Prace dyplomowe i magisterskie | Wydział Chemii

Obronione prace magisterskie

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alan Puckowski
Treść wprowadzona przez: Alan Puckowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 września 2015 roku, 15:47

Tryb postępowania wyboru opiekuna na pracowni magisterskiej

Osoba chcąca wykonywać pracę magisterską w Katedrze Analizy Środowiska,
przed uzyskaniem zgody kierownika Katedry,
powinna uzyskać zgodę opiekuna pracy magisterskiej poświadczonej podpisem na wniosku. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alan Puckowski
Treść wprowadzona przez: Alan Puckowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 listopada 2014 roku, 9:14

Proponowana tematyka prac dyplomowych i magisterskich

Tematyka projektów dyplomowych realizowanych w Katedrze Analizy Środowiska jest wprowadzeniem merytorycznym oraz przygotowaniem praktycznym do wykonywania prac magisterskich – pokrywa się bezpośrednio z tematyką prac magisterskich.

 

Student nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie: zawansowanych technik analizy środowiska; ustalania wybranych właściwości fizykochemicznych gleby, technik przygotowania próbek do analiz (m.in. ekstrakcja ciecz-ciecz, ekstrakcja do fazy gazowej, ekstrakcja do fazy stałej, uzyskiwanie pochodnych do analiz chromatograficznych), zastosowanych metod chromatograficznych (HPLC, GC, TLC) oraz spektroskopowych (MS i in.) do analiz zanieczyszczeń środowiska.

Propozycja tematów prac magisterskich

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, dr inż. Anna Białk-Bielińska

1. Badanie mechanizmu procesu sorpcji leków przeciwnowotworowych i ich metabolitów

2. Ocena mobilności farmaceutyków i ich metabolitów w środowisku glebowym

a) z wykorzystaniem kolumn glebowych

b) z zastosowaniem testu statycznego „batch test”

3. Ocena ekotoksyczności wybranych substancji chemicznych wobec organizmów wodnych tj. rzęsa wodna – Lemna minor

4. Badanie wpływu obecności innych substancji na rozprzestrzenianie się związków chemicznych tj. cieczy jonowych, farmaceutyków w układzie gleba-woda

5. Ocena skażeni strefy przybrzeżnej południowego Bałtyku pozostałościami farmaceutyków

 

dr Monika Paszkiewicz

I. Nanocząstki w chemii analitycznej i technikach separacyjnych

1. Zastosowanie nanorurek węglowych jako faz stacjonarnych w mikroekstrakcji do fazy stałej

2. Opracowanie metod oznaczania wybranych związków organicznych w próbkach środowiskowych z zastosowaniem nanorurek węglowych jako faz stacjonarnych w SPME

3. Zastosowanie nanorurek węglowych jako faz stacjonarnych w wysokosprawnej chromatografii cieczowej do analizy jakościowej i ilościowej związków organicznych (witaminy, farmaceutyki, ciecze jonowe, WWA, mikotoksyny, konserwanty, dodatki do żywności)

4. Zastosowanie nanorurek jako faz stacjonarnych w ekstrakcji do fazy stałej do wyodrębniania wybranych związków organicznych (witaminy, farmaceutyki, ciecze jonowe, WWA, mikotoksyny, konserwanty, dodatki do żywności) z różnorodnych matryc (próbki środowiskowe, próbki biologiczne, żywność)

II. Zastosowanie nanocząstek w ochronie środowiska

1. Ocena stopnia sorpcji wybranych zanieczyszczeń środowiska na nanorurkach węglowych

2. Zastosowanie nanorurek węglowych do usuwania wybranych zanieczyszczeń środowiska z próbek wodnych

III. Analityka medyczna

1. Zastosowanie technik chromatograficznych do analizy jakościowej i ilościowej witamin w próbkach biologicznych

2. Opracowanie metod analitycznych do analizy wybranych mikroelementów (np. Fe, Se, Zn, Cu, Cr) w próbkach biologicznych

 

dr Jolanta Kumirska

1. Rozwój metodyk analitycznych istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i diagnostyki medycznej; kontrola jakości opracowanych procedur analitycznych

2. Badanie sposobów rozprzestrzeniania się i stabilności wybranych związków w środowisku, żywności i materiale biologicznym

3. Identyfikacja produktów powstających w wyniku procesów degradacji zachodzących

w środowisku, materiale biologicznym i podczas produkcji i przechowywania żywności

4. Rozwój metod przygotowania próbek do analiz końcowych

5. Poszukiwanie alternatywnych źródeł związków aktywnych biologicznie

6. Analiza jakościowa i ilościowa związków aktywnych biologicznie

7. Badanie zależności struktura – właściwości fizykochemiczne - aktywność związków aktywnych biologicznie

 

dr Magda Caban

1. Oznaczanie pozostałości leków w wodzie pitnej

2. Wykorzystanie cieczy jonowych jako dodatków do faz ruchomych w chromatografii cieczowej

3. Nowoczesne techniki ekstrakcji związków biologicznie czynnych z wykorzystaniem cieczy jonowych

4. Synteza i wykorzystanie ciekłych jonowych matryc MALDI

5. Pasywne techniki ekstrakcji oparte na cieczach jonowych

 

dr Marek Gołębiowski

1. Identyfikacja metabolitów wtórnych Conidiobolus coronatus.

2. Identyfikacja metabolitów wtórnych grzybów z rodzaju Hirsutella.

3. Analiza składu związków kutikularnych wybranych gatunków owadów pod kątem poszukiwania związków przeciwgrzybiczych.

4. Analiza składu wybranych olejków eterycznych (współpraca z firmą Impuls).

5. Zastosowanie mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) do analizy związków pochodzenia naturalnego.

6. Zastosowanie MALDI (Matrix-assisted laser desorption/ionization) do analizy związków pochodzenia naturalnego.

 

dr Łukasz Haliński

1. Rozwój metod oczyszczania i analizy związków pochodzenia roślinnego.

2. Analiza jakościowa i ilościowa toksyn i lipidów roślinnych.

3. Badanie wartości odżywczej wybranych roślin jadalnych.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alan Puckowski
Treść wprowadzona przez: Alan Puckowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 21 marca 2014 roku, 22:40

Tematyka prac magisterskich

PRACE MAGISTERSKIE WYKONYWANE W KAŚ

2012/2013

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Maciej Grzegorzewski (II MSU OŚ), Analiza herbicydów z grupy chlorowanych kwasów fenoksykarboksylowych w materiale roślinnym

Katarzyna Jabłonowska (II MSU OŚ), Optymalizacja procedury oznaczania witamin rozpuszczalnych w wodzie, w ultrafiltratach uzyskanych po terapii nerkozastępczej techniką HPLC-DAD

Paulina Jelińska (II MSU OŚ), Opracowanie metod analizy wybranych kationów cieczy jonowych z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej i elektroforezy kapilarnej

Lucyna Kaliszuk (II MSU OŚ), Analiza wybranych substancji izolowanych z drewna i drewna modyfikowanego termicznie

Aleksandra Kolasa (II MSU OŚ), Optymalizacja procedury wyodrębniania witamin rozpuszczalnych w wodzie z ultrafiltratów po wysokoobjętościowej żylno-żylnej hemofiltracji

Renata Kubat (II II MSU OŚ), Ocena stopnia rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków weterynaryjnych stosowanych w hodowlach ryb na rzece Gościcina

Natalia Lewandowska (II MSU OŚ), Oznaczanie wybranych leków w próbkach środowiskowych pobranych z rejonów przybrzeżnych południowego Bałtyku i województwa pomorskiego

Pamela Palenica (II MSU OŚ), Zastosowanie elektrochemicznych metod pogłębionego utleniania do usuwania farmaceutyków ze ścieków

Artur Wardaszka (II MSU OŚ), Badania nad mechanizmem sorpcji farmaceutyków z grupy sulfonamidówn i ß-blokerów w modelowym układzie: minerał ilasty/materia organiczna

Katarzyna Zając (II MSU OŚ), Opracowanie i walidacja metod analizy mikotoksyn techniką GC-MS i HPLC oraz wstępne przygotowanie próbek do analizy

Magdalena Bojko (II MSU Ch), Analiza jakościowa i ilościowa lotnych związków organicznych w drewnie jesionowym i bukowym

Paulina Rybicka (II MSU Ch), Zastosowanie wybranych metod ekstrakcji do analizy składu metabolitów wtórnych entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus

 

dr inż. Anna Białk-Bielińska:

Paweł Grenda (II MSU OŚ), Ocena stabilności wybranych farmaceutyków w procesach degradacji abiotycznej

Beata Kustusz (II MSU OŚ), Ocena jakości opracowanych procedur analitycznych oznaczania pozostałości leków weterynaryjnych w różnych matrycach środowiskowych

 

dr Jolanta Kumirska: 

Katarzyna Kwiatkowska (II MSU Ch), Oznaczanie pozostałości wybranych farmaceutyków w próbkach środowiskowych z zastosowaniem różnych technik derywatyzacji

Natalia Orzoł (II MSU Ch), Znaczenie kryteriów identyfikacyjnych w analityce pozostałości farmaceutyków w środowisku

 

dr Małgorzata Czerwicka

Karolina Cybula (II MSU Ch), Badania strukturalne O-polisacharydu wyodrębnionego ze ściany komórkowej bakterii Salmonella Frankfurt

Karolina Ossowska (II MSU Ch), Określenie I-rzędowej struktury O-polisacharydu bakterii Cronobacter turicensis NTU 564

 

dr Monika Paszkiewicz:

Marzena Chyła (II MSU OŚ), Wyodrębianie oraz określanie aktywności enzymatycznej białek produkowanych przez entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus

Kamila Skolmowska (II MSU OŚ), Zastosowanie techniki chromatograficznych do wyodrębniania i analizy jakościowej toksyn Conidiobolus coronatus

 

dr Łukasz Haliński:

Joanna Piorunowska (II MSU Ch), Analiza chemiczna estrów glukozy i sacharozy z powierzchni liści wybranych gatunków roślin psiankowatych (Solanaceae)

 

dr Marek Gołębiowski:

Róża Macyra (II MSU Ch), Analiza jakościowa i ilościowa lipidów kutykularnych i wewnętrznych owadów z gatunku Graphosoma lineatum oraz Coreus marginatus z wykorzystaniem technik chromatograficznych

Michalina Wysokińska (II MSU Ch), Identyfikacja nietypowych lipidów powierzchniowych  i wewnętrznych w wybranych gatunkach owadów z wykorzystaniem techniki GC-MS

 

2011/2012

prof. dr hab. Piotr Stepnowski:

- Małgorzata Bańkowska (II MSU OŚ), Badanie procesów sorpcji wybranych farmaceutyków do minerałów ilastych i gleb

Magdalena Choszczyk (II MSU OŚ), Elektrochemiczny rozkład cieczy jonowych na elektrodzie diamentowej (BDD)

Marta Dolińska (II MSU OŚ), Analiza pozostałości farmaceutyków w próbkach środowiskowych techniką chromatografii gazowej

Izabela Marusa (II MSU OŚ), Opracowanie metod izolacji i wzbogacania z matryc środowiskowych leków stosowanych w akwakulturze

Alan Puckowski (II MSU OŚ), Wpływ obróbki termicznej na zawartość wybranych związków chemicznych w liściach Solanum macrocarpon

 

dr Jolanra Kumirska:

Paulina Łukaszewicz (II MSU OŚ), Opracowanie metody oznaczania mieszaniny leków techniką GC

- Katarzyna Mioduszewska (II MSU OŚ), Zastosowanie dimetylo(3,3,3-trifluoropropylo)-sililodietyloaminy (DIMETRIS) do derywatyzacji ß-blokeów i ß-agonistów

 

dr Małgorzata Czerwicka:

- Joanna Wenta (II MSU OŚ), Badanie polisacharydowych składników ściany komórkowej bakterii Cronobacter malonaticus NTU 33

Michalina Wybraniec (II MSU OŚ), Izolacja i badania strukturalne O-polisacharydu bakterii Salmonella Waycross

 

dr Łukasz Haliński

Michalina Kalkowska (II MSU OŚ), Ekstrakcja i analiza chemiczna wosków powierzchniowych pomidora (Solanum lycopersicum L.)

Michał Kalkowski (II MSU OŚ), Ekstrakcja i analiza chemiczna wosków powierzchniowych pomidora (Solanum lycopersicum L.)

 

2010/2011

prof. dr hab. Piotr Stepnowski:

- Bieniak Magdalena (II MSU OŚ), Ekstrakcja i wstępna separacja estrów sacharozy z powierzchni liści Nicotiana tabacum i Nicotiana rustica

- Borecka Marta (II MSU OŚ), Ocena wpływu rodzaju matrycy na wyniki oznaczeń końcowych wybranych leków w próbkach środowiskowych.

- Chojnacka Agata (II MSU OŚ), Badanie procesów sorpcji wybranych sulfonamidów do gleb.

- Magdalena Grzegórska (II MSU OŚ), Zastosowanie SPME oraz metody QuEChERS do oznaczania wybranych leków w próbkach środowiskowych techniką GC.

- Łukasz Jędrzejewski (II MSU OŚ), Oznaczanie wybranych farmaceutyków w próbkach środowiskowych techniką SPE-GC.

- Magdalena Popławska (II MSU OŚ), Analiza jakościowa i ilościowa lipidów Calliphora vomitoria z wykorzystaniem chromatografii gazowej, cieczowej i technik łączonych.

- Anna Topij (II MSU OŚ), Wyodrębnianie i identyfikacja metabolitów wtórnych Conidiobolus coronatus.

- Weronika Wójcik (II MSU OŚ), Zastosowanie techniki SPE i SPME do wyodrębniania wybranych farmaceutyków z próbek środowiskowych.

 

dr Jolanta Kumirska:

- Marta Korzekwa (II MSU OŚ), Wyznaczenie stabilności hydrolitycznej wybranych farmaceutyków.

- Anna Michalak (II MSU OŚ), Optymalizacja procesu derywatyzacji i wydzielania z próbek wodnych techniką SPE wybranych beta-blokerów i leków beta-adrenomimetycznych.

 

dr Małgorzata Czerwicka:

- Banaś Natalia (II MSU Ch), Badania strukturalne O-polisacharydu bakterii Salmonella enterica subsp. salamae.

- Tokarska Natalia (II MSU Ch), Określenie struktury jednostki powtarzalnej O-polisacharydu bakterii Cronobacter sakazakii NTU 680.

 

Dr Monika Paszkiewicz 

- Agata Sikora (II MSU OŚ), Porównanie składu lipidów powierzchniowych i wewnętrznych dorosłych owadówBlatta orientalis Blatella germanica.

- Joanna Sychowska (II MSU OŚ), Analiza jakościowa i ilościowa lipidów kutykularnych jaj, nimf i wylinek Blatta orientalis przed i po infekcji grzybowej.

 

dr Marek Gołębiowski:

- Anna Grubba (II MSU OŚ), Wyodrębnianie i identyfikacja związków aktywnych biologicznie z Calliphora vicina.

- Alma Oleszczak (II MSU OŚ), Identyfikacja i analiza ilościowa lipidów powierzchniowych i wewnętrznychSarcophaga carnaria jako potencjalnych biofungicydów.

 

dr Zbigniew Kaczyński:

- Daniel Śmigiel (II MSU OŚ), Opracowanie i optymalizacja metod analizy wybranych farmaceutyków z zastosowaniem chromatografii gazowej.

2009/2010

prof. dr hab. Piotr Stepnowski:

- Michalina Majka (II MSU OŚ), Opracowanie metody izolacji sulfonamidów z gleb oraz wstępna analiza procesów sorpcji.dr Jolanta Kumirska:

- Kamila Stenka (II MSU OŚ), Opracowanie metody równoczesnej izolacji i zatężania chemioterapeutyków pochodzących z różnych klas leków weterynaryjnych z próbek środowiskowych.

- Marta Potrykus (II MSU OŚ), Opracowanie metody oznaczania śladowych ilości wybranych związków endokrynnych w próbkach środowiskowych techniką GC - optymalizacja procesu derywatyzacji analitów. 

 

dr Małgorzata Czerwicka:

- Marszewska Kinga i Mazgajczyk Alicja(II MSU OŚ), Wyodrębnianie i badanie struktury O-polisacharydów bakterii rodzaju Cronobacter bakterii rodzaju Cronobacter. 

 

dr Marek Gołębiowski:

- Wirkus Dorota (II MSU OŚ), Optymalizacja procedury oznaczania monosacharydów i disacharydów w próbkach moczu.

- Kowalewska Katarzyna (II MSU OŚ), Analiza lipidów powierzchniowych i wewnętrznych Musca domestica z zastosowaniem technik chromatograficznych. 

2008/2009

prof. dr hab. Piotr Stepnowski. UG:

- Caban Magda (VOŚ), Analiza jakościowa i ilościowa wybranych stymulatorów wzrostu w próbkach pochodzenia naturalnego.

- Fabiańska Aleksandra (VOŚ), Optymalizacja metody wydzielania antybiotyków z grupy sulfonamidów techniką SPE i ich oznaczania metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

- Kołodziejska Marta (VOŚ), Opracowanie metody wydzielania, zatężania i ilościowego oznaczania w próbkach wodnych wybranych antybiotyków stosowanych w hodowli ryb.

- Komorowska Aleksandra (VOŚ), Zastosowanie techniki SPE do wydzielania antybiotyków z grupy penicylin i tetracyklin z próbek środowiskowych i ich oznaczanie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

 

dr hab. Edmund Maliński, prof. UG/prof. dr hab. Piotr Stepnowski. UG:

- Habas Małgorzata (VOŚ), Wpływ niekorzystnych warunków uprawy na skład wosków powierzchniowych bakłażana Solanum melongena L.

- Junowicz Kamil (VOŚ), Metabolity wtórne wybranych gatunków roślin z rodzaju Solanum L.

 

dr Beata Szafranek:

- Dzienisz Diana (VOŚ), Analiza amidów kwasów tłuszczowych w woskach powierzchniowych Solanum tuberosum.

- Kulas Emilia Katarzyna (VOŚ), Poszukiwanie estrowych pochodnych cukrów w woskach powierzchniowych liściSolanum tuberosum.

- Wolska Małgorzata (VOŚ), Separacja i analiza saponin z wybranych gatunków roślin.

 

dr Jolanta Kumirska:

- Karolina Brunach (VCh), Określenie stopnia acetylacji i sposobu rozmieszczenia grup N-acetylowych w wybranych, komercyjnych preparatach chitozanowych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego.

- Joanna Maszkowska (VOŚ), Optymalizacja metody oznaczania jakościowego i ilościowego wybranych antybiotyków weterynaryjnych w próbkach środowiskowych.

 

dr Marek Gołębiowski:

- Gąsiewska Dagmara (VOŚ), Analiza jakościowa i ilościowa lipidów kutykularnych Lucilia sericata.

- Grota Barbara (VOŚ), Zastosowanie HPLC z detektorem LLSD do rozdzielania lipidów powierzchniowych owadów.

 

dr Zbigniew Kaczyński:

- Andrzejczak Dorota (VCh), Strukturalne badania cukrowych składników ściany komórkowej bakterii Enterococcus faecalis.

- Sidorko Katarzyna (VOŚ), Strukturalne badania cukrowych składników ściany komórkowej bakterii Enterococcus faecium.

2007/2008

dr hab. Piotr Stepnowski, prof. UG:

- Grudzień Katarzyna (VOŚ), Wykorzystanie ekstrakcji do fazy stałej i chromatografii jonowo-asocjacyjnej do izolacji alkiloimidazoliowych cieczy jonowych z próbek środowiskowych.

- Kersten Sylwia (VOŚ), Badanie mechanizmu sorpcji wybranych cieczy jonowych w osadach morskich i estuariowych.

- Perszewska Katarzyna (VOŚ), Ekstrakcja sekwencyjna czwartorzędowych soli imidazoliowych i pirydyniowych z gleb i osadów dennych.

- Urbaszek Piotr (VOŚ), Badania przypowierzchniowych procesów fizykochemicznych wybranych minerałów ilastych modyfikowanych kationami cieczy jonowych.

- Skup Michał (VOŚ), Badania przypowierzchniowych procesów fizykochemicznych wybranych minerałów ilastych modyfikowanych kationami cieczy jonowych.

- Czarnecki Łukasz (VOŚ), Opracowanie metody oznaczania perfluorowanych kwasów karboksylowych z zastosowaniem GC/MS.

 

prof. dr hab. Janusz Szafranek:

- Rewiński Artur (VOŚ), Opracowanie metody analizy niektórych metabolitów ziemniaka.

- Mika Adriana (VOŚ), Wstępne badanie składu lipidów powierzchniowych Anisakis simplex (Nematoda, Ascarididae).

 

dr hab. Edmund Maliński, prof. UG:

- Borsuk Kamil (VOŚ), Analiza flawonoidów w ekstraktach roślinnych.

- Zielińska Kamila (VOŚ), Badania strukturalne części O-polisacharydowej lipopolisacharydu bakterii Salmonella Dahlem (serogrupa O 48).

- Zaremba Magdalena (VOŚ), Zastosowanie chromatografii cieczowej do izolacji oplopanonu.

 

dr Beata Szafranek:

- Kaczorek Małgorzata (VOŚ), Analiza składu chemicznego wosków kutykularnych z Tagetes patula.

- Strzelecka Anna Maria(VOŚ), Zastosowanie chromatografii cieczowej do izolacji ledolu.

 

dr Jolanta Kumirska:

- Lubecka Emilia (VOŚ), Określenie wybranych elementów struktury pierwszorzędowej antygenu somatycznego bakterii Salmonella Telaviv.

- Wiśniewska Marta (VOŚ), Określenie wybranych elementów struktury I-rzędowej antygenu O bakterii Salmonella Uccle (O 3,10).

 

dr Jerzy Gajdus:

- Głowacki Maciej i Nawrocka Anna(VOŚ), Wykorzystanie metod chromatograficznych do wyodrębniania saponin o właściwościach cytotoksycznych z czworolistu pospolitego Paris quadrifolia.

 

dr Marek Gołębiowski:

- Czuchaj Marek (VOŚ), Analiza ilościowa i jakościowa lipidów wylinek Dendrolimus pini.

- Wojcieszak Anna (VOŚ), Walidacja metody oznaczania kofeiny metodą HPLC.

 

dr Zbigniew Kaczyński:

- Chrzanowska Iwona (VOŚ), Określanie struktury polisacharydów wyodrębnionych z bakterii Enterococcus faecalis.

- Kruszyńska Karolina (VOŚ), Izolacja oraz immunochemiczna charakterystyka polisacharydowych składników ściany komórkowej bakterii z rodzaju Enterococcus.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alan Puckowski
Treść wprowadzona przez: Alan Puckowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 marca 2014 roku, 9:53