Beata Liberek

dr hab. Beata Liberek, prof. UG

Realizowane projekty badawcze

  • Poszukiwanie inhibitorów syntazy GlcN-6P o właściwościach przeciwgrzybowych.

Inhibitory syntazy GlcN-6P o potencjalnych właściwościach przeciwgrzybowych Syntaza GlcN-6P jest jednym z celów molekularnych w badaniach nad związkami o właściwościach przeciwgrzybowych. We współpracy z zespołem prof. Sławomira Milewskiego z Katedry Technologii Leków i Biochemii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej rozpoczęliśmy prace nad inhibitorami tego enzymu. Zsyntezowaliśmy N-alkilowe pochodne 2-amino-2-deoksy-D-glukitolo-6-fosforanu (ADGP, rysunek), które wykazały względnie wysoką aktywność przeciwgrzybową. Planujemy dalsze prace mające na celu poszukiwanie inhibitorów syntazy GlcN-6P. N-Alkilowe pochodne ADGP były przedmiotem badań trzech prac magisterskich oraz pracy doktorskiej dr Anny Melcer, obronionej w 2007 roku.

GlcN-6P

  • Cukrowe aminokwasy i ich polimery.

Cukrowe aminokwasy, w literaturze oznaczane skrótem SAAs, są pochodnymi sacharydów, które do pierścienia cukrowego mają dołączoną grupę aminową i karboksylową. Związki tego typu są w centrum zainteresowania badaczy z uwagi na ich zastosowania jako glikomimetyki, peptydomimetyki, izostery, platformy z punktami farmakologicznego rozpoznania oraz foldamery. Opracowliśmy metodę syntezy nowego typu SAAs (rysunek), które przebadaliśmy pod względem ich konformacji. Konformacyjnie stabilny stereoizomer o konfiguracji D-arabino ma geometrię, która powinna wymuszać β-zgięcie w łańcuchu peptydowym. Dlatego też został on przekazany do zespołu prof. Franciszka Kasprzykowskiego z naszego wydziału w celu wbudowania go w charakterze izosteru do peptydomimetyku. Trwają prace nad syntezą krótkich łańcuchów zbudowanych z SAAs i przebadania ich konformacji. Takiego typu foldamery mogą być wykorzystane do badań strukturalnych i biologicznych białek. Badania konformacyjne prowadzimy w oparciu o spektroskopię NMR oraz obliczenia teoretyczne.

aminokwasy cukrowe

  • Badania konformacyjne pierścienia furanozowego

Badania strukturalne cukrów, oparte o spektroskopię NMR, analizę rentgenostrukturalną oraz metody chemii teoretycznej.

Konformacje pierścienia furanozowego, który powszechnie występuje w układach biologicznych, są trudne do analizowania z powodu jego dużej labilności. Planujemy syntezę różnych związków, zawierających pierścień furanozowy, w celu badania ich konformacji. Badania będą oparte o spektroskopię NMR, analizę rentgenostrukturalą oraz obliczenia teoretyczne.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 5. Marzec 2014 - 18:53; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: niedziela, 16. Marzec 2014 - 17:43; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki