Badania | Wydział Chemii

Tematyka badań

Pracownia Analityki i Radiochemii Środowiska:

 • chemiczna i radiochemiczna analiza śladowa, specjacja metali i radionuklidów w przyrodzie,
 • oznaczanie naturalnych (210Po, 210Pb, 226Ra, 234U, 235U, 238U, 230Th, 232Th) oraz sztucznych (55Fe, 63Ni, 238Pu, 239+240Pu, 241Pu, 241Am) radionuklidów w próbkach przyrodniczych,
 • rozmieszczenie i nagromadzanie pierwiastków promieniotwórczych w organizmach morskich i lądowych,
 • biogeochemia polonu, uranu i plutonu w ekosystemie południowego Bałtyku,
 • zastosowanie nierównowagi promieniotwórczej 210Po/210Pb, 234U/238U, 235U/238U, 238Pu/239+240Pu oraz 241Pu/239+240Puw badaniach źródeł pochodzenia polonu, uranu i plutonu w ekosystemach naturalnych,
 • wpływ katastrofy jądrowej w Czarnobylu na radioaktywne skażenie Polski,
 • oznaczanie naturalnych (210Po, 210Pb, 226Ra, 234U, 235U, 238U, 230Th, 232Th) oraz sztucznych (238Pu, 239+240Pu, 241Pu, 241Am) radionuklidów w produktach spożywczych,
 • radiologiczne skutki pobierania radionuklidów z powietrza i żywności oraz w wyniku palenia papierosów dla mieszkańców Polski.

Pracownia Chemii Środowiska i Ekotoksykologii:

 • pierwiastki metaliczne w jadalnych gatunkach grzybów,
 • badania nad nagromadzaniem metali przez grzyby wyższe,
 • skład mineralny, ocena właściwości bioindykacyjnych grzybów wielkoowocnikowych,
 • analiza współzależności występowania metali w owocnikach grzybów wielkoowocnikowych i glebie,
 • polichlorowane naftaleny (PCNs): występowanie w środowisku przyrodniczym, modelowanie właściwości fizykochemicznych i termodynamicznych, toksyczność, skład preparatów technicznych,
 • badania wpływu budowy chemicznej na toksyczność trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO),
 • problematyka eliminacji polichlorowanych bifenyli (PCBs) z urządzeń na terenie województwa pomorskiego w świetle norm Unii Europejskiej,
 • skażenie rtęcią środowiska przyrodniczego w Polsce północnej,
 • badania nad chemicznymi czynnikami eksterminacji orłów bielików,
 • występowanie i wielkość spożycia pozostałości związków chloroorganicznych w Polsce,
 • problematyka zanieczyszczenia części południowej Morza Bałtyckiego trwałymi, toksycznymi i ulegającymi biokumulacji związkami halogenoorganicznymi,
 • odpady niebezpieczne - polichlorowane bifenyle (PCBs), polichlorowane terfenyle (PCTs) - produkcja, stosowanie, inwentaryzacja i unieszkodliwianie w Polsce,
 • problematyka skażenia środowiska sulfonamidem perfluorooktanu, siarczanem perfluoroheksanu, kwasem perfluorooktanowym i siarczanem perfluorooktanu.

Pracownia Chemometrii Środowiska:

 • opracowanie komputerowych metod oceny ryzyka ze strony nanomateriałów dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego,
 • modelowanie właściwości fizykochemicznych oraz transportu i deponowania w środowisku przyrodniczym związków chemicznych z grupy farmaceutyków i środków ochrony osobistej (ang. PPCP – Pharmaceuticals and Personal Care Products),
 • komputerowe projektowanie cieczy jonowych przyjaznych dla środowiska przyrodniczego,
 • poszukiwanie ilościowych zależności między strukturą chemiczną a właściwościami i toksycznością trwałych zanieczyszczeń organicznych (ang. POPs – Persistent Organic Pollutants).
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Treść wprowadzona przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 marca 2017 roku, 14:34