BIZNES CHEMICZNY I stopień, stacjonarne – edycja 2020/24

BIZNES CHEMICZNY I stopień, stacjonarne – cykl kształcenia 2020-2024

kierunek BIZNES CHEMICZNY

3,5-letnie inżyniersko-menadżerskie studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

INFORMACJE OGÓLNE

Wydział Chemii wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym prowadzą studia I stopnia na kierunku BIZNES CHEMICZNY. Program kształcenia na tym kierunku jest w pełni zgodny z zasadami Polskich Ram Kwalifikacji, określonymi w ustawie a dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64)

Profil kształcenia na kierunku Biznes chemiczny w UG, to profil ogólnoakademicki. Oznacza to, że kształcenie odbywa się w sposób obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych oraz praktycznych. Na kierunku studiów Biznes chemiczny studia inżynierskie dodatkowo realizowane są efekty prowadzące do uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji inżynierskich.

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia na kierunku Biznes chemiczny, to obszary kształcenia w zakresie nauk ścisłych oraz nauk społecznych: dziedzina nauk chemicznych, dziedzina nauk ekonomicznych oraz dyscypliny: chemia, i ekonomia. Dyscypliną wiodącą jest chemia.

Biznes Chemiczny to pierwszy tego typu w Polsce unikatowy kierunek studiów o profilu inżyniersko-menadżerskim. Studia trwają 7 semestrów, a ich absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego; w szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich założonych dla kierunku Biznes chemiczny efektów kształcenia.

Studia przygotowują kadrę inżyniersko-menadżerską dla szeroko pojętej branży chemicznej zarówno w dużych zakładach wytwórczych (sektor chemiczny, petrochemiczny, farmaceutyczny, agrochemiczny, spożywczy) jak i małych i średnich przedsiębiorstwach (produkcja kosmetyków, środków czystości, środków ochrony roślin, odzysk metali, przetwórstwo odpadów i in.). Biznesowe elementy wykształcenia umożliwiają absolwentom nie tylko sprawne zakładanie i prowadzenie małych firm działających w zakresie chemii stosowanej, ale także obejmowanie stanowisk menadżerskich w przedsiębiorstwach. Uzyskują oni tym samym znaczącą przewagę na rynku pracy w stosunku do osób z typowym wykształceniem inżynierskim lub menadżerskim, dysponując kompetencjami zarówno z jednego jak i drugiego obszaru wiedzy. 

Absolwent Biznesu Chemicznego będzie dysponował umiejętnościami projektowania procesów technologicznych, kontroli ich jakości, syntezy czy formulacji produktów chemicznych, uruchamiania i nadzorowania instalacji chemicznych, optymalizacji procesów technologicznych czy obsługi typowej dla branży aparatury kontrolno-pomiarowej. Oprócz wiedzy inżynierskiej z zakresu chemii i technologii chemicznej absolwent będzie specjalistą w zakresie ekonomiki i zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, projektowania i finansowania start-upów czy zarządzania zasobami ludzkimi w małej firmie.

Kierunek Biznes Chemiczny został zainspirowany przez pracodawców z branży chemicznej, współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim w ramach Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemii UG. Część z zajęć na tych studiach prowadzona będzie właśnie przez praktyków otoczenia gospodarczego, a duży nacisk położony został na atrakcyjne praktyki przemysłowe. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia i studiach podyplomowych.

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

Studia odbywają się zgodnie z programem studiów. W ramach studiów studenci uczęszczają na przedmioty obowiązkowe, oraz na przedmioty wybrane przez siebie spośród oferowanych przedmiotów do wyboru (przedmioty fakultatywne).

Każdemu przedmiotowi przyporządkowano określoną liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danego przedmiotu. Odzwierciedlają pracę jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy jaką musi wykonać student aby zaliczyć cały rok akademicki. Punkty ECTS przyporządkowuje się wszystkim komponentom studiów, np. wykładom, ćwiczeniom audytoryjnym i laboratoryjnym, seminariom, pracy dyplomowej, bez względu na to czy są przedmiotami obowiązkowymi czy też przedmiotami do wyboru (fakultatywnymi). Punkty ECTS można uzyskać również za prace związane z przygotowaniem przez studenta określonych raportów lub innych opracowań, z jego udziałem w badaniach naukowych, a także punkty związane z samodzielną nauką studenta. Studenci zobowiązani są uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS rocznie (po 30 punktów w każdym semestrze) z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów do wyboru łącznie.

Jednym z warunków ukończenia studiów jest odbycie praktyki zawodowej przewidzianej planem studiów.

Przedmioty obowiązkowe (obligatoryjne)

Przedmioty obowiązkowe są wyszczególnione w planie studiów z podziałem na wykłady, ćwiczenia, praktyki. Plan określa liczbę godzin poszczególnych zajęć, formę zaliczenia (egzamin, zaliczenie na ocenę, zaliczenie bez wpisywania oceny) oraz liczbę punktów ECTS przypisanych zajęciom.

Przedmioty do wyboru (fakultatywne)

Na pierwszym roku studiów I stopnia wszystkie przedmioty są obowiązkowe, przedmioty do wyboru (fakultatywne) studenci realizują dopiero od semestru 3 (II rok studiów). Zapisy na przedmioty fakultatywne prowadzone są elektronicznie poprzez Portal Studenta w kwietniu roku poprzedzającego. Warunkiem uruchomienia przedmiotu fakultatywnego jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób (wykład min. 25, ćwiczenia audytoryjne min. 15, ćwiczenia laboratoryjne min. 8 osób). W przypadku nieuruchomienia przedmiotu, student wybiera inny, który zgromadził wymaganą liczbę uczestników.

Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa jest dopełnieniem procesu kształcenia. Praktyka trwa nie krócej niż 3 tygodnie (75 godzin) i przypisuje się jej 4 pkt. ECTS. Praktyka odbywa się w letniej przerwie wakacyjnej po II roku studiów, zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania III roku studiów, co rejestrowane jest w indeksie studenckim (indeksie elektronicznym) odpowiednim wpisem. Praktykę można odbywać w jednostkach gospodarczych, instytucjach życia publicznego, instytucjach naukowo-badawczych lub innych.

Studenci we własnym zakresie lub po konsultacji z kierownikiem/opiekunem praktyk zawodowych poszukują instytucji, w której odbędą praktykę. Samodzielność studenta pod tym względem należy uważać za istotny element realizacji jednego z podstawowych celów praktyki - przygotowania do wyjścia poza mury uczelni i rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej. Student może znaleźć sobie miejsce odbywania praktyki zarówno w charakterze wolontariatu jak i pracy zarobkowej.

PRZEDMIOTY DYPLOMOWE

W trakcie czwartego semestru, studenci studiów I stopnia wybierają jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą realizowali w semestrach szóstym i siódmym blok przedmiotów dyplomowych (wykład inżynierski, seminarium inżynierskie i pracownię inżynierską). W ramach pracowni inżynierskiej i seminarium inżynierskiego studenci przygotowują projekt dyplomowy. Projekt dyplomowy będzie zawierał zarówno aspekty chemiczne jak i ekonomiczne związane z realizacją wybranego procesu technologicznego. Po zrealizowaniu projektu, prezentują uzyskane rezultaty na forum grupy oraz składają pracę inżynierską, która ma formę krótkiego sprawozdania z realizacji projektu i jest oceniana przez opiekuna oraz recenzenta pracy. Studia I stopnia kończą się egzaminem inżynierskim.

INFORMACJE DODATKOWE

Okresem zaliczeniowym na kierunku BIZNES CHEMICZNY jest semestr. Na Wydziale Chemii obowiązuje elektroniczna ewidencja przebiegu studiów (indeks elektroniczny).

Po I semestrze studiów obydwa terminy egzaminów z przedmiotu "Podstawy chemii" muszą odbyć się w czasie trwania zwykłej sesji egzaminacyjnej.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Lipiec 2020 - 20:47; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: czwartek, 23. Lipiec 2020 - 20:47; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki