CHEMIA II stopień, niestacjonarne – edycja 2020/22

CHEMIA II stopień, niestacjonarne – cykl kształcenia 2020-2022

kierunek CHEMIA
studia niestacjonarne drugiego stopnia

 

Informacje ogólne

Wydział Chemii prowadzi studia I i II stopnia na kierunku CHEMIA. Program kształcenia na tym kierunku jest w pełni zgodny z zasadami Polskich Ram Kwalifikacji określonymi w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64), z uwzględnieniem najnowszych standardów kształcenia nauczycieli określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

Niestacjonarne studia II stopnia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Na tych studiach można wybrać następujące specjalności:


  • zaawansowana analityka chemiczna

  • zarządzanie substancjami niebezpiecznymi

W trakcie studiów II stopnia na kierunku CHEMIA studenci poszerzają i rozwijają swoją wiedzę i umiejętności w szeroko rozumianej dziedzinie nauk chemicznych. Program kształcenia ukierunkowany jest przede wszystkim na rozwijanie umiejętności praktycznych studentów, przydatnych w życiu zawodowym, stąd też wysoki udział ćwiczeń praktycznych (laboratoryjnych) z udziałem specjalistycznej aparatury pomiarowej w programie kształcenia.

W prowadzenie zajęć na specjalności zaawansowana analityka chemiczna zaangażowani są naukowcy z Wydziału na co dzień zajmujący się nowoczesną analityką i diagnostyką chemiczną. Studenci tej specjalności otrzymują specjalistyczną wiedzę i nabywają umiejętności w zakresie praktycznego stosowania metod i technik analizy chemicznej i instrumentalnej oraz podstaw diagnostyki molekularnej. Studia skierowane są przede wszystkim do osób chcących znaleźć zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz laboratoriach przemysłowych wykorzystujących techniki pomiarowe, analityczne i diagnostyczne.

Niestacjonarne studia II stopnia na kierunku CHEMIA Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi na Wydziale Chemii stanowią wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia w dziedzinie nauk chemicznych. Studia mają na celu specjalistyczne przygotowanie do prowadzenia i nadzorowania badań określonych przez dyrektywę Unii Europejskiej Nr 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemical substances) określającej obowiązek sporządzania dokumentacji i przeprowadzania rejestracji nowych substancji chemicznych w Europejskiej Agencji Chemikaliów. Studia te kształcą cenionych specjalistów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu gospodarczo-społecznym oraz wnoszą wkład w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego współczesnych problemów. Absolwent studiów tej specjalności zna zasady funkcjonowania systemu REACH oraz wynikające z niego obowiązki nałożone na przedsiębiorców. Potrafi, mając odpowiednie przygotowanie chemiczne oraz rozumiejąc złożoność procesów zachodzących w przyrodzie i znając dostępne narzędzia, odpowiednio zaplanować i skoordynować proces oceny ryzyka dla substancji chemicznej, a także poprawnie przygotować dokumentację i przeprowadzić proces rejestracji tej substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu specjalistycznych zagadnień wchodzących w skład nauk chemicznych. W szczególności absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów chemicznych, prowadzenia działalności o charakterze badawczym oraz gromadzenia i krytycznej analizy danych eksperymentalnych. Osiągnięcie efektów kształcenia studiów drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach i instytucjach publicznych, pozarządowych i badawczo-naukowych, których działalność związana jest z wykorzystaniem chemii. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich) i studiach podyplomowych.

Organizacja toku studiów

Studia odbywają się zgodnie z planami studiów, odrębnymi dla każdej ze specjalności. W ramach studiów studenci uczęszczają na przedmioty obowiązkowe, oraz na przedmioty wybrane przez siebie spośród oferowanych przedmiotów do wyboru (przedmioty fakultatywne).

Każdemu przedmiotowi przyporządkowano określoną liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danego przedmiotu. Odzwierciedlają pracę jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy jaką musi wykonać student aby zaliczyć cały rok akademicki. Punkty ECTS przyporządkowuje się wszystkim formom zajęć, np. wykładom, ćwiczeniom audytoryjnym i laboratoryjnym, seminariom, pracy dyplomowej, bez względu na to czy są przedmiotami obowiązkowymi czy też przedmiotami do wyboru (fakultatywnymi). Punkty ECTS można uzyskać również za prace związane z przygotowaniem przez studenta określonych raportów lub innych opracowań, z jego udziałem w badaniach naukowych, a także punkty związane z samodzielną nauką studenta. Studenci zobowiązani są uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS rocznie (po 30 punktów w każdym semestrze) z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów do wyboru łącznie.

Przedmioty obowiązkowe (obligatoryjne)

Przedmioty obowiązkowe są wyszczególnione w planie studiów z podziałem na wykłady, ćwiczenia, praktyki. Plan określa liczbę godzin poszczególnych zajęć, formę zaliczenia (egzamin, zaliczenie na ocenę) oraz liczbę punktów ECTS przypisanych zajęciom.

Praktyka zawodowa

W przypadku studiów drugiego stopnia studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową po pierwszym roku studiów, w trakcie letniej przerwy wakacyjnej. Praktyka trwa minimum dwa tygodnie (80 godzin) na studiach stacjonarnych oraz minimum 6 dni (48 godzin) na studiach niestacjonarnych, jej pracochłonność odpowiada 4 pkt. ECTS; zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania II roku studiów, co rejestrowane jest w indeksie studenckim odpowiednim wpisem.

Studenci we własnym zakresie poszukują instytucji, w której odbywają praktykę. Samodzielność studenta pod tym względem jest jednym z elementów realizacji efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych. Student może znaleźć sobie miejsce odbywania praktyki zarówno w charakterze wolontariatu, jak i pracy zarobkowej.

Przedmioty do wyboru (fakultatywne)

W trakcie realizacji I semestru w listopadzie studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia zapisują się elektronicznie przez Portal Studenta na przedmioty do wyboru (fakultatywne), na które będą uczęszczali w semestrze 2. Zapisy na przedmioty fakultatywne na 3 semestr prowadzone są elektronicznie w kwietniu roku poprzedzającego. Warunkiem uruchomienia przedmiotu fakultatywnego jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób (wykład min. 25, ćwiczenia audytoryjne min. 15, ćwiczenia laboratoryjne min. 8 osób). W przypadku nieuruchomienia przedmiotu, student który wybrał ten przedmiot wybiera inny, który zgromadził wymaganą liczbę uczestników. Zmiany (tylko w uzasadnionych przypadkach) wybranych przedmiotów fakultatywnych możliwe są w ciągu 7 dni od rozpoczęcia semestru.

Przedmioty dyplomowe

Studenci studiów II stopnia, bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji, wybierają jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą wykonywać pracę magisterską i jednocześnie realizować blok przedmiotów z nią związanych (wykład specjalizacyjny, pracownia specjalizacyjna, wykład monograficzny, seminarium magisterskie i pracownia magisterska). Wybór jednostki organizacyjnej dokonywany jest na podstawie informacji nt. proponowanej tematyki naukowo-badawczej zamieszczonej na jej stronie domowej. Student informuje o swoim wyborze Dziekanat ds. Studenckich, przesyłając wypełnioną indywidualną kartę wyboru do dziekanatu. W ramach pracowni magisterskiej i seminarium magisterskiego, student przygotowuje pracę magisterską, która następnie jest oceniana przez opiekuna pracy oraz recenzenta. Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

Informacje dodatkowe

Okresem zaliczeniowym na kierunku CHEMIA jest semestr. Na Wydziale Chemii obowiązuje elektroniczna ewidencja przebiegu studiów (indeks elektroniczny).

Uczestnictwo w studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku CHEMIA jest odpłatne. Wysokość opłat ustala Rektor UG osobnym zarządzeniem na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Lipiec 2020 - 20:59; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: czwartek, 23. Lipiec 2020 - 20:59; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki