fbpx Polskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Polskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polskie Ramy Kwalifikacji

OGÓLNE CELE KSZTŁCENIA

Opis efektów uczenia się na kierunku Ochrona środowiska I stopień

Opis efektów uczenia się na kierunku Ochrona środowiska II stopień

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 1311) oraz Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 osoby, które rozpoczęły studia na kierunku Ochrona środowiska od roku akademickiego 2018/2019, oprócz określonej liczby punktów ECTS, aby ukończyć dany poziom kształcenia muszą zdobyć efekty kształcenia zgodne z Polskimi Ramami Kwalifikacji  oraz obszarem studiowanej wiedzy.

 

Opis efektów uczenia się dla kierunku Chemia I stopień

Opis efektów uczenia się dla kierunku Chemia II stopień

Opis efektów uczenia się dla kierunku Biznes chemiczny I stopień

Opis efektów uczenia się dla kierunku Biznes chemiczny II stopień

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 1311) oraz Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016, poz. 64 i 1010) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018, poz. 2218) osoby, które rozpoczęły studia na kierunku Chemia oraz na kierunku Biznes chemiczny od roku akademickiego 2019/2020, oprócz określonej liczby punktów ECTS, aby ukończyć dany poziom kształcenia musza zdobyć efekty uczenia się zgodne z Polskimi Ramami Kwalifikacji oraz obszarem studiowanej wiedzy.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 marca 2020 roku, 11:06

Krajowe Ramy Kwalifikacji

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA

 

Opis efektów kształcenia dla kierunku Chemia I stopień

Opis efektów kształcenia dla kierunku Chemia II stopień

Opis efektów kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska I stopień

Opis efektów kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska II stopień

Opis efektów kształcenia dla kierunku Biznes Chemiczny I stopień

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) dla Szkolnictwa Wyższego osoby, które rozpoczęły studia od roku akademickiego 2012/13, oprócz określonej liczby punktów ECTS, aby ukończyć dany poziom kształcenia muszą zdobyć efekty kształcenia zgodne z KRK oraz obszarem studiowanej wiedzy.

Dla osób, które rozpoczęły studia na kierunku Ochrona środowiska od roku akademickiego 2018/2019 będą obowiązywały efekty kształcenia zgodne z Polskimi Ramami Kwalifikacji (powyżej).

W kształceniu na kierunku CHEMIA głównym celem jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu chemii, oparte na podstawach nauk ścisłych i przyrodniczych. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadnień chemii. W szczególności, absolwent jest przygotowany do analizowania, przetwarzania i bezpiecznego stosowania substancji chemicznych oraz do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie efektów kształcenia studiów pierwszego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), których działalność związana jest z wykorzystaniem chemii w praktyce, jak również prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia i studiach podyplomowych.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu specjalistycznych zagadnień wchodzących w skład nauk chemicznych. W szczególności absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów chemicznych, prowadzenia działalności o charakterze badawczym oraz gromadzenia i krytycznej analizy danych eksperymentalnych. Osiągnięcie efektów kształcenia studiów drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach i instytucjach publicznych, pozarządowych i badawczo-naukowych, których działalność związana jest z wykorzystaniem chemii. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia i studiach podyplomowych. Absolwent, który zrealizował opcjonalny moduł kształcenia nauczycielskiego jest przygotowany do nauczania przedmiotu chemia we wszystkich typach szkół. Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia mogą wybrać dodatkowo moduł kształcenia nauczycielskiego. Moduł obejmuje łącznie 420 godzin (270 godz. zajęć i 150 godz. praktyk), którym przypisano 25 pkt. ECTS. Moduł kształcenia realizowany jest równolegle ze studiami kierunkowymi. Efekty kształcenia osiągnięte w wyniku realizacji studiów kierunkowych i modułu kształcenia nauczycielskiego są zgodne ze "Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela" określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. 2012. poz. 131). Studia na kierunku CHEMIA odbywają się w ramach specjalności powoływanych przez Radę Wydziału Chemii. Niezależnie od rodzaju specjalności, absolwenci uzyskują takie same efekty kształcenia kierunkowego, różniące się jedynie merytoryczną zawartością treści przedmiotów specjalnościowych, do wyboru i dyplomowych.

W kształceniu na międzyobszarowym kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA głównym celem jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ochrony środowiska, oparte na podstawach nauk ścisłych i przyrodniczych. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadnień związanych z ochroną środowiska. W szczególności absolwent jest przygotowany do analizowania i oceniania skutków środowiskowych najważniejszych procesów zachodzących w przyrodzie, identyfikowania i rozwiązywania podstawowych problemów związanych z ochroną środowiska (wynikających z działania praw natury, działalności człowieka, aspektów prawnych i ekonomicznych) i do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) zainteresowanych problemami ochrony środowiska, jak również prowadzenia własnej działalnosci gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia i studiach podyplomowych. Absolwent studiów drugiego stopnia posiada pogłębiona wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu specjalistycznych zagadnień związanych z ochroną środowiska. W szczególności absolwent jest przygotowany do samodzielnego analizowania założonych problemów z zakresu ochrony środowiska, prowadzenia działalności o charakterze badawczym oraz gromadzenia i krytycznego analizowania danych dotyczących stanu środowiska pochodzących z różnorodnych źródeł. Osiągniecie efektów kształcenia studiów drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach i instytucjach publicznych, pozarządowych i badawczo-naukowych, których działalność związana jest z monitoringiem i ochroną środowiska. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia i studiach podyplomowych. Program kształcenia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia jest identyczny z programem kształcenia na studiach stacjonarnych (dziennych) II stopnia pod względem uzyskiwanych kierunkowych efektów kształcenia, przedmiotów, czasu trwania, punktów ECTS. Różni się jedynie wymiarem godzinowym zajęć. Studia odbywają się w ramach opracowanego wspólnie przez Rady Wydziału Chemii, Wydziału Biologii i Wydziału Oceanografii i Geografii programu. Niezależnie od miejsca realizacji przedmiotów dyplomowych, absolwenci uzyskują takie same efekty kształcenia kierunkowego, różniące się jedynie merytoryczną zawartością treści modułów przedmiotów specjalnościowych, do wyboru oraz dyplomowych.

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia na kierunku BIZNES CHEMICZNY, to obszary kształcenia w zakresie nauk ścisłych oraz nauk społecznych: dziedzina nauk chemicznych, dziedzina nauk ekonomicznych oraz dyscypliny: chemia, i ekonomia. Dyscypliną wiodącą jest chemia. W kształceniu na interdyscyplinarnym kierunku BIZNES CHEMICZNY celem jest wyposażenie absolwenta w szeroką wiedzę w zakresie chemii, chemii stosowanej, przetwórstwa odpadów, podstawowe kompetencje inżynierskie oraz ekonomii małych przedsiębiorstw, opartą na gruntownej znajomości matematyki, fizyki, podstaw rysunku technicznego oraz umiejętności pracy laboratoryjnej. Studia mają przygotować kandydatów do zakładania i prowadzenia małych firm działających w zakresie szeroko pojętej branży chemicznej (produkcja kosmetyków, środków czystości, środków ochrony roślin, przetwórstwo wybranych grup odpadów, wytwarzanie powłok galwanicznych, etc.). Takie wykształcenie stworzy także absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych działających w zakresie szeroko pojętej chemii stosowanej. Absolwent umie zaprojektować, uruchomić oraz nadzorować instalację służąca do syntezy/formulacji produktów chemicznych w małym i średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym lub instalacje służące do przeprowadzenia podstawowych procesów technologicznych w przedsiębiorstwach usługowych. Potrafi stosować właściwą dla prowadzenia przedsiębiorstwa chemicznego metodykę badawczą i podstawową aparaturę. Potrafi prowadzić pomiary pozwalające na ocenę przebiegu procesu technologicznego a także kontrolę jakości powstających produktów. Zna także zasady testowania poprawności działania urządzeń stosowanych w analityce przemysłowej. Inżynier uzyska niezbędną wiedzę w zakresie podstaw chemii, fizyki, matematyki a także ekonomiki małych przedsiębiorstw znacznie poszerzoną w zakresie chemii stosowanej. Cele te będą realizowane równolegle poprzez prowadzone wykłady, zajęcia audytoryjne i laboratoria obejmujących podstawy różnych działów chemii i ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów chemii i ekonomiki małych przedsiębiorstw. Inżynier biznesu chemicznego będzie znał podstawy rysunku technicznego, aparatury chemicznej, podstawy programów służących do projektowania (AutoCad) a także podstawy projektowania start-upów, finansowania start-upów, zarządzania ludźmi w małej firmie oraz projektowania biznesu chemicznego niezbędne do zrozumienia współczesnych problemów i wyzwań stojących przed przedsiębiorcą. Duży nacisk jest kładziony na to, aby wiedza i umiejętności inżyniera łączyły się z biegłością w posługiwaniu się podstawową wiedzą chemiczną (zajęcia z podstaw chemii, chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej, chemii kwantowej i biochemii) a także aparatem matematycznym i statystycznym (zajęcia audytoryjne z matematyki i chemometrii). Zajęcia z podstaw ochrony środowiska, surowców stosowanych w przemyśle chemicznym, a także kontroli jakości produkcji pozwolą absolwentowi poszerzyć wiedzę o wpływie procesu produkcyjnego (od wydobycia surowców do zakończenia cyklu życia produktu) na organizmy żywe i środowisko naturalne. Niezbędnym elementem wykształcenia inżyniera jest również znajomość ochrony własności intelektualnej.

Na Wydziale Chemii oraz Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego prowadzona jest działalność naukowa i naukowo-badawcza w zakresie wymienionych dziedzin i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia interdyscyplinarnego kierunku BIZNES CHEMICZNY. Zajęcia dydaktyczne na studiach inżynierskich odbywają są w oparciu o prowadzone w jednostkach badania podstawowe oraz aplikacyjne (słuchacz ma kontakt z najnowszymi wynikami badań).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 12 maja 2018 roku, 13:08