fbpx Tematy prac realizowanych przez studentów | Wydział Chemii

Tematy prac realizowanych przez studentów | Wydział Chemii

Tematyka prac realizowanych przez studentów

Prace magisterskie 2012-13:

 1. Synteza i właściwości O3-(2-amino-2-deoksy-N-glicylo-β-D-glukopiranozylo)diosgeniny
 2. Synteza i właściwości pochodnych O3-(2-amino-2-deoksy-β-D-glukopiranozylo)diosgeniny z ugrupowaniem mocznikowym
 3. Synteza hydroksyiminowych pochodnych kwasu D-glukouronowego
 4. Synteza hydroksyiminowych pochodnych D-glukozy
 5. Badania konformacyjne 2-(N,N-dimetyloamino)-2-deoksy-β-D-glukopiranozydu diosgenylu i jego N-metylowego kationu z wykorzystaniem półempirycznej metody PM3 oraz DFT
 6. Kwantowo-chemiczne badania tworzenia czwartorzędowych soli amoniowych i pirydyniowych
 7. Badanie reakcji dehydratacji D-mannitolu; synteza czwartorzędowych soli aminiowych pochodnych anhydro- i dianhydro-D-mannitolu
 8. Syntezy oraz badanie aktywności mutagennej czwartorzędowych bromków D-glikopiranozydu N-aminioalkilu
 9. Otrzymywanie związków cukrowych o potencjalnych właściwościach kompleksujących jony metali

Prace magisterskie 2013-14:

 1. Budowa i właściwości produktów reakcji 4-hydroksy-2,2,6,6-tetrametylopiperydyny-1-oksyl (4-hydroksy-TEMPO) z bromkiem 2,3,4,6-tetra-O-acetylo-α-D-glukopiranozylu
 2. Synteza i właściwości glikozydów wybranych flawonoli
 3. Wykorzystanie D-glukozaminy jako komponentu w trójskładnikowej domino-syntezie Hantzscha
 4. Badania wpływu zmian struktury substratu na przebieg reakcji tworzenia czwartorzędowych soli amoniowych z wykorzystaniem metod funkcjonału gęstości elektronowej (DFT)
 5. Próby syntezy czwartorzędowych tosylanów aminio- i diaminiowych pochodnych 2,5-dianhydro-D-mannitolu

Tematy dyplomowe:

 1. Synteza wybranych bromków per-O-acetylo-D-glikopiranozylu
 2. Synteza pochodnych D-mannofuranozy konformacyjnie usztywnionych pierścieniem 2,3-O-izopropylidenowym
 3. Synteza 3,4-di-O-acetylo-1,2-dideoksy-D-arabino-heks-1-enopiranuronianu metylu
 4. Synteza i właściwości glikozydów wybranych flawonoli
 5. Badania teoretyczne furanopochodnych cukrów z ograniczoną swobodą konformacyjną pierścienia

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 25 stycznia 2015 roku, 16:21