OCHRONA ŚRODOWISKA, I stopień, stacjonarne – edycja 2021/24

OCHRONA ŚRODOWISKA I stopień, stacjonarne – cykl kształcenia 2021-2024

międzywydziałowy kierunek

OCHRONA ŚRODOWISKA

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Informacje ogólne

Międzywydziałowy kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA jest prowadzony wspólnie przez trzy wydziały Uniwersytetu Gdańskiego: Wydział Biologii, Wydział Chemii oraz Wydział Oceanografii i Geografii. Studia na tym kierunku administrowane są przez Wydział Chemii. Program kształcenia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA jest w pełni zgodny z zasadami Polskich Ram Kwalifikacji, określonymi w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 z późn. zm.).

Studia I stopnia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studia I stopnia oferują możliwość zdobycia wiedzy z zakresu matematyki i fizyki, biologii ogólnej, ekologii, hydrobiologii, toksykologii, funkcjonowania ekosystemów, ochrony przyrody i jej zasobów, chemii ogólnej, analitycznej, nieorganicznej i fizycznej, biochemii i mikrobiologii. Liczna grupa przedmiotów specjalistycznych obejmuje: chemię środowiska (wód, gleby i atmosfery), analizę instrumentalną i monitoring, problematykę odpadów komunalnych i przemysłowych, ochronę radiologiczną, ocenę oddziaływania na środowisko, prawo ochrony środowiska, czy też ekonomię środowiska. Studia są silnie ukierunkowane na rozwój praktycznych umiejętności, przydatnych w późniejszym życiu zawodowym. Stąd znaczny udział zajęć praktycznych, laboratoryjnych i terenowych w programie kształcenia.

Absolwent studiów I stopnia posiada zaawansowaną interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadnień związanych z ochroną środowiska. W szczególności, absolwent jest przygotowany do analizowania i oceniania skutków środowiskowych najważniejszych procesów zachodzących w przyrodzie, identyfikowania i rozwiązywania podstawowych problemów związanych z ochroną środowiska (wynikających z działania praw natury, działalności człowieka, aspektów prawnych i ekonomicznych) i do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie efektów uczenia się studiów I stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) zainteresowanych problemami ochrony środowiska, jak również prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia i na studiach podyplomowych.

Organizacja toku studiów

Studia odbywają się zgodnie z programem studiów, opracowanym przez Radę Programową kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA i zatwierdzonym przez Senat UG. W ramach studiów studenci uczęszczają na zajęcia obowiązkowe, oraz na zajęcia wybrane przez siebie spośród oferowanych zajęć do wyboru.

Każdym zajęciom przyporządkowano określoną liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym zajęciom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danych zajęć. Odzwierciedlają pracę jakiej wymagają każde zajęcia w stosunku do całkowitej ilości pracy jaką musi wykonać student aby zaliczyć cały rok akademicki. Punkty ECTS przyporządkowuje się wszystkim komponentom studiów, np. wykładom, ćwiczeniom audytoryjnym i laboratoryjnym, praktykom, seminariom, pracy dyplomowej, bez względu na to czy są zajęciami obowiązkowymi czy też zajęciami do wyboru (fakultatywnymi). Punkty ECTS można uzyskać również za prace związane z przygotowaniem przez studenta określonych raportów lub innych opracowań, z jego udziałem w badaniach naukowych, a także punkty związane z samodzielną nauką studenta. Studenci zobowiązani są uzyskać 60 punktów ECTS rocznie (po 30 punktów w każdym semestrze) z zajęć obowiązkowych i  zajęć do wyboru łącznie.

Jednym z warunków ukończenia studiów jest odbycie praktyki zawodowej przewidzianej planem studiów.

Zajęcia obowiązkowe (obligatoryjne)

Zajęcia obowiązkowe są wyszczególnione w planie studiów z podziałem na wykłady, ćwiczenia, praktyki. Plan określa liczbę godzin poszczególnych zajęć, formę zaliczenia (egzamin, zaliczenie na ocenę, zaliczenie bez wpisywania oceny) oraz liczbę punktów ECTS przypisanych zajęciom.

Zajęcia do wyboru (fakultatywne)

Na pierwszym roku studiów I stopnia wszystkie zajęcia są obowiązkowe, zajęcia do wyboru (fakultatywne) studenci realizują dopiero od semestru 4 (II rok studiów). Zapisy na przedmioty fakultatywne prowadzone są elektronicznie poprzez Portal Studenta w okresie luty-kwiecień roku poprzedzającego. Warunkiem uruchomienia zajęć fakultatywnych jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób (wykład min. 25, ćwiczenia audytoryjne min. 15, ćwiczenia laboratoryjne min. 8 osób). W przypadku nieuruchomienia zajęć, student wybiera inne, które zgromadziły wymaganą liczbę uczestników.

Na szóstym semestrze studenci realizują zajęcia fakultatywne z oferty anglojęzycznych przedmiotów do wyboru za minimum 2 punkty ECTS.

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa jest dopełnieniem procesu kształcenia. Praktyka trwa nie krócej niż 3 tygodnie (120 godzin) i przypisuje się jej 6 pkt. ECTS. Praktyka odbywa się w letniej przerwie wakacyjnej po II roku studiów, zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania III roku studiów, co rejestrowane jest w indeksie studenckim odpowiednim wpisem. Praktykę można odbywać w jednostkach gospodarczych, instytucjach życia publicznego, instytucjach naukowo-badawczych lub innych.

Studenci we własnym zakresie poszukują instytucji, w której odbędą praktykę. Samodzielność studenta pod tym względem należy uważać za istotny element realizacji jednego z podstawowych celów praktyki - przygotowania do wyjścia poza mury uczelni i rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej. Student może znaleźć sobie miejsce odbywania praktyki zarówno w charakterze wolontariatu jak i pracy zarobkowej.

Zajęcia dyplomowe

W trakcie czwartego semestru, studenci studiów I stopnia wybierają jednostkę organizacyjną (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą realizowali w semestrze szóstym blok przedmiotów dyplomowych (seminarium dyplomowe i pracownia dyplomowa). Miejscem realizacji bloku zajęć dyplomowych będzie odpowiednio Wydział Biologii, Wydział Chemii lub Wydział Oceanografii i Geografii, w zależności od wyboru studenta i przynależności jednostki organizacyjnej do struktur danych Wydziałów. Wybór jednostki organizacyjnej dokonywany jest na podstawie informacji nt. proponowanej tematyki naukowo-badawczej zamieszczonej na czas wyborów na  stronie domowej Wydziału Chemii w zakładce Dyplomanci. Student informuje o swoim wyborze Dziekanat ds. Studenckich, przesyłając wypełnioną indywidualną kartę wyboru do dziekanatu. Po zrealizowaniu pracowni dyplomowej w danej jednostce, spełnieniu wszystkich wymagań co do jej zaliczenia określonych w ramach danej jednostki i uzyskaniu pozytywnych ocen ze wszystkich obowiązujących zajęć określonych programem studiów, student może  przystąpić do egzaminu dyplomowego (licencjackiego). Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym.

Informacje dodatkowe

Okresem zaliczeniowym na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA jest semestr.

Po I semestrze studiów obydwa terminy egzaminów z przedmiotu "Chemia ogólna" muszą odbyć się w czasie trwania zwykłej sesji egzaminacyjnej.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28. Czerwiec 2021 - 22:39; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: wtorek, 14. Wrzesień 2021 - 14:16; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki