fbpx Tematy prac realizowanych przez studentów | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Tematy prac realizowanych przez studentów

Tematyka prac realizowanych przez studentów

Prace magisterskie

 

Rok akademicki 2018/2019

 1. Monika Kraciuk, Synteza β-D-glikozaminozydów betuliny i ich aktywność biologiczna
 2. Alicja Podlasińska, Badania konformacji wybranych monomerów kwasu L-treonukleinowego przy zastosowaniu metod DFT
 3. Karol Kozakiewicz, Synteza nowych pochodnych flawonoli i ich zastosowanie do oceny aktywności β-D-glukozydazy

Rok akademicki 2017/2018

 1. Ahata Rybak, Synteza aminoglukozydów diosgeniny w reaktorze mikrofalowym
 2. Marlena Murawska, 5-Amino-1,4-anhydro-5-deoksy-d,l-rybitol, synteza oraz wykorzystanie w reakcji Hantzscha
 3. Sona Sikora, Wykorzystanie 5-amino-1,4-anhydro-5-deoksy-d,l-ksylitolu w syntezie Hantzscha
 4. Paulina Rucińska, 2-Amino-2-deoksy-D-glukitol w reakcji Hantzscha. Optymalizacja warunków reakcji z zastosowaniem syntezy klasycznej oraz promieniowania mikrofalowego
 5. Hanna Szfraniak, Flawonolowe glikozydy jako fluorescencyjne wskaźniki aktywności β-D-galaktozydazy i β-L-fukozydazy
 6. Aneta Lesniewska, Badanie efektu anomerycznego z wykorzystaniem metod obliczeniowych

Rok akademicki 2016/2017

 1. Hanna Źródlewska, Synteza, budowa i właściwości produktów reakcji 28-O-acetylo-betuliny z D-glukozaminą
 2. Magdalena Rachwalik, Wybrane czwartorzędowe sole amoniowe (CSA) jako potencjalne donory grup metylowych

Rok akademicki 2015/2016

 1. Martyna Dwojakowska i Natalia Ocha, Próby syntezy glikozydów alkoholi i L-hydroksyaminokwasów w reaktorze mikrofalowym
 2. Sylwia Baćkun, Sulfoguanidyna - badania struktury oraz równowag kwasowo-zasadowych metodami chemii obliczeniowej
 3. Magdalena Kądziela, Badanie przestrzeni konformacyjnej dinukleotydu TNA metodami chemii teoretycznej
 4. Martyna Zieleniewska, Synteza glukouronidów wybranych farmaceutyków
 5. Patrycja Wojtacka, Poszukiwanie metodyki syntezy glukuronidu diosgenylu i propranololu

Rok akademicki 2014/2015

 1. Agnieszka Cieślińska, Synteza i właściwości pochodnych O3-(2-amino-2-deoksy-β-D-galaktopiranozylo)diosgeniny z ugrupowaniem mocznikowym
 2. Patrycja Sokołowska, Synteza i właściwości wybranych N-alkilowych oraz N-acetylowych pochodnych O3-(2-amino-2-deoksy-β-D-galaktopiranozylo)diosgeniny
 3. Renata Goliszewska, Metotreksat ­­- badania konformacyjne formy obojętnej, protonowanej i deprotonowanej w oparciu o metody obliczeniowe
 4. Olga Sejczak, Synteza β-D-glukopiranozydów 2-podstawionych pochodnych 3-hydroksy-chromen-4-onu

   

Rok akademicki 2013/2014:

 1. Budowa i właściwości produktów reakcji 4-hydroksy-2,2,6,6-tetrametylopiperydyny-1-oksyl (4-hydroksy-TEMPO) z bromkiem 2,3,4,6-tetra-O-acetylo-α-D-glukopiranozylu
 2. Synteza i właściwości β-O-D-glukozydów oraz β-O-D-glukouronidów flawonolu i/lub 4'-fluoroflawonolu
 3. Wykorzystanie D-glukozaminy jako komponentu w trójskładnikowej domino-syntezie Hantzscha
 4. Badania wpływu zmian struktury substratu na przebieg reakcji tworzenia czwartorzędowych soli amoniowych z wykorzystaniem metod funkcjonału gęstości elektronowej (DFT)
 5. Próby syntezy czwartorzędowych tosylanów aminio- i diaminiowych pochodnych 2,5-dianhydro-D-mannitolu

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 lutego 2020 roku, 13:49