fbpx Kierunek: Chemia | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Kierunek: Chemia

kierunek: Chemia

Zajęcia Dydaktyczne na kierunku Chemia:

powrót na górę

Nanocząstki w medycynie, kosmetologii, biotechnologii i ochronie środowiska


Prowadzący zajęcia (2021/22): dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. Uczelni, dr inż. Beata Bajorowicz, dr inż. Anna Malankowska

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz., ćwiczenia laboratoryjne 15 godz. II rok I stopień, semestr zimowy

Treści programowe:

Metody otrzymywania i właściwości plazmonowe nanocząstek złota. Nanocząstki wykorzystywane jako nośniki leków. Nanonośniki substancji aktywnych w kosmetykach. Zastosowanie nanocząstek w diagnostyce medycznej. Wykorzystanie ekstraktów roślinnych do produkcji nanocząstek złota i srebra. Nanocząstki a ogniwa słoneczne. Otrzymywanie i zastosowania nanocząstek tlenku grafenu. Otrzymywanie i zastosowania nanocząstek ditlenku tytanu. Nanocząstki w technologiach ochrony środowiska (procesu uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i oczyszczania powietrza).

Problematyka ćwiczeń laboratoryjnych: Otrzymywanie i charakterystyka roztworów koloidalnych złota, srebra i miedzi. Wytworzenie emulsji kosmetycznej zawierającej nanocząstki srebra. Otrzymywanie nanocząstek półprzewodników. Wytworzenie ogniw nanokrystalicznych w oparciu o wytworzone półprzewodniki.

 
Materiały:

Wykłady: Harmonogram wykładów 2021/2022

Wykład 1; Wykład 2; Wykład 3; Wykład 4; Wykład 5; Wykład 6; Wykład 7

Ćwiczenia laboratoryjne: harmonogram ćwiczeń 2021/2022

Regulamin laboratorium

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:

 • Ćwiczenie 1. Układy mikroemulsyjne jako środowisko reakcji na przykładzie otrzymywania nanocząstek srebra
 • Ćwiczenie 2. Zastosowanie ekstraktów z roślin, owoców i warzyw do syntezy nanocząstek metali i otrzymywanie kremów z dodatkiem srebra
 • Ćwiczenie 3. Otrzymywanie i charakterystyka kropek kwantowych
 • Ćwiczenie 4. Detekcja melaminy oraz cysteiny z wykorzystaniem nanocząstek srebra

powrót na górę

Nanomateriały: Właściwości, otrzymywanie i zastosowania


Prowadzący zajęcia : prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska; prof. dr hab. Adam Lesner, dr inż. Beata Bajorowicz

Formy i semestr zajęć:  II rok II stopień, semestr letni; Studia dzienne: Wykład 30 godz.; Studia niestacjonarne: Wykład 18 godz.

Treści programowe: Historia nanotechnologii i nanomateriałów. Definicja, budowa i klasyfikacja nanomateriałów. Właściwości fizykochemiczne nanomateriałów. Metody laboratoryjne i przemysłowe otrzymywania nanomateriałów. Fizyczne i chemiczne metody otrzymywania cienki warstw. Metody charakterystyki i obrazowania nanomateriałów. Nanomateriały półprzewodnikowe: metody otrzymywania, charakterystyka i zastosowania. Nanocząstki metaliczne: metody otrzymywania, charakterystyka i zastosowania. Zastosowanie cieczy jonowych do otrzymywania nanomateriałów. Nanomateriały stosowane w diagnostyce medycznej oraz w terapii. Nanomaterialy stosowane w kosmetykach. Nanomateriały stosowane w katalizie i fotokatalizie. Zagrożenia wynikające ze stosowania nanomateriałów.

 
Materiały studia dzienne:
 • Warunki zaliczenia
 • Harmonogram wykładów 
 • Materiały z wykładów: Wykład 1, Wykład 2, Wykład 3 - wykład multimedialny z Centrum NanoBioMedycznego w Poznaniu, Wyklad 4, Wyklad 5, Wykład 6, Wykład 7, Wykład 8, Wykład 9, Wykład 10; Wykład 11
Materiały studia niestacjonarne:

powrót na górę

Prototypowanie z elementami projektowania
procesów technologicznych


Prowadzący zajęcia: dr inż. Anna Gołąbiewska

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz., Ćwiczenia Laboratoryjne 15 godz., II rok II stopień, 3 semestr (zimowy)

Treści programowe:

Problematyka zajęć warsztatowych i ćwiczeń i laboratoryjnych: Patenty i licencje (sposób przygotowania zastrzeżeń patentowych, poszukiwanie patentów, czystość patentowa, przygotowanie aplikacji w Polsce i na świecie); Myślenie projektowe; Prototypowanie i kreatywne rozwiązywanie problemów, Praca w zespole, zarządzenie zespołem, Elementy projektowania technologii (wybór koncepcji chemicznej i technologicznej), Ocena dojrzałości technologii, Prezentowanie pomysłów (elevator pitch)

Materiały:

 • Harmonogram zajęć 

powrót na górę

Technologia chemiczna


Prowadzący zajęcia: prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska; dr inż. Ewelina Grabowska-Musiał;  dr inż. Beata Bajorowicz, dr inż Patrcyja Jutrzenka-Trzebiatowska, dr inż. Anna Malankowska, dr inż. Anna Gołąbiewska

Formy i semestr zajęć: Wykład 30 godz., ćwiczenia laboratoryjne 30 godz., III rok I stopień, 5 semestr

Treści programowe

Koncepcja chemiczna i technologiczna procesu. Operacje i procesy jednostkowe. Schemat ideowy. Schemat technologiczny procesu. Zasady technologiczne. Bilans masowy i energetyczny procesu technologicznego. Procesy rozdrabniania ciał stałych. Przesiewanie i sortowanie. Formowanie i ekstradowanie. Mechaniczne rozdzielanie układów niejednorodnych. Rozdrabnianie cieczy. Mieszanie i aglomeracja. Wymiana ciepła. Ogrzewanie i chłodzenie. Odparowywanie. Zamrażanie żywności. Suszenie. Ekstrakcja. Destylacja i rektyfikacja. Podstawowe urządzenia w przemyśle chemicznym i spożywczym. Powiększanie skali procesu.

Materiały wykładowe:

Praca domowa:

 • Tematy prac domowych

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych:

 • Harmonogram zajęć laboratoryjnych
 • Regulamin laboratorium
 • Ćwiczenie 1  Produkcja nawozów (część I i II)
 • Ćwiczenie 2. Regeneracja, recykling rozpuszczalników
 • Ćwiczenie 3. Wyznaczanie współczynnika efektywności i sprawności pompy ciepła, kolektora słonecznego i ogniw fotowoltaicznych
 • Ćwiczenie 4. Usuwanie druku z makulatury metodą flotacji
 • Ćwiczenie 5. Reaktory do syntez chemicznych

powrót na górę

Technologia oczyszczania wód i ścieków


Prowadzący zajęcia: dr inż. Ewelina Grabowska

Formy i semestr zajęć:  Wykład 15 godz., Ćwiczenia Laboratoryjne 30 godz., I rok II stopień, 1 semestr (zimowy)

Treści programowe:

Problematyka wykładu: Definicje i podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Procesy uzdatniania wody. Metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Specyfika ścieków wybranych gałęzi przemysłu. Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Parametry stosowane w ocenie stopnia redukcji zanieczyszczeń. Przepisy prawne regulujące prawidłowość procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.

Problematyka laboratorium: Przykłady procesów technologicznych stosowanych w oczyszczaniu ścieków i wody.

Materiały:

powrót na górę

Technologia remediacji gleb


Prowadzący zajęcia: prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska, dr inż. Ewelina Grabowska,

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz., Ćwiczenia Laboratoryjne 15 godz., I rok II stopień, 2 semestr (letni)

Treści programowe:

A. Problematyka wykładu:
Źródła, rodzaje zanieczyszczeń. Charakterystyka zanieczyszczeń: pestycydy i substancje ropopochodne, metale ciężkie i nuklidy promieniotwórcze. Charakterystyka gleby Typy sorpcji glebowej. Rozprzestrzenianie substancji szkodliwych w środowisku Charakterystyka wód podziemnych. Los zanieczyszczeń w wodach i glebie (procesy chemiczne, biochemiczne oraz fotochemiczne). Wpływ zanieczyszczeń na fizyczne i mechaniczne
właściwości gruntów. Rekultywacja gleb - definicje i podstawowe zadania procesu. Podział metod remediacji gleb. Fizyko-chemiczne metody rekultywacji gleb. Biologiczne metody rekultywacji gleb. Termiczne metody rekultywacji gleb. Stabilizacja i zestalanie Metody in-situ oraz ex-situ oczyszczania wód gruntowych. Metody uszczelniania składowisk odpadów oraz typy warstw izolacyjnych.
B. Problematyka ćwiczeń laboratoryjnych:
Podstawy pracy laboratoryjnej, wykonanie pięciu ćwiczeń tematycznie związanych z usuwaniem zanieczyszczeń z gleb zanieczyszczonych.
 

Materiały do wykładów:

 • Harmonogram wykładów
 • Zasady zaliczenia
 • Materiały: Wykład 1, Wykład 2, Wykład 3, Wykład 4; Wykład 5; Wykład 6; Wykład 7

powrót na górę

Technologia ochrony atmosfery


Prowadzący zajęcia: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska, dr inż. Ewelina Grabowska

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz., Ćwiczenia Laboratoryjne 15 godz., I rok II stopień, 2 semestr (letni)

Treści programowe:

A. Problematyka wykładu:
Rozkład wielkości cząstek oraz charakterystyka pyłów Charakterystyka cząstek aerozolowych. Podstawy fizyczne procesu odpylania gazów. Urządzenia do oczyszczania i odpylania powietrza. Odpylacze: cyklonowe, elektrofiltry, odpylacze próżniowe, skrubery. Urządzenia do usuwania aerozoli. Usuwanie zanieczyszczeń gazowych. Kontrola emisji w instalacjach fermentacji, instalacjach chemicznych, rafineriach oraz przemyśle celulozowym i papierniczym. Usuwanie SO2 z gazów kominowych. Usuwanie H2S i kontrola emisji odorów. Usuwanie CO2 i H2S ze strumieni gazów. Usuwanie związków organicznych. Kontrola emisji e SO2 i NOx. Metody odsiarczania spalin. Procesy adsorpcji i absorpcji. Spalanie termiczne i katalityczne. Procesy oczyszczania/ dezodoryzacji oraz dezynfekcji powietrza z pomieszczeń zamkniętych. 
B. Problematyka ćwiczeń laboratoryjnych:
Podstawy pracy laboratoryjnej, wykonanie pięciu ćwiczeń tematycznie związanych z technologiami usuwania zanieczyszczeń z fazy gazowej.

Materiały do wykładów:

 • Harmonogram wykładów 
 • Materiały: Wykład 1, Wykład 2, Wykład 3; Wykład 4; Wykład 5; Wykład 6; Wykład 7;

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych TRG/TOA :

 • Harmonogram zajęć laboratoryjnych

Technologia Remediacji Gleb:

Technologia Ochrony Atmosfery:

powrót na górę

Technologie zaawansowanego utleniania


Prowadzący zajęcia: prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska

Formy i semestr zajęć: Wykład 30 godz., II rok II stopień, 4 semestr

Treści programowe

Charakterystyka i podział metod zaawansowanego utleniania (AOP). Mechanizm utleniania zanieczyszczeń w metodzie mokrego utleniania powietrzem oraz utleniania w stanie nadkrytycznym. Charakterystyka procesów chemicznych, fotochemicznych i elektrochemicznych do usuwania zanieczyszczeń z wód, gleb i powietrza. Wytwarzanie i zastosowanie nowoczesnych materiałów o właściwościach katalitycznych w metodach AOP. Zastosowanie nanostruktur w metodach AOP. Zastosowanie ozonowania do dezynfekcji, usuwania związków organicznych z fazy wodnej oraz do dezodoryzacji strumieni powietrza.

Studia stacjonarne - materiały:

 • Harmonogram wykładów
 • Materiały z wykładów: Wykład 1;  Wykład 2; Wykład 3; Wykład 4; Wykład 5; Wykład 6; Wykład 7; Wykład 8; Wykład 9; Wykład 10;

 

Studia niestacjonarne - materiały:

 • Harmonogram wykładów
 • Materiały z wykładów: Wykład 1; Wykład 2; Wykład 3; Wykład 4

powrót na górę

Uzdatnianie wody


Prowadzący zajęcia 2021/2022: dr inż. Anna Malankowska, dr inż. Aleksandra Pieczyńska

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz., Ćwiczenia Laboratoryjne 30 godz., III rok I stopień, 5 semestr (zimowy)

Treści programowe:

Zasady zrównoważonego gospodarowania wodą; wymagania jakościowe jakie powinna spełniać woda dostarczana odbiorcom. Parametry fizykochemiczne wody jako cechy wody o wysokiej jakości: przeźroczysta, bezbarwna, bez zapachu, przyjemny i orzeźwiający smak, nie może zawierać bakterii chorobotwórczych oraz nadmiernych ilości manganu, żelaza, chlorków, azotanów, azotynów, siarczanów i wapnia. Procesy uzdatniania wody: fizyczne, chemiczne i biologiczne, mające na celu m.in.: usuwanie związków żelaza i manganu, zmiękczanie, poprawianie smaku i odkażanie. Procesy jednostkowe wykorzystywane do oczyszczania wody: napowietrzanie, koagulacja, sedymentacja, flotacja, filtracja, cedzenie, wymiana jonowa, chemiczne strącanie, sorpcja na węglu aktywnym, utlenianie chemiczne, procesy membranowe, dezynfekcja, infiltracja itp. Wtórne
zanieczyszczenie wody.
B. Problematyka ćwiczeń laboratoryjnych:
Wybrane procesy uzdatniania wody mające na celu pokazanie przebiegu i warunków prowadzenia procesu i oznaczenie zawartości wybranych parametrów jakości wody metodą analityczną po zakończeniu eksperymentu. Ćwiczenia obejmują następujące procesy: usuwanie z wód związków żelaza metodą fizykochemiczną; oczyszczanie wody metodą odwróconej osmozy; usuwanie związków fosforu w procesie koagulacji objętościowej; usuwanie twardości wody w procesie wymiany jonowej; zaawansowane metody utleniania zanieczyszczeń organicznych; dezynfekcja wody.

Materiały do wykładów:

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych:


 

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Drzeżdżon
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 11 października 2021 roku, 21:41