Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej

PAN - logo

Komitet Chemii Analitycznej PAN po raz kolejny ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej i zaprasza promotorów i recenzentów prac, a także dziekanów wydziałów i przewodniczących rad dyscyplin, w których była broniona praca do zgłaszania prac do konkursu.

Nagrody przyznawane są w następujących siedmiu kategoriach:

1. za najlepszą pracę w dziedzinie chemii analitycznej,
2. w dziedzinie spektrometrii mas,
3. w dziedzinie spektrometrii analitycznej,
4. za wprowadzanie zasad metrologii w pomiarach chemicznych,
5. za najlepszą rozprawę doktorską z elektrochemii,
6. za najlepszą rozprawę doktorską związaną z rozwojem technik rozdzielania oraz
7. za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analizy.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, których obrona odbyła się w okresie 2 lat przed ogłoszeniem konkursu (w latach 2020-2022). Wnioski do nagrody zawierające dokumentację zgodną z Regulaminem konkursu zamieszczonym na stronie Komitetu Chemii Analitycznej PAN https://kcha.pan.pl/pl/konkurs-najlepsze-doktoraty/regulamin-konkursu należy przesłać do dnia 20 lutego 2023 roku drogą elektroniczną na adres: konkursykcha@gmail.com

Komisje konkursowe oceniają prace kierując się przede wszystkim wartością merytoryczną pracy, jej nowatorstwem oraz obecnością jej wyników w literaturze naukowej. Laureaci nagród otrzymują dyplomy Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz wartościowe nagrody rzeczowe lub finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu, a informacja o ich pracach doktorskich publikowana jest na łamach czasopisma Analityka. Ponadto Laureaci zapraszani są do zaprezentowania wyników nagrodzonych prac na konferencjach i sympozjach organizowanych przy współudziale Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz opublikowania artykułu w kwartalniku Analityka.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 11. Styczeń 2023 - 19:55; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: środa, 11. Styczeń 2023 - 19:57; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki