fbpx Prace magisterskie | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Prace magisterskie

Prace magisterskie

Drodzy Studenci!

Serdecznie zapraszamy do wykonywania prac magisterskich w Zespole Chemii Związków Biologicznie Czynnych, działającej w ramach Katedry Biochemii Molekularnej.

Tematyka badań realizowanych w naszym Zespole obejmuje projektowanie i syntezy różnego rodzaju związków biologicznie czynnych, takich jak peptydy, peptydowe kwasy nukleinowe (PNA), związki o właściwościach neuroprotekcyjnych i pro-regeneracyjnych, niebiałkowe pochodne aminokwasowe (wykorzystywane m.in. do otrzymania triazolowych kwasów nukleinowych), a także koniugaty peptydów z innymi związkami biologicznie czynnymi (np. wankomycyną, dopaminą, PNA). Zajmujemy się również poszukiwaniem nowych związków przeciwwirusowych blokujących replikację wirusa HIV poprzez wiązanie się z jego RNA. Zsyntezowane związki są przedmiotem badań o charakterze interdyscyplinarnym (wykonywanych we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi), których celem jest określenie aktywności biologicznej tych związków (m.in. cytotoksyczności, aktywności przeciwdrobnoustrojowej, przeciwnowotworowej, antyparkinsonowskiej, trwałości w płynach fizjologicznych, zdolności do pokonywania bariery krew mózg lub tworzenia trwałych kompleksów z kwasami nukleinowymi: DNA i RNA). Związki będące przedmiotem badań mają istotne znaczenie ze względu na potencjalne możliwości ich wykorzystania w diagnostyce medycznej i/lub terapii farmakologicznej.

Nasz Zespół dysponuje bogatym warsztatem syntetycznym i analitycznym, m.in. automatycznym i półautomatycznym syntezatorem peptydów, syntezatorem mikrofalowym, analitycznymi i preparatywnymi chromatografami cieczowymi (HPLC, UHPLC i LC-MS), spektrometrem mas, aparatami do elektroforezy kapilarnej, fluorymetrem. Magistrantom oferujemy wsparcie merytoryczne oraz możliwość własnej propozycji tematu badawczego.

Doświadczenie (zarówno wiedza teoretyczna jak i praktyczna) zdobyte w trakcie wykonywania pracy magisterskiej w naszym Zespole może stanowić solidne podstawy do dalszego rozwoju kariery naukowej lub zawodowej.

Propozycje tematów prac magisterskich:

  • Synteza oraz badanie właściwości peptydów penetrujących komórkę (CPP)
  • Projektowanie i synteza peptydowych kwasów nukleinowych (PNA)
  • Synteza oraz charakterystyka 1,2,3-triazolowych aminokwasów i ich pochodnych

Tematy prac magisterskich zrealizowane w poszczególnych latach:

Rok akademicki 2019/2020

Alicja Dawicka - opiekun dr hab. Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Projektowanie i chemiczna synteza peptydowych kwasów nukleinowych (PNA) jako potencjalnych inhibitorów furyny

Rok akademicki 2018/2019

Wojciech Kowalski - opiekun dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Tytuł pracy: Synteza i analiza analogów RGD

Rok akademicki 2016/2017

Natalia Zawadzka - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Synteza koniugatów transportanu 10 z biologicznie czynnymi związkami

Agata Tabor - opiekun dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Tytuł pracy: Synteza N9-(2-azydoetylo)guaniny

Rok akademicki 2015/2016

Ewelina Backtrog - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Synteza koniugatu transportanu 10 z dopaminą

Aleksandra Andruszkiewicz - opiekun prof. dr hab. Piotr Rekowski
Tytuł pracy: Synteza analogów galaniny i ocena ich powinowactwa do receptorów GALR2

Kamila Szocik - opiekun dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Tytuł pracy: Synteza i charakterystyka aminokwasów zawierających pierścień triazolowy (TzAA)

Rok akademicki 2014/2015

Arkadiusz Kociuba - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Synteza analogów transportanu 10 jako substratów wykorzystywanych w reakcji 1,3-dipolarnej cykloaddycji Huisgena

Natalia Skerka - opiekun prof. dr hab. Piotr Rekowski
Tytuł pracy: Synteza koniugatu fragmentu białka Tat(47-57) z wankomycyną

Rok akademicki 2013/2014

Agnieszka Kozłowska - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Synteza i zastosowanie ludzkiej galaniny znakowanej lantanowcem do oceny oddziaływań ligand-receptor

Dorota Ryszewska - opiekun dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Tytuł pracy: Synteza 1-karboksypochodnych 1,2,3-triazoli

Rok akademicki 2011/2012

Alina Kupczyńska - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Synteza koniugatu PNA-PTD-4 z wykorzystaniem reakcji cykloaddycji azydkowo-alkinowej Huisgena

Katarzyna Milewska - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Synteza [Ala50,51,52,55,57]Tat(47-57) oraz jego analogu zwierającego sondę fluorescencyjną

Sylwia Moroz - opiekun dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Tytuł pracy: Synteza alkilowych pochodnych tyminy

Karolina Sobisz - opiekun dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Tytuł pracy: Synteza pochodnych alkinowych kwasów karboksylowych

Anna Miszka - opiekun dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Tytuł pracy: Kwas propargilowy i jego pochodne w syntezie organicznej

Rok akademicki 2010/2011

Patrycja Głuchowska - opiekun dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Tytuł pracy: Synteza N1 podstawionych azydkowych pochodnych tyminy

Julia Haracz - opiekun prof. dr hab. Piotr Rekowski
Tytuł pracy: Synteza koniugatu PTD-4-G-Lys-PNA specyficznego inhibitora białka STAT1

Justyna Woluszewska - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Synteza analogu tansportanu-10 modyfikowanego w pozycji 12 i 15 resztą lizyny oraz w pozycji 17 resztą kwasu 2-aminoizomasłowego

Katarzyna Jankiewicz - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Synteza hybrydowego analogu PTD-4-mitoparanu o potencjalnych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i/lub przeciwnowotworowych

Rok akademicki 2009/2010

Michał Dobkowski - opiekun dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Tytuł pracy: Synteza azydkowych i alkinowych substratów reakcji Huisgena

Milena Maciuszek - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Synteza pochodnych ornityny zawierających nukleozasady

Rok akademicki 2008/2009

Monika Wojciechowska - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Synteza nukleozydowych pochodnych aminokwasów

Aleksandra Szychowska - opiekun dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Tytuł pracy: Synteza analogu systeminy zawierającego resztę kwasu propynowego na N-końcu

Rok akademicki 2007/2008

Aleksandra Szczepańska - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Synteza analogów transportanu-10 o potencjalnej aktywności przeciwbakteryjnej

Elżbieta Lus - opiekun dr hab. Piotr Mucha
Tytuł pracy: Analiza biomolekuł metodą elektroforezy kapilarnej w pokrywanych kapilarach

Rok akademicki 2006/2007

Jolanta Kamińska - opiekun dr hab. Piotr Mucha
Tytuł pracy: Synteza map peptydowych i modyfikacji posttranslacyjnych białek metodą elektroforezy kapilarnej

Rok akademicki 2005/2006

Weronika Liszka - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Synteza analogów transportanu zawierających zasady nukleinowe

Anna Swital opiekun dr hab. Piotr Mucha
Tytuł pracy: Synteza nukleozydowych analogów transportanu

Rok akademicki 2004/2005

Magdalena Syta - opiekun prof. dr hab. Piotr Rekowski
Tytuł pracy: Synteza monomerów analogów PNA oraz peptydów zawierających te monomery

Brygida Lewandowska - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Synteza analogów fragmentu galaniny modyfikowanych w pozycji 14 pochodnymi lizyny zawierającymi w łańcuchach bocznych zasady nukleinowe

Rok akademicki 2003/2004

Anna Tarasiuk - opiekun prof. dr hab. Piotr Rekowski
Tytuł pracy: Synteza pochodnych aminokwasów zawierających w łańcuchach bocznych zasady azotowe i ich wykorzystanie w syntezie peptydów

Joanna Rakowska - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Synteza analogów fragmentu galaniny modyfikowanych w pozycji 14 pochodnymi lizyny zawierającymi w łańcuchach bocznych nukleozydy

Olga Podkowska - opiekun dr Piotr Mucha
Tytuł pracy: Synteza polipeptydów zawierających w łańcuchach bocznych nukleozydy

Rok akademicki 2002/2003

Mariola Olkowicz - opiekun prof. dr hab. Piotr Rekowski
Tytuł pracy: Synteza pochodnych aminokwasowych zawierających zasady azotowe w łańcuchach bocznych oraz ich wykorzystanie w syntezie peptydów

Anna Kozłowska - opiekun dr Piotr Mucha
Tytuł pracy: Synteza dendrymerowych ligandów wiążących TAR RNA wirusa HIV-1

Rok akademicki 2000/2001

Jolanta Soroko - opiekun dr Agnieszka Szyk
Tytuł pracy: Synteza analogów N-końcowego fragmentu galaniny modyfikowanych w pozycjach 6, 8 lub 14

Renata Szmurło - opiekun prof. dr hab. Piotr Rekowski
Tytuł pracy: Chemiczna synteza galaniny oraz jej hybrydowego analogu zawierającego fragment galaniny i C-końcowy fragment endoteliny-1

Rok akademicki 1999/2000

Jolanta Goślicka - opiekun dr Agnieszka Szyk
Tytuł pracy: Analogi fragmentu białka Tat o ograniczonej swobodzie konformacyjnej

Magdalena Woszczyna-Dalek - opiekun prof. dr hab. Piotr Rekowski
Tytuł pracy: Synteza analogów fragmentu galaniny 1-15 podstawionych w pozycji 14

Rok akademicki 1998/1999

Małgorzata Dullek - opiekun prof. dr hab. Piotr Rekowski
Tytuł pracy: Synteza N-końcowego fragmentu Galaniny Gal(1-15)NH2 i jej analogów ze zmianami w pozycji czwartej

Mariusz Adamczyk - opiekun dr Piotr Mucha
Tytuł pracy: Próby sprzęgania polipeptydów z białkami za pomocą kwasu 1,2,3-tiadiazolo-4-karboksylowego

Joanna Stobińska - opiekun prof. dr hab. Piotr Rekowski
Tytuł pracy: Synteza fragmentów fosfatazy białkowej 2A z fosforylowaną resztą tyrozyny

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jarosław Ruczyński
Treść wprowadzona przez: Jarosław Ruczyński
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 4 kwietnia 2020 roku, 11:00