Seminaria

Seminaria Katedry Chemii Fizycznej 2017-2018

 
27.10.2017 
godz. 8:30; C309
mgr inż. Paweł Wityk
Sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w modyfikowanych oligonukleotydach
 
17.11.2017 
godz. 8:30; B312
dr hab. Artur Sikorski
Wieloskładnikowe kryształy z udziałem akrydyn
 
11.12.2017
godz. 11:00; D102
mgr Magdalena Zdrowowicz
Pochodne zasad nukleinowych jako substancje uwrażliwiające DNA na promieniowanie elektromagnetyczne
 
12.01.2018
godz. 8:30; C309
mgr Samanta Makurat
Modelowanie pierwszego etapu uszkadzania DNA z radiouczulaczem. Obliczenia ONIOM.
 
27.02.2018
godz. 14:00; C309
mgr Milena Pieńkos
Mechanizm reakcji chemiluminescencji kationu 10-metylo-9-tiofenoksykarbonyloakrydyniowego
 
13.03.2018
godz. 14:00; C309
mgr Anna Romanowska
Synteza pochodnych akrydyny o potencjalnych właściwościach luminescencyjnych
 
17.04.2018
godz. 14:00; C309
mgr Maria Marczak
Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych z udziałem grup nitrowych w wieloskładnikowych kryształach zawierających kwas 2,4-dinitrobenzoesowy
 
29.05.2018
godz. 14:00; C309
dr inż. Witold Kozak, mgr Kamila Butowska
Modyfikacja powierzchni fullerenów - potencjalnych nośników związków aktywnych
 
12.06.2018
godz. 14:00; C309
dr hab. Piotr Storoniak
Przyłączanie nadmiarowego elektronu w fazie gazowej do układów zawierających zasady nukleinowe i 2'-deoksynukleozydy

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 10. Styczeń 2018 - 13:19; osoba wprowadzająca: Piotr Storoniak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 21. Maj 2018 - 10:39; osoba wprowadzająca: Piotr Storoniak