Dydaktyka

Chemia Organiczna dla Biologii - prof. Janusz Madaj

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, Wrzesień 22, 2014 - 12:08

PROGRAM WYKŁADU Z CHEMII ORGANICZNEJ DLA BIOLOGII
30 godzin

 1. Wstęp 
 2. Alkany 
 3. Alkeny 
 4. Alkiny i dieny 
 5. Spektroskopia i spektrometria
 6. Halogenki alkilu 
 7. Związki aromatyczne 
 8. Alkohole i fenole
 9. Etery i epoksydy
 10. Aldehydy i ketony
 11. Kwasy karboksylowe i ich pochodne
 12. Aminy 
 13. Węglowodany 
 14. Peptydy i białka
 15. Kwasy nukleinowe

Zalecana literatura:

Tematyka prac realizowanych przez studentów

Ostatnia modyfikacja: środa, Marzec 5, 2014 - 12:04

Prace magisterskie 2012-13:

 1. Synteza i właściwości O3-(2-amino-2-deoksy-N-glicylo-β-D-glukopiranozylo)diosgeniny
 2. Synteza i właściwości pochodnych O3-(2-amino-2-deoksy-β-D-glukopiranozylo)diosgeniny z ugrupowaniem mocznikowym
 3. Synteza hydroksyiminowych pochodnych kwasu D-glukouronowego
 4. Synteza hydroksyiminowych pochodnych D-glukozy
 5. Badania konformacyjne 2-(N,N-dimetyloamino)-2-deoksy-β-D-glukopiranozydu diosgenylu i jego N-metylowego kationu z wykorzystaniem półempirycznej metody PM3 oraz DFT

Studia doktoranckie

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, Marzec 3, 2014 - 23:59

Wszczęte przewody doktorskie:

mgr Dominik Walczak, (II 2012)
Synteza i badania konformacyjne usztywnionych pierścieni furanozowych

mgr Karol Sikora, (X 2011)
Synteza nowych czwartorzędowych soli alditolilo- i glikoamoniowych o potencjalnej aktywności biologicznej

Pracownia magisterska

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, Marzec 3, 2014 - 23:58

Studenci studiów II stopnia - wszystkich specjalności - wybierają bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji Katedrę lub Zakład, w którym zamierzają wykonywać pracę magisterską i jednocześnie realizować blok przedmiotów z nią związanych:

 • wykład specjalizacyjny,
 • pracownia specjalizacyjna,
 • seminarium magisterskie,
 • pracownia magisterska

Wybór Katedry/Pracowni dokonywany jest na podstawie informacji - dotyczącej proponowanej tematyki naukowo-badawczej - zamieszczonej na stronie domowej danej Katedry/Pracowni.

 

Pracownia dyplomowa

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, Marzec 3, 2014 - 23:57

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z wyborem przedmiotów fakultatywnych i koniecznością uzyskania odpowiedniej liczby punktów ECTS, sugerujemy wybranie ścieżki przedmiotowej, w której przedmioty fakultatywne są ze sobą powiązane tematycznie i wiążą się także z tzw. blokiem przedmiotów dyplomowych. Przy zachowaniu zasady pełnej dowolności wyboru, wybór odpowiedniego bloku przedmiotów dyplomowych, ułatwia podjęcie decyzji w sprawie kontynuowania nauki na studiach II stopnia i tym samym wyboru Katedry/Zakładu, w którym Student zamierza wykonywać pracę magisterską.