Chemia II stopień, stacjonarne edycja 2022/24

CHEMIA II stopień, stacjonarne – cykl kształcenia 2022-2024

kierunek CHEMIA
studia stacjonarne drugiego stopnia

 

Informacje ogólne

Wydział Chemii prowadzi studia I i II stopnia na kierunku CHEMIA. Program kształcenia na tym kierunku jest w pełni zgodny z zasadami Polskich Ram Kwalifikacji określonymi w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 z późn. zm.), z uwzględnieniem najnowszych standardów kształcenia nauczycieli określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.

Studia II stopnia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Na tych studiach można wybrać następujące specjalności:

  • analityka i diagnostyka chemiczna
  • chemia biomedyczna
  • chemia i technologia środowiska
  • digital chemistry (specjalność anglojęzyczna)

Studenci studiów drugiego stopnia deklarują wybór specjalności w trakcie rekrutacji na kierunek CHEMIA. Kształcenie w ramach specjalności rozpoczyna się od pierwszego semestru studiów, przy czym w toku studiów część przedmiotów jest obligatoryjna dla wszystkich studentów. O limitach przyjęć na poszczególne specjalności decyduje dziekan biorąc pod uwagę preferencje studentów oraz minimalną liczbę studentów potrzebną do uruchomienia specjalności. W przypadku niewielkiego zainteresowania daną specjalnością na drugim stopniu studiów nie jest ona uruchamiana; wówczas studenci są zapisywani na uruchamiane specjalności zgodnie ze swoimi, kolejnymi preferencjami oraz wynikami uzyskanymi w toku rekrutacji. Pierwszeństwo wyboru mają studenci, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów podczas rekrutacji. Rekrutacja na specjalność anglojęzyczną digital chemistry została ona wyodrębniona w procesie rekrutacyjnym w osobną ścieżkę.

Studenci studiów II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku CHEMIA, mogą w trakcie rekrutacji na studia II stopnia zadeklarować chęć realizacji opcjonalnego modułu kształcenia nauczycielskiego (nie dotyczy specjalności anglojęzycznej digital chemistry).

W trakcie studiów II stopnia na kierunku CHEMIA studenci pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności w szeroko rozumianej dziedzinie nauk chemicznych. Studia ukierunkowane są na zdobywanie umiejętności praktycznych, stąd wysoki udział ćwiczeń praktycznych, głównie laboratoryjnych, w trakcie których studenci wykonują samodzielnie różnorodne zadania o charakterze eksperymentalnym. W ramach poszczególnych specjalności studenci realizują m.in. zajęcia związane z syntezą i analizą związków biologicznie czynnych oraz zastosowaniem metod obliczeniowych w chemii. Studenci oferowanych specjalności: analityka i diagnostyka chemiczna, chemia biomedyczna, chemia i technologia środowiska - jeśli ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku CHEMIA - mogą dodatkowo uzyskać uprawnienia do nauczania chemii we wszystkich typach szkół wybierając opcjonalny moduł kształcenia nauczycielskiego.

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu specjalistycznych zagadnień wchodzących w skład nauk chemicznych. W szczególności absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów chemicznych, prowadzenia działalności o charakterze badawczym oraz gromadzenia i krytycznej analizy danych eksperymentalnych. Osiągnięcie efektów uczenia się studiów drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach i instytucjach publicznych, pozarządowych i badawczo-naukowych, których działalność związana jest z wykorzystaniem chemii. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych.

Absolwent, który zrealizował opcjonalny moduł kształcenia nauczycielskiego jest przygotowany do nauczania przedmiotu chemia we wszystkich typach szkół.

Od roku akademickiego 2022/2023 uruchomiono specjalność anglojęzyczną digital chemistry. Absolwent tej specjalności posiada pogłębioną, specjalistyczną wiedzę w zakresie podstawowych działów chemii, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik chemoinformatycznych, metod obliczeniowych chemii kwantowej oraz technik informatycznych stosowanych do modelowania i symulacji układów fizycznych i chemicznych. Potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące prostych problemów badawczych z zakresu chemii cyfrowej. Absolwent jest przygotowany do kierowania pracą zespołową, potrafi współdziałać z innymi osobami w grupie oraz pełnić w niej wiodącą rolę. Śledzi krajowe i światowe postępy naukowe w dziedzinie chemii dzięki znajomości fachowej literatury. Biegle posługuje się językiem angielskim na poziomie B2+ zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

Organizacja toku studiów

Studia odbywają się zgodnie z planami studiów, odrębnymi dla każdej ze specjalności. W ramach studiów studenci uczęszczają na zajęcia obowiązkowe, oraz na zajęcia wybrane przez siebie spośród oferowanych zajęć do wyboru (zajęcia fakultatywne).

Każdym zajęciom przyporządkowano określoną liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym zajęciom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danych zajęć. Odzwierciedlają pracę jakiej wymagają każde zajęcia w stosunku do całkowitej ilości pracy jaką musi wykonać student aby zaliczyć cały rok akademicki. Punkty ECTS przyporządkowuje się wszystkim formom zajęć, np. wykładom, ćwiczeniom audytoryjnym i laboratoryjnym, seminariom, pracy dyplomowej, bez względu na to czy są zajęciami obowiązkowymi czy też zajęciami do wyboru (fakultatywnymi). Punkty ECTS można uzyskać również za prace związane z przygotowaniem przez studenta określonych raportów lub innych opracowań, z jego udziałem w badaniach naukowych, a także punkty związane z samodzielną nauką studenta. Studenci zobowiązani są uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS rocznie (po 30 punktów w każdym semestrze) z zajęć obowiązkowych i zajęć do wyboru łącznie.

Jednym z warunków ukończenia studiów jest odbycie praktyki zawodowej przewidzianej planem studiów (wymóg ten nie dotyczy specjalności anglojęzycznej digital chemistry).

Zajęcia obowiązkowe (obligatoryjne)

Zajęcia obowiązkowe są wyszczególnione w planie studiów z podziałem na wykłady, ćwiczenia, praktyki. Plan określa liczbę godzin poszczególnych zajęć, formę zaliczenia (egzamin, zaliczenie na ocenę) oraz liczbę punktów ECTS przypisanych zajęciom.

Praktyka zawodowa

W przypadku studiów stacjonarnych drugiego stopnia studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową po pierwszym roku studiów, w trakcie letniej przerwy wakacyjnej (wymóg ten nie dotyczy specjalności anglojęzycznej digital chemistry). Praktyka trwa minimum dwa tygodnie (80 godzin), jej pracochłonność odpowiada 4 pkt. ECTS; zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania II roku studiów, co rejestrowane jest w indeksie studenckim odpowiednim wpisem.

Studenci we własnym zakresie poszukują instytucji, w której odbywają praktykę. Samodzielność studenta pod tym względem jest jednym z elementów realizacji efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych. Student może znaleźć sobie miejsce odbywania praktyki zarówno w charakterze wolontariatu, jak i pracy zarobkowej.

Zajęcia do wyboru (fakultatywne)

W trakcie realizacji I semestru w listopadzie studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia zapisują się elektronicznie przez Portal Studenta na zajęcia do wyboru (fakultatywne), na które będą uczęszczali w semestrze 2. Zapisy na zajęcia fakultatywne na 3 semestr prowadzone są elektronicznie w okresie luty-kwiecień roku poprzedzającego. Warunkiem uruchomienia zajęć fakultatywnych jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób (wykład min. 25, ćwiczenia audytoryjne min. 15, ćwiczenia laboratoryjne min. 8 osób). W przypadku nieuruchomienia zajęć, student który wybrał te zajęcia wybiera inne, które zgromadziły wymaganą liczbę uczestników.

Na trzecim semestrze studenci realizują zajęcia fakultatywne z oferty anglojęzycznych przedmiotów do wyboru za minimum 4 punkty ECTS.

Moduł kształcenia nauczycielskiego

W trakcie rekrutacji, studenci wszystkich specjalności poza anglojęzyczną digital chemistry, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku CHEMIA, mogą zadeklarować chęć realizacji opcjonalnego modułu kształcenia nauczycielskiego (kontynuacja modułu kształcenia nauczycielskiego rozpoczętego na studiach I stopnia na kierunku CHEMIA lub realizacja modułu od podstaw). Zajęcia wchodzące w skład modułu, dla studentów kontynuujących moduł z pierwszego stopnia studiów, trwają przez trzy pierwsze semestry studiów i obejmują łącznie 60 godzin ćwiczeń i konwersatoriów oraz 120 godzin praktyki w szkole. Kontynuowanemu modułowi przypisano 9 punktów ECTS na II stopniu studiów. Zajęcia wchodzące w skład modułu, dla studentów rozpoczynających kształcenie nauczycielskie od podstaw na II stopniu studiów, trwają przez wszystkie 4 semestry studiów i obejmują łącznie 118 godzin wykładów, 272 godziny ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych i konwersatoriów oraz 150 godzin praktyk psychologiczno-pedagogicznych oraz praktyki w szkole. Moduł rozpoczęty od podstaw na II stopniu studiów ma przypisanych 29 punktów ECTS. Zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk objętych modułem daje dodatkowo absolwentom uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół.

Zajęcia dyplomowe

Studenci studiów II stopnia, bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji, wybierają jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą wykonywać pracę magisterską i jednocześnie realizować blok zajęć z nią związanych (wykład specjalizacyjny, pracownia specjalizacyjna, wykład monograficzny, seminarium magisterskie i pracownia magisterska). Wybór jednostki organizacyjnej dokonywany jest na podstawie informacji nt. proponowanej tematyki naukowo-badawczej zamieszczonej na czas wyborów na  stronie domowej Wydziału Chemii w zakładce Dyplomanci. Student informuje o swoim wyborze Dziekanat ds. Studenckich, przesyłając wypełnioną indywidualną kartę wyboru do dziekanatu. W ramach pracowni magisterskiej i seminarium magisterskiego, student przygotowuje pracę magisterską, która następnie jest oceniana przez opiekuna pracy oraz recenzenta. Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

Informacje dodatkowe

Okresem zaliczeniowym na kierunku CHEMIA jest semestr. Na Wydziale Chemii obowiązuje elektroniczna ewidencja przebiegu studiów (indeks elektroniczny).

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 19. Wrzesień 2022 - 20:53; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 19. Wrzesień 2022 - 20:54; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki