fbpx Projekty zakończone | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Projekty zakończone

PROJEKTY ZAKOŃCZONE - WYDZIAŁ CHEMII UG (aktualizacja lipiec 2021r.)

  

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE  - WYDZIAŁ CHEMII UG (aktualizacja lipiec 2021)

Numer projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Rodzaj programu

Kwota dofinansowania

Okres realizacji

2011/01/B/ST5/06616

Allosteryczna regulacja aktywności proteasomu – jak to działa?

dr Elżbieta Jankowska

OPUS 1

672 200 PLN

12.2011-11.2014

2011/01/N/ST4/05175

Analiza konformacyjna wybranych analogów hormonów neuroprzysadkowych w środowisku imitującym błony biologiczne

dr Emilia Lubecka

PRELUDIUM 1

130 797 PLN

12.2011–12.2014

2011/01/M/NZ7/01445

Badania nad możliwościami wykorzystania metod in silico
w ocenie zagrożenia ze strony nanomateriałów dla zdrowia ludzi
i zwierząt. (Towards in silico risk assesment of engineered nanoparticles).

dr Tomasz Puzyn

SONATA 1

432 700 PLN

12.2011–12.2014

2011/01/D/NZ6/03114

Analizy jakościowe i ilościowe mikotoksyn, enzymów hydrolizujących kutikulę i metabolitów wtórnych entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus jako potencjalnych bioinsektycydów

dr Monika Paszkiewicz

SONATA 1

364 000 PLN

12.2011–11.2014

2011/01/D/ST4/04497

Badania fizykochemiczne i strukturalne nad wpływem naładowanych reszt aminokwasowych na tworzenie zwrotów oraz stabilizowanie struktury beta w białkach

dr Joanna Makowska

SONATA 1

165 150 PLN

12.2011–11.2014

2011/01/N/ST4/01445

Zwiększenie rozdzielczości i zdolności predykcyjnych białek poprzez udoskonalenie potencjałów opisujących oddziaływania z udziałem łańcucha głównego

mgr Adam Sieradzan

PRELUDIUM 1

150 000 PLN

12.2011–12.2014

2011/01/M/NZ7/01445

Badania nad możliwościami wykorzystania metod in silico w ocenie zagrożenia ze strony nanomateriałów dla zdrowia ludzi i zwierząt

dr Tomasz Puzyn

HARMONIA

432 700 PLN

12.2011–12.2014

2011/03/N/ST4/01293

Badania struktury, dynamiki oraz oddziaływań białko-ligand ludzkiej cystatyny C metodami magnetycznego rezonansu jądrowego

mgr Martyna Maszota

PRELUDIUM 2

311 300 PLN

09.2012–10.2015

2011/03/N/NZ5/01460

Badania struktury fibryli tworzonych przez ludzkie osoczowe białko amyloidu A za pomocą spektrometrii mas połączonej z wymianą izotopową (HXMS)

mgr Marta Sosnowska

PRELUDIUM 2

190 612 PLN

10.2012–08.2015

2011/01/B/ST4/06094

Badania struktury i właściwości fotofizycznych aromatycznych pochodnych acetylenu i diacetylenu

prof dr hab. Wiesław Wiczk

OPUS 1

202 500 PLN

12.2011–11.2014

2011/01/B/NZ1/04338

Badania polisacharydowych składników ściany komórkowej bakterii Enterococcus faecium

dr hab. Zbigniew Tadeusz Kaczyński

OPUS 1

174 850 PLN

12.2011–11.2013

2011/01/N/ST5/05642

Badanie oddziaływań ludzkiej cystatyny C z przeciwciałami jako metoda skutecznej walki z dziedziczną amyloidową angiopatią mózgową typu islandzkiego

mgr Izabela Behrendt

PRELUDIUM 1

296 200 PLN

12.2011-12.2014

N N204 132040

"Biosensor nadtlenku wodoru{cis-[Cr(C2O4) (pm) (OH2) 2] +} i jego rola w molekularnych ścieżkach sygnalizacyjnych stresu oksydacyjnego w komórkach hipokampa"

dr Dagmara Jacewicz

MNiSW (40)

344 500 PLN

04.2011-04.2014

295128

Building bridges between specialists on computational and empirical risk assessment of engineered nanomaterials (NanoBRIDGES)

Strona WWW: http://www.nanobridges.eu/

dr Tomasz Puzyn

7PR

425600 EURO

01.2012–12.2014

N N204 375740

Chemiluminescencyjne i luminescencyjne indykatory i znaczniki akrydyniowe/akrydynowe/akrydonowe- synteza, struktura, właściwości fizykochemiczne i luminogenne, zastosowania

prof. dr hab. Jerzy Błażejowski

MNiSW

350 000 PLN

04.2011–04.2014

POIG.01.01.02-14-102/09

Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej

prof. dr hab. Janusz Madaj

POIG

25 503 764 PLN (całość)

01.2011–12.2014

N N204 156040

Foto- i radiouczulanie DNA przy użyciu bromopochodnych zasad nukleinowych

prof. dr hab. Janusz Rak

MNiSW (40)

355 400 PLN

04.2011–04.2014

N N204 122640

Makrocykliczne pochodne antrachinonów jako narzędzia diagnostyki molekularnej.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

MNiSW (40)

344 400 PLN

04.2011–04.2014

2011/03/D/ST5/05920

Małocząsteczkowe związki cytoprotekcyjne-struktura oraz fizykochemiczna i biomedyczna charakterystyka polikarboksylanowych związków koordynacyjnych

dr Dariusz Wyrzykowski

SONATA 2

341 760 PLN

08.2012–08.2015

309837

Modelling properties, interactions, toxicity and environmental behaviour of engineered nanoparticles (NanoPuzzles)

Strona WWW: http://www.nanopuzzles.eu/

dr Tomasz Puzyn

7PR

1169800 EURO

01.2013–12.2015

2011/03/N/NZ9/04136

Ocena składu mineralnego i izotopowego, wpływu przetwarzania kulinarnego i biodostępności składników mineralnych oraz ich wartości odżywczej dla wybranych gatunków grzybów i przetworów grzybowych

mgr Grażyna Jarzyńska / Krasińska

PRELUDIUM 2

488 920 PLN

09.2012–09.2015

2011/03/D/ST4/02419

Podstawione w pierścieniu centralnym chemiluminogeny akrydyniowe- synteza, struktura, właściwości chemiluminogenne, perspektywy zastosowań analitycznych

dr Beata Zadykowicz

SONATA 2

334 000 PLN

08.2012–08.2015

2011/01/D/ST5/02778

Poszukiwanie nowych inhibitorów i substratów fluorogenicznych ludzkiego proteasomu

dr Dawid Dębowski

SONATA 1

437 500 PLN

12.2011–12.2015

2011/03/B/NZ8/03010

Poznanie losów oraz sposobów rozprzestrzeniania się w środowisku wybranych beta-blokerów, leków wprowadzanych jako dodatki do pasz oraz stosowanych w akwakulturze

dr Jolanta Kumirska

OPUS 2

391 600 PLN

08.2012–02.2015

0624/IP3/2011/71

Projektowanie, synteza chemiczna i badania biologiczne substratów fluorescencyjnych proteasomu i próby ich wykorzystania w diagnostyce medycznej

dr Magdalena Wysocka

IUVENTUS PLUS

347 000 PLN

04.2012–04.2014

2012/04/S/ST5/00074

Projektowanie i synteza bifunkcjonalnych koniugatów peptydowych o potencjalnych właściwościach proliferacyjnych i antymikrobiotycznych

Paulina Kosikowska

FUGA

612 000 PLN

09.2012–02.2017

2011/01/B/ST5/03772

Splicing peptydowy – badanie mechanizmu oraz możliwości jego wykorzystania w projektowaniu związków o potencjalnym zastosowaniu w praktyce medycznej

Prof. dr hab. Krzysztof Rolka

OPUS 1

425 400 PLN

12.2011–11.2014

N N204 355540

Synteza i charakterystyka związków o potencjalnych właściwościach antyretrowirusowych blokujących replikację wirusa HIV-1

dr hab. Piotr Mucha

MNiSW (40)

243 048 PLN

04.2011–04.2015

2011/01/D/ST4/04943

Układy zawierające pochodne akrydynowe /amino akrydynowe oraz aromatyczne kwasy karboksylowe –synteza, struktura krystaliczna, właściwości fizykochemiczne

dr Artur Sikorski

SONATA 1

250 600 PLN

12.2011–11.2014

2011/03/B/NZ8/03009

Wyznaczanie potencjalnych skutków obecności farmaceutyków w środowisku: ocena ekotoksyczności wybranych leków weterynaryjnych i ich mieszanin

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

OPUS 3

674 900 PLN

09.2012–09.2015

0558/IP3/2013/72

Rozszerzenie pola siłowego UNRES na symulacje zachowania białek w różnych stężeniach.

mgr Adam Sieradzan

IUVENTUS PLUS

83 500 PLN

07.2013–07.2014

EUREKA E !5423 NN01/2013

"Opracowanie składu aerozolu do nosa, chroniącego śluzówkę przed infekcjami"

dr hab. Franciszek Kasprzykowski

NCBR - EUREKA

856 000 PLN

04.2013–03.2015

POL-NOR/207686/18/2013

Third generation photoactive materials and new materials-based system for photocatalytic air treatment

prof. Adriana Zaleska

FUNDUSZE NORWESKIE

404 494 PLN

08.2013–07.2015

POKL.04.01.02-00-271/12-00

Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś)

Strona WWW: http://iaco.chem.univ.gda.pl/

prof. Sylwia Rodziewicz - Motowidło

POKL

8 439 080 PLN

10.2012–12.2015

POMOST/2012-6/3

ELECTRON-DRIVEN MOLECULAR TRANSFORMATIONS IN SYSTEMS WITH INTRA-AND INTER MOLECULAR HYDROGEN BONDS

dr Iwona Dąbkowska

POMOST

326 500 PLN

03.2013–06.2015

 

Warsztaty dla studentów "Od szczegółu do ogółu" - techniki eksperymentalne w laboratoriach naukowo - badawczych i ich zastosowanie w innowacyjnych gałęziach przemysłu

prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński

FUNDUSZ INNOWACYJNOŚCI DYDAKTYCZNYCH

24166,67 PLN

10.2013–05.2014

2012/05/N/ST5/01080

Identyfikacja reszt aminokwasowych zlokalizowanych w pozycjach P7 i P8 modelowego inhibitora konwertaz probiałkowych warunkujących wzrost jego specyficzności względem PACE4

mgr Izabela Małuch
 

PRELUDIUM 3

50 000 PLN

02.2013–02.2014

2012/05/N/NZ7/00978

Skażenie radiochemiczne środowiska przyrodniczego wokół hałdy fosfogipsów w Wiślince w pobliżu Gdańska.

mgr Grzegorz Olszewski

PRELUDIUM 3

99 348 PLN

01.2013–01.2015

 

Rational protein engineering of thermostable bifunctional restriction

dr Agnieszka Żylicz - Stachula

POMOST

325 725 PLN

03.2013–06.2015

0596/IP3/2013/72

Projektowanie, synteza chemiczna oraz badania biologiczne nowych niskocząsteczkowych sond molekularnych proteinaz nautrofilnych

dr Magdalena Wysocka

IUVENTUS PLUS

307 000 PLN

07.2013–07.2015

2012/07/N/ST5/00249

Badania motywu zamka sterycznego w sekwencji ludzkiej cystatyny C (Ala52-Asp65)

mgr Emilia Iłowska

PRELUDIUM 4

49 400 PLN

11.2013–11.2014

2012/07/N/ST5/01998

Synteza i analiza potencjalnych inhibitorów furyny jako pomoc w opracowaniu nowych strategii terapeutycznych do walki z infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi

mgr Monika Lewandowska – Goch

PRELUDIUM 4

100 000 PLN

07.2013–07.2015

2012/07/N/ST5/00128

Projektowanie, synteza chemiczna oraz badania enzymatyczne peptydowych substratów i inhibitorów katepsyny C

mgr Monika Łęgowska

PRELUDIUM 4

149 940 PLN

07.2013–07.2016

2012/07/N/ST5/01877

Fluoroscencyjne substraty proteinaz nautrolfili: projektowanie, synteza, selekcja metodami chemii kominatorycznej oraz ich zastosowanie w charakterystyce wybranych enzymów proteolitycznych

mgr Jadwiga Popow - Stellmaszyk

PRELUDIUM 4

149 940 PLN

07.2013-07.2015

WFOŚ/D/629/67/2015

Chemia i technologie chemiczne – cykl wykładów

dr Beata Grobelna

-

15 000 PLN

04.2015–06.2015

2012/05/N/NZ4/02210

Identyfikacja związkówaktywnych biologicznie w lipidach powierzchniowych Dermestes maculatus i Dermestes ater jako związków o potencjalnych właściwościach antygrzybowych i antybakteryjnych.

mgr Magdalena Cerkowniak

PRELUDIUM 3

149 500 PLN

02.2013–02.2016

2012/05/N/NZ9/01561

Poznanie składu mineralnego i nuklidów alfa nagromadzanych przez pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius) w owocnikach wraz z oceną wpływu przetwarzania kulinarnego i biodostępności

Mgr Małgorzata Drewnowska

PRELUDIUM 3

148 160 PLN

03.2013–03.2017

2012/05/N/NZ7/00935

Badania nad wartością odżywczą, składem mineralnym i radioizotopowym (alfa) oraz biodostępnością składników mineralnych z owocników trzech gatunków podgrzybka oraz ich przetworów

mgr Anna Kojta

PRELUDIUM 3

149 965 PLN

03.2013–03.2016

2012/05/B/ST5/01680

„Nowe odczynniki do badań immunochemicznych na bazie indykatorów i znaczników akrydynowych połączonych z białkami”

dr hab. Karol Krzymiński, prof. UG

OPUS 3

372 030 PLN

03.2013–03.2016

2012/05/B/ST5/00368

Wpływ sekwencji nukleotydowej na wydajność radio- i fotouszkodzeń dwuniciowych fragmentów DNA znakowanych halogenopochodnymi zasad nukleinowych

prof. dr hab. Janusz Rak

OPUS 3

597 400 PLN

03.2013–03.2016

GEKON1/03/214483/16/2014

Fotokatalityczne oczyszczanie strumieni powietrza

prof. dr hab. Adriana Zaleska

GEKON

321 500 PLN

09.2014–05.2016

2012/05/E/ST5/03796

Charakterystyka molekularna kompleksu ludzkiej cystatyny C z naturalnymi autoprzeciwciałami

dr Paulina Czaplewska

SONATA BIS

1 496 700 PLN

01.2013–01.2017

2013/09/N/NZ7/03643

Optymalizacja metod analitycznych pod kątem możliwości ich zastosowania do analizy witamin w ultrafiltratach otrzymywanych po wysokoobjętościowej żylno-żylnej hemofilacji

mgr Małgorzata Wirkus

PRELUDIUM 5

91 000 PLN

03.2014–03.2016

TANGO1/268806/NCBR/2015

Analiza możliwości wdrożenia innowacyjnych metodyk oznaczania farmaceutyków w próbkach środowiskowych, klinicznych i żywnościowych z wykorzystaniem techniki GC i GC-MS

dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG

NCN/NCBiR - Tango 1

150 000 PLN

05.2015-04.2016

2011/03/D/ST5/05284

Badanie mechanizmu degradacji zanieczyszczeń na modyfikowanych płaszczyznach {101} i {001} TiO2

dr Ewelina Aleksandra Grabowska

SONATA 2

983 300 PLN

09.2012–09.2016

PSPB-070/2010

Projektowanie inhibitorów białka BTLA jako nowych leków przeciwko czerniakow

Strona WWW: http://www.btla.chem.univ.gda.pl/

prof. Sylwia Rodziewicz - Motowidło

WSPÓŁPRACA POLSKO - SZWAJCARSKA

3 020 046 PLN

 

01.2013–12.2015

2012/07/N/ST5/01877

Pronukleotydy-droga do
uwrażliwienia komórkowego DNA na promieniowanie jonizujące

mgr Magdalena Zdrowowicz

PRELUDIUM 4

148 717 PLN

08.2013–08.2016

2012/05/N/ST4/00167

Modyfikacja powierzchni tranzystorów FET do celów diagnostyki analityki medycznej

mgr Justyna Czupryniak

PRELUDIUM 3

149 480 PLN

06.2013–06.2016

0177/DIA/2013/42

Synteza peptoidowych analogów teta dyfensyn oraz ich ocena cyto toksyczności wobec linii komórkowych raka piersi

mgr Paulina Strzelecka

DIAMENTOWY GRANT

200 000 PLN

07.2013–07.2016

2012/07/B/ST5/00753

Struktura a właściwości fizukochemiczne i cytoprotekcyjne heteroligandowych kompleksów metali przejściowych

prof. dr hab. Lech Chmurzyński

OPUS 4

662 100 PLN

07.2013–07.2016

Mistrz7./2013

A unified coarse-grained model of biological macromolecules based on mean-field multipole-multipole interactions with extension to multiscale teratment.

prof. dr hab.Józef Adam Liwo

FNP  MISTRZ 7

300 000 PLN

01.2014–12.2016

0132/IP2/2015/73

Otrzymywanie i charakterystyka nanokompozytów TiO2/SrTiO3 modyfikowanych metalami szlachetnymi

dr inż. Ewelina Grabowska

MNiSW - Iuventus Plus 2014

263 160 PLN

02.2015–02.2017

2014/13/N/ST4/04105

Synteza, struktura i właściwości luminogenne nowych fluoroforów wychodzących się od 7-hydroksyflawonu i 3,7-dihydroksyflawonu

mgr Illia Serdiuk

PRELUDIUM 7

100 000 PLN

01.2015–01.2017

2014/13/N/ST4/04127

Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w aspekcie oznaczania leków przeciwbakteryjnych w glebach rolniczych

mgr Paulina Łukaszewicz

PRELUDIUM 7

99 840 PLN

02.2015–02.2017

2015/17/N/NZ7/04108

Sorpcja nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska na powierzchni mikroplastików

mgr Alan Radomir Puckowski

PRELUDIUM 9

49 680 PLN

03.2016–03.2017

N N404 070640

Badanie składu mineralnego i właściwości bioindykacyjnych podgrzybka złotawego (Xerocomus chrysenteron):wpływ składu podłoża glebowego i zabiegów kulinarnych na wartość odżywczą gatunku

prof. dr hab. Jerzy Falandysz

MNiSW

55 000 PLN

05.2011–11.2013

N N204 120238

Inhibitory konwertaz probiałkowych, jako potencjalne znaczniki zmian nowotworowych. Chemiczna synteza, badania biologiczne i konformacyjne

prof. dr hab. Bernard Lammek

MNiSW

376 650 PLN

03.2010–03.2013

LRI-N4

Grouping nanomaterials and establishing criteria for Safe by Design (Opracowanie metod grupowania dla nanomateriałów i ustalenia kryteriów ich bezpiecznego projektowania)

dr hab. Tomasz Puzyn

European Chemical Industry Council AISBL; CEFIC

1 664 080 PLN

01.2014–03.2016

N N204 169738

Opracowanie efektywnych metod symulacji termodynamiki, kinetyki i ścieżek zwijania białek w polu siłowym UNRES.

dr hab. Cezary Czaplewski

MNiSW

175 500 PLN

03.2010–12.2013

NR12-0070-06/2010

Opracowanie technologii przemysłowego otrzymywania rekombinowanych cholinoesteraz na podstawie klonowania molekularnego genów kodujących enzymy

prof. dr hab. Piotr Mariusz Skowron

NCBiR

1 800 000 PLN

10.2009–02.2013

2011/01/N/NZ1/01569

Otrzymywanie i charakterystyka biochemiczna nukleaz pochodzących z psychrofilnych mikroorganizmów Desulfotalea psychrophila LSv54, Psychromonas ingrahamii 37 i Shewanella violacea DSS12

mgr Natalia Maciejewska

PRELUDIUM 1

91120 PLN

12.2011–06.2014

2011/01/N/ST4/02478

Poszukiwanie alternatywnych odczynników derywatyzacyjnych do oznaczania farmaceutyków w próbkach środowiskowych metodami chromatografii gazowej

Dr Magda Caban

PRELUDIUM 1

149 750 PLN

12.2011–12.2013

N N204 136238

Synteza oraz charakterystyka fizyko-chemiczna potencjalnych biosensorów molekularnych reaktywnych form azotu w ewaluacji stresu oksydacyjnego
w makrofagach (RAW 264.7)

prof. dr hab. Lech Kazimierz Chmurzyński

MNiSW

318 300 PLN

03.2010–03.2013

2015/17/N/NZ1/01772

Wykorzystanie rentgenografii strukturalnej do zlokalizowania miejsc wiązania allosterycznych inhibitorów i aktywatorów proteasomu

mgr Julia Witkowska

PRELUDIUM 9

49 500 PLN

03.2016–03.2017

N N303 504238

Analiza składu lipidów powierzchniowych larw, poczwarek i dorosłych owadów wybranych gatunków much oraz karaczanów pod kątem poszukiwania substancji przeciwgrzybowych

dr hab. Marek Gołębiowski

NCN

298 000 PLN

03.2010–03.2013

0560/IP3/2013/72

Hybryda QM-QSPR - Interdyscyplinarna metoda poszukiwania anionów superhalogenowych (IMPAS)

dr Celina Sikorska

IUVENTUS PLUS

233 140 PLN

06.2013–06.2017

2013/11/B/NZ7/01301

Endogenne inhibitory enkefelinaz i ich nowe syntetyczne analogi jako potencjalne leki w terapii chorób układu pokarmowego i bólu trzewnego

dr hab Elżbieta Kamysz

OPUS 6

538 470 PLN

08.2014–07.2017

2015/19/N/NZ7/01018

Ocena wpływu metali ciężkich na mobilność i sorpcję pozostałości leków przeciwnowotworowych
i ich metabolitów w środowisku

mgr Katarzyna Mioduszewska

PRELUDIUM  10

49 980 PLN

07.2016–07.2017

IP2014 001273

Ocena mobilności, stabilności hydrolitycznej i ekotoksyczności leków przeciwnowotworowych
i ich produktów transformacji
w środowisku

dr Anna Maria Białk-Bielińska

IUVENTUS PLUS

147 000 PLN

02.2015–10.2017

2014/15/N/ST8/03753

Mechanizm fotowzbudzenia i właściwości powierzchniowe nowych kompozytów 3D typu: BiyXz_TiO2@SrTiO3

mgr inż. Martyna Marchelek

PRELUDIUM 8

99 800 PLN

09.2015-09.2017

2015/17/D/ST4/00509

Mechanizmy naprawdze DNA: od gruboziarnistego do pełnoatomowego opisu

dr Adam Kazimierz Sieradzan

SONATA 9

314 200 PLN

01.2016–01.2018

2015/17/D/ST4/00774

PASSIL - innowacyjna technika dozymetrii pasywnej wykorzystująca ciecze jonowe

dr Magda Caban

SONATA 9

325 600 PLN

01.2016-01.2018

2014/13/N/ST5/01299

Projektowanie, chemiczna synteza i badania enzymatyczne inhibitorów matryptazy-2

mgr Agata Elżbieta Gitlin - Domagalska

PRELUDIUM 7

150 000 PLN

02.2015–02.2018

2016/20/T/ST5/00276

Specyficzne odziaływania białko-DNA a sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w modyfikowanych oligonukleotydach. Modelowanie molekularne oraz badania fizykochemiczne elementów organizacji w komórkach w kontekście skojarzonej foto- i radioterapii nowotworów.

mgr Paweł Wityk

ETIUDA 4

96 618 PLN

10.2016–09.2017

2012/05/E/NZ7/01148

Komputerowa ocena potencjalnego ryzyka stwarzanego przez ciecze jonowe przed ich użyciem w nowych technologiach (CRAB)

dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG

SONATA BIS 1

1 256 026 PLN

02.2013–06.2018

2013/08/W/NZ1/00696

Zewnątrzkomórkowa aktywność proteolityczna ludzkiego epitelium - rola w modulacji przekazu sygnału w obrębie nabłonka

dr Adam Jerzy Lesner

SYMFONIA 1

1 731 480 PLN

 

12.2013–12.2017

 

2012/06/A/ST4/00376

Jednolity model bruboziarnisty makromolekuł biologicznych oparty o średniopolowe oddziaływania multipol – multipol

prof. dr hab. Adam Liwo

MAESTRO 3

1 071 480 PLN

03.2013–03.2018

2013/10/M/ST4/00640

Zintegrowane podejście do przewidywania struktur białek oraz kompleksów białek przy użyciu gruboziarnistego pola siłowego UNRES z wykorzystaniem informacji z baz danych

prof. dr hab. Józef Adam Liwo

HARMONIA 5

694 678 PLN

04.2014–04.2017

2013/10/E/ST4/00755

Projektowanie, parametryzacja i wprowadzenie potencjałów oddziaływań łańcuchów bocznych reszt aminokwasowych w wodzie z zastosowaniem wielkoskalowych symulacji białek

dr hab. Mariusz Makowski

SONATA BIS 3

585 200 PLN

05.2014-05.2018

2014/15/N/ST5/02043

Nowe nanostruktury 3D typu REVO4 do jednoetapowego fotokatalitycznego rozkładu wody pod wpływem promieniowania z zakresu widzialnego

mgr inż. Paweł Mazierski

PRELUDIUM 8

149 800 PLN

08.2015-08.2018

2015/17/N/ST4/03937

Algorytmy globalnego dokowania białek oparte na gruboziarnistym modelu UNRES.

mgr Paweł Krupa

PRELUDIUM 9

77 000 PLN

01.2016–01.2018

2015/17/N/ST4/03935

Gruboziarnisty model oddziaływań nanocząstek z białkami do symulacji transportu substancji leczniczych do miejsc docelowych

mgr Magdalena Anna Mozolewska

PRELUDIUM 9

77 000 PLN

01.2016–01.2018

2016/20/T/ST5/00280

Otrzymywanie, charakterystyka i fotoaktywność modyfikowanych perowskitów

mgr Beata Bajorowicz

ETIUDA 4

75 293 PLN

10.2016–09.2017

2012/07/D/NZ7/04342

"Ocena narażenia środowiska i zdrowia człowieka na działanie nanocząstek

dr Celina Sikorska

SONATA 4

468 832 PLN

09.2013–09.2018

0138/DIA/2014/43

Specyficzne odziaływania białko-DNA a sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w modyfikowanych oligonukleotydach. Modelowanie molekularne oraz badania fizykochemiczne elementów organizacji w komórkach w kontekście skojarzonej foto- i radioterapii nowotworów

Paweł Wityk

Diamentowy Grant 2014

199 210 PLN

08.2014–08.2018

STRATEGMED1/235077/9/NCBR/2014

Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji

www: regennova.ug.edu.pl

prof. UG, dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

NCBiR - STRATEGMED 1

16 870 288 PLN

(7 792 716 PLN dla UG)

 

10.2014–09.2017

2014/15/B/ST5/00098

Przestrzennie zorientowane nanostruktury typu TiO2/MxOy otrzymywane metodą elektrochemiczną

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska - Medynska

OPUS 8

1 089 950 PLN

07.2015-07.2018

2014/15/B/NZ7/01014

Aktywacja proteasomu jako strategia w powstrzymywaniu rozwoju procesów starzeniowych i neurodegeneracyjnych

dr hab. Elżbieta Jankowska

OPUS 8

1 575 015 PLN

07.2015-07.2018

2014/15/D/ST5/03941

Zastosowanie inżynierii mostków disulfidowych ludzkiej beta-defensyny 3 w projektowaniu związków o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych

dr Aleksandra Walewska

SONATA 8

448 170 PLN

07.2015-01.2020

2014/15/N/ST5/03815

Opracowanie i badanie nowej klasy fotokatalizatorów opartych na koloidalnych kropkach kwantowych oraz tantalanach, cyrkoniach i niobianach o strukturze perowskitu

mgr inż. Beata Anna Bajorowicz

PRELUDIUM 8

136 800 PLN

09.2015-09.2018

2017/24/T/ST5/00221

Modyfikowane nanorurki TiO2: otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie

mgr inż. Paweł Mazierski

ETIUDA 5

82 767 PLN

09.2017–10.2018

2014/15/B/ST5/05311

Synteza substratów fluorogenicznych, inhibitorów i sond molekularnych specyficznych dla ludzkiej neutrofilnej proteinazy NSP4 i jej ewolucyjnych analogów

prof. dr hab. Adam Lesner

(Lider konsorcjum: UG)

OPUS 8

877 040 PLN

(414 520 PLN  UG)

 

10.2015-09.2018

2014/15/D/ST5/02747

Wpływ struktury cieczy jonowych na oddziaływania z cząstkami TiO2 w procesie hydrotermalnej syntezy.

dr inż. Ewelina Grabowska

(Lider konsorcjum: Politechnika Gdańska)

SONATA 8

794 650 PLN

(259 500 PLN UG)

10.2015-10.2018

2015/19/N/NZ7/01593

Określenie wpływu struktury modyfikowanych powierzchniowo nanocząstek TiO2 na ich cytotoksyczność in vitro w oparciu o połączenie badań eksperymentalnych i modelowania komputerowego

mgr Alicja Mikołajczyk

PRELUDIUM  10

98 479 PLN

09.2016–09.2018

2017/01/X/ST5/00106

Badanie specyficzności substratowej proteazy NS2B-NS3 wirusa Zika

dr Natalia Agata Gruba

MINIATURA 1

45 485 PLN

08.2017–08.2018

2017/24/U/ST5/00056

Kropki kwantowe do zastosowań biomedycznych (Quantum dots for biomedical applications)

prof. dr hab. Adriana Karolina Zaleska-Medynska

UWERTURA 1

71 220 PLM

09.2017-08.2018

2017/01/X/ST5/00828

Modyfikacja elektrody złotej w celu określania aktywności wybranych enzymów z grupy konwertaz probiałkowych

dr Anna Wcisło

MINIATURA 1

49 500 PLN

10.2017–10.2018

2017/01/X/NZ8/006

Określenie dynamiki zmian w składzie chemicznym wosków powierzchniowych liści wybranych gatunków uprawnych roślin psiankowatych na początkowym etapie ich wzrostu

dr Łukasz Piotr Haliński

MINIATURA 1

24 365 PLN

10.2017–10.2018

2017/01/X/ST5/01136

Zastosowanie cieczy jonowych w otrzymywaniu półprzewodników bizmutowych modyfikowanych nanostrukturami węglowymi

dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

MINIATURA

49 500 PLN

11.2017–11.2018

646221

Development and implementation of Grouping and Safe-by-Design approaches within regulatory frameworks (Nano REG II)

dr. hab. Tomasz Puzyn, prof. UG

HORYZONT 2020

10 668 355 EUR
(200 938 EUR dla UG)

 

09.2015–08.2018

 

2013/11/N/NZ7/01240

Badania bionagromadzenia litu przez pieczarkę dwuzarodnikową (Agaricus bisporus) z podłoża wzmocnionego w sole tego pierwiastka wraz z analizą oddziaływań współzależnych z kationami innych metali.

mgr Sviatlana Pankavec

PRELUDIUM 6

135 992 PLN

08.2014–07.2018

R010

Innowacyjne rozwiązania minimalizowania emisji szkodliwych substancji na i z terenów miejskich  regionu Morza Bałtyckiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

INTERREG II

3,546,797.08 EUR 
(UG - 369,045.00 EUR)

03.2016–05.2019

21/P/ST4/03995

Computational approaches to study protein-glycosaminoglycan interactions

dr Sergey Samsonov

POLONEZ 2

944 874 PLN

05.2017–04.2019

2016/21/N/NZ4/03613

Identyfikacja związków wytwarzanych przez owady pod wpływem infekcji grzybiczej z zastosowaniem HS-SPME-GC/MS

mgr Aleksandra Katarzyna Bojke

PRELUDIUM 11

99 600 PLN

05.2017–05.2019

2016/23/N/ST4/00002

Chemia koordynacyjna pirazyno-2-karboksamidu oraz jego analogów względem trójwartościowych jonów metali Ir oraz Os: projektowanie, synteza, charakterystyka oraz aktywność biologiczna

mgr Małgorzata Biedulska

PRELUDIUM 12

99 360 PLN

07.2017–07.2019

2017/25/N/ST4/02389

Studium porównawcze technik PASSIL i POCIS w monitoringu wybranych farmaceutyków w środowisku wodnym.

mgr Hanna Męczykowska

PRELUDIUM 13

60 000 PLN

01.2018–07.2019

2014/14/E/ST7/00104

Przewodzące struktury fotoniczne do wieloparametrycznej diagnostyki biochemicznej.

dr Paweł Niedziałkowski
(Lider konsorcjum: Politechnika Warszawska)

SONATA BIS 4

595 200 PLN

05.2015–08.2019

2016/23/N/ST4/02556

Nowe aniony superhalogenowe struktury, właściwości i potencjalne zastosowania

dr Marcin Czapla

PRELUDIUM 12

60 000 PLN

07.2017–10.2019

2014/14/M/ST5/00715

Diamentowo-grafenowe heterostruktury sensoryczne

prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

HARMONIA 6

799 500 PLN

04.2015-04.2019

2015/17/B/NZ8/02481

Farmaceutyki i produkty ich transformacji w środowisku: analityka, ekotoksykologia i ocena ryzyka.

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

OPUS 9

1 169 000 PLN

01.2016-01.2019

2016/23/N/ST5/02812

Allosteryczne inhibitory proteasomu optymalizacja struktury analogów PR39 w celu uzyskania większej stabilności i efektywności

mgr Małgorzata Giżyńska

PRELUDIUM 12

99 900 PLN

09.2017–09.2019

2017/25/N/ST4/02390

Badania porównawcze matryc ciekłojonowych i standardowych stosowanych w spektrometrii z jonizacją MALDI

mgr Paulina Urszula Kobylis

PRELUDIUM 13

60 000 PLN

01.2018–07.2019

WFOŚ/D/210/4/2018

Wieże fotokatalityczne do oczyszczania powietrza w aglomeracjach miejskich

dr Mirosław Czapiewski

WFOŚ

400 000 PLN

10.2017-09.2019

POWR.03.01.00-00-U118/17

Z CHEMIĄ NAPRZÓD - rozwój kompetencji podopiecznych placówek wsparcia dziennego poprzez udział w działaniach dydaktycznych realizowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr Bożena Karawajczyk

POWER

87 277,50 PLN

04.2018–11.2019

POWR.03.01.00-00-S102/17

KROK DALEJ: Kwalifikacje, Rozwój Kariera dzięki stażom zwiększającym szanse na rynku pracy Absolwentów WCh

dr hab. Ewa Siedlecka, prof. UG

POWER

248 947,50 PLN

04.2018–10.2019

2016/21/N/ST4/03154

Modelowanie gruboziarniste kationów wapniowych, sodowych, magnezowych i potasowych z białkami

dr Agnieszka Lipska

PRELUDIUM 11

69 400 PLN

02.2017–02.2020

2016/21/B/ST5/01375

Badanie procesów samoorganizacji lipopeptydów przeciwdrobnoustrojowych oraz ich wpływu na modelowe błony lipidowe.

dr hab. Emilia  Sikorska

OPUS 11

627 180 PLN

01.2017–01.2020

2015/17/D/ST5/01331

Nanokompozyty RE-TiO2: projektowanie, synteza i charakterystyka.

dr inż. Joanna Nadolna

SONATA 9

545 200 PLN

02.2016-02.2020

2016/21/B/ST4/02135

Badania adsorpcji związków biologicznie czynnych na granicy faz metal/roztwór i tlenek metalu/roztwór przy wykorzystaniu technik SERS, TERS i SEIRA.

Adam Prahl

OPUS 11

347 620 PLN

03.2017-03.2020

2018/02/X/ST5/03609

Opracowanie modelu badania powinowactwa fragmentów płytkopochodnego czynnika wzrostu PDGF-BB z jego receptorami

dr Przemysław Karpowicz

MINIATURA 2

48 400 PLN

04.2019-06.2020

 

3 - miesięczny pobyt w Hokkaido University (Japonia).

dr Marta Paszkiewicz – Gawron

PROGRAM BEKERA - NAWA

 

 

 

4 – miesięczny pobyt w Weizmann Institute of Science (Izrael)

dr Joanna Nadolna

PROGRAM BEKERA - NAWA

 

 

PPN/BIL/2018/1/00233

 

prof. dr hab. Adriana Zaleska - Medynska

Wymiana bilateralna – Portugalia (University of Coimbra)

 

 

WFOŚ/D/210/5/2018

Dezodoryzacja i dezynfekcja powietrza w obiektach gospodarki ściekowej

prof. dr hab. Adriana Zaleska - Medynska

WFOŚ

400 000 PLN

01.2018–04.2020

2016/21/D/NZ5/00219

Ewaluacja wpływu Omega Loop Gastric Bypass na poziom bioaktywnych lipidów w przebiegu otyłości olbrzymiej

dr hab. Adriana Maria Mika

SONATA 11

792 935 PLN

06.2017–05.2020

2019/03/X/ST4/00038 

Poliaminokwasowe sensory elektrochemiczne do oznaczeń pirazynowych substancji aktywnych leków i farmaceutyków.

dr hab. Agnieszka Chylewska

MINIATURA 3

33 000 PLN

10.2019-10.2020

2018/31/N/ST4/00227

Pochodne 3-hydroksychromen-4-onu jako efektywne fluorescencyjne wskaźniki aktywności glikozydaz

mgr Milena Reszka

PRELUDIUM 16

70 000 PLN

07.2019-07.2020

2016/23/B/ST8/03336

Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych

prof. dr hab. Adriana Zaleska – Medynska

OPUS 12

1 544 100 PLN

07.2017-07.2020

2016/21/B/ST5/00101

Projektowanie i chemiczna synteza koniugatów peptydowych
o aktywności przeciwdrobnoustrojowej - atrakcyjne sposób poprawy właściwości farmakologicznych antybiotyków

prof. dr hab. Krzysztof Rolka

OPUS 11

1 172 260 PLN

01.2017–07.2020

2015/19/N/ST5/00276

Związki kompleksowe metali przejściowych jako nowe antyoksydanty - synteza, charakterystyka fizykochemiczna
i biomedyczna

dr Joanna Marta Drzeżdżon

PRELUDIUM 10

146 440 PLN

06.2016–12.2020

2014/14/A/ST4/00405

Od modelu molekularnego in silico do odpowiedzi komórkowej in vitro. Modyfikowane nukleozydy jako radio- bądź/i fotosensybilizatory uszkodzeń DNA

http://www.raknaraka.ug.edu.pl/?page_id=2

prof. dr hab.

Janusz Rak

MAESTRO 6

3 958 291 PLN

04.2015-01.2021

 

stypendium w programie START

dr Joanna Drzeżdżon

FNP

28 000 PLN

2020

TANGO3/429360/CBR/2019

Fotoreaktor cienkowarstwowy

prof. dr hab.  Adriana Zaleska - Medynska

TANGO 3

178 825PLN

01.2020-12.2020

2019/03/X/NZ1/01056

Przygotowanie i wstępna charakterystyka zestawu metylotransferaz do badania mechanizmów modulacji epigenetycznej w mikroorganizmach termofilnych

dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula

MINIATURA 3

50 000 PLN

12.2019–06.2021

2019/03/X/NZ1/01903

Rola endolizyny z bakteriofaga TP-84 w cyklu życiowym termofilnego gospodarza Geobacillus stearothermophilus 10

dr Joanna Renata Żebrowska

MINIATURA 3

41 250 PLN

12.2019–03.2021

2017/25/B/ST4/01026

Zwiększenie globalnej i lokalnej dokładności gruboziarnistego modelu UNRES białek oraz jego rozszerzenie na symulacje bardzo dużych układów białkowych i racemizację reszt aminokwasowych

prof. dr hab. Józef Adam Liwo

 

OPUS 13

739 200 PLN

01.2018–06.2021

DI2015 022445

0224/DIA/2016/45

Poszukiwanie skutecznego inhibitora agregacji ludzkiego osoczowego białka amyloidu A oraz próby poznania mechanizmu jego agregacji

Sandra Skibiszewska

Program "Diamentowy Grant"

 MNiSW

220 000 PLN

12.2016–06.2021

2015/19/D/ST5/00710

Nanokompozyty Ti/TiO2(NTs)/XaSb jako materiały elektrodowe w procesach fotoelektrochemicznego utleniania

dr Aleksandra Pieczyńska

SONATA 10

676 000 PLN

06.2016-06.2021

306853

Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów (New anticancer compounds interfering function of telomeres) TARGETTELO

prof. dr hab. Mariusz  Makowski

STRATEGMED III

18 998 870 PLN (całe konsorcjum)

5 647 250 PLN (UG)

04.2017–03.2021


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Szlagowska
Treść wprowadzona przez: Magda Kozak
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 lipca 2021 roku, 13:17