Chemia I stopień, stacjonarne edycja 2022/25

CHEMIA I stopień, stacjonarne – cykl kształcenia 2022-2025

kierunek CHEMIA
studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Informacje ogólne

Wydział Chemii prowadzi studia I i II stopnia na kierunku CHEMIA. Program kształcenia na tym kierunku jest w pełni zgodny z zasadami Polskich Ram Kwalifikacji, określonymi w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 z późn. zm.), z uwzględnieniem najnowszych standardów kształcenia nauczycieli określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a dnia 25 lipca 2019 r.

Studia I stopnia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Na tych studiach oferujemy do wyboru cztery specjalności:

  • analityka i diagnostyka chemiczna
  • chemia kosmetyków
  • chemia biomedyczna
  • chemia żywności

Studenci studiów I stopnia kierunku CHEMIA realizują jednakowy program studiów w trakcie pierwszego semestru studiów. Kształcenie w ramach specjalności rozpoczyna się od semestru drugiego, przy czym w toku studiów część zajęć jest obligatoryjna dla wszystkich studentów. Studenci są przypisani do danej specjalności w trakcie pierwszego semestru na podstawie deklaracji wyboru składanego w trakcie rekrutacji na kierunek CHEMIA; o limitach przyjęć na poszczególne specjalności decyduje dziekan biorąc pod uwagę preferencje studentów, wyniki rekrutacyjne studentów oraz minimalną liczbę studentów potrzebną do uruchomienia specjalności. Pierwszeństwo wyboru mają studenci, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów podczas rekrutacji.

W trakcie studiów I stopnia na kierunku CHEMIA oferujemy możliwości zdobycia zaawansowanej wiedzy z zakresu chemii ogólnej, analitycznej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej i teoretycznej, a także z biochemii, fizyki chemicznej, krystalochemii, stereochemii, z zastosowania elektronicznych technik obliczeniowych w chemii oraz z podstaw matematyki, fizyki i technologii chemicznej, chemii żywności. Studia ukierunkowane są na zdobywanie umiejętności praktycznych, stąd wysoki udział ćwiczeń praktycznych, głównie laboratoryjnych, w trakcie których studenci wykonują samodzielnie różnorodne zadania o charakterze eksperymentalnym. Na wyższych latach studiów oferowane są, do wyboru, wykłady i zajęcia specjalistyczne obejmujące najistotniejsze zagadnienia współczesnej chemii. W ramach poszczególnych specjalności studenci realizują m.in. zajęcia związane z chemią kosmetyków, chemią biomedyczną, chemią żywności oraz analityką chemiczną.

Absolwent studiów I stopnia posiada zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadnień chemii. W szczególności, absolwent jest przygotowany do analizowania, przetwarzania i bezpiecznego stosowania substancji chemicznych oraz do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie efektów uczenia się studiów pierwszego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), których działalność związana jest z wykorzystaniem chemii w praktyce, jak również prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w przemyśle spożywczym, przetwórczym, agrochemicznym czy firmach o profilu rolniczym. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia i na studiach podyplomowych.

Organizacja toku studiów

Studia odbywają się zgodnie z programem studiów, opracowanym przez Radę Programową kierunku CHEMIA i zatwierdzonym przez Radę Wydziału Chemii oraz Senat UG. W ramach studiów studenci uczęszczają na zajęcia obowiązkowespecjalnościowe (obowiązkowe w ramach danej specjalności, a fakultatywne dla innychoraz na zajęcia wybrane przez siebie spośród oferowanych zajęć do wyboru (zajęcia fakultatywne).

Każdym zajęciom przyporządkowano określoną liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym zajęciom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danych zajęć. Odzwierciedlają pracę jakiej wymagają każde zajęcia w stosunku do całkowitej ilości pracy jaką musi wykonać student aby zaliczyć cały rok akademicki. Punkty ECTS przyporządkowuje się wszystkim komponentom studiów, np. wykładom, ćwiczeniom audytoryjnym i laboratoryjnym, praktykom, seminariom, pracowni dyplomowej, bez względu na to czy są zajęcia obowiązkowe czy też zajęcia do wyboru (fakultatywne). Punkty ECTS można uzyskać również za prace związane z przygotowaniem przez studenta określonych raportów lub innych opracowań, z jego udziałem w badaniach naukowych, a także punkty związane z samodzielną nauką studenta. Studenci zobowiązani są uzyskać 60 punktów ECTS rocznie (po 30 punktów w każdym semestrze) z zajęć obowiązkowych i zajęć do wyboru łącznie.

Jednym z warunków ukończenia studiów jest odbycie praktyki zawodowej przewidzianej planem studiów.

Zajęcia obowiązkowe (obligatoryjne)

Zajęcia obowiązkowe są wyszczególnione w planie studiów z podziałem na wykłady, ćwiczenia, praktyki. Plan określa liczbę godzin poszczególnych zajęć, formę zaliczenia (egzamin, zaliczenie na ocenę, zaliczenie bez wpisywania oceny) oraz liczbę punktów ECTS przypisanych zajęciom.

Zajęcia do wyboru (fakultatywne)

Na pierwszym roku studiów I stopnia wszystkie zajęcia są obowiązkowe, zajęcia do wyboru (fakultatywne) studenci realizują dopiero od semestru 3 (II rok studiów). Zapisy na zajęcia fakultatywne prowadzone są elektronicznie poprzez Portal Studenta w okresie luty-kwiecień roku poprzedzającego. Warunkiem uruchomienia zajęć fakultatywnych jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób (wykład min. 25, ćwiczenia audytoryjne min. 15, ćwiczenia laboratoryjne min. 8 osób). W przypadku nieuruchomienia zajęć, student wybiera inne, które zgromadziły wymaganą liczbę uczestników.

Na szóstym semestrze studenci realizują zajęcia fakultatywne z oferty anglojęzycznych przedmiotów do wyboru za minimum 2 punkty ECTS.

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa jest dopełnieniem procesu kształcenia. Praktyka trwa nie krócej niż 3 tygodnie (120 godzin) i przypisuje się jej 6 pkt. ECTS. Praktyka odbywa się w letniej przerwie wakacyjnej po II roku studiów, zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania III roku studiów, co rejestrowane jest w indeksie studenckim (indeksie elektronicznym) odpowiednim wpisem. Praktykę można odbywać w jednostkach gospodarczych, instytucjach życia publicznego, instytucjach naukowo-badawczych lub innych.

Studenci we własnym zakresie poszukują instytucji, w której odbędą praktykę. Samodzielność studenta pod tym względem należy uważać za istotny element realizacji jednego z podstawowych celów praktyki - przygotowania do wyjścia poza mury uczelni i rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej. Student może znaleźć sobie miejsce odbywania praktyki zarówno w charakterze wolontariatu jak i pracy zarobkowej.

Zajęcia dyplomowe

W trakcie czwartego semestru, studenci studiów I stopnia wybierają jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą realizowali w semestrze szóstym blok zajęć dyplomowych (wykład dyplomowy, seminarium dyplomowe i pracownia dyplomowa). Wybór jednostki organizacyjnej dokonywany jest na podstawie informacji nt. proponowanej tematyki naukowo-badawczej prezentowanej na czas wyborów na stronie domowej Wydziału Chemii w zakładce Dyplomanci oraz regulaminu zapisów na blok przedmiotów dyplomowych (katedry). Student informuje o swoim wyborze Dziekanat ds. Studenckich, przesyłając wypełnioną indywidualną kartę wyboru do dziekanatu. Po zrealizowaniu pracowni dyplomowej w danej jednostce, spełnieniu wszystkich wymagań co do jej zaliczenia określonych w ramach danej jednostki i uzyskaniu pozytywnych ocen ze wszystkich obowiązujących zajęć określonych programem studiów, student może  przystąpić do egzaminu dyplomowego (licencjackiego). Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym.

Informacje dodatkowe

Okresem zaliczeniowym na kierunku CHEMIA jest semestr. Na Wydziale Chemii obowiązuje elektroniczna ewidencja przebiegu studiów (indeks elektroniczny).

Po I semestrze studiów obydwa terminy egzaminów z zajęć Chemia ogólna muszą odbyć się w czasie trwania zwykłej sesji egzaminacyjnej.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 19. Wrzesień 2022 - 20:52; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 19. Wrzesień 2022 - 20:52; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki