fbpx Prace dyplomowe i magisterskie | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Prace dyplomowe i magisterskie

Tryb postępowania podczas wyboru opiekuna pracy magisterskiej

 

 

 
Osoba chcąca wykonywać pracę magisterską w Katedrze Analizy Środowiska,
przed uzyskaniem zgody kierownika Katedry,
powinna uzyskać zgodę opiekuna pracy magisterskiej poświadczonej podpisem na wniosku.
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paulina Łukaszewicz
Treść wprowadzona przez: Alan Puckowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 marca 2018 roku, 10:29

Tematyka prac magisterskich i dyplomowych

Tematyka projektów dyplomowych realizowanych w Katedrze Analizy Środowiska jest wprowadzeniem merytorycznym oraz przygotowaniem praktycznym do wykonywania prac magisterskich – pokrywa się bezpośrednio z tematyką prac magisterskich.

Student nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie: zawansowanych technik analizy środowiska; ustalania wybranych właściwości fizykochemicznych gleby, technik przygotowania próbek do analiz (m.in. ekstrakcja ciecz-ciecz, ekstrakcja do fazy gazowej, ekstrakcja do fazy stałej, uzyskiwanie pochodnych do analiz chromatograficznych), zastosowanych metod chromatograficznych (HPLC, GC, TLC) oraz spektroskopowych (MS i in.) do analiz zanieczyszczeń środowiska.

 

Propozycja tematów prac magisterskich
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, dr hab. inż. Anna Białk-Bielińska
 
 • Badanie mechanizmu procesu sorpcji leków przeciwnowotworowych i ich metabolitów

 • Ocena mobilności farmaceutyków i ich metabolitów w środowisku glebowym

  • z wykorzystaniem kolumn glebowych

  • z zastosowaniem testu statycznego „batch test”

 • Ocena ekotoksyczności wybranych substancji chemicznych wobec organizmów wodnych tj. rzęsa wodna – Lemna minor

 • Badanie wpływu obecności innych substancji na rozprzestrzenianie się związków chemicznych tj. cieczy jonowych, farmaceutyków w układzie gleba-woda

 • Ocena skażenia strefy przybrzeżnej południowego Bałtyku pozostałościami farmaceutyków

 

dr hab. Monika Paszkiewicz
 
 • Zastosowanie nanorurek węglowych jako faz stacjonarnych w mikroekstrakcji do fazy stałej

 • Opracowanie metod oznaczania wybranych związków organicznych w próbkach środowiskowych z zastosowaniem nanorurek węglowych jako faz stacjonarnych w SPME

 • Zastosowanie nanorurek węglowych jako faz stacjonarnych w wysokosprawnej chromatografii cieczowej do analizy jakościowej i ilościowej związków organicznych (witaminy, farmaceutyki, ciecze jonowe, WWA, mikotoksyny, konserwanty, dodatki do żywności)

 • Zastosowanie nanorurek jako faz stacjonarnych w ekstrakcji do fazy stałej do wyodrębniania wybranych związków organicznych (witaminy, farmaceutyki, ciecze jonowe, WWA, mikotoksyny, konserwanty, dodatki do żywności) z różnorodnych matryc (próbki środowiskowe, próbki biologiczne, żywność)

 • Ocena stopnia sorpcji wybranych zanieczyszczeń środowiska na nanorurkach węglowych

 • Zastosowanie nanorurek węglowych do usuwania wybranych zanieczyszczeń środowiska z próbek wodnych

 • Zastosowanie technik chromatograficznych do analizy jakościowej i ilościowej witamin w próbkach biologicznych

 • Opracowanie metod analitycznych do analizy wybranych mikroelementów (np. Fe, Se, Zn, Cu, Cr) w próbkach biologicznych

 

dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG
 
 • Rozwój metodyk analitycznych istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i diagnostyki medycznej; kontrola jakości opracowanych procedur analitycznych

 • Badanie sposobów rozprzestrzeniania się i stabilności wybranych związków w środowisku, żywności i materiale biologicznym

 • Identyfikacja produktów powstających w wyniku procesów degradacji zachodzących w środowisku, materiale biologicznym i podczas produkcji i przechowywania żywności

 • Rozwój metod przygotowania próbek do analiz końcowych

 • Poszukiwanie alternatywnych źródeł związków aktywnych biologicznie

 • Analiza jakościowa i ilościowa związków aktywnych biologicznie

 • Badanie zależności struktura – właściwości fizykochemiczne - aktywność związków aktywnych biologicznie

 

dr hab. Magda Caban
 
 • Oznaczanie pozostałości leków w wodzie pitnej

 • Wykorzystanie cieczy jonowych jako dodatków do faz ruchomych w chromatografii cieczowej

 • Nowoczesne techniki ekstrakcji związków biologicznie czynnych z wykorzystaniem cieczy jonowych

 • Synteza i wykorzystanie ciekłych jonowych matryc MALDI

 • Pasywne techniki ekstrakcji oparte na cieczach jonowych

 

dr hab. Marek Gołębiowski, prof. UG

 

 • Identyfikacja metabolitów wtórnych Conidiobolus coronatus.

 • Identyfikacja metabolitów wtórnych grzybów z rodzaju Hirsutella.

 • Analiza składu związków kutikularnych wybranych gatunków owadów pod kątem poszukiwania związków przeciwgrzybiczych.

 • Analiza składu wybranych olejków eterycznych (współpraca z firmą Impuls).

 • Zastosowanie mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) do analizy związków pochodzenia naturalnego.

 • Zastosowanie MALDI (Matrix-assisted laser desorption/ionization) do analizy związków pochodzenia naturalnego.

 

dr hab. Łukasz Haliński

 • Rozwój metod oczyszczania i analizy związków pochodzenia roślinnego.

 • Analiza jakościowa i ilościowa toksyn i lipidów roślinnych.

 • Badanie wartości odżywczej wybranych roślin jadalnych.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paulina Łukaszewicz
Treść wprowadzona przez: Alan Puckowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 lutego 2020 roku, 10:13

Prace magisterskie obronione w Katedrze Analizy Środowiska

prof. dr hab. Piotr Stepnowski
 • Maciej Grzegorzewski (II MSU OŚ), Analiza herbicydów z grupy chlorowanych kwasów fenoksykarboksylowych w materiale roślinnym

 • Katarzyna Jabłonowska (II MSU OŚ), Optymalizacja procedury oznaczania witamin rozpuszczalnych w wodzie, w ultrafiltratach uzyskanych po terapii nerkozastępczej techniką HPLC-DAD

 • Paulina Jelińska (II MSU OŚ), Opracowanie metod analizy wybranych kationów cieczy jonowych z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej i elektroforezy kapilarnej

 • Lucyna Kaliszuk (II MSU OŚ), Analiza wybranych substancji izolowanych z drewna i drewna modyfikowanego termicznie

 • Aleksandra Kolasa (II MSU OŚ), Optymalizacja procedury wyodrębniania witamin rozpuszczalnych w wodzie z ultrafiltratów po wysokoobjętościowej żylno-żylnej hemofiltracji

 • Renata Kubat (II MSU OŚ), Ocena stopnia rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków weterynaryjnych stosowanych w hodowlach ryb na rzece Gościcina

 • Natalia Lewandowska (II MSU OŚ), Oznaczanie wybranych leków w próbkach środowiskowych pobranych z rejonów przybrzeżnych południowego Bałtyku i województwa pomorskiego

 • Pamela Palenica (II MSU OŚ), Zastosowanie elektrochemicznych metod pogłębionego utleniania do usuwania farmaceutyków ze ścieków

 • Artur Wardaszka (II MSU OŚ), Badania nad mechanizmem sorpcji farmaceutyków z grupy sulfonamidówn i ß-blokerów w modelowym układzie: minerał ilasty/materia organiczna

 • Katarzyna Zając (II MSU OŚ), Opracowanie i walidacja metod analizy mikotoksyn techniką GC-MS i HPLC oraz wstępne przygotowanie próbek do analizy

 • Magdalena Bojko (II MSU Ch), Analiza jakościowa i ilościowa lotnych związków organicznych w drewnie jesionowym i bukowym

 • Paulina Rybicka (II MSU Ch), Zastosowanie wybranych metod ekstrakcji do analizy składu metabolitów wtórnych entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus

 • Małgorzata Bańkowska (II MSU OŚ), Badanie procesów sorpcji wybranych farmaceutyków do minerałów ilastych i gleb; 2012

 • Magdalena Choszczyk (II MSU OŚ), Elektrochemiczny rozkład cieczy jonowych na elektrodzie diamentowej (BDD); 2012

 • Marta Dolińska (II MSU OŚ), Analiza pozostałości farmaceutyków w próbkach środowiskowych techniką chromatografii gazowej; 2012

 • Izabela Marusa (II MSU OŚ), Opracowanie metod izolacji i wzbogacania z matryc środowiskowych leków stosowanych w akwakulturze; 2012

 • Alan Puckowski (II MSU OŚ), Wpływ obróbki termicznej na zawartość wybranych związków chemicznych w liściach Solanum macrocarpon; 2012

 • Bieniak Magdalena (II MSU OŚ), Ekstrakcja i wstępna separacja estrów sacharozy z powierzchni liści Nicotiana tabacum i Nicotiana rustica; 2011

 • Borecka Marta (II MSU OŚ), Ocena wpływu rodzaju matrycy na wyniki oznaczeń końcowych wybranych leków w próbkach środowiskowych; 2011

 • Chojnacka Agata (II MSU OŚ), Badanie procesów sorpcji wybranych sulfonamidów do gleb; 2011

 • Magdalena Grzegórska (II MSU OŚ), Zastosowanie SPME oraz metody QuEChERS do oznaczania wybranych leków w próbkach środowiskowych techniką GC; 2011

 • Łukasz Jędrzejewski (II MSU OŚ), Oznaczanie wybranych farmaceutyków w próbkach środowiskowych techniką SPE-GC; 2011

 • Magdalena Popławska (II MSU OŚ), Analiza jakościowa i ilościowa lipidów Calliphora vomitoria z wykorzystaniem chromatografii gazowej, cieczowej i technik łączonych; 2011

 • Anna Topij (II MSU OŚ), Wyodrębnianie i identyfikacja metabolitów wtórnych Conidiobolus coronatus; 2011

 • Weronika Wójcik (II MSU OŚ), Zastosowanie techniki SPE i SPME do wyodrębniania wybranych farmaceutyków z próbek środowiskowych; 2011

 • Michalina Majka (II MSU OŚ), Opracowanie metody izolacji sulfonamidów z gleb oraz wstępna analiza procesów sorpcji.dr Jolanta Kumirska; 2010

 • Kamila Stenka (II MSU OŚ), Opracowanie metody równoczesnej izolacji i zatężania chemioterapeutyków pochodzących z różnych klas leków weterynaryjnych z próbek środowiskowych; 2010

 • Marta Potrykus (II MSU OŚ), Opracowanie metody oznaczania śladowych ilości wybranych związków endokrynnych w próbkach środowiskowych techniką GC - optymalizacja procesu derywatyzacji analitów; 2010

 • Magda Caban (V OŚ), Analiza jakościowa i ilościowa wybranych stymulatorów wzrostu w próbkach pochodzenia naturalnego; 2009

 • Aleksandra Fabiańska (V OŚ), Optymalizacja metody wydzielania antybiotyków z grupy sulfonamidów techniką SPE i ich oznaczania metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej; 2009

 • Marta Kołodziejska (VOŚ), Opracowanie metody wydzielania, zatężania i ilościowego oznaczania w próbkach wodnych wybranych antybiotyków stosowanych w hodowli ryb; 2009

 • Aleksandra  Komorowska (V OŚ), Zastosowanie techniki SPE do wydzielania antybiotyków z grupy penicylin i tetracyklin z próbek środowiskowych i ich oznaczanie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej; 2009

 • Katarzyna Grudzień  (VOŚ), Wykorzystanie ekstrakcji do fazy stałej i chromatografii jonowo-asocjacyjnej do izolacji alkiloimidazoliowych cieczy jonowych z próbek środowiskowych; 2008

 • Sylwia Kersten  (V OŚ), Badanie mechanizmu sorpcji wybranych cieczy jonowych w osadach morskich i estuariowych; 2008

 • Katarzyna Perszewska  (V OŚ), Ekstrakcja sekwencyjna czwartorzędowych soli imidazoliowych i pirydyniowych z gleb i osadów dennych; 2008

 • Piotr Urbaszek  (V OŚ), Badania przypowierzchniowych procesów fizykochemicznych wybranych minerałów ilastych modyfikowanych kationami cieczy jonowych; 2008

 • Michał Skup (V OŚ), Badania przypowierzchniowych procesów fizykochemicznych wybranych minerałów ilastych modyfikowanych kationami cieczy jonowych; 2008

 • Łukasz Czarnecki  (V OŚ), Opracowanie metody oznaczania perfluorowanych kwasów karboksylowych z zastosowaniem GC/MS; 2008

   

dr hab. inż. Anna Białk-Bielińska
 • Aliona Karnialiuk (II MSU Ch), Badania stabilności hydrolitycznej wybranych farmaceutyków oraz metabolitów; 2017

 • Ewelina Waniek (II MSU Ch), Ocena stabilności hydrolitycznej wybranych farmaceutyków i ich metabolitów; 2017

 • Natalia Andrzejewska (II MSU OŚ), Badanie wpływu ph i siły jonowej na potencjał sorpcyjny ifosfamidu do gleby; 2016

 • Michał Toński (II MSU OŚ), Ocena zastosowania nanorurek węglowych jako efektywnych adsorbentów do usuwania pozostałości wybranych leków przeciwnowotworowych z wód ściekowych; 2016

 • Katarzyna Wychodnik (II MSU OŚ), Analityka i toksyczność wybranych związków chemicznych o różnych mechanizmach działania; 2014

 • Anna Kardel (II MSU OŚ), Analityka pozostałości farmaceutyków w próbkach gleb i osadów morskich; 2014

 • Paweł Grenda (II MSU OŚ), Ocena stabilności wybranych farmaceutyków w procesach degradacji abiotycznej; 2013

 • Beata Kustusz (II MSU OŚ), Ocena jakości opracowanych procedur analitycznych oznaczania pozostałości leków weterynaryjnych w różnych matrycach środowiskowych; 2013

 

dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG
 • Hanna Jurczyk (II MSU Ch), Opracowanie metody oznaczania wybranych leków przeciwpasożytniczych w próbkach żywności za pomocą techniki QuEChERS-UPLC-TOF-MS/MS; 2017

 • Jan Pośpiech (II MSU Ch), Opracowanie metod identyfikacji włókien barwionych barwnikami dyspersyjnymi do celów sądowych; 2017

 • Daniel Wolecki (II MSU Ch), Oznaczanie wybranych związków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz hormonów estrogennych w małżach rodzaju Mytilus spp. pobranych z Morza Bałtyckiego; 2017

 • Małgorzata Zabrocka, Dominika Żelaskowska (II MSU Ch), Opracowanie metody oznaczeń końcowych wybranych farmaceutyków w próbkach żywności pochodzenia zwierzęcego; 2016

 • Karolina Skwierawska, Sylwia Sosnowska (II MSU OŚ), Opracowanie warunków wydzielania  i wzbogacania wybranych sulfonamidów z próbek żywności pochodzenia zwierzęcego; 2016

 • Monika Maksymiuk (II MSU OŚ), Ocena stopnia  zanieczyszczenia  rzeki redy  flubendazolem, fenbendazolem oraz doramektyną; 2015

 • Justyna Jastroch (II MSU OŚ), Poszukiwanie innowacyjnych metod oznaczania wybranych tetracyklin w próbkach gleb rolniczych; 2015

 • Ewa Lis (II MSU OŚ), Oznaczanie wybranych farmaceutyków w wodzie pitnej oraz ocena skuteczności ich usuwania w procesach uzdatniania wody; 2014

 • Karolina Kaźmierczak (II MSU Ch); Ocena stabilności hydrolitycznej wybranych leków według procedury OECD 111 – testy rozszerzone; 2014

 • Katarzyna Kwiatkowska (II MSU Ch), Oznaczanie pozostałości wybranych farmaceutyków w próbkach środowiskowych z zastosowaniem różnych technik derywatyzacji; 2013

 • Natalia Orzoł (II MSU Ch), Znaczenie kryteriów identyfikacyjnych w analityce pozostałości farmaceutyków w środowisku; 2013

 • Paulina Łukaszewicz (II MSU OŚ), Opracowanie metody oznaczania mieszaniny leków techniką GC; 2012

 • Katarzyna Mioduszewska (II MSU OŚ), Zastosowanie dimetylo(3,3,3-trifluoropropylo)-sililodietyloaminy (DIMETRIS) do derywatyzacji ß-blokeów i ß-agonistów; 2012

 • Marta Korzekwa (II MSU OŚ), Wyznaczenie stabilności hydrolitycznej wybranych farmaceutyków, 2011

 • Anna Michalak (II MSU OŚ), Optymalizacja procesu derywatyzacji i wydzielania z próbek wodnych techniką SPE wybranych beta-blokerów i leków beta-adrenomimetycznych; 2011

 • Kamila Stenka (II MSU OŚ), Opracowanie metody równoczesnej izolacji i zatężania chemioterapeutyków pochodzących z różnych klas leków weterynaryjnych z próbek środowiskowych; 2010

 • Marta Potrykus (II MSU OŚ), Opracowanie metody oznaczania śladowych ilości  wybranych związków endokrynnych  w próbkach środowiskowych techniką GC - optymalizacja procesu derywatyzacji analitów; 2010

 • Karolina Brunach (V Ch), Określenie stopnia acetylacji i sposobu rozmieszczenia grup N-acetylowych w wybranych, komercyjnych preparatach chitozanowych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego; 2009

 • Joanna Maszkowska (V OŚ), Optymalizacja metody oznaczania jakościowego i ilościowego wybranych antybiotyków weterynaryjnych w próbkach środowiskowych; 2009

 • Emilia Lubecka (V OŚ), Określenie wybranych elementów struktury pierwszorzędowej antygenu somatycznego bakterii Salmonella Telaviv; 2008

 • Marta Wiśniewska  (V OŚ), Określenie wybranych elementów struktury I-rzędowej antygenu O bakterii Salmonella Uccle (O 3,10); 2008

 • Agnieszka Szwonka (V OŚ), Wyizolowanie oraz wstępna analiza strukturalna antygenu somatycznego bakterii Salmonella Telaviv; 2007

 • Magdalena Piłat (V OŚ), Optymalizacja metody izolacji polisacharydowego antygenu bakterii Pectobacterium atrosepticum szczep SCRI 1043; 2007


dr Małgorzata Czerwicka
 • Karolina Cybula (II MSU Ch), Badania strukturalne O-polisacharydu wyodrębnionego ze ściany komórkowej bakterii Salmonella Frankfurt

 • Karolina Ossowska (II MSU Ch), Określenie I-rzędowej struktury O-polisacharydu bakterii Cronobacter turicensis NTU 564

 • Joanna Wenta (II MSU OŚ), Badanie polisacharydowych składników ściany komórkowej bakterii Cronobacter malonaticus NTU 33; 2012

 • Michalina Wybraniec (II MSU OŚ), Izolacja i badania strukturalne O-polisacharydu bakterii Salmonella Waycross; 2012

 • Banaś Natalia (II MSU Ch), Badania strukturalne O-polisacharydu bakterii Salmonella enterica subsp. salamae; 2011

 • Tokarska Natalia (II MSU Ch), Określenie struktury jednostki powtarzalnej O-polisacharydu bakterii Cronobacter sakazakii NTU 680; 2011

 • Marszewska Kinga i Mazgajczyk Alicja (II MSU OŚ), Wyodrębnianie i badanie struktury O-polisacharydów bakterii rodzaju Cronobacter bakterii rodzaju Cronobacter; 2010

   

dr hab. Monika Paszkiewicz
 • Marzena Chyła (II MSU OŚ), Wyodrębianie oraz określanie aktywności enzymatycznej białek produkowanych przez entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus

 • Kamila Skolmowska (II MSU OŚ), Zastosowanie techniki chromatograficznych do wyodrębniania i analizy jakościowej toksyn Conidiobolus coronatus

 • Agata Sikora (II MSU OŚ), Porównanie składu lipidów powierzchniowych i wewnętrznych dorosłych owadówBlatta orientalis i Blatella germanica; 2011

 • Joanna Sychowska (II MSU OŚ), Analiza jakościowa i ilościowa lipidów kutykularnych jaj, nimf i wylinek Blatta orientalis przed i po infekcji grzybowej; 2011

   

dr hab. Łukasz Haliński
 • Maria Urasińska (II MSU Ch), Analiza wybranych metabolitów wtórnych w roślinach psiankowatych z zastosowaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas, 2017

 • Mateusz Czerski (II MSU Ch), Analiza wybranych metabolitów wtórnych w roślinach psiankowatych z zastosowaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas; 2017

 • Paula Śramska (II MSU Ch), Optymalizacja metody ekstrakcji atropiny i skopolaminy z rośliny z gatunku Datura stramonium L. oraz ich analiza techniką chromatografii gazowej; 2016

 • Artur Maciejka (II MSU Ch), Optymalizacja metody ekstrakcji atropiny i skopolaminy z rośliny z gatunku Datura stramonium L. oraz ich analiza techniką chromatografii gazowej; 2016

 • Magdalena Kreft (II MSU Ch), Ocena skuteczności ekstrakcji wybranych metabolitów wtórnych z materiału roślinnego; 2015

 • Emilia Knapińska (II MSU Ch), Ocena skuteczności ekstrakcji wybranych metabolitów wtórnych z materiału roślinnego; 2015

 • Anna Topolewska (II MSU Ch), Ocena przydatności różnych metod syntezy estrów metylowych kwasów tłuszczowych w analizie lipidów roślinnych; 2014

 • Karolina Czarnowska (II MSU Ch), Ocena przydatności różnych metod syntezy sililowych; 2014

 • Joanna Piorunowska (II MSU Ch), Analiza chemiczna estrów glukozy i sacharozy z powierzchni liści wybranych gatunków roślin psiankowatych (Solanaceae)

 • Michalina Kalkowska (II MSU OŚ), Ekstrakcja i analiza chemiczna wosków powierzchniowych pomidora (Solanum lycopersicum L.); 2012

 • Michał Kalkowski (II MSU OŚ), Ekstrakcja i analiza chemiczna wosków powierzchniowych pomidora (Solanum lycopersicum L.); 2012

 

dr hab. Adriana Mika
 • Magdalena Pazda (II MSU Ch), Analiza profilu kwasów tłuszczowych w schyłkowym stadium przewlekłej choroby nerek; 2016

 

dr hab. Marek Gołębiowski, prof. UG
 • Róża Macyra (II MSU Ch), Analiza jakościowa i ilościowa lipidów kutykularnych i wewnętrznych owadów z gatunku Graphosoma lineatum oraz Coreus marginatus z wykorzystaniem technik chromatograficznych

 • Michalina Wysokińska (II MSU Ch), Identyfikacja nietypowych lipidów powierzchniowych  i wewnętrznych w wybranych gatunkach owadów z wykorzystaniem techniki GC-MS

 • Anna Grubba (II MSU OŚ), Wyodrębnianie i identyfikacja związków aktywnych biologicznie z Calliphora vicina; 2011

 • Alma Oleszczak (II MSU OŚ), Identyfikacja i analiza ilościowa lipidów powierzchniowych i wewnętrznychSarcophaga carnaria jako potencjalnych biofungicydów; 2011

 • Dorota Wirkus  (II MSU OŚ), Optymalizacja procedury oznaczania monosacharydów i disacharydów w próbkach moczu; 2010

 • Katarzyna Kowalewska  (II MSU OŚ), Analiza lipidów powierzchniowych i wewnętrznych Musca domestica z zastosowaniem technik chromatograficznych; 2010

 • Dagmara Gąsiewska (V OŚ), Analiza jakościowa i ilościowa lipidów kutykularnych Lucilia sericata; 2009

 • Barbara Grota  (V OŚ), Zastosowanie HPLC z detektorem LLSD do rozdzielania lipidów powierzchniowych owadów; 2009

 • Marek Czuchaj  (V OŚ), Analiza ilościowa i jakościowa lipidów wylinek Dendrolimus pini; 2008

 • Anna Wojcieszak  (V OŚ), Walidacja metody oznaczania kofeiny metodą HPLC; 2008

   

dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG
 • Daniel Śmigiel (II MSU OŚ), Opracowanie i optymalizacja metod analizy wybranych farmaceutyków z zastosowaniem chromatografii gazowej; 2011
 • Dorota Andrzejczak (V Ch), Strukturalne badania cukrowych składników ściany komórkowej bakterii Enterococcus faecalis; 2009

 • Katarzyna Sidorko (V OŚ), Strukturalne badania cukrowych składników ściany komórkowej bakterii Enterococcus faecium; 2009

 • Iwona Chrzanowska  (VOŚ), Określanie struktury polisacharydów wyodrębnionych z bakterii Enterococcus faecalis; 2008

 • Karolina Kruszyńska  (VOŚ), Izolacja oraz immunochemiczna charakterystyka polisacharydowych składników ściany komórkowej bakterii z rodzaju Enterococcus; 2008

   

prof. dr hab. Janusz Szafranek
 • Artur Rewiński  (V OŚ), Opracowanie metody analizy niektórych metabolitów ziemniaka; 2008

 • Adriana Mika  (V OŚ), Wstępne badanie składu lipidów powierzchniowych Anisakis simplex (Nematoda, Ascarididae); 2008

 

dr hab. Edmund Maliński, prof. UG/prof. dr hab. Piotr Stepnowski. UG
 • Małgorzata Habas  (V OŚ), Wpływ niekorzystnych warunków uprawy na skład wosków powierzchniowych bakłażana Solanum melongena L.; 2009

 • Kamil Junowicz (V OŚ), Metabolity wtórne wybranych gatunków roślin z rodzaju Solanum L.; 2009

 

dr hab. Edmund Maliński, prof. UG
 • Kamil Borsuk  (V OŚ), Analiza flawonoidów w ekstraktach roślinnych; 2008

 • Kamila Zielińska  (V OŚ), Badania strukturalne części O-polisacharydowej lipopolisacharydu bakterii Salmonella Dahlem (serogrupa O 48); 2008

 • Magdalena Zaremba  (V OŚ), Zastosowanie chromatografii cieczowej do izolacji oplopanonu; 2008

 

dr Beata Szafranek
 • Diana Dzienisz  (V OŚ), Analiza amidów kwasów tłuszczowych w woskach powierzchniowych Solanum tuberosum; 2009

 • Emilia Katarzyna Kulas  (V OŚ), Poszukiwanie estrowych pochodnych cukrów w woskach powierzchniowych liściSolanum tuberosum; 2009

 • Małgorzata Wolska  (V OŚ), Separacja i analiza saponin z wybranych gatunków roślin; 2009

 • Małgorzata Kaczorek  (V OŚ), Analiza składu chemicznego wosków kutykularnych z Tagetes patula; 2008

 • Anna Maria Strzelecka (V OŚ), Zastosowanie chromatografii cieczowej do izolacji ledolu; 2008

 

dr Jerzy Gajdus
 • Głowacki Maciej i Nawrocka Anna (V OŚ), Wykorzystanie metod chromatograficznych do wyodrębniania saponin o właściwościach cytotoksycznych z czworolistu pospolitego Paris quadrifolia; 2008

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paulina Łukaszewicz
Treść wprowadzona przez: Alan Puckowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 lutego 2020 roku, 11:22

Prace dyplomowe obronione w Katedrze Analizy Środowiska

dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG

 

 • Barbara Trella, Natalia Bonisławska, Żaneta Zielińska (III rok Ch) Derywatyzacja wybranych chlorowanych kwasów fenoksykarboksylowych oraz ekstrakcja tych związków z próbek żywności; 2017

 • Agata Miecznikowska, Justyna Kotłów (III rok OŚ) Porównanie skuteczności wydzielania kwasu acetylosalicylowego  z próbek wodnych za pomocą techniki SPE przy użyciu różnych sorbentów; 2016

 • Daniel Wolecki, Patryk Wejer, Przemysław Jaremko, (III rok OŚ) Oznaczanie pozostałości sulfonamidów w mleku; 2015

 • Hanna Juraszczyk (III rok OŚ) Zastosowanie ekstrakcji za pomocą rozpuszczalnika z próbki zmieszanej z wypełniaczem do wyodrębniania amoksycyliny z mięsa; 2015

 • Joanna Żywalewska (III rok OŚ) Oznaczanie pozostałości oksytetracykliny w jajach; 2015

 • Karol Kitzermann (III rok OŚ) Oznaczanie pozostałości oksytetracykliny  i amoksycyliny w próbkach mleka; 2015

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paulina Łukaszewicz
Treść wprowadzona przez: Alan Puckowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 29 marca 2018 roku, 8:27