CHEMIA I stopień, stacjonarne – edycja 2020/23

CHEMIA I stopień, stacjonarne – cykl kształcenia 2020-2023

kierunek CHEMIA
studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Informacje ogólne

Wydział Chemii prowadzi studia I i II stopnia na kierunku CHEMIA. Program kształcenia na tym kierunku jest w pełni zgodny z zasadami Polskich Ram Kwalifikacji, określonymi w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64), z uwzględnieniem najnowszych standardów kształcenia nauczycieli określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a dnia 25 lipca 2019r.

Studia I stopnia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Na tych studiach oferujemy do wyboru cztery specjalności:

  • analityka i diagnostyka chemiczna
  • chemia kosmetyków
  • chemia biomedyczna
  • chemia żywności

Studenci deklarują wybór specjalności w trakcie rekrutacji, o limitach przyjęć na poszczególne specjalności decyduje dziekan.

W trakcie studiów I stopnia na kierunku CHEMIA oferujemy możliwości zdobycia wiedzy z zakresu chemii ogólnej, analitycznej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej i teoretycznej, a także z biochemii, fizyki chemicznej, krystalochemii, stereochemii, z zastosowania elektronicznych technik obliczeniowych w chemii oraz z podstaw matematyki, fizyki i technologii chemicznej, chemii żywności. Studia ukierunkowane są na zdobywanie umiejętności praktycznych, stąd wysoki udział ćwiczeń praktycznych, głównie laboratoryjnych, w trakcie których studenci wykonują samodzielnie różnorodne zadania o charakterze eksperymentalnym. Na wyższych latach studiów oferowane są, do wyboru, wykłady i zajęcia specjalistyczne obejmujące najistotniejsze zagadnienia współczesnej chemii. W ramach poszczególnych specjalności studenci realizują m.in. przedmioty związane z chemią kosmetyków, chemią biomedyczną, chemią żywności oraz analityką chemiczną. Studenci wszystkich specjalności mogą dodatkowo uzyskać uprawnienia do nauczania chemii we wszystkich typach szkół wybierając opcjonalny moduł kształcenia nauczycielskiego.

Absolwent studiów I stopnia posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadnień chemii. W szczególności, absolwent jest przygotowany do analizowania, przetwarzania i bezpiecznego stosowania substancji chemicznych oraz do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie efektów kształcenia studiów pierwszego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), których działalność związana jest z wykorzystaniem chemii w praktyce, jak również prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w przemyśle spożywczym, przetwórczym, agrochemicznym czy firmach o profilu rolniczym. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia i studiach podyplomowych.

Organizacja toku studiów

Studia odbywają się zgodnie z programem kształcenia, opracowanym przez Radę Programową kierunku CHEMIA i zatwierdzonym przez Senat UG. W ramach studiów studenci uczęszczają na przedmioty obowiązkowe, specjalnościowe (obowiązkowe w ramach danej specjalności, a fakultatywne dla innych) oraz na przedmioty wybrane przez siebie spośród oferowanych przedmiotów do wyboru (przedmioty fakultatywne).

Każdemu przedmiotowi przyporządkowano określoną liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danego przedmiotu. Odzwierciedlają pracę jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy jaką musi wykonać student aby zaliczyć cały rok akademicki. Punkty ECTS przyporządkowuje się wszystkim komponentom studiów, np. wykładom, ćwiczeniom audytoryjnym i laboratoryjnym, praktykom, seminariom, pracowni dyplomowej, bez względu na to czy są przedmiotami obowiązkowymi czy też przedmiotami do wyboru (fakultatywnymi). Punkty ECTS można uzyskać również za prace związane z przygotowaniem przez studenta określonych raportów lub innych opracowań, z jego udziałem w badaniach naukowych, a także punkty związane z samodzielną nauką studenta. Studenci zobowiązani są uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS rocznie (po 30 punktów w każdym semestrze) z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów do wyboru łącznie.

Jednym z warunków ukończenia studiów jest odbycie praktyki zawodowej przewidzianej planem studiów.

Przedmioty obowiązkowe (obligatoryjne)

Przedmioty obowiązkowe są wyszczególnione w planie studiów z podziałem na wykłady, ćwiczenia, praktyki. Plan określa liczbę godzin poszczególnych zajęć, formę zaliczenia (egzamin, zaliczenie na ocenę, zaliczenie bez wpisywania oceny) oraz liczbę punktów ECTS przypisanych zajęciom.

Przedmioty do wyboru (fakultatywne)

Na pierwszym roku studiów I stopnia wszystkie przedmioty są obowiązkowe, przedmioty do wyboru (fakultatywne) studenci realizują dopiero od semestru 3 (II rok studiów). Zapisy na przedmioty fakultatywne prowadzone są elektronicznie poprzez Portal Studenta w kwietniu roku poprzedzającego. Warunkiem uruchomienia przedmiotu fakultatywnego jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób (wykład min. 25, ćwiczenia audytoryjne min. 15, ćwiczenia laboratoryjne min. 8 osób). W przypadku nieuruchomienia przedmiotu, student wybiera inny, który zgromadził wymaganą liczbę uczestników.

Moduł Kształcenia Nauczycielskiego

Studenci wszystkich specjalności, mogą w trakcie rekrutacji lub 1 semestru (do połowy listopada) zadeklarować chęć realizacji opcjonalnego modułu kształcenia nauczycielskiego. Zajęcia wchodzące w skład modułu rozpoczynają się od semestru 2 i trwają przez wszystkie pięć semestrów studiów pierwszego stopnia, a następnie są kontynuowane na studiach drugiego stopnia. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku CHEMIA, studenci, którzy zaliczyli cały moduł kształcenia nauczycieli, nabywają uprawnienia do nauczania chemii we wszystkich typach szkół.

Ukończenie modułu kształcenia nauczycieli na studiach pierwszego stopnia na kierunku CHEMIA bez kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku CHEMIA nie nadaje uprawnień do nauczania chemii we wszystkich typach szkół, ale blok przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych jest w pełni zrealizowany i może być uznany przez inne uczelnie/jednostki realizujące program kształcenia nauczycieli.

Moduł kształcenia nauczycieli na kierunku CHEMIA jest zgodny z najnowszymi standardami kształcenia nauczycieli podanymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (podpiąć załącznik).

Zajęcia wchodzące w skład modułu obejmują łącznie 560 godzin, w tym 150 godzin z zakresu dydaktyki chemii oraz 120 godzin praktyki przedmiotowej w szkole. Modułowi przypisano łącznie 35 punktów ECTS. Na studiach pierwszego stopnia realizowany jest blok przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych, w semestrze 6 rozpoczyna się kształcenie w ramach przygotowania do nauczania chemii, które jest kontynuowane na studiach drugiego stopnia. Zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk objętych modułem daje dodatkowo absolwentom uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół.

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa jest dopełnieniem procesu kształcenia. Praktyka trwa nie krócej niż 3 tygodnie (120 godzin) i przypisuje się jej 6 pkt. ECTS. Praktyka odbywa się w letniej przerwie wakacyjnej po II roku studiów, zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania III roku studiów, co rejestrowane jest w indeksie studenckim (indeksie elektronicznym) odpowiednim wpisem. Praktykę można odbywać w jednostkach gospodarczych, instytucjach życia publicznego, instytucjach naukowo-badawczych lub innych.

Studenci we własnym zakresie poszukują instytucji, w której odbędą praktykę. Samodzielność studenta pod tym względem należy uważać za istotny element realizacji jednego z podstawowych celów praktyki - przygotowania do wyjścia poza mury uczelni i rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej. Student może znaleźć sobie miejsce odbywania praktyki zarówno w charakterze wolontariatu jak i pracy zarobkowej.

Przedmioty dyplomowe

W trakcie czwartego semestru, studenci studiów I stopnia wybierają jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą realizowali w semestrze szóstym blok przedmiotów dyplomowych (wykład dyplomowy, seminarium dyplomowe i pracownia dyplomowa). Po zrealizowaniu pracowni dyplomowej w danej jednostce, spełnieniu wszystkich wymagań co do jej zaliczenia określonych w ramach danej jednostki i uzyskaniu pozytywnych ocen ze wszystkich obowiązujących przedmiotów określonych programem studiów, student może  przystąpić do egzaminu dyplomowego (licencjackiego). Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym.

Informacje dodatkowe

Okresem zaliczeniowym na kierunku CHEMIA jest semestr. Na Wydziale Chemii obowiązuje elektroniczna ewidencja przebiegu studiów (indeks elektroniczny).

Po I semestrze studiów obydwa terminy egzaminów z przedmiotu "Chemia ogólna " muszą odbyć się w czasie trwania zwykłej sesji egzaminacyjnej.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Lipiec 2020 - 20:55; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: czwartek, 7. Kwiecień 2022 - 20:15; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki