Polskie Ramy Kwalifikacji

OGÓLNE CELE KSZTŁCENIA

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 1311) oraz Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016, poz. 64 i 1010) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018, poz. 2218) osoby, które rozpoczęły studia na Wydziale Chemii, oprócz określonej liczby punktów ECTS, aby ukończyć dany poziom kształcenia muszą zdobyć efekty uczenia się zgodne z Polskimi Ramami Kwalifikacji oraz obszarem studiowanej wiedzy.

 

Opis efektów uczenia się obowiązujący od 1 października 2021 roku:

Biznes chemiczny I stopnia

Biznes chemiczny II stopnia

Chemia I stopnia

Chemia II stopnia

Ochrona środowiska I stopnia

Ochrona środowiska II stopnia

 

Opis efektów uczenia się obowiązujący do roku 2021:

Biznes chemiczny I stopień

Biznes chemiczny II stopień

Chemia I stopień

Chemia II stopień

Ochrona środowiska I stopień

Ochrona środowiska II stopień

 

Sylwetka absolwenta

KIERUNEK CHEMIA

W kształceniu na kierunku CHEMIA głównym celem jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu chemii, oparte na podstawach nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina nauki chemiczne). Studia na kierunku CHEMIA odbywają się w ramach specjalności powoływanych przez Radę Wydziału Chemii i zatwierdzanych przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego. Niezależnie od rodzaju specjalności, absolwenci uzyskują takie same kierunkowe efekty uczenia się, różniące się jedynie merytoryczną zawartością treści zajęć specjalnościowych, do wyboru i dyplomowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadnień chemii. W szczególności, absolwent jest przygotowany do analizowania, przetwarzania i bezpiecznego stosowania substancji chemicznych oraz do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie efektów uczenia się na studiach pierwszego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), których działalność związana jest z wykorzystaniem chemii w praktyce, jak również prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia i studiach podyplomowych.

Studenci na pierwszym stopniu studiów mogą wybrać opcjonalny moduł kształcenia nauczycielskiego. Moduł jest kontynuowany na drugim stopniu studiów i obejmuje łącznie 560 godzin, którym przypisano łącznie 35 pkt. ECTS (26 pkt. ECTS na pierwszym stopniu i 9 pkt. ECTS na drugim stopniu). Jest realizowany równolegle ze studiami kierunkowymi. Efekty uczenia się osiągnięte w wyniku realizacji studiów kierunkowych i modułu kształcenia nauczycielskiego są zgodne ze "Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela" określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.(Dz. U. 2019 poz. 1450).

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu specjalistycznych zagadnień wchodzących w skład nauk chemicznych. W szczególności absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów chemicznych, prowadzenia działalności o charakterze badawczym oraz gromadzenia i krytycznej analizy danych eksperymentalnych. Osiągnięcie efektów uczenia się na studiach drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach i instytucjach publicznych, pozarządowych i badawczo-naukowych, których działalność związana jest z wykorzystaniem chemii. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia w szkole doktorskiej i  na studiach podyplomowych.

Absolwent, który zrealizował opcjonalny moduł kształcenia nauczycielskiego jest przygotowany do nauczania przedmiotu chemia we wszystkich typach szkół.

DIGITAL CHEMISTRY

Kształcenie nowych pokoleń chemików teoretycznych i obliczeniowych posiadających szeroką wiedzę i praktyczne doświadczenie ma ogromne znaczenie. W związku z tym Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza nową specjalizację na studiach magisterskich: „Chemia cyfrowa”. Ten dwuletni program ma na celu zapewnienie studentom solidnych podstaw w naukach chemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem chemii kwantowej; mechaniki i dynamiki molekularnej, gruboziarnistych metod modelowania komputerowego; eksploracyjnej analizy danych i algorytmów uczenia maszynowego; sztucznej inteligencji do komputerowo wspomaganego projektowania leków; metod numerycznych z algorytmami dla nauk chemicznych i fizycznych oraz programowania w językach R i Python na poziomie zaawansowanym. Specjalność „Chemia cyfrowa” jest innowacyjna nie tylko pod względem treści programowych, ale także koncepcji nauczania. Co najmniej dwa kursy są silnie zorientowane na projekty, dzięki czemu studenci nie tylko usłyszą o metodach modelowania w teorii, ale także wykorzystają je w praktyce.

Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu specjalistycznych zagadnień wchodzących w skład nauk chemicznych. W szczególności absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów chemicznych, prowadzenia badań oraz gromadzenia i krytycznej analizy danych doświadczalnych i obliczeniowych. Absolwent posiada zaawansowaną specjalistyczną wiedzę w zakresie podstawowych działów chemii, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik chemoinformatycznych, metod obliczeniowych chemii kwantowej oraz technik informatycznych stosowanych do modelowania i symulacji układów fizycznych i chemicznych. Zna zasady działania aparatury naukowo-badawczej stosowanej w chemii. Absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do planowania i realizowania eksperymentów chemicznych o średnim stopniu złożoności stosując odpowiednią aparaturę oraz narzędzia/metody obliczeniowe. Jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów stosując innowacyjne metody obliczeniowe. Potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące prostych problemów badawczych z zakresu chemii cyfrowej. Absolwent jest przygotowany do kierowania pracą zespołową, potrafi współdziałać z innymi osobami w grupie oraz pełnić w niej wiodącą rolę. Śledzi krajowe i światowe postępy naukowe w dziedzinie chemii dzięki znajomości fachowej literatury. Biegle posługuje się językiem angielskim na poziomie B2+ zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Osiągnięcie efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach i instytucjach publicznych, pozarządowych i badawczo-rozwojowych, których działalność związana jest z wykorzystaniem chemii (ze szczególnym uwzględnieniem chemii cyfrowej).

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA

W kształceniu na  interdyscyplinarnym kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA głównym celem jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ochrony środowiska, oparte na podstawach nauk ścisłych i przyrodniczych. Studia zakładają realizację efektów uczenia się w  trzech dyscyplinach: nauki chemiczne, nauki biologiczne i nauki o Ziemi i środowisku, z których dyscyplina nauki chemiczne jest dyscypliną wiodącą.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada zaawansowaną interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadnień związanych z ochroną środowiska. W szczególności absolwent jest przygotowany do analizowania i oceniania skutków środowiskowych najważniejszych procesów zachodzących w przyrodzie, identyfikowania i rozwiązywania podstawowych i bardziej zaawansowanych problemów związanych z ochroną środowiska (wynikających z działania praw natury, działalności człowieka, aspektów prawnych i ekonomicznych) i do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie efektów uczenia się na studiach pierwszego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) zainteresowanych problemami ochrony środowiska, jak również prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia i studiach podyplomowych.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu specjalistycznych zagadnień związanych z ochroną środowiska. W szczególności absolwent jest przygotowany do samodzielnego analizowania założonych problemów z zakresu ochrony środowiska, prowadzenia działalności o charakterze badawczym oraz gromadzenia i krytycznego analizowania danych dotyczących stanu środowiska pochodzących z różnorodnych źródeł. Osiągnięcie efektów uczenia się na studiach drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach i instytucjach publicznych, pozarządowych i badawczo-naukowych, których działalność związana jest z monitoringiem i ochroną środowiska. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych.

KIERUNEK BIZNES CHEMICZNY

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się na kierunku BIZNES CHEMICZNY, to obszary kształcenia w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina nauki chemiczne) oraz nauk społecznych (ekonomia i finanse), z których dyscyplina nauki chemiczne jest dyscypliną wiodącą.

Celem kształcenia na interdyscyplinarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku BIZNES CHEMICZNY  jest wyposażenie absolwenta w zaawansowaną wiedzę w zakresie chemii, chemii stosowanej, przetwórstwa odpadów oraz ekonomii małych przedsiębiorstw, opartą na gruntownej znajomości matematyki, fizyki, podstaw rysunku technicznego oraz umiejętności pracy laboratoryjnej. Są to studia inżynierskie dlatego też realizowane są także efekty prowadzące do uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji inżynierskich. Studia mają przygotować kandydatów do zakładania i prowadzenia małych firm działających w zakresie szeroko pojętej branży chemicznej (produkcja kosmetyków, środków czystości, środków ochrony roślin, przetwórstwo wybranych grup odpadów, wytwarzanie powłok galwanicznych, etc.). Takie wykształcenie stwarza także absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych działających w zakresie szeroko pojętej chemii stosowanej. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenie w ramach studiów drugiego stopnia i na studiach podyplomowych.

Absolwent 3-semestralnych studiów drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu specjalistycznych zagadnień wchodzących w skład nauk chemicznych. W szczególności absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów chemicznych, prowadzenia działalności o charakterze badawczym oraz gromadzenia i krytycznej analizy danych eksperymentalnych. Oprócz wiedzy z zakresu chemii absolwent będzie specjalistą w zakresie ekonomiki i zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branży chemicznej. Biznesowe elementy wykształcenia umożliwiają absolwentom nie tylko sprawne zakładanie/prowadzenie małych firm działających w zakresie chemii stosowanej, ale także obejmowanie stanowisk menadżerskich w przedsiębiorstwach. Uzyskają oni tym samym znaczącą przewagę na rynku pracy w stosunku do osób z typowym wykształceniem w ramach nauk chemicznych bądź ekonomicznych, dysponując kompetencjami zarówno z jednego jak i drugiego obszaru wiedzy. Osiągnięcie efektów uczenia się studiów drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach i instytucjach publicznych, pozarządowych i badawczo-naukowych, których działalność związana jest z wykorzystaniem chemii. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia w ramach szkoły doktorskiej i studiów podyplomowych.

Na Wydziale Chemii oraz Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego prowadzona jest działalność naukowa i naukowo-badawcza w zakresie wymienionych dziedzin i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się interdyscyplinarnego kierunku BIZNES CHEMICZNY. Zajęcia dydaktyczne na studiach inżynierskich odbywają są w oparciu o prowadzone w jednostkach badania podstawowe oraz aplikacyjne (słuchacz ma kontakt z najnowszymi wynikami badań).

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 12. Maj 2018 - 12:37; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: środa, 27. Wrzesień 2023 - 11:45; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki