Stypendysta/doktorant w ramach projektu OPUS 23

Wyniki konkursu na stanowisko stypendysta/doktorant w projekcie Opus 23

W wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej na stanowisko stypendysta/doktorant w ramach projektu OPUS 23 pt.: „Projektowanie i synteza wieloskładnikowych heterostruktury na bazie szkieletów metaloorganicznych do wydajnej i selektywnej fotokonwersji CO2 w użyteczne paliwa i związki chemiczne”, umowa numer UMO-2022/45/B/ST4/01138, komisja konkursowa przyznała stypendium Panu mgr Maciej Hiller.

 

 

Stypendysta/doktorant w ramach projektu OPUS 23 pt.: „Projektowanie i synteza wieloskładnikowych heterostruktury na bazie szkieletów metaloorganicznych do wydajnej i selektywnej fotokonwersji CO2 w użyteczne paliwa i związki chemiczne”

 

Nazwa jednostki / miejsce pracy:  Katedra Technologii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Nazwa stanowiska: stypendysta/doktorant w ramach projektu pt.: „Projektowanie i synteza wieloskładnikowych heterostruktury na bazie szkieletów metaloorganicznych do wydajnej i selektywnej fotokonwersji CO2 w użyteczne paliwa i związki chemiczne”

Liczba stypendiów: 1

Wymagania:

 1. Tytuł magistra na kierunku chemii, biznesie chemicznym, biochemii, fizyki, ochrony środowiska lub technologii chemicznej;
 2. Wiedza i doświadczenie w syntezie chemicznej materiałów fotoaktywnych (organicznych i nieorganicznych), a także w metodach analitycznych (GC, HPLC, spektroskopia UV-Vis);
 3. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 4. Myślenie analityczne;
 5. Umiejętność szybkiego zdobywania wiedzy i chęć ciągłego rozwoju;
 6. Wysoka motywacja do pracy naukowej i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych;
 7. Umiejętność pracy w zespole;
 8. Uzyskanie statusu doktoranta w Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego (kandydat spełnia kryteria).

Opis zadań:

Doktorant będzie odpowiedzialny za:

 1. Otrzymywanie hybrydowych heterostruktur MOF-MOF za pomocą procesu jedno- oraz dwuetapowego;
 2. Badanie fototransformacji CO2 zarówno w fazie gazowej, jak i ciekłej;
 3. Zaawansowaną charakteryzację heterostruktur MOF-MOF;
 4. Badanie procesów fotowzbudzonych nośników ładunku;
 5. Eksperymenty izotopowe z 13CO2;
 6. Badania zdolności adsorpcyjnych hybryd MOF-MOF;
 7. Przygotowywanie raportów okresowych i materiałów do publikacji naukowych.

Termin składania ofert: 15 lutego 2024 r., do godz. 00:00

Warunki zatrudnienia:

 1. Umowa o stypendium doktoranckie w pełnym wymiarze godzin na 48 miesięcy;
 2. Wynagrodzenie: stypendium 4 500 zł brutto brutto miesięcznie przez pierwsze 24 miesiące realizacji projektu oraz 5 000 zł brutto brutto miesięcznie przez kolejne 24 miesiące realizacji projektu, po uzyskaniu pozytywnej oceny śródokresowej doktoranta w szkole doktorskiej.

Dodatkowe informacje:

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 lutego 2024 r.
 2. Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: marzec/kwiecień 2024 r.

Wymagane dokumenty:

 1. CV uwzględniające informację o ukończonych studiach, dotychczasowych osiągnięciach naukowych (lista publikacji, udział w konferencjach, udział w projektach badawczych, nagrody i wyróżnienia, itp.);
 2. Kopia dyplomu ukończenia studiów II-go stopnia;
 3. Skan dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (np.: certyfikat językowy);
 4. Opinia opiekuna pracy magisterskiej;
 5. List motywacyjny
 6. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Deklaracja zawierająca informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Projektów Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego - ug.edu.pl).

Kierownik projektu zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w celu zweryfikowania deklarowanej wiedzy i umiejętności kandydata.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (w formacie pdf) należy przesłać na adres e-mail kierownika projektu (dr inż. Paweł Mazierski): pawel.mazierski@ug.edu.pl, wpisując w temacie wiadomości: "Doktorant/OPUS 23."

Zasady konkursu określa regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019, z dnia 14.03.2019).

 

Załącznik
Załącznik Rozmiar
klauzula-informacyjna.docx 24.01 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. luty 2024 - 09:31; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: piątek, 16. luty 2024 - 21:32; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki