Oferta pracy doktorskiej dla doktoranta (stypendysty) w projekcie NCN: NanoCARRIERS (2 stanowiska)

OFERTA PRACY DOKTORSKIEJ (2 osoby)

 

Miejsce realizacji:

Uniwersytet Gdański

Wydział Chemii, Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska Pracownia Chemoinformatyki Środowiska
ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk, Polska

Nazwa stanowiska:

stypendysta-doktorant (2 STANOWISKA)

Okres realizacji:

01.10.2022-30.09.2026

 

OPIS ZADAŃ

Wybrani stypendyści będą włączeni w prace badawcze związane z realizacją projektu pt.: „W kierunku zintegrowanej metody obliczeniowej „modelowanie molekularne - uczenie maszynowe (MM-ML)” wspierającej projektowanie nanonośników dostarczających leki do mózgu", współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SHENG2.

 1. Pierwszy doktorant(-tka) będzie odpowiedzialny(-a) za opracowanie części ML (ang. machine learning) zintegrowanych modeli do badania aspektów efektywności nanonośników dostarczających leki do mózgu.
 2. Drugi(-a) doktorant(-tka) będzie odpowiedzialny(-a) za opracowanie części zintegrowanych modeli ML do badania aspektów bezpieczeństwa nanonośników leków do mózgu.

Obie osoby będą „uczyły się przez działanie” podczas pisania manuskryptów i będą wspierane przez współbadaczy wnoszących uzupełniającą wiedzę do zespołu. Prace będą nadzorowane przez koordynatora projektu (PI), a postępy będą regularnie omawiane na cotygodniowych seminariach zespołowych.

Obie osoby włączone w realizację zadań projektowych w roli doktorantów będą zobligowane do rozpoczęcia studiów w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Gdańskim, a co za tym idzie – do uczestniczenia w zajęcia dydaktycznych i wypełniania obowiązku dydaktycznego przewidzianego programem studiów.

 

WYMAGANIA

 • tytuł magistra chemii lub materiałoznawstwa lub nanotechnologii lub nauk pokrewnych;
 • podstawowa wiedza na temat chemoinformatyki / bioinformatyki;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2, pozwalająca na sprawną analizę i pisanie publikacji naukowych oraz prezentację wyników naukowych na konferencjach międzynarodowych;
 • myślenie analityczne;
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i chęć dalszego rozwoju;
 • wysoka motywacja do pracy naukowej oraz zdolność do samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów badawczych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielne myślenie i kreatywność;
 • umiejętności organizacyjne;
 • uzyskanie statusu doktoranta w Szkole Doktorskiej (kandydat spełnia kryteria).

 

 

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w zespole naukowym zajmującym się zagadnieniami z zakresu chemoinformatyki / bioinformatyki (udział w projekcie / staż / inne) i/lub doświadczenie w międzynarodowej współpracy naukowej (udział w projekcie / staż / inne).

 

WARUNKI PRACY

 • praca w międzynarodowym zespole badawczym na wyższej uczelni w miłej atmosferze
 • mentoring w zakresie pisania publikacji naukowych oraz realizacji grantów naukowych
 • niezbędne narzędzia pracy
  • umowa o stypendium doktoranckie w pełnym wymiarze godzin na 48 miesięcy;
  • urlop roczny: 36 dni roboczych;
  • wynagrodzenie (stypendium doktorskie) w kwocie: 2’371,00 zł (netto, rok I i II) oraz 3’653,00 (netto) po ewaluacji (rok III i IV). 

Warunkiem koniecznym do wypłacania stypendium jest osiągnięcie przez kandydata statusu doktoranta w Szkole Doktorskiej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • CV uwzględniające informację o ukończonych studiach, dotychczasowych osiągnięciach naukowych (lista publikacji, udział w konferencjach, udział w projektach badawczych, nagrody i wyróżnienia, itp.)
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II-go stopnia
 • skan dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (np.: certyfikat językowy)
 • podpisane oświadczenie zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych
  - klauzula informacyjna
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Ze względu na RODO, prosimy o wypełnienie i podpisanie załączonej klauzuli informacyjnej oraz zamieszczenie na dokumentach zgody na przetwarzania danych osobowych.

 

FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (wyłącznie w formacie pdf) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: katarzyna.dembowska@ug.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: „doktorant/stypendysta NanoCARRIERS”.

Termin składania ofert: 23 czerwca 2022 r., do godz. 23:59

Zasady konkursu określa regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019, z dnia 14.03.2019).

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez komisję rekrutacyjną na rozmowę kwalifikacyjną
(osobista lub on-line). O terminie i miejscu lub formie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową
.

 

 

 

Klauzula informacyjna

dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko stypendysty w ramach projektu pt. „W kierunku zintegrowanej metody obliczeniowej „modelowanie molekularne - uczenie maszynowe (MM-ML)” wspierającej projektowanie nanonośników dostarczających leki do mózgu

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą
  w (80-309) Gdańsku, przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl.
  Z inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko stypendysty na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu pt.: „Do jakiego stopnia odpowiedź transkryptomiczna w zdarzeniach inicjujących toksyczność płucną u myszy zależy od cech strukturalnych nanocząstek, które ją wywołują - TransNANO?” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, a w przypadku zakończenia postepowania konkursowego z wynikiem pozytywnym również – w celach związanych z realizacją i finansowaniem stypendium naukowego w ramach tego projektu.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, a w przypadku uzyskania statusu stypendysty również art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt 3.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być Instytucje Zarządzające, Rozliczające, Pośredniczące, Monitorujące, Kontrolujące, Wdrażające lub Partnerzy Projektu. Dodatkowo w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 w tym przez okres realizacji Projektu a także rozliczenia jego trwałości i archiwizacji, przy czym termin ten może zostać przedłużony przez instytucję finansującą. W przypadku negatywnego wyniku postępowania konkursowego Pani/Pana dane będą usuwane niezwłocznie po jego zakończeniu, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
 8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość przyznania stypendium naukowego w ramach projektu pt.: „W kierunku zintegrowanej metody obliczeniowej „modelowanie molekularne - uczenie maszynowe (MM-ML)” wspierającej projektowanie nanonośników dostarczających leki do mózgu”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
 1. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych
  – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

                                                                          

Z treścią klauzuli zapoznałem/-am się:

 

 

…………………………………………

(data i podpis kandydata)

 

Załącznik
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, Czerwiec 9, 2022 - 18:32; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: czwartek, Czerwiec 9, 2022 - 18:33; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki