Stypendysta/doktorant w ramach projektu OPUS 22

Stypendysta/doktorant w ramach projektu OPUS 22 pt.: „Nowe immunomodulatory kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalna terapia w toczniu rumieniowatym układowym"

 

Nazwa jednostki / miejsce pracy: Katedra Chemii Biomedycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański – Gdańsk

Nazwa stanowiska: stypendysta/doktorant w ramach projektu pt.: „Nowe immunomodulatory kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalna terapia w toczniu rumieniowatym układowym"

Liczba stypendiów: 1

Wymagania:

 • Tytuł magistra chemii lub biotechnologii lub biologii lub nauk przyrodniczych;
 • Podstawowa wiedza z zakresu syntezy organicznej i/lub syntezy peptydów, wysokosprawnej chromatografii cieczowej, spektrometrii mas i immunologii;
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Myślenie analityczne;
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i chęć dalszego rozwoju;
 • Motywacja do pracy naukowej oraz zdolność do samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów badawczych;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Samodzielne myślenie i kreatywność;
 • Umiejętności organizacyjne;
 • Uzyskanie statusu doktoranta w Szkole Doktorskiej (kandydat spełnia kryteria).

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie z zakresu syntezy organicznie i/lub peptydów oraz obsługa wysokosprawnych chromatografów cieczowych;
 • Ukończony kurs podstawowy z zakresu projektowania syntezy organicznej, spektroskopii, biologii molekularnej, biotechnologii molekularnej i immunologii.

Opis zadań:

Doktorant będzie odpowiedzialny za:

 • Projektowanie i syntezę peptydów/peptydomimetyków blokujących oddziaływania białek należących do punktów kontrolnych układu immunologicznego;
 • Optymalizację struktur peptydów oraz syntezę ich analogów i peptydomimetyków;
 • Oczyszczanie otrzymanych związków technikami chromatograficznymi oraz badanie stabilności otrzymanych związków;
 • Badanie oddziaływań otrzymanych związków z białkami z wykorzystaniem techniki SPR i technik fluorescencyjnych;
 • Badanie właściwości inhibicyjnych otrzymanych związków z wykorzystaniem testów ELISA, HTRF oraz testów na liniach komórkowych.

Typ konkursu NCN: OPUS 22

Termin składania ofert: 14 września 2022, do godz. 00:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o stypendium doktoranckie w pełnym wymiarze godzin na 48 miesięcy;
 • Urlop roczny: 36 dni roboczych;
 • Wynagrodzenie: stypendium 3 000 zł brutto brutto miesięcznie przez pierwsze 24 miesiące realizacji projektu oraz 4 500 zł brutto brutto miesięcznie przez kolejne 24 miesiące realizacji projektu, po uzyskaniu pozytywnej oceny śródokresowej doktoranta w szkole doktorskiej.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (wyłącznie w formacie pdf) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: marta.spodzieja@ug.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: „doktorant/stypendysta OPUS 22”.

Wymagane dokumenty:

 • CV uwzględniające informację o ukończonych studiach, dotychczasowych osiągnięciach naukowych (lista publikacji, udział w konferencjach, udział w projektach badawczych, nagrody i wyróżnienia, itp.)
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów II-go stopnia
 • Skan dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (np.: certyfikat językowy)
 • Opinia opiekuna pracy magisterskiej
 • List motywacyjny
 • Podpisane oświadczenie zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych - klauzula informacyjna
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zasady konkursu określa regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019, z dnia 14.03.2019).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 września 2022.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 13. Lipiec 2022 - 12:04; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: środa, 13. Lipiec 2022 - 12:04; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki