Pracownia Procesów Zaawansowanego Utleniania

 

PPZU

Fot. Zespół Pracowni Procesów Zaawansowanego Utleniania, od lewej: Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Ewa Siedlecka, asystent dr Patrycja Wilczewska; adiunkt dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń; doktorantka mgr Aneta Kohnke

Kontakt:

Uniwersytet Gdański Wydział Chemii
Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej
Pracownia Procesów Zaawansowanego Utleniania

ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk
budynek A II piętro

KIEROWNIK PRACOWNI: prof. dr hab. Ewa Siedlecka
tel. +48 58 523 50 60 pok. A228; ewa.siedlecka@ug.edu.pl


Pracownia Procesów Zaawansowanego utleniania została utworzona 2012 roku. Od początku jej istnienia kierownikiem zespołu jest prof. dr hab. Ewa Maria Siedlecka. Aktualnie w skład zespołu wchodzą również adiunkt dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń, asystent dr Patrycja Wilczewska oraz doktorantka mgr Aneta Kohnke.

Główny obszar badawczy Pracowni Procesów Zaawansowanego Utleniania obejmuje opracowywanie przyjaznych środowisku metod usuwania mikrozanieczyszczeń, w szczególności substancji aktywnych biologicznie i związków trudno biodegradowalnych (farmaceutyków, mikroplastików). Wykorzystując procesy chemicznego utleniania, katalityczne, fotokatalityczne oraz elektrochemiczne poszukujemy najefektywniejszej metody oczyszczania środowiska wodnego ze znanych i nowo identyfikowanych zanieczyszczeń antropogenicznych. Oceniamy wpływ składu analizowanej wody lub ścieków na efektywność opracowanego procesu oraz bazując na zidentyfikowanych produktach degradacji proponujemy szlaki rozkładu badanych mikrozanieczyszczeń. W badaniach fotolizy i fotokatalizy wykorzystujemy symulator światła słonecznego (Suntest XLS+), który umożliwia odwzorowanie warunków występujących w środowisku naturalnym. Urządzenie może być również wykorzystywane do badań trwałości materiałów i przyśpieszonego starzenia substancji, m.in. farb, plastiku.

W kręgu naszych zainteresowań znajduje się również preparatyka oraz charakterystyka nanomateriałów bazujących na nietoksycznych związkach bizmutu i nanomateriałach węglowych. Wykorzystujemy ciecze jonowe do syntezy fotokatalizatorów i nanokompozytów. Wykonujemy oznaczenia zawartości metali techniką atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA) oraz spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) w materiałach i próbach środowiskowych. Prowadzimy również procesy fotokatalitycznej redukcji do usuwania toksycznych metali w środowisku wodnym, generowania wodoru oraz konwersji substancji w fazie gazowej.

Członkowie zespołu Pracowni Procesów Zaawansowanego Utleniania aktywnie współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym, angażują się w prace na rzecz ochrony środowiska oraz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. Profesor Ewa M. Siedlecka jest prezesem oddziału III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, a także wiceprezesem Okręgu Pomorskiego Polskiego Klubu Ekologicznego; reprezentowała również województwo pomorskie w Parlamencie Europejskim w debatach środowiskowych. Dr A. Bielicka-Giełdoń jest członkiem Rady Interesariuszy – organu o charakterze opiniodawczo-doradczym Zakładu Utylizacyjnego i Portu Czystej Energii w Gdańsku. Współpraca z zakładami przemysłowymi obejmuje realizację różnorodnych projektów wdrożeniowych, m.in. optymalizacja pracy stacji ozonowania pozostałości leków w ściekach miejskich w skali ułamkowo-technicznej w Jaworznie oraz ocena jakości paliwa alternatywnego otrzymywanego z materiałów odpadowych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 17. luty 2014 - 11:32; osoba wprowadzająca: Aleksandra Bielicka-Giełdoń Ostatnia zmiana: poniedziałek, 3. Kwiecień 2023 - 15:49; osoba wprowadzająca: Aleksandra Bielicka-Giełdoń