CHEMIA II stopień, niestacjonarne – edycja 2021/23

CHEMIA II stopień, niestacjonarne – cykl kształcenia 2021-2023

kierunek CHEMIA
studia niestacjonarne drugiego stopnia

 

Informacje ogólne

Wydział Chemii prowadzi studia I i II stopnia na kierunku CHEMIA. Program kształcenia na tym kierunku jest w pełni zgodny z zasadami Polskich Ram Kwalifikacji określonymi w Ustawie z  dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 z późn. zm.).

Niestacjonarne studia II stopnia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Na tych studiach można wybrać następujące specjalności:

  • zaawansowana analityka chemiczna
  • zarządzanie substancjami niebezpiecznymi

W trakcie studiów II stopnia na kierunku CHEMIA studenci pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności w szeroko rozumianej dziedzinie nauki chemiczne. Program kształcenia ukierunkowany jest przede wszystkim na rozwijanie umiejętności praktycznych studentów, przydatnych w życiu zawodowym, stąd też wysoki udział ćwiczeń praktycznych (laboratoryjnych) z udziałem specjalistycznej aparatury pomiarowej w programie kształcenia.

W prowadzenie zajęć na specjalności Zaawansowana analityka chemiczna zaangażowani są naukowcy z Wydziału na co dzień zajmujący się nowoczesną analityką i diagnostyką chemiczną. Studenci tej specjalności otrzymują pogłębioną, specjalistyczną wiedzę i nabywają umiejętności w zakresie praktycznego stosowania metod i technik analizy chemicznej i instrumentalnej oraz podstaw diagnostyki molekularnej. Studia skierowane są przede wszystkim do osób chcących znaleźć zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz laboratoriach przemysłowych wykorzystujących techniki pomiarowe, analityczne i diagnostyczne.

Studia na specjalności Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi  mają na celu specjalistyczne przygotowanie do prowadzenia i nadzorowania badań określonych przez dyrektywę Unii Europejskiej Nr 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemical substances) określającej obowiązek sporządzania dokumentacji i przeprowadzania rejestracji nowych substancji chemicznych w Europejskiej Agencji Chemikaliów. Specjalność ta kształci cenionych specjalistów wyposażonych we wszechstronną, pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu gospodarczo-społecznym oraz wnoszą wkład w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego współczesnych problemów. Absolwent studiów tej specjalności zna zasady funkcjonowania systemu REACH oraz wynikające z niego obowiązki nałożone na przedsiębiorców. Potrafi, mając odpowiednie przygotowanie chemiczne oraz rozumiejąc złożoność procesów zachodzących w przyrodzie i znając dostępne narzędzia, odpowiednio zaplanować i skoordynować proces oceny ryzyka dla substancji chemicznej, a także poprawnie przygotować dokumentację i przeprowadzić proces rejestracji tej substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu specjalistycznych zagadnień wchodzących w skład nauk chemicznych. W szczególności absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów chemicznych, prowadzenia działalności o charakterze badawczym oraz gromadzenia i krytycznej analizy danych eksperymentalnych. Osiągnięcie efektów uczenia się studiów drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach i instytucjach publicznych, pozarządowych i badawczo-naukowych, których działalność związana jest z wykorzystaniem chemii. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych.

Organizacja toku studiów

Studia odbywają się zgodnie z planami studiów, odrębnymi dla każdej ze specjalności. W ramach studiów studenci uczęszczają na zajęcia obowiązkowe, oraz na zajęcia wybrane przez siebie spośród oferowanych zajęć do wyboru (zajęcia fakultatywne).

Każdym zajęciom przyporządkowano określoną liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym zajęciom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danych zajęć. Odzwierciedlają pracę jakiej wymagają każde zajęcia w stosunku do całkowitej ilości pracy jaką musi wykonać student aby zaliczyć cały rok akademicki. Punkty ECTS przyporządkowuje się wszystkim formom zajęć, np. wykładom, ćwiczeniom audytoryjnym i laboratoryjnym, seminariom, pracy dyplomowej, bez względu na to czy są zajęciami obowiązkowymi czy też zajęciami do wyboru (fakultatywnymi). Punkty ECTS można uzyskać również za prace związane z przygotowaniem przez studenta określonych raportów lub innych opracowań, z jego udziałem w badaniach naukowych, a także punkty związane z samodzielną nauką studenta. Studenci zobowiązani są uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS rocznie (po 30 punktów w każdym semestrze) z zajęć obowiązkowych i zajęć do wyboru łącznie.

Jednym z warunków ukończenia studiów jest odbycie praktyki zawodowej przewidzianej planem studiów.

Zajęcia obowiązkowe (obligatoryjne)

Zajęcia obowiązkowe są wyszczególnione w planie studiów z podziałem na wykłady, ćwiczenia, praktyki. Plan określa liczbę godzin poszczególnych zajęć, formę zaliczenia (egzamin, zaliczenie na ocenę) oraz liczbę punktów ECTS przypisanych zajęciom.

Praktyka zawodowa

W przypadku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową po pierwszym roku studiów, w trakcie letniej przerwy wakacyjnej. Praktyka trwa minimum 6 dni (48 godzin), jej pracochłonność odpowiada 4 pkt. ECTS; zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania II roku studiów, co rejestrowane jest w indeksie studenckim odpowiednim wpisem.

Studenci we własnym zakresie poszukują instytucji, w której odbywają praktykę. Samodzielność studenta pod tym względem jest jednym z elementów realizacji efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych. Student może znaleźć sobie miejsce odbywania praktyki zarówno w charakterze wolontariatu, jak i pracy zarobkowej.

Zajęcia do wyboru (fakultatywne)

W trakcie realizacji I semestru w listopadzie studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia zapisują się elektronicznie przez Portal Studenta na zajęcia do wyboru (fakultatywne), na które będą uczęszczali w semestrze 2. Zapisy na zajęcia fakultatywne na 3 semestr prowadzone są elektronicznie w okresie luty-kwiecień roku poprzedzającego. Warunkiem uruchomienia zajęć fakultatywnych jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób (wykład min. 25, ćwiczenia audytoryjne min. 15, ćwiczenia laboratoryjne min. 8 osób). W przypadku nieuruchomienia zajęć, student który wybrał te zajęcia wybiera inne, które zgromadziły wymaganą liczbę uczestników. Zmiany (tylko w uzasadnionych przypadkach) wybranych zajęć fakultatywnych możliwe są w ciągu 7 dni od rozpoczęcia semestru.

Na trzecim semestrze studenci wybierają zajęcia fakultatywne z oferty anglojęzycznych przedmiotów do wyboru za minimum 4 punkty ECTS.

Zajęcia dyplomowe

Studenci studiów II stopnia, bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji, wybierają jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą wykonywać pracę magisterską i jednocześnie realizować blok przedmiotów z nią związanych (wykład specjalizacyjny, pracownia specjalizacyjna, wykład monograficzny, seminarium magisterskie i pracownia magisterska). Wybór jednostki organizacyjnej dokonywany jest na podstawie informacji nt. proponowanej tematyki naukowo-badawczej zamieszczonej na czas wyborów na jej stronie domowej Wydziału Chemii w zakładce Dyplomanci. Student informuje o swoim wyborze Dziekanat ds. Studenckich, przesyłając wypełnioną indywidualną kartę wyboru do dziekanatu. W ramach pracowni magisterskiej i seminarium magisterskiego, student przygotowuje pracę magisterską, która następnie jest oceniana przez opiekuna pracy oraz recenzenta. Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

Informacje dodatkowe

Okresem zaliczeniowym na kierunku CHEMIA jest semestr. Na Wydziale Chemii obowiązuje elektroniczna ewidencja przebiegu studiów (indeks elektroniczny).

Uczestnictwo w studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku CHEMIA jest odpłatne. Wysokość opłat ustala Rektor UG osobnym zarządzeniem na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28. Czerwiec 2021 - 22:37; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 28. Czerwiec 2021 - 22:37; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki