fbpx Doktoranci | Wydział Chemii

Doktoranci | Wydział Chemii

Doktoranci

mgr inż. Agnieszka Fiszka Borzyszkowska


agn

      Tematyka pracy doktorskiej: 

Otrzymywanie nowych fotokatalizatorów TiO2 modyfikowanych borem i bizmutem oraz nanorurkami węglowymi. Badanie właściwości fotokatalitycznych w roztworach wodnych  i  zastosowanie do usuwania farmaceutyków.

 

 

mgr inż. Marek Kobylański


     Tematyka pracy doktorskiej:

  Synteza i charakterystyka nanostruktur typu TiO2/MxOy.

 

 

 

 

 

mgr inż. Magda Kozak


     Tematyka pracy doktorskiej:

 Synteza i charakterystyka nanostruktur typu TiO2/MxOy.

 

mgr inż. Jakub Duszczyk


     Tematyka pracy doktorskiej:

Otrzymywanie oraz badanie właściwości modyfikowanych Fosforanowych Powłok Manganowych. Wpływ procesów jednostkowych fosforanowania manganowego na charakter i właściwości  otrzymanej   powłoki konwersyjnej.

 

mgr Julia Zwara


julia     Tematyka pracy doktorskiej:

Otrzymywanie i charakterystyka nowych materiałów półprzewodnikowych do degradacji zanieczyszczeń i generowania wodoru. Fotokataliza heterogeniczna oraz technologie remediacji środowiska.

 

 

 

mgr Magdalena Miodyńska


julia     Tematyka pracy doktorskiej:

Reakcje fotokatalityczyne, syntezy fotokatalizatorów, nanocząstek (w tym kropek kwantowych) wraz z opracowywaniem metod ich modyfikacji i możliwych aplikacji.

 

 


 

mgr Patrycja Parnicka


patrycja     Tematyka pracy doktorskiej:

Opracowanie metody otrzymywania i charakterystyka półprzewodników modyfikowanych szkieletami metaloorganicznymi zawierającymi lantanowce.

 

 

 

mgr Łukasz Lewandowski


julia     Tematyka pracy doktorskiej:

Otrzymywanie i badanie właściwości nanorurek o strukturze perowskitu oraz kropek kwantowych powlekanych grafenem.

 

 

 

 

mgr Patrycja Wilczewska


julia     Tematyka pracy doktorskiej:

Otrzymywanie i modyfikacja fotokatalizatorów bizmutowych oraz ich wykorzystanie w reakcjach fotokatalitycznych.

 

 


 

MSc Onur Cavdar


  oc         Subject of doctoral dissertation:

Development and characterization of novel semiconductor nano- and micromaterials for photogenerated hydrogen generation. Heterogeneous   photocatalysis   for environmetal applications.

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Beata Bajorowicz
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 26 października 2019 roku, 20:54