicznych otrzymanych nanokompozytów.

2. Elektrochemiczne otrzymywanie warstwy nanorurek na stopach tytanu.

 

 

 

mgr Aleksandra Ofiarska 


        Tematyka pracy doktorskiej: 

  Badanie mechanizmu fotokatalitycznego rozkładu cytostatyków oraz ocena toksyczności produktów rozkładu.

 

 

 

 

 

mgr inż. Agnieszka Fiszka Borzyszkowska


agn

      Tematyka pracy doktorskiej: 

   Otrzymywanie nowych fotokatalizatorów TiO2 modyfikowanych borem i bizmutem oraz nanorurkami węglowymi. Badanie właściwości       fotokatalitycznych w roztworach wodnych  i  zastosowanie do usuwania farmaceutyków.

 

mgr inż. Paweł Mazierski


  

      Tematyka pracy doktorskiej: 

   Modyfikowane nanorurki TiO2: otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie.

 

 

 

 

mgr inż. Beata Bajorowicz


     Tematyka pracy doktorskiej:

Nowe fotokatalizatory o strukturze perowskitu. Opracowanie metody otrzymywania i charakterystyka perowskitów modyfikowanych kropkami kwantowymi oraz grafenem.

  

 

 

 

 

mgr inż. Marek Kobylański


     Tematyka pracy doktorskiej:

Synteza i charakterystyka nanostruktur typu TiO2/MxOy.

 

 

 

 

 

mgr inż. Magda Kozak


     Tematyka pracy doktorskiej:

Synteza i charakterystyka nanostruktur typu TiO2/MxOy.

 

mgr inż. Jakub Duszczyk


     Tematyka pracy doktorskiej:

Otrzymywanie oraz badanie właściwości modyfikowanych Fosforanowych Powłok Manganowych. Wpływ procesów jednostkowych fosforanowania manganowego na charakter i właściwości otrzymanej powłoki konwersyjnej.

 

 

mgr Julia Zwara


julia     Tematyka pracy doktorskiej:

Otrzymywanie i charakterystyka nowych materiałów półprzewodnikowych do degradacji zanieczyszczeń i generowania wodoru. Fotokataliza heterogeniczna oraz technologie remediacji środowiska.

 

 

 

 

mgr inż. Monika Michalska


julia     Tematyka pracy doktorskiej:

Otrzymywanie, charakterystyka i badanie aktywności fotokatalitycznej kropek kwantowych.

 

 

 

 

 

mgr Magdalena Miodyńska


julia     Tematyka pracy doktorskiej:

Reakcje fotokatalityczyne, syntezy fotokatalizatorów, nanocząstek(w tym kropek kwantowych) wraz z opracowywaniem metod ich modyfikacji i możliwych aplikacji.

 

 

 

 

mgr Patrycja Parnicka


patrycja     Tematyka pracy doktorskiej:

Opracowanie metody otrzymywania i charakterystyka półprzewodników modyfikowanych szkieletami metaloorganicznymi zawierającymi lantanowce.

 

 

 

mgr Łukasz Lewandowski


julia     Tematyka pracy doktorskiej:

Otrzymywanie i badanie właściwości nanorurek o strukturze perowskitu oraz kropek kwantowych powlekanych grafenem.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Wileńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 lutego 2018 roku, 14:54