fbpx Tematyka prac magisterskich | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Tematyka prac magisterskich

Tematyka prac magisterkich

Proponowana tematyka prac magisterskich w Katedrze Chemii Analitycznej

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

Badanie równowag kompleksotwórczych w roztworze. Wpływ środowiska reakcji na zdolność wiązania jonów metali i obojętnych cząsteczek organicznych przez układy supramolekularne. Reakcje na granicy faz ciało stałe roztwór. Funkcjonalizacja powierzchni szkła, diamentu, złota i innych materiałów elektrodowych dla potrzeb sensorów rozpoznawania molekularnego. Badania układów redoks aktywnych metodami woltametrycznycmi. Analityka śladowych ilości metali, toksyn i ich metabolitów oraz połączeń organicznych  metodami elektrochemicznymi chemii medycznej.
 
 

dr Iwona Dąbkowska

Badanie mechanizmów uszkodzeń DNA na poziomie molekularnym. Dysocjacyjne przyłączanie elektronu. Tautomeria prototropowa indukowana nadmiarowymi elektronami. Nietypowe układy anionowe.

 
 
 
 

dr Jaromir Kira

Badanie właściwości kompleksotwórczych N-podstawionych makrocykli, amin heterocyklicznych, związków posiadających N-donorowe centra kompleksotwórcze, modelowanie równowag, badanie wpływu podstawników o różnym charakterze chemicznym, dużych grup funkcyjnych, donorów elektronów na strukturę jonu kompleksowego, badanie kompleksów mieszanych, modelowanie struktury jonu kompleksowego. Badanie składu produktu żywnościowego pod kątem chemicznych interakcji między składnikami.

 

dr Paweł Niedziałkowski

Synteza i badania fizykochemiczne organicznych układów supramolekularnych (np: eterów koronowych, układów makrocyklicznych, dendrymerów). Synteza pochodnych aminokwasów i peptydów zawierających centra chromoforowe fluorescencyjne i redoks aktywne. Badania nad biologicznie aktywnymi połączeniami pochodnych 9,10-antrachinonu. Synteza związków chemicznych o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych. Synteza układów rozpoznawania molekularnego na potrzeby analityki medycznej i inżynierii biomedycznej.   

 

dr Dorota Zarzeczańska

Charakterystyka fizykochemiczna chromojonoforów i fluoroforów. Badania właściwości kwasowo-zasadowych i kompleksotwórczych związków organicznych metodami potencjometrycznymi, spektroskopowymi, konduktometrycznymi i woltamperometrycznymi w roztworach wodnych, niewodnych i mieszanych.

 

prof. UG, dr hab. Beata Grobelna

Synteza oraz badania właściwości spektroskopowych materiałów luminezujących otrzymanych w postaci lotnej oraz w formie cienkich warstw. Badanie przenikalności substancji organicznych przez układy blon biologicznych na potrzeby przemysłu kosmetycznego. 

dr Grzegorz Romanowski

Synteza, badania strukturalne oraz charakterystyka spektroskopowa chiralnych kompleksów wanadu(V) i molibdenu(VI) z zasadami Schiffa. Badanie właściwości katalitycznych nowych chiralnych katalizatorów w reakcjach utleniania prochiralnych organicznych siarczków oraz olefin.


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paweł Niedziałkowski
Treść wprowadzona przez: Paweł Niedziałkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 marca 2019 roku, 16:44