Tematyka prac dyplomowych i magisterskich

Tematyka prac magisterkich

Proponowana tematyka prac magisterskich w Katedrze Chemii Analitycznej

 

dr Iwona Dąbkowska

Modelowanie procesów redoks neuroprzekaźników. Przewidywanie metodami kwantowochemicznymi właściwości molekuł o znaczeniu biologicznym. Badanie mechanizmów uszkodzeń DNA na poziomie molekularnym. Dysocjacyjne przyłączanie elektronu. Tautomeria prototropowa indukowana nadmiarowymi elektronami. Nietypowe układy anionowe. 

 

dr hab. Beata Grobelna, prof. UG

Tematyka badawcza dotyczy w dużej mierze chemii i analityki wyrobów kosmetycznych. Otrzymywanie nowych receptur produktów kosmetycznych, badanie przenikalności substancji aktywnych oraz stopnia nawilżenia skóry za pomocą dostępnych w pracowni aparatów. Synteza oraz badania właściwości spektroskopowych nowych materiałów luminezujących (opartych na jonach lantanowców lub fluoroforach organicznych) otrzymanych w postaci litej oraz w formie cienkich warstw. 

 

dr hab. Paweł Niedziałkowski, prof. UG

Tematy prac dyplomowych i magisterskich wykonywane pod moją opieką aktualnie  skupiają się na syntezie  nanomateriałów, które w dalszym etapie wykorzystywane są do tworzenia sensorów bądź też biosensorów elektrochemicznych. Pomiar detekcji elektrochemicznej opiera się na analizie pojedynczych molekuł lub też otrzymaniu biosensorów opartych na bazie aptasensorów, immunosensorów lub też sensorów z wykorzystaniem peptydydów. Badania wykonywane są z wykorzystaniem komercyjnie dostępnych materiałach elektrodowych (elektroda złota, węglowa typu węgiel szklisty (GC), elektroda diamentowa domieszkowana borem (BDD)) oraz na nowych elektrodach otrzymywanych  w technologii druku 3D. 

 

dr hab. Grzegorz Romanowski, prof. UG

Tematyka badawcza dotyczy syntezy nowych chiralnych homo- oraz heterogenicznych katalizatorów, opartych m.in. na kompleksach wanadu(V) i molibdenu(VI) z optycznie czynnymi zasadami Schiffa oraz ich zredukowanymi formami. Ponadto, prowadzone są badania rentgenograficzne nad ustaleniem ich struktury cząsteczkowej i krystalicznej, a także charakterystyka spektroskopowa z wykorzystaniem technik IR, VCD, UV-Vis, dichroizmu kołowego oraz jedno- i dwuwymiarowych technik NMR. Otrzymane katalizatory badane są również pod kątem ich zdolności katalitycznych w modelowych reakcjach sulfoksydacji prochiralnych organicznych siarczków, a także reakcjach utleniania alkenów i monoterpenów. 

 

dr Anna Wcisło

Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych z wykorzystaniem różnych metod fizykochemicznych. Charakterystyka i modyfikacja powierzchni materiałów techniką pomiaru kąta zwilżania. Zastosowanie metod elektroanalitycznych oraz pomiaru zwilżalności w aspekcie tworzenia czujników i biosensorów.

 
 

dr Dorota Zarzeczańska

Główne tematy badawcze dotyczą właściwości kwasowo-zasadowych związków organicznych i modyfikowanych powierzchni elektrodowych ( metody  spektroskopowe i elektrochemiczne). Związki redoks aktywne, takie jak pochodne antrachinonu i innych chinonów wspomagają transfer elektronów, dlatego badane są ich właściwości elektrochemiczne w roztworze, na powierzchni elektrod stałych oraz w cienkich warstwach polimerycznych osadzanych na powierzchniach elektrodowych. Badania mają na celu opracowanie optymalnych warunków modyfikacji oraz badania procesu transferu elektronów w aspekcie wykorzystania ich w kontroli procesów biochemicznych. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 4. Marzec 2014 - 00:43; osoba wprowadzająca: Paweł Niedziałkowski Ostatnia zmiana: niedziela, 28. Styczeń 2024 - 21:45; osoba wprowadzająca: Paweł Niedziałkowski