Skład osobowy | Wydział Chemii

Skład osobowy

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy techniczni